LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM5

Eksploatacja urządzeń elektronicznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją ELM.5OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELM 5

ELM.05.2 - Podstawy elektroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.05)

  1. charakteryzuje parametry elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznaczeń, symboli, wyglądu, opisu zasady działania lub charakterystyk
 • wymienia parametry elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje wartości parametrów elementów na podstawie oznaczeń na schematach i elementach
 • stosuje nazwy oraz oznaczenia wartości jednostek fizycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek wielkości elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy ideowe obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • sporządza schematy podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych
  2. klasyfikuje czwórniki i sposoby ich łączenia
 • rozróżnia czwórniki w zależności od realizowanej funkcji
 • rozpoznaje stany pracy czwórnika
 • rozpoznaje sposoby łączenia czwórników
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.05 - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • stosuje prawa Ohma i Kirchhoffa do obliczania parametrów podstawowych obwodów prądu stałego
 • oblicza rezystancję zastępczą obwodu
 • oblicza wartości rezystancji dzielnika napięcia
 • oblicza rozpływ prądu, rozkład napięć i moc odbiorników w obwodach prądu stałego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wielkości elektryczne w obwodach rozgałęzionych
 • określa wielkości fizyczne związane z polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • oblicza pojemność zastępczą połączonych kondensatorów
 • określa parametry przebiegu sinusoidalnego
 • określa zależności pomiędzy napięciami i prądami w obwodach RLC
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwodów prądu sinusoidalnego
 • dokonuje pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i elektronicznych metodami pośrednimi i bezpośrednimi
 • oblicza parametry elementów, obwodów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów metodami pośrednimi i bezpośrednimi
  4. charakteryzuje elementy i układy elektroniki analogowej
 • wymienia parametry elementów elektronicznych półprzewodnikowych
 • wskazuje zastosowania elementów elektronicznych
 • odczytuje charakterystyki elementów elektronicznych
 • rozpoznaje na schematach analogowych układy prostowników, generatorów, wzmacniaczy i stabilizatorów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje na schematach analogowe układy scalone, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze mocy i stabilizatory scalone
 • określa parametry elementów elektroniki analogowej
 • opisuje zastosowanie elementów elektroniki analogowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera elementy elektroniczne do konfiguracji parametrów pracy układów analogowych
 • odczytuje z charakterystyki punkt pracy podstawowych elementów (diod, tranzystorów, elementów optoelektronicznych)
 • dobiera elementy do układu pracy w układzie elektronicznym
 • dobiera parametry elementów elektronicznych w celu zapewnienia określonych warunków pracy wzmacniaczy, generatorów, zasilaczy
 • dokonuje pomiarów układów elektroniki analogowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje poprawność działania układów analogowych na podstawie wyników pomiarów
 • rysuje schematy elektronicznych układów analogowych
  6. charakteryzuje parametry elementów i układów elektroniki cyfrowej
 • dokonuje konwersji systemów liczbowych
 • określa funkcje logiczne przy użyciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX- NOR
 • wymienia parametry statyczne i dynamiczne układów cyfrowych
 • rozpoznaje elektroniczne układy cyfrowe na podstawie oznaczenia, symbolu, opisu zasady działania, przebiegów stanów logicznych, tablicy prawdy
  7. dobiera elementy elektroniczne do budowy układów elektroniki cyfrowej
 • analizuje schematy układów kombinacyjnych na podstawie funkcji logicznych
 • dokonuje minimalizacji funkcji logicznych
 • sporządza schemat układu realizujący funkcje logiczne przy użyciu bramek AND, NAND, OR, NOR, NOT, EX-OR, EX-NOR
 • stosuje prawa De Morgana do realizacji funkcji logicznych przy użyciu jednego typu bramek (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje wartości poziomów logicznych na podstawie przebiegów cyfrowych
 • montuje cyfrowe układy elektroniczne
 • dokonuje pomiarów układów elektroniki cyfrowej
  8. charakteryzuje metody pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • dobiera metody pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
 • dobiera przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych, układach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych, układach elektronicznych
 • oblicza wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych, układach elektronicznych
  9. klasyfikuje sygnały na podstawie opisu, przebiegów czasowych i przebiegu stanów logicznych
 • rozpoznaje sygnały analogowe na podstawie parametrów, przebiegów czasowych
 • wyznacza parametry sygnałów na podstawie oscylogramów
 • wyznacza wartości stanów logicznych na podstawie czasowych przebiegów sygnałów cyfrowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje rysunki techniczne
 • wymienia zasady tworzenia rysunku technicznego
 • wymienia zasady sporządzania schematów elektrycznych i elektronicznych
 • sporządza schematy obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD (Computer Aided Design)
 • sporządza schematy obwodów elektronicznych analogowych i cyfrowych
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji, dotyczących norm procedur oceny zgodności

ELM.05.3 - Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM5)

  1. określa funkcje i zastosowanie urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wyjaśnia znaczenie symboli graficznych i oznaczeń urządzeń elektronicznych
 • rozpoznaje urządzenia elektroniczne na podstawie wyglądu, symboli i oznaczeń
 • opisuje parametry urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • opisuje funkcje i zastosowanie urządzeń elektronicznych na podstawie symboli, oznaczeń i parametrów
  2. określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych
 • wymienia rodzaje bloków funkcjonalnych
 • wymienia bloki funkcjonalne występujące na schematach blokowych
 • wskazuje zadania bloków funkcjonalnych na schemacie
 • analizuje współdziałanie bloków funkcjonalnych na podstawie schematu blokowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje przebiegi elektryczne na schematach blokowych
 • analizuje działanie bloków funkcjonalnych na podstawie zmian przebiegów elektrycznych
 • analizuje działanie układów elektronicznych na podstawie schematów blokowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM5 - charakteryzuje technologię światłowodową
 • wymienia wielkości występujące w technice światłowodowej
 • objaśnia zjawiska fizyczne występujące w systemach optoelektronicznych
 • objaśnia zjawiska zachodzące w światłowodach
 • omawia działanie elementów optoelektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zastosowanie elementów optoelektronicznych do transmisji sygnałów
 • wskazuje zastosowanie elementów optoelektronicznych do rejestracji sygnałów optycznych
  4. charakteryzuje technologie i systemy transmisji światłowodowej
 • wymienia rodzaje kabli światłowodowych
 • opisuje budowę kabli światłowodowych
 • wyjaśnia zasady transmisji światłowodowej
 • wskazuje urządzenia stosowane w transmisji światłowodowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia sposoby wykonania pomiarów w systemach światłowodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - klasyfikuje standardy transmisji bezprzewodowych
 • wymienia standardy transmisji bezprzewodowej analogowej i cyfrowej
 • opisuje standardy transmisji bezprzewodowej analogowej i cyfrowej
  6. wykonuje połączenia urządzeń elektronicznych
 • rozróżnia sygnały analogowe i cyfrowe
 • opisuje parametry sygnałów analogowych i cyfrowych
 • rozróżnia standardy interfejsów
 • opisuje warunki eksploatacyjne urządzeń elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera urządzenia elektroniczne do warunków eksploatacyjnych
 • wykonuje połączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów
 • łączy urządzenia elektroniczne z wykorzystaniem interfejsów
 • podłącza zasilanie do urządzeń elektronicznych
  7. konfiguruje urządzenia elektroniczne
 • opisuje funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
 • wprowadza oprogramowanie do urządzeń elektronicznych
 • programuje mikroprocesorowe urządzenia sterujące
  8. wykonuje czynności związane z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji urządzeń elektronicznych
 • przygotowuje urządzenia elektroniczne do uruchomienia i oddania do eksploatacji
 • uruchamiania moduły i urządzenia elektroniczne zgodnie z dokumentacją
 • obsługuje urządzenia sterujące układów elektronicznych
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym do programowania urządzeń elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje prawidłowość zaprogramowania urządzeń przed oddaniem urządzenia do eksploatacji
  9. wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
 • wymienia przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach urządzeń elektronicznych
 • opisuje metody pomiarowe pośrednie i bezpośrednie
 • dobiera metody do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych
 • dobiera przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary sygnałów analogowych i cyfrowych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametrów elementów i urządzeń elektronicznych
 • posługuje się dokumentacją techniczną podczas pomiarów parametrów elementów, modułów, urządzeń elektronicznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych
 • wymienia parametry regulacyjne urządzeń elektronicznych
 • opisuje parametry pracy urządzeń elektronicznych
 • analizuje poprawność ustawień wartości parametrów pracy urządzeń elektronicznych oraz wpływ tych ustawień na działanie urządzeń
 • dokonuje zmian ustawień parametrów urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje prawidłowość działania urządzeń elektronicznych po zmianie wartości parametrów pracy urządzenia

ELM.05.4 - Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.5)

  1. charakteryzuje wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych
 • wymienia czynniki zewnętrzne wpływające na pracę urządzeń elektronicznych
 • klasyfikuje czynniki zewnętrzne pod względem ich wpływu na pracę urządzeń elektronicznych
 • określa skutki wpływu czynników zewnętrznych na zmianę parametrów sygnałów
 • określa skutki wpływu czynników zewnętrznych na pracę instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  2. przeprowadza pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją
 • dobiera aparaturę do wykonania pomiarów sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych
 • dobiera metody wykonania pomiarów sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych
 • wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.5 - kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich funkcjonowania oraz wyników pomiarów
 • ocenia poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich funkcjonowania
 • porównuje wyniki pomiarów diagnostycznych z danymi dokumentacji technicznej
 • ocenia poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie wyników pomiarów
  4. dokonuje analizy stanu technicznego instalacji i urządzeń elektronicznych
 • ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych na podstawie oględzin i wyników pomiarów
 • ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych na podstawie wyników pomiarów
 • ocenia stan techniczny instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu na podstawie oględzin
 • ocenia stan techniczny instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu na podstawie wyników pomiarów
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych
 • wymienia czynności wykonywane podczas konserwacji urządzeń elektronicznych
 • opisuje czynności wykonywane podczas konserwacji urządzeń elektronicznych
 • wymienia czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • opisuje czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  6. przeprowadza okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych
 • opisuje czynności wykonywane podczas okresowych przeglądów urządzeń i instalacji elektronicznych
 • wykonuje okresowe przeglądy urządzeń elektronicznych
 • wykonuje okresowe przeglądy instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • wykonuje okresowe konserwacje urządzeń elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje okresowe konserwacje instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  7. diagnozuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia urządzeń elektronicznych na podstawie oględzin
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia urządzeń elektronicznych na podstawie pomiarów
 • określa przyczyny powstawania uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych
 • określa skutki uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu na podstawie oględzin
 • lokalizuje miejsca uszkodzenia instalacji elektronicznych na podstawie pomiarów
 • określa przyczyny powstawania uszkodzeń w instalacjach telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • określa skutki uszkodzeń w instalacjach telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  8. dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych
 • identyfikuje narzędzia i przyrządy do wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania napraw urządzeń elektronicznych
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania napraw instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
  9. dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń
 • identyfikuje części elektroniczne i podzespoły na podstawie katalogów i dokumentacji technicznej
 • dobiera części elektroniczne oraz podzespoły do wykonania napraw urządzeń elektronicznych na podstawie katalogów i dokumentacji technicznej
 • dobiera części elektroniczne oraz podzespoły do wykonania napraw instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu na podstawie katalogów i dokumentacji technicznej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wymienia elementy i podzespoły instalacji oraz urządzeń elektronicznych
 • wymienia czynności wykonywane podczas wymiany elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych
 • wymienia czynności wykonywane podczas wymiany elementów i podzespołów instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu
 • dokonuje wymiany elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych
 • dokonuje wymiany elementów i podzespołów instalacji telewizyjnej, alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu i monitoringu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • weryfikuje prawidłowość działania instalacji i urządzeń elektronicznych po wymianie elementów i podzespołów

ELM.05.5 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM05)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM05 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym podczas rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub w tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze i internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

ELM.05.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELM.05.)

  1. charakteryzuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wymienia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych
 • ocenia wpływ czynników szkodliwych na zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia skutki porażenia prądem podczas montażu urządzeń
  2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • określa metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących podczas wykonywania zadań zawodowych
 • organizuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia
 • ocenia wybrane stanowisko pracy w zakresie wymagań dotyczących ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELM.05. - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykorzystuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do podłączania urządzeń do sieci elektrycznej
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji