LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT11

Organizacja usług gastronomicznych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI HGT.11LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 11

HGT.11.2 - Podstawy gastronomii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.11)

  1. charakteryzuje produkty żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, składu chemicznego i przydatności kulinarnej
 • definiuje pojęcie produkty żywności
 • charakteryzuje produkty żywności pod względem trwałości, pochodzenia i przydatności kulinarnej
 • wymienia składniki odżywcze, nieodżywcze i szkodliwe występujące w produktach żywności
 • dokonuje podziału składników produktów żywności (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • grupuje produkty żywności w zależności od zawartości składników odżywczych
  2. rozróżnia surowce, półprodukty i wyroby gotowe stosowane w sporządzaniu potraw i napojów
 • wyjaśnia pojęcia surowiec, półprodukt, wyrób gotowy
 • klasyfikuje produkty żywności według grup przydatności kulinarnej i handlowej
 • opisuje wartość odżywczą surowców według grup przydatności kulinarnej i handlowej
 • określa zastosowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w sporządzaniu potraw i napojów
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.11 - rozróżnia metody utrwalania żywności
 • klasyfikuje metody utrwalania żywności
 • charakteryzuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania żywności
 • wskazuje wpływ metod utrwalania żywności na jej jakość i trwałość
 • identyfikuje stosowane metody utrwalania żywności w półproduktach i wyrobach spożywczych
  4. dokonuje oceny towaroznawczej żywności
 • rozróżnia cechy towaroznawcze żywności
 • wymienia metody oceny towaroznawczej żywności
 • określa warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej żywności
 • ocenia organoleptycznie żywność
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa rolę składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka
 • wymienia składniki pokarmowe
 • charakteryzuje składniki pokarmowe
 • wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na organizm człowieka oraz na kompozycję potraw i napojów
 • ocenia dobór składników pokarmowych do komponowania potraw i napojów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wartość odżywczą żywności
  6. planuje alternatywne sposoby żywienia
 • podaje definicję żywienia alternatywnego
 • rozróżnia alternatywne sposoby żywienia (z modyfikacją składników pokarmowych z wyboru, wegeteriańskiego, pseudowegetariańskiego i makrobiotycznego)
 • wymienia surowce, potrawy i napoje stosowane w różnych formach żywienia alternatywnego
 • wskazuje zalety i wady żywienia alternatywnego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • układa jadłospisy zgodnie z potrzebami klientów i gości
  7. charakteryzuje dania kuchni polskiej i innych regionów świata
 • określa uwarunkowania geograficzne i gospodarcze regionu świata w tradycjach żywieniowych narodów regionów świata
 • opisuje potrawy i napoje charakterystyczne dla kuchni różnych regionów świata
 • rozpoznaje potrawy, napoje i posiłki charakterystyczne dla kuchni polskiej i narodów innych regionów świata
 • określa wpływ tradycji żywieniowych narodów regionów świata na kuchnię polską
  8. planuje jadłospisy (menu) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
 • rozróżnia rodzaje jadłospisów (menu)
 • opisuje zasady układania jadłospisów
 • układa jadłospisy (menu) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
 • ocenia jadłospisy (menu) pod względem zgodności z zasadami racjonalnego żywienia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modyfikuje jadłospisy - menu zgodnie z potrzebami żywienia określonych grup ludności
  9. rozróżnia procesy technologiczne stosowane do sporządzania potraw i napojów
 • rozpoznaje procesy technologiczne stosowane do sporządzania potraw i napojów
 • wymienia czynności składające się na proces technologiczny sporządzania potraw i napojów
 • rozróżnia metody obróbki wstępnej, właściwej oraz końcowej surowców i półproduktów stosowanych przy sporządzaniu potraw i napojów
 • opisuje nowoczesne metody sporządzania potraw i napojów, takie jak techniki molekularne, wędzenie, anty-grillowanie, dekonstrukcja dania, wykorzystanie ciekłego azotu i suchego lodu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne technologie sporządzania potraw stosowane w zakładach gastronomicznych, takie jak podawane bezpośrednio po sporządzeniu (cook- serve), schłodzone po sporządzeniu przed podawaniem (cook-chill), zamrożone po sporządzeniu (cook-freeze), gotowane w próżni (sous vide),
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane podczas sporządzania i przechowywania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane podczas sporządzania potraw i napojów w części usługowej zakładu
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, termicznej, wykańczania potraw i napojów sporządzanych w części usługowej zakładu
 • rozróżnia urządzenia stosowane do dystrybucji, przechowywania i eksponowania potraw i napojów w części handlowej zakładu
  11. stosuje drobny sprzęt gastronomiczny podczas sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • klasyfikuje drobny sprzęt gastronomiczny wykorzystywany do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • dobiera drobny sprzęt gastronomiczny do sporządzania potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu
  12. stosuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • rozróżnia systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas sporządzania potraw i napojów oraz świadczenia usług w gastronomii
 • ustala krytyczne punkty kontroli w procesach sporządzania potraw i napojów oraz świadczeniu usług w gastronomii
 • podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia w gastronomii
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w usługach kelnerskich
 • wymienia programy komputerowe stosowane w gastronomii
 • obsługuje programy komputerowe do planowania i rozliczania usług kelnerskich w gastronomii
  14. stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w gastronomii
 • opisuje zasady zrównoważonego rozwoju stosowane w gastronomii
 • przestrzega zasady zrównoważonego rozwoju podczas wykonywania zadań zawodowych w gastronomii
  15. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych w usługach kelnerskich
 • wskazuje cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia czym jest norma i wymienia jej cechy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej, krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.11.3 - Planowanie usług gastronomicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT11)

  1. charakteryzuje usługi gastronomiczne
 • wymienia usługi gastronomiczne
 • rozróżnia funkcje gastronomii w świadczeniu usług
 • rozróżnia usługi świadczone przez gastronomię, takie jak: podstawowe, towarzyszące, komplementarne, fakultatywne
 • określa cechy i funkcje usług gastronomicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia elementy składowe usług gastronomicznych
  2. rozpoznaje usługi gastronomiczne
 • klasyfikuje przyjęcia okolicznościowe w zależności od czasu trwania i formy organizacyjnej, okazji, miejsca realizacji
 • rozpoznaje przyjęcia: stojące (aperitif, lampka wina lub toast, koktajlowe, bufetowe, bankiet angielski), zasiadane (uroczyste śniadania, obiady, kolacje, bufety zasiadane, bankiety), mieszane (bufet amerykański, bufet w połączeniu z bufetem zasiadanym)
 • rozpoznaje usługi uzupełniające typu podwieczorki, pikniki, bale, przerwy śniadaniowe, kawowe.
 • charakteryzuje rolę gości w zależności od rodzaju przyjęcia okolicznościowego i innych usług uzupełniających (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa rolę kelnerów obsługujących przyjęcia okolicznościowe i inne usługi uzupełniające
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT11 - rozróżnia miejsca świadczenia usług gastronomicznych
 • określa warunki świadczenia usług gastronomicznych w zakładzie i cateringu np. rodzaj, typ i funkcjonalność zakładu, ofertę, dostępność, bazę, wyposażenie, dobór i kwalifikacje pracowników
 • określa cechy charakteryzujące zakłady świadczące usługi gastronomiczne
 • dobiera usługi uzupełniające do rodzaju zakładu gastronomicznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje czynniki warunkujące zakres usług gastronomicznych (segmentacja rynku usług)
 • rozróżnia czynniki warunkujące zakres świadczonych usług gastronomicznych
 • dobiera usługi gastronomiczne do oferty zakładów i punktów gastronomicznych w zależności od zapotrzebowania rynku, uwzględniając segmentację geograficzną, demograficzną, społeczno- ekonomiczno-kulturową, behawioralną gości
 • określa wpływ rodzaju zakładu i jego funkcjonalności na zakres realizowanych uzupełniających usług gastronomicznych
  6. planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych
 • wyjaśnia koncepcję marketingu usług gastronomicznych
 • określa funkcje marki w gastronomii (np. gwarancyjną i promocyjną)
 • sporządza plan „życia marki” usług gastronomicznych
 • określa strukturę marketingu mix „7P” w gastronomii (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia elementy części składowych marketingu mix „7P”
 • określa wpływ elementów składowych marketingu mix „7P” na markę zakładu gastronomicznego
 • wyjaśnia pojęcie promocji marketingowej usług gastronomicznych
 • wskazuje funkcje promocji usług gastronomicznych
 • interpretuje strategie promocji (push i pull)
 • rozróżnia promocje pośrednie i bezpośrednie stosowane w marketingu usług gastronomicznych np. reklama, telemarketing, mailing, media
 • stosuje propagandę marketingową usług gastronomicznych – public relations
 • opracowuje działania promocyjne usług gastronomicznych
  7. stosuje instrumenty marketingowe do sprzedaży usług gastronomicznych
 • rozróżnia strategie sprzedaży usług gastronomicznych (cross-selling i up-selling)
 • ocenia instrumenty marketingowe stosowane w sprzedaży usług gastronomicznych (np. związane z ceną, produktem, lokalem i jego marką, specyficznymi potrzebami gości)
 • przygotowuje prezentację sprzedaży osobistej usług zgodnie z zasadami promocji
  8. planuje uzupełniającą działalność zakładu gastronomicznego
 • określa zasady planowania usług gastronomicznych
 • przygotowuje portfolio zakładu niezbędne do przyjmowania usług (np. prospekty realizowanych usług, kalendarz realizacji usług, formularze umów zamówienia)
 • przygotowuje informacje o warunkach planowania usług przyjmowanych do realizacji np. życzenia zleceniodawcy zamówienia, koszty usługi, metody obsługi gości, wpłaty zaliczkowe, konsekwencje odstąpienia od zamówienia, udzielane upusty, rabaty, bonifikaty, skonto
 • określa etapy organizacji dowolnej usługi gastronomicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje przykładowe plany wykonania usług gastronomicznych podstawowych, towarzyszących, komplementarnych i fakultatywnych
 • aktualizuje ofertę usług gastronomicznych w zależności od kierunków rozwoju gastronomii i preferencji zleceniodawców
  9. przygotowuje oferty usług gastronomicznych
 • analizuje przykładowe oferty usług gastronomicznych
 • wykonuje teczki ofert do przygotowywania usług gastronomicznych
 • sporządza propozycje okazjonalnych kart dań dostosowanych do różnych usług gastronomicznych zgodnie z przyjętymi normami (np. ilością i wielkością porcji potraw i napojów)
 • przygotowuje schematy aranżacji sal i innych miejsc do oferowanych usług gastronomicznych uzupełniających zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w gastronomii
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - planuje przyjęte do realizacji uzupełniające usługi gastronomiczne: stosuje normy techniczne, fakultatywne i inne wskaźniki przyjęte przez zakład do planowania uzupełniających usług gastronomicznych, określa zależność liczby i wielkości pomieszczeń od rodzaju realizowanej usługi gastronomicznej
 • diagnozuje potrzeby zleceniodawcy na usługę gastronomiczną na podstawie uzyskanych informacji
 • dobiera usługę gastronomiczną do potrzeb zleceniodawcy
 • dobiera systemy i metody obsługi gości do realizowanej usługi
 • sporządza plan realizacji usługi gastronomicznej w odpowiedzi na zamówienie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt pomocniczy i elementy dekoracyjne do realizacji usługi gastronomicznej
 • oblicza powierzchnię miejsca na realizację usługi, liczbę sprzętu meblowego, bielizny i zastawy stołowej oraz sprzętu pomocniczego niezbędnego do realizacji usługi gastronomicznej
 • opracowuje schemat aranżacji miejsc dla gości planowanej do realizacji usługi gastronomicznej z uwzględnieniem wskaźników i norm organizacyjnych
 • planuje liczbę i organizację pracy pracowników obsługi
 • przygotowuje ofertę usługi zgodną z oczekiwaniem zleceniodawcy
  11. sporządza dokumentację przyjętej do realizacji usługi gastronomicznej wynikającą z analizy potrzeb zamawiającego
 • sporządza karty zlecenia usługi, uwzględniając dodatkowe życzenia i potrzeby zleceniodawcy
 • sporządza harmonogram realizacji usługi gastronomicznej w rozkładzie czasowym
 • sporządza wstępną kalkulację kosztów organizowanej usługi jako podstawę do zawarcia umowy
 • sporządza umowę na realizację zamówionej usługi gastronomicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza poprawność zlecenia i umowy na zaplanowaną usługę gastronomiczną
 • stosuje programy komputerowe do przygotowania dokumentacji planowanych do realizacji usług gastronomicznych

HGT.11.4 - Organizowanie usług gastronomicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.11)

  1. sporządza dokumenty zapotrzebowania na zasoby materialne i osobowe do realizacji zaplanowanych usług gastronomicznych
 • rozróżnia pojęcia, takie jak: zasoby materialne i niematerialne organizacji usług gastronomicznych
 • przygotowuje opracowania zapotrzebowań na zasoby materialne i niematerialne do organizowanych usług gastronomicznych
 • wypisuje źródła pozyskiwania zasobów materialnych i niematerialnych do organizowanych usług gastronomicznych
 • sporządza zapotrzebowanie na towary handlowe i materiały pomocnicze do realizacji usług gastronomicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje harmonogramy dostawy towarów handlowych i materiałów pomocniczych do realizacji usługi gastronomicznej
 • sporządza zapotrzebowanie na potrzeby specjalne zleceniodawców usług realizowanych podczas organizacji usług gastronomicznych
 • dokonuje wyboru kontrahentów na podstawie przeglądu podmiotów powiązanych z usługami gastronomicznymi
 • przygotowuje zamówienia na towary handlowe, materiały pomocnicze, usługi komplementarne, fakultatywne do realizacji usług gastronomicznych
 • spisuje zapotrzebowanie na bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy, w zależności od warunków umowy
 • wykorzystuje programy komputerowe do obliczania zapotrzebowania na towary handlowe i materiały pomocnicze do realizacji usług gastronomicznych
 • dobiera kelnerów do realizacji usługi
 • układa harmonogramy pracy pracowników części handlowo-usługowej podczas organizacji i realizacji usługi gastronomicznej
 • opracowuje listy kontrolne sprawdzające organizację i realizację zamówionej usługi
 • weryfikuje sporządzoną dokumentację dotyczącą organizacji usługi gastronomicznej
  2. przygotowuje miejsca realizacji usług gastronomicznych
 • dobiera miejsca do wykonania usług gastronomicznych zgodnie z zamówieniem
 • oblicza powierzchnię stołów, pomieszczeń i innych miejsc dla gości w zależności od rodzaju zamówienia na usługę
 • wyznacza miejsce ustawienia mebli i sprzętów do realizacji usługi
 • aranżuje miejsca realizacji usług z zachowaniem norm fakultatywnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nakrywa stoły bielizną stołową zgodnie z zamówieniem
 • ustawia na stołach dekoracje
 • ustawia krzesła przy stołach
 • ustawia zastawę stołową na stołach
 • wyznacza miejsca gościom w zależności od rodzaju świadczonej usługi gastronomicznej, formy organizacyjnej, zasad dobrego wychowania (savoir- vivre’u) i protokołu dyplomatycznego oraz zasad precedencji
 • umieszcza na stołach bankietowych winietki, karty okolicznościowe, gadżety podarunkowe
 • ustawia na stołach napoje, potrawy, dodatki w odpowiednim miejscu zgodnie z przyjętą formą organizacyjną i ustalonym harmonogramem
 • przygotowuje tace z napojami, przekąskami, słodyczami na przyjęcia stojące
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.11 - przygotowuje stanowiska pomocnicze: urządza pomocnicze stanowiska kelnerskie do realizacji usług gastronomicznych w zakładzie gastronomicznym, urządza pomocnicze stanowiska kelnerskie do realizacji usług gastronomicznych w cateringu
 • oblicza zapasy bielizny stołowej, zastawy stołowej oraz innego wyposażenia do realizacji określonej usługi gastronomicznej
 • gromadzi zapas bielizny stołowej i nakryć stołowych do realizowanej usługi gastronomicznej
 • przygotowuje tace i serwety kelnerskie
 • dobiera meble, sprzęt i urządzenia do przygotowania stanowiska pomocniczego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza miejsca gromadzenia utworzonych zapasów wyposażenia
 • przygotowuje miejsce na urządzenia i sprzęt dodatkowy
 • przygotowuje wózki kelnerskie z bielizną i zastawą stołową
 • dobiera meble cateringowe
 • przygotowuje sprzęt cateringowy do transportu
 • przestrzega zasad sanitarnych przy organizowaniu i realizowaniu usług cateringowych
  4. organizuje obsługę kelnerską do realizacji usług gastronomicznych
 • stosuje systemy obsługi gości przyjęć okolicznościowych
 • określa zasady obsługi gości na przyjęciach okolicznościowych
 • przydziela pracę kelnerom obsługującym zaplanowana usługę gastronomiczną
 • sporządza schematy i harmonogramy indywidualnej i zespołowej obsługi kelnerskiej gości realizowanych usług gastronomicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obsługę kelnerską podczas przyjęć okolicznościowych zgodnie z planem realizacji usługi gastronomicznej
 • stosuje style i metody obsługi przyjęć stojących, zasiadanych i mieszanych
 • obsługuje gości przyjęć okolicznościowych, stosując metody i techniki ujęte w planie realizowanej usługi gastronomicznej
 • obsługuje gości przyjęć, stosując różne style, z wykorzystaniem ustalonych zasady kolejności, uznania gości, protokołu dyplomatycznego
  6. stosuje systemy zapewniania jakości realizowanych usług gastronomicznych
 • kontroluje gotowość zakładu i innych miejsc do realizacji usług gastronomicznych
 • opracowuje ankiety dla zleceniodawców i uczestników realizowanych usług pomocne w ich ocenianiu
 • sprawdza poprawności zorganizowania i jakość zrealizowanej usługi gastronomicznej za pomocą listy kontrolnej (checklist) realizacji
 • ocenia jakość organizowanych usług na podstawie analizy wyników, listy kontrolnej(checklist), ankiet

HGT.11.5 - Rozliczanie usług gastronomicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT11)

  1. przestrzega zasad rachunkowości podczas rozliczania usług gastronomicznych
 • definiuje podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczno-rachunkowe
 • określa obowiązek podatkowy od towarów i usług
 • rozróżnia stawki podatku VAT stosowane w gastronomii
 • wyznacza terminy rozliczeń w świadczonych usług gastronomicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty odstąpień od umów na realizowaną usługę
 • rozpoznaje dokumenty rachunkowe i księgowe stosowane w gastronomii
  2. określa ceny i koszty potraw, napojów, posiłków i usług
 • definiuje podstawowe pojęcia stosowane w kalkulacji jednostkowej
 • określa rodzaje ceny: zakupu, nabycia, sprzedaży netto
 • określa rolę cen w marketingu usług gastronomicznych
 • rozróżnia funkcje ceny w gastronomii (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa czynniki wpływające na cenę potraw, napojów i usług gastronomicznych
 • rozróżnia elementy ceny gastronomicznej potraw i napojów
 • stosuje stawki podatku VAT w kalkulowaniu ceny potraw i napojów oraz rozliczaniu usług gastronomicznych
 • stosuje metody i techniki obliczania cen i marż potraw i napojów oraz okolicznościowych kart menu
 • stosuje programy komputerowe wspomagające kalkulację cen potraw, napojów i usług gastronomicznych
 • kalkuluje ceny napojów mieszanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT11 - określa koszty usług gastronomicznych
 • klasyfikuje koszty usług gastronomicznych
 • przygotowuje kosztorys usługi gastronomicznej
 • przygotowuje rozliczenie kosztów usług gastronomicznych
 • stosuje narzędzia obniżające koszty końcowe usług gastronomicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty działalności baru otwartego podczas realizacji usług gastronomicznych
  4. stosuje politykę cenową potraw, napojów i usług gastronomicznych
 • wyjaśnia pojęcie polityki cen w gastronomii
 • rozróżnia czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące politykę cenową usług gastronomicznych
 • wykorzystuje sposoby obniżania cen potraw, napojów i usług gastronomicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozlicza usługi gastronomiczne
 • wykorzystuje dokumentację realizowanej usługi gastronomicznej do jej rozliczania
 • dokonuje inwentaryzacji materialnej i finansowej po wykonanej usłudze gastronomicznej
 • posługuje się programami komputerowymi do kontroli stanów materialnych i finansowych po wykonanej usłudze
 • przygotowuje dokumenty do rozliczeń finansowych po wykonanej usłudze gastronomicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wystawia paragon fiskalny lub fakturę za usługę gastronomiczną
 • rozlicza usługę ze zleceniodawcą
 • wykorzystuje programy komputerowe do rozliczania usług gastronomicznych
  6. ocenia opłacalność sprzedaży usług gastronomicznych
 • interpretuje pojęcia związane z opłacalnością sprzedaży usług gastronomicznych
 • oblicza wskaźnik rentowności sprzedaży ROS (return on sale) wskaźnik rentowności aktywów ROA (return on assets) ,wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE (return on equity) i inne wskaźniki rentowności zakładu gastronomicznego
 • oblicza Break Even Point – próg rentowności zakładu gastronomicznego
 • interpretuje wskaźniki rentowności sprzedaży usług gastronomicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia opłacalność sprzedaży usług gastronomicznych
 • planuje usługi gastronomiczne zgodnie z wynikami finansowymi

HGT.11.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 11)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku obcym nowożytnym umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi gościa
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych, rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 11 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych, tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru) charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e- mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych osób
 • proponuje gościom potrawy i napoje
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał(np. prezentację)
  6. Wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
 • wykorzystuje kontekst, aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

HGT.11.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.11.)

  1. przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • wymienia rodzaje czynników, niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
 • rozróżnia czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oddziałujące na organizm człowieka
 • określa sposoby przeciwdziałania czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym występującym na stanowisku pracy
 • rozróżnia znaki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania skutkom czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy
  2. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w gastronomii
 • stosuje się do instrukcji i regulaminów przeciwpożarowych oraz stanowiskowych w gastronomii
 • stosuje się do informacji przedstawionych na znakach bezpieczeństwa
 • stosuje się do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
 • wyjaśnia zastosowanie środków gaśniczych na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zasadność badań pracowniczych w zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia i życia
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.11. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • przygotowuje stanowiska pracy i ciągi technologiczne zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • wskazuje optymalne pod względem ergonomii warunki pracy
 • ocenia funkcjonalność pomieszczeń części ekspedycyjno-handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • planuje pracę zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony gościa i środowiska (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzeń i sprzętu stosowanych podczas realizacji zadań zawodowych
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej utrzymania porządku i higieny w części ekspedycyjno-handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
  4. stosuje środki ochrony indywidualnej i
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pracy na różnych stanowiskach w części ekspedycyjno- handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego zbiorowej
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • używa środków ochrony indywidualnej podczas obsługi gości
  5. Kwalifikacje zawodowe - prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji