LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją ELM.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 2

ELM.02.2 - Podstawy elektroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.02)

  1. charakteryzuje parametry elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznaczeń, symboli, wyglądu, opisu działania lub charakterystyk
 • wymienia parametry elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje wartości parametrów elementów na podstawie oznaczeń na schematach, elementach
 • stosuje nazwy oraz oznaczenia wartości jednostek fizycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza dziesiętne wielokrotności i od wielokrotności jednostek wielkości elektrycznych
 • odczytuje schematy ideowe obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • sporządza schematy podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych
  2. klasyfikuje czwórniki i sposoby ich łączenia
 • rozróżnia czwórniki w zależności od realizowanej funkcji
 • rozpoznaje stany pracy czwórnika
 • wskazuje sposoby łączenia czwórników
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.02 - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • stosuje prawa Ohma i Kirchhoffa do obliczania parametrów podstawowych obwodów prądu stałego
 • oblicza rezystancję zastępczą obwodu
 • oblicza wartości rezystancji dzielnika napięcia
 • oblicza rozpływ prądu, rozkład napięć i moc odbiorników w obwodach prądu stałego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wielkości elektryczne w obwodach rozgałęzionych
 • określa wielkości fizyczne związane z polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • oblicza pojemność zastępczą połączonych kondensatorów
 • określa parametry przebiegu sinusoidalnego
 • określa zależności pomiędzy napięciami i prądami w obwodach RLC
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwodów prądu sinusoidalnego
 • dokonuje pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i elektronicznych metodami pośrednimi i bezpośrednimi
 • oblicza parametry elementów, obwodów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów metodami pośrednimi i bezpośrednimi
  4. charakteryzuje elementy i układy elektroniki analogowej
 • opisuje właściwości elektryczne półprzewodników
 • rozróżnia elementy bierne i opisuje ich parametry
 • rozróżnia elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory i elementy optoelektroniczne) i opisuje ich parametry
 • wskazuje zastosowania elementów biernych i elementów elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje charakterystyki elementów biernych i elementów elektronicznych
 • rozpoznaje na schematach układy prostowników, generatorów, wzmacniaczy i stabilizatorów
 • rozpoznaje na schematach analogowe układy scalone wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze mocy i stabilizatory scalone
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera elementy elektroniczne do konfiguracji parametrów pracy układów analogowych
 • odczytuje z charakterystyki punkt pracy podstawowych elementów (diod, tranzystorów i elementów optoelektronicznych)
 • posługuje się kartami katalogowymi do określenia parametrów elementów biernych oraz półprzewodnikowych
 • omawia działanie podstawowych układów elektronicznych
 • rozpoznaje schematy elektronicznych układów analogowych
  6. charakteryzuje parametry elementów i układów elektroniki cyfrowej
 • dokonuje konwersji systemów liczbowych
 • określa funkcje logiczne przy użyciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX-NOR
 • wymienia parametry statyczne i dynamiczne układów cyfrowych
 • rozpoznaje podstawowe układy cyfrowe na podstawie oznaczenia, symbolu, opisu zasady działania, przebiegów stanów logicznych, tablicy prawdy
  7. dobiera elementy elektroniczne do budowy układów elektroniki cyfrowej
 • analizuje schematy układów cyfrowych na podstawie funkcji logicznych
 • dokonuje minimalizacji funkcji logicznych
 • sporządza schemat układu realizujący funkcje logiczne przy użyciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX-NOR
 • stosuje prawa De Morgana do realizacji funkcji logicznych przy użyciu jednego rodzaju bramek (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje wartości poziomów logicznych na podstawie przebiegów cyfrowych
  8. charakteryzuje metody pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • dobiera metody pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • dobiera przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • oblicza wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
  9. klasyfikuje sygnały na podstawie opisu, przebiegów czasowych i przebiegu stanów logicznych
 • rozpoznaje rodzaje oraz określa parametry sygnałów analogowych na podstawie przebiegów czasowych
 • wyznacza parametry sygnałów na podstawie oscylogramów
 • wyznacza wartości stanów logicznych na podstawie czasowych przebiegów sygnałów cyfrowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje rysunki techniczne
 • wymienia zasady tworzenia rysunku technicznego
 • wymienia zasady sporządzania schematów elektrycznych i elektronicznych
 • sporządza schematy obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD (Computer Aided Design)
 • sporządza schematy obwodów elektronicznych analogowych i cyfrowych
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji, dotyczących norm i procedur oceny zgodności

ELM.02.3 - Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM2)

  1. charakteryzuje elementy układów i urządzeń elektronicznych
 • rozpoznaje elektroniczne elementy układów i urządzeń na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, wyglądu, opisu zasady działania i charakterystyk
 • rozróżnia rodzaje obudów używanych w elementach układów i urządzeń elektronicznych
 • określa funkcje realizowane przez elementy układów i urządzeń elektronicznych
 • rozróżnia symbole graficzne elementów układów i urządzeń elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zastosowanie elementów układów i urządzeń elektronicznych
 • wskazuje funkcje realizowane przez poszczególne układy w urządzeniach elektronicznych
  2. dobiera i przygotowuje elementy do montażu przewlekanego i powierzchniowego
 • wybiera elementy do montażu przewlekanego zgodnie ze specyfikacją
 • formuje końcówki elementów do montażu przewlekanego
 • segreguje elementy przygotowane do montażu przewlekanego
 • wybiera elementy do montażu powierzchniowego zgodnie ze specyfikacją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • segreguje elementy przygotowane do montażu powierzchniowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM2 - wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe
 • dobiera narzędzia do procesu lutowania
 • rozmieszcza elementy do lutowania na płytce drukowanej
 • przeprowadza lutowanie ręczne przewlekane
 • przeprowadza lutowanie ręczne powierzchniowe
  4. demontuje elementy elektroniczne
 • dobiera narzędzia do demontażu elementów elektronicznych
 • wylutowuje elementy przewlekane lutownicą i odsysaczem
 • wylutowuje elementy przewlekane rozlutownicą
 • wylutowuje elementy SMD (Surface Mount Device) lutownicą i odsysaczem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wylutowuje elementy SMD rozlutownicą
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją
 • weryfikuje prawidłowość rozmieszczenia i położenia elementów na płytce drukowanej
 • wskazuje usterki na etapie lutowania
 • porównuje wykonane połączenia ze schematem ideowym
  6. uruchamia układy i urządzenia elektroniczne
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do uruchamiania układów i urządzeń elektronicznych
 • dokonuje uruchomienia układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonuje pomiary badanego układu
 • wypełnia dokumentację powykonawczą układu i urządzenia elektronicznego
  7. kontroluje poprawność wykonania montażu urządzeń elektronicznych
 • porównuje wynik pomiaru z tabelą pomiarów wzorcowych
 • wskazuje prawdopodobne miejsce wystąpienia usterki na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów
 • wypełnia dokumentację na podstawie wyników kontroli poprawności wykonania montażu układów i urządzeń elektronicznych
  8. usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu
 • dobiera elementy lub ich zamienniki do naprawy, posługując się katalogami i notami technicznymi
 • wymienia uszkodzone elementy
 • wypełnia dokumentację z wykonanej naprawy
  9. stosuje programy do symulacji działania układów elektronicznych
 • wprowadza do programu komputerowego postać układu elektronicznego na podstawie dokumentacji układu
 • rozróżnia typy analiz układów elektronicznych w programie komputerowym
 • przeprowadza symulację działania układu
 • sprawdza poprawność działania symulowanego układu z założeniami w dokumentacji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykreśla charakterystyki i parametry analizowanego układu elektronicznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - demontuje urządzenia i układy elektroniczne
 • planuje kolejność demontażu elementów
 • dokonuje demontażu mechanicznego
 • wylutowuje elementy elektroniczne
  11. przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyclingu
 • selekcjonuje elementy nadające się do ponownego wykorzystania
 • selekcjonuje elementy nadające się do przetworzenia
 • selekcjonuje elementy zawierające substancje niebezpieczne i toksyczne
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi

ELM.02.4 - Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.2)

  1. charakteryzuje elementy i urządzenia instalacji elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne elementów i urządzeń instalacji elektrycznych
 • wymienia funkcje elementów i urządzeń instalacji elektronicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli
 • wymienia zastosowanie elementów i urządzeń instalacji elektronicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli
 • wymienia klasy szczelności urządzeń elektronicznych
  2. wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych
 • ocenia możliwość wykonania instalacji na podstawie dokumentacji i oględzin miejsca instalacji
 • ustala przebieg instalacji i miejsca montażu urządzeń na podstawie projektu budowlanego
 • trasuje przebieg instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.2 - wykonuje instalację natynkową i podtynkową
 • planuje kolejność czynności związanych z wykonaniem instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • dobiera przewody zgodnie z projektem
 • dobiera materiały i narzędzia do wykonania montażu instalacji
 • układa przewody natynkowo i podtynkowo
  4. wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń elektronicznych
 • dobiera urządzenia i narzędzia do montażu instalowanych urządzeń
 • dokonuje mechanicznego montażu urządzeń elektronicznych
 • podłącza urządzenia elektroniczne do instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje podłączenie urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej
 • dobiera przewody i kable elektryczne do podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej
 • rozpoznaje instalacje elektryczne typu TN, TT, IT
 • rozpoznaje i dobiera zabezpieczenia występujące w instalacjach elektrycznych
 • wykonuje prace związane z podłączeniem urządzeń do instalacji elektrycznej
  6. sprawdza poprawność połączeń w wykonywanej instalacji zgodnie z dokumentacją
 • ocenia prawidłowość rozmieszczenia i położenia urządzeń
 • sprawdza zgodność wykonanych połączeń z dokumentacją
 • wypełnia dokumentację w przypadku wystąpienia odstępstw od projektu
  7. uruchamia wykonane instalacje urządzeń elektronicznych
 • dobiera urządzenia i przyrządy pomiarowe
 • podłącza urządzenia pomiarowe do instalacji zgodnie z dokumentacją
 • wykonuje pomiary instalacji zgodnie z dokumentacją
 • porównuje wyniki pomiarów z dokumentacją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki pomiarów w dokumentacji
  8. lokalizuje usterki w wykonanych instalacjach urządzeń elektronicznych
 • wskazuje na podstawie pomiarów miejsce wystąpienia usterki w wykonanej instalacji
 • wskazuje przyczyny usterki w wykonanej instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • wymienia sposoby usunięcia usterki w wykonanej instalacji w dokumentacji powykonawczej
  9. usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu
 • dobiera urządzenia lub zamienniki urządzeń do dokonania naprawy wykonanej instalacji z wykorzystaniem katalogów
 • wymienia uszkodzone elementy wykonanej instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • sporządza dokumentację po naprawie instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych
 • planuje kolejność demontażu elementów instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • dokonuje demontażu elektrycznego instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • dokonuje demontażu mechanicznego instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  11. przygotowuje zdemontowane elementy do recyclingu
 • selekcjonuje urządzenia instalacji, przewody nadające się do ponownego wykorzystania
 • selekcjonuje urządzenia instalacji, przewody nadające się do przetworzenia
 • selekcjonuje urządzenia instalacji, przewody zawierające substancje niebezpieczne i toksyczne
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi

ELM.02.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.02.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną antystatyczną, ochroną środowiska i ergonomią
 • rozpoznaje symbole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną antystatyczną, ochroną środowiska
 • rozpoznaje znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej
 • wskazuje przepisy prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną antystatyczną i ochroną środowiska
 • definiuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną antystatyczną, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rozwiązania ergonomiczne podczas doboru narzędzi i organizacji stanowiska pracy
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.02. - określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, wynikające z przepisów prawa
 • wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
  4. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • rozpoznaje zagrożenia dla środowiska związane z pracą w zawodzie
 • wymienia sposoby postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • przestrzega zasad postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wymienia czynniki szkodliwe występujące na stanowisku pracy
 • wymienia skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka
 • wymienia skutki porażenia prądem i wyładowaniem elektrostatycznym
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • dobiera wyposażenie stanowiska pracy w zakresie wymagań dotyczących ergonomii i ochrony antystatycznej
 • ocenia przygotowanie miejsca pracy pod względem potencjalnych zagrożeń dla człowieka i środowiska
 • wskazuje metody eliminacji niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy
 • wymienia działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru
  7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje środki ochrony indywidualnej adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje środki ochrony indywidualnej podczas podłączania urządzeń do sieci elektrycznej
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji