LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT7

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI HGT.7(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 7

HGT.07.2 - Podstawy turystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.07)

  1. charakteryzuje rynek turystyczny
 • wyjaśnia pojęcie rynku turystycznego
 • rozróżnia elementy rynku turystycznego
 • wykorzystuje dane statystyczne związane z rynkiem turystycznym
 • porównuje zmiany zachodzące w turystyce (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia trendy rozwojowe w turystyce
  2. charakteryzuje produkty turystyczne
 • opisuje strukturę produktu turystycznego
 • wymienia rodzaje produktów turystycznych
 • opisuje produkty turystyczne
 • dobiera produkty turystyczne do potrzeb klienta
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 - charakteryzuje rodzaje turystyki
 • opisuje motywy uprawiania turystyki
 • dokonuje podziału turystyki według różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • wskazuje związki pomiędzy poszczególnymi rodzajami turystyki
 • rozróżnia rodzaje turystyki (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje poszczególne rodzaje turystyki
  4. realizuje działania marketingowe prowadzonej działalności turystycznej
 • wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) słabych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagrożeń (threats) (SWOT)
 • przeprowadza analizę analizy słabych i mocnych stron szans i zagrożeń (SWOT) wybranego przedsiębiorstwa lub regionu
 • wymienia instrumenty marketingu
 • dobiera właściwe instrumenty marketingu do promocji turystyki
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa podczas wykonywania zadań zawodowych
 • wymienia akty prawne dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
 • wymienia obowiązki organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych zgodnie z przepisami prawa
  6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • dobiera program komputerowy odpowiedni do wykonywanych zadań zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykorzystuje aplikacje mobilne wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
  7. przestrzega zasad żywienia podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje zasady żywienia
 • opracowuje jadłospisy zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • dobiera usługi żywieniowe do indywidualnych potrzeb klientów
  8. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.07.3 - Projektowanie imprez i dobór usług turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT7)

  1. projektuje imprezy i usługi turystyczne, wykorzystując wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, krajów Europy i świata
 • rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu geografii turystycznej
 • wymienia walory turystyczne poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy i świata
 • rozróżnia walory turystyczne naturalne i antropogeniczne
 • opisuje walory turystyczne poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy i świata (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia elementy zagospodarowania turystycznego poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy i świata
 • porównuje atrakcje turystyczne poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy i świata
 • określa dostępność komunikacyjną poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy i świata
 • wymienia szlaki turystyczne
 • opisuje atrakcyjność szlaków turystycznych
  2. korzysta z różnych źródeł informacji turystycznej i geograficznej podczas projektowania imprez i usług turystycznych
 • korzysta z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji podczas projektowania imprez i usług turystycznych w języku polskim i obcym nowożytnym
 • wskazuje walory naturalne i antropogeniczne regionów na podstawie map tematycznych
 • wskazuje na mapie regiony i ośrodki turystyczne
 • wskazuje na mapach szlaki turystyczne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • posługuje się programami i aplikacjami internetowymi lokalizującymi atrakcje turystyczne
 • posługuje się programami i aplikacjami internetowymi lokalizującymi elementy zagospodarowania turystycznego
 • posługuje się programami i aplikacjami internetowymi w zakresie dostępności komunikacyjnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT7 - dobiera usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów i rodzaju turystyki
 • rozróżnia rodzaje usług turystycznych
 • określa cechy usług turystycznych
 • rozpoznaje potrzeby turystyczne klientów
 • dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa trendy i prognozy w zakresie usług turystycznych
 • analizuje rynek usług turystycznych
  4. przygotowuje programy imprez turystycznych
 • wymienia rodzaje imprez turystycznych
 • wymienia zasady programowania imprez turystycznych
 • stosuje zasady projektowania imprez turystycznych
 • dostosowuje program imprezy turystycznej do potrzeb, wymagań i możliwości klientów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje program imprezy turystycznej
 • wykorzystuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagające projektowanie imprez turystycznych

HGT.07.4 - Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.7)

  1. oblicza koszty imprez i usług turystycznych
 • klasyfikuje rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych
 • dokonuje podziału kosztów usług turystycznych
 • wykorzystuje tabelę kursów walut podczas kalkulowania kosztów usług turystycznych
 • oblicza wartość poszczególnych świadczeń w zależności od liczby uczestników oraz ceny i liczby świadczeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje uzgodnienia dotyczące zniżek, rabatów, upustów podczas obliczania kosztów imprez i usług turystycznych
 • dokonuje obliczenia sumy wszystkich świadczeń
 • uwzględnia stawkę prowizyjną dla agentów turystycznych
  2. oblicza marżę i podatek VAT imprez i usług turystycznych
 • określa stawki podatku VAT w zależności od rodzaju imprez i usług turystycznych
 • stosuje zasady opodatkowania imprez i usług turystycznych
 • oblicza marżę
 • oblicza podatek VAT od imprez turystycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza podatek VAT od usług turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.7 - oblicza ceny imprez turystycznych
 • sumuje koszty świadczeń, marżę i podatek VAT
 • ustala cenę imprezy turystycznej.
 • oblicza cenę imprezy przy zmieniającej się liczbie uczestników
  4. tworzy dokumentację kalkulacji imprez i usług turystycznych
 • sporządza arkusz kalkulacji kosztów imprezy turystycznej
 • wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji usług i imprez turystycznych

HGT.07.5 - Rezerwacja usług i imprez turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT07)

  1. dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych
 • porównuje oferty usługodawców
 • wybiera usługodawców do realizacji imprezy lub usługi turystycznej zgodnie z zamówieniem lub programem turystycznym
 • ustala zasady realizacji usług turystycznych
  2. stosuje różne formy zamówienia usług turystycznych w języku polskim i obcym nowożytnym
 • redaguje wzór formularza zamówienia
 • sporządza zamówienia usług turystycznych w języku polskim i obcym nowożytnym
 • sporządza umowę allotmentową i czarterową
 • wymienia przykłady niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług turystycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podejmuje działania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT07 - stosuje różne formy rezerwacji imprez i usług turystycznych
 • rozróżnia formy rezerwacji imprez i usług turystycznych
 • sporządza dokument rezerwacji imprezy i usługi turystycznej
 • wypełnia dokument rezerwacji imprezy i usługi turystycznej
 • sporządza dokument anulowania rezerwacji imprezy i usługi turystycznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wypełnia dokument anulowania rezerwacji imprezy i usługi turystycznej
 • wymienia formy rezerwacji usług turystycznych
  4. używa oprogramowania komputerowego stosowanego do zamówień i rezerwacji w turystyce
 • wymienia specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego
 • wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego
 • obsługuje komputerowe systemy rezerwacji usług turystycznych
 • dokonuje rezerwacji i anulowania usług turystycznych systemem on-line

HGT.07.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 07)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku (rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 07 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:
 • reaguje ustnie (podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  2. reaguje w formie prostego tekstu pisanego ( wiadomość, formularz, e- mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych osób
 • proponuje i zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

HGT.07.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.07.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.07. - opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy
 • opisuje system kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • rozróżnia sposób zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej
 • określa szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa obowiązki pracownika dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - przewiduje zagrożenia występujące w działalności turystycznej
 • rozróżnia zagrożenia występujące w środowisku pracy
 • wskazuje źródła zagrożeń w środowisku pracy
 • wskazuje zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia i środowiska związane z działalnością turystyczną
 • opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w działalności turystycznej
  6. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju prowadzonej działalności
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji