LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT8

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI HGT.8(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 8

HGT.08.2 - Podstawy turystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.08)

  1. charakteryzuje rynek turystyczny
 • wyjaśnia pojęcie rynku turystycznego
 • rozróżnia elementy rynku turystycznego
 • wykorzystuje dane statystyczne związane z rynkiem turystycznym
 • porównuje zmiany zachodzące w turystyce (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia trendy rozwojowe w turystyce
  2. charakteryzuje produkty turystyczne
 • opisuje strukturę produktu turystycznego
 • wymienia rodzaje produktów turystycznych
 • opisuje produkty turystyczne
 • dobiera produkty turystyczne do potrzeb klienta
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.08 - charakteryzuje rodzaje turystyki
 • opisuje motywy uprawiania turystyki
 • dokonuje podziału turystyki według różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • wskazuje związki pomiędzy poszczególnymi rodzajami turystyki
 • rozróżnia rodzaje turystyki (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje poszczególne rodzaje turystyki
  4. realizuje działania marketingowe prowadzonej działalności turystycznej
 • wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) słabych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagrożeń (threats) (SWOT)
 • przeprowadza analizę analizy słabych i mocnych stron szans i zagrożeń (SWOT) wybranego przedsiębiorstwa lub regionu
 • wymienia instrumenty marketingu
 • dobiera właściwe instrumenty marketingu do promocji turystyki
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia akty prawne dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
 • wymienia obowiązki organizatorów turystki oraz przedsiębiorców ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych zgodnie z przepisami prawa
  6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • dobiera program komputerowy odpowiedni do wykonywanych zadań zawodowych
 • wskazuje aplikacje mobilne wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
  7. przestrzega zasad zdrowego żywienia podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje zasady zdrowego żywienia
 • opracowuje jadłospisy zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • dobiera usługi żywieniowe do indywidualnych potrzeb klientów
  8. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.08.3 - Organizowanie informacji turystycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT8)

  1. korzysta z różnych źródeł informacji
 • wymienia źródła informacji turystycznej potrzebnych do stosowanych w turystyce tworzenia baz danych
 • korzysta z map, planów miast, atlasów, przewodników, informatorów turystycznych, witryn internetowych i aplikacji
  2. sporządza bazy danych w celu gromadzenia informacji turystycznej
 • opracowuje wzór bazy danych
 • wymienia rodzaje baz danych
 • tworzy opisy do baz danych w języku polskim i języku obcym nowożytnym
 • wymienia sposoby tworzenia baz danych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z zasobów bazy danych
 • opisuje sposoby zabezpieczania baz danych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT8 - udziela informacji turystycznej podczas obsługi klienta w języku polskim i języku obcym nowożytnym
 • udziela informacji turystycznej w punktach i centrach informacji turystycznej w języku polskim i języku obcym nowożytnym
 • udziela informacji turystycznej w biurze podróży w języku polskim i w języku obcym nowożytnym
 • udziela informacji turystycznej w języku polskim i języku obcym nowożytnym podczas targów i imprez wystawienniczych
 • wykorzystuje do udzielania informacji mapy, atlasy, plany miast, przewodniki i informatory opracowane w języku polskim i języku obcym nowożytnym
  4. charakteryzuje atrakcje turystyczne Europy i wybranych krajów świata
 • wymienia najbardziej atrakcyjne turystycznie cele podróży (tzw. destynacje) w Europie i wybranych krajach świata
 • opisuje najbardziej atrakcyjne turystycznie cele podróży w Europie i wybranych krajach świata
 • opisuje porty lotnicze, rzeczne, dworce, szlaki komunikacyjne
 • wyszukuje połączenia komunikacyjne pomiędzy wybranymi celami podróży z użyciem źródeł tradycyjnych i cyfrowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia elementy zagospodarowania turystycznego wybranych celów podróży turystycznych
 • opisuje elementy zagospodarowania turystycznego wybranych celów podróży turystycznych

HGT.08.4 - Sprzedaż imprez i usług turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.8)

  1. organizuje działania marketingowe w procesie sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • wymienia instrumenty marketingu stosowane w sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • dobiera odpowiednie instrumenty do działań marketingowych
 • wymienia instrumenty promocji imprez i usług turystycznych
 • dobiera rodzaj kampanii do rodzaju promowanej imprezy turystycznej lub regionu turystycznego. (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa budżet i czas trwania kampanii
 • określa możliwe rodzaje dystrybucji imprez i usług turystycznych
 • stosuje metody kształtowania cen
 • stosuje zasady różnicowania cen
  2. stosuje zasady obsługi klienta
 • wymienia typy klientów
 • opisuje typy klientów
 • wymienia wymagania dotyczące ochrony klienta
 • wymienia i stosuje techniki obsługi klienta
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.8 - prowadzi sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • oferuje imprezy i usługi turystyczne
 • stosuje różne techniki sprzedaży w branży turystycznej
 • rozróżnia formy sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • prowadzi sprzedaż imprez i usług turystycznych zgodnie z przepisami Prawa Unii Europejskiej dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
  4. stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych, rozróżnia formy płatności stosowane podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych, przyjmuje płatności podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • wykonuje operacje na kasie fiskalnej
 • stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • przyjmuje płatność w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • obsługuje terminal płatniczy
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporządza dokumenty potwierdzające płatność za imprezy i usługi turystyczne
 • sporządza różne rodzaje faktur
 • sporządza notę korygującą
 • sporządza druki dowodu wpłaty (KP) i dowodu wypłaty (KW)
 • rozróżnia dokumenty płatności za usługi i imprezy turystyczne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa rodzaj dokumentów potwierdzających płatność za imprezy i usługi turystyczne
 • przygotowuje dokumenty potwierdzające płatność za imprezy i usługi turystyczne
  6. sporządza umowy dotyczące sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • rozróżnia umowy cywilnoprawne dotyczące imprez i usług turystycznych
 • negocjuje warunki umów cywilnoprawnych dotyczących imprez i usług turystycznych
 • sporządza wzór umowy o świadczenie usług turystycznych
 • opracowuje warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wysokość składek do odprowadzenia na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • sporządza deklarację do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

HGT.08.5 - Realizacja imprez i usług turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT08)

  1. obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów
 • wymienia grupy klientów w turystyce
 • charakteryzuje grupy klientów w turystyce
 • rozróżnia rodzaje imprez turystycznych
 • stosuje zasady profesjonalnej obsługi imprez (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaj imprezy do grupy klientów
  2. stosuje metody pilotażu wycieczek
 • wymienia zadania pilota wycieczek
 • wymienia obowiązki i prawa pilota wycieczek
 • wykonuje zadania pilota wycieczek podczas realizacji imprezy turystycznej
 • dobiera metody pilotażu do grupy klientów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje narzędzia przekazu informacji podczas obsługi w zakresie pilotażu wycieczek
 • wykorzystuje różne formy przekazu informacji
 • wymienia zasady profesjonalnej obsługi w zakresie pilotażu wycieczek
 • stosuje zasady profesjonalnej obsługi w zakresie pilotażu wycieczek
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT08 - stosuje metody przewodnictwa turystycznego
 • wymienia prawa i obowiązki poszczególnych rodzajów przewodników turystycznych
 • dobiera metody pracy do grupy klientów
 • wykorzystuje narzędzia przekazu informacji podczas usługi przewodnickiej
 • stosuje różne formy i narzędzia przekazu informacji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje przewodników turystycznych
 • wymienia zasady profesjonalnej obsługi w zakresie przewodnictwa turystycznego
 • stosuje zasady profesjonalnej obsługi w zakresie przewodnictwa turystycznego
  4. organizuje czas wolny klientów imprez turystycznych
 • wymienia formy spędzania czasu wolnego przez klientów imprez turystycznych, z uwzględnieniem specyfiki terenu i preferencji uczestników
 • organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, uwzględniając ich możliwości
 • organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, uwzględniając miejsce realizacji imprezy
 • organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, uwzględniając porę roku i warunki atmosferyczne
  5. Kwalifikacje zawodowe - współpracuje z usługodawcami w procesie realizacji imprez i usług turystycznych
 • wymienia usługodawców występujących w procesie realizacji imprez i usług turystycznych
 • wymienia możliwe zasady współpracy z usługodawcami branży turystycznej
  6. sporządza dokumentację etapu realizacji imprez i usług turystycznych
 • wymienia dokumenty znajdujące się w teczce imprezy
 • wymienia dokumenty znajdujące się w teczce pilota
 • sporządza protokół wypadku
 • sporządza protokół zniszczenia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza dokumenty związane z transportem
  7. gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych
 • dokonuje analizy dokumentów finansowych dotyczących realizacji imprez i usług turystycznych
 • sprawdza poprawność wystawionych dokumentów finansowych
 • porządkuje i zestawia otrzymane dokumenty finansowe
  8. kontroluje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych
 • monitoruje właściwy przebieg realizacji imprezy lub usługi turystycznej zgodnie z zawartymi umowami
 • sporządza druk reklamacji
 • sporządza odpowiedź na reklamację klienta

HGT.08.6 - Rozliczanie imprez i usług turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 08)

  1. rozlicza koszty imprez i usług turystycznych
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu imprezy turystycznej
 • sporządza wykaz poniesionych wydatków
 • oblicza sumę poniesionych wydatków
 • dokonuje analizy poniesionych wydatków w stosunku do planowanych wydatków
  2. sporządza rozliczenie przychodów i kosztów imprezy turystycznej
 • sporządza zestawienie wpływów oraz kosztów imprez i usług turystycznych
 • oblicza wysokość marży i podatku VAT od imprezy turystycznej
 • weryfikuje zobowiązania finansowe w stosunku do kontrahentów i usługodawców
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 08 - dokonuje rozliczeń finansowych imprez i usług turystycznych
 • sporządza druk rozliczenia zaliczki
 • podaje terminy zobowiązań finansowych
 • oblicza zobowiązania finansowe biura podróży wynikające z rozliczenia imprez i usług turystycznych zgodnie z przepisami prawa podatkowego
  4. sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych
 • przygotowuje dokumentację rozliczeniową imprez i usług turystycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • posługuje się programami komputerowymi w celu rozliczenia imprez i usług turystycznych

HGT.08.7 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.08)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie, czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.08 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (wiadomość, formularz, e-
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych osób
 • proponuje, zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał (np. prezentację)
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

HGT.08.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.08.)

  1. ocenia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wskazuje skutki oddziaływania czynników chemicznych występujących w środowisku pracy na organizm człowieka
 • wskazuje skutki oddziaływania czynników biologicznych występujących w środowisku pracy na organizm człowieka
 • wskazuje skutki oddziaływania czynników psychofizycznych występujących w środowisku pracy na organizm człowieka
 • określa wpływ czynników niebezpiecznych i uciążliwych występujących w środowisku pracy na organizm człowieka
  2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wymienia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem biurowym i urządzeniami podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa sposoby zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska, związanym z wykonywaniem zadań zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.08. - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji