LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF.02

Administracja i eksploatacja system贸w komputerowych, urz膮dze艅 peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 INF.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE INF 2

INF.02.2 - Podstawy informatyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.02)

  1. charakteryzuje parametry sprz臋tu komputerowego
 • identyfikuje parametry urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • por贸wnuje parametry tego samego typu urz膮dze艅 techniki komputerowej (np. dwie karty graficzne, dwa dyski twarde)
 • przelicza jednostki pojemno艣ci pami臋ci masowych
 • dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiska
  2. definiuje elementy architektury system贸w komputerowych
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania procesora (rozkazy)
 • wymienia zale偶no艣ci mi臋dzy pami臋ci膮 operacyjn膮, procesorem i pozosta艂ymi elementami systemu komputerowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF.02 - charakteryzuje systemy informatyczne oraz rozr贸偶nia systemy informatyczne pod wzgl臋dem funkcjonalno艣ci
 • identyfikuje system informatyczny
 • podaje przyk艂ady system贸w informacji przetwarzanych elektronicznie, w tym system PESEL, system postepowania rekrutacyjnego do szk贸艂, e-dziennik, system bankowo艣ci elektronicznej, profil zaufany
 • opisuje miejsca przechowywania informacji: serwer lokalny, chmura, no艣niki danych
 • dobiera systemy informatyczne pod wzgl臋dem ich funkcjonalno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie portali spo艂eczno艣ciowych
 • okre艣la zasady bezpiecznego korzystania z portali spo艂eczno艣ciowych
 • podaje przyk艂ady zastosowa艅 system贸w informatycznych w dzia艂alno艣ci biznesowej, w tym e-commerce, e-sklep, e-faktura, systemy rezerwacyjne
  4. stosuje zalecenia dotycz膮ce u艂atwie艅 dost臋pno艣ci serwis贸w internetowych dla os贸b niepe艂nosprawnych
 • wymienia dost臋pne udogodnienia dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami
 • wymienia wymagania dotycz膮ce poziomu dost臋pno艣ci wed艂ug wytycznych WCAG 2.0
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 sieci komputerowych
 • wymienia topologie sieci
 • identyfikuje cechy modelu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i protoko艂贸w komunikacji sieciowej
 • opisuje sie膰 bezprzewodow膮 oraz sie膰 przewodow膮
 • stosuje programy monitoruj膮ce 艂膮cze internetowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje poj臋cia: pobieranie i wysy艂anie danych
 • opisuje zasady dzia艂ania sieci synchronicznej i asynchronicznej
 • wykazuje r贸偶nice w dzia艂aniu sieci synchronicznej i asynchronicznej
 • wymienia i stosuje zasady bezpiecze艅stwa przy korzystaniu z sieci
 • u偶ywa komunikator贸w tekstowych, audio-video oraz tablic interaktywnych
 • stosuje zasad臋 netykiety
  6. stosuje pozycyjne systemy liczbowe
 • przekszta艂ca liczby zapisane w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych: dw贸jkowym, 贸semkowym, szesnastkowym, dziesi臋tnym
 • zapisuje liczby w kodzie uzupe艂nieniowym do dw贸ch
 • wykonuje podstawowe dzia艂ania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych
 • wykorzystuje dost臋pne narz臋dzia informatyczne do wykonywania dzia艂a艅 na liczbach zapisanych w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)
  7. stosuje zasady cyberbezpiecze艅stwa
 • rozr贸偶nia rodzaje szkodliwego oprogramowania
 • rozr贸偶nia rodzaje atak贸w hakerskich
 • wymienia 艣rodki zabezpiecze艅 przed z艂o艣liwym oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi
 • wymienia zagro偶enia dla sfery psychicznej (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej, wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zagro偶enia dla sfery psychicznej (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej cz艂owieka wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni i sposoby przeciwdzia艂ania tym zagro偶eniom
 • przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa swojego cyfrowego wizerunku i to偶samo艣ci
 • przestrzega zasad prywatno艣ci w cyfrowym 艣wiecie
 • wymienia i omawia podstawowe poj臋cia zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych, ochron膮 informacji, prawami autorskimi i w艂asno艣ci膮 intelektualn膮 oraz wyja艣nia potrzeb臋 ich ochrony
 • stosuje zasady dokonywania bezpiecznych transakcji w internecie
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

INF.02.3 - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF2)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • nazywa wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z elektrotechnik膮
 • stosuje symbole i jednostki miary wielko艣ci fizycznych zwi膮zanych z elektrotechnik膮
 • identyfikuje przebiegi sygna艂贸w elektrycznych
 • nazywa parametry przebieg贸w sygna艂贸w elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania bramek logicznych
 • identyfikuje symbole bramek logicznych
 • analizuje proste uk艂ady kombinacyjne zapisane za pomoc膮 bramek logicznych
  2. charakteryzuje zjawiska fizyczne zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • opisuje zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • analizuje wp艂yw zjawisk zachodz膮cych podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego i przemiennego na urz膮dzenia techniki komputerowej
 • stosuje przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci fizycznych zwi膮zanych z przep艂ywem pr膮du sta艂ego i przemiennego
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF2 - wymienia funkcje i wyja艣nia zasady dzia艂ania podzespo艂贸w komputera
 • omawia budow臋 jednostki centralnej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wej艣ciowe systemu komputerowego
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wyj艣ciowe systemu komputerowego
 • opisuje funkcje podzespo艂贸w komputerowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 techniki komputerowej na podstawie wygl膮du, opisu i schematu ideowego
 • opisuje funkcje element贸w, z kt贸rych zbudowany jest procesor, pami臋膰 operacyjna i karty rozszerze艅
 • opisuje og贸lne zasady dzia艂ania element贸w komputerowych
 • analizuje zasady dzia艂ania komponent贸w jednostki centralnej
 • por贸wnuje funkcje i parametry techniczne element贸w systemu komputerowego
 • interpretuje zapisy w dokumentacji podzespo艂贸w komputerowych
  4. montuje komputer z podzespo艂贸w
 • identyfikuje podzespo艂y komputera
 • okre艣la i por贸wnuje ze sob膮 kompatybilno艣膰 podzespo艂贸w komputera
 • oblicza moc wyj艣ciow膮 zasilacza dla zadanego zestawu komputerowego
 • planuje monta偶 komputera zgodnie z konfiguracj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia do okre艣lonych czynno艣ci monterskich
 • wykonuje monta偶 komputera zgodnie z zaplanowan膮 konfiguracj膮
 • wykonuje konfiguracj臋 BIOS (Basic Input/Output System) /UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
 • wykonuje aktualizacj臋 BIOS/UEFI
 • weryfikuje poprawno艣膰 zainstalowanych podzespo艂贸w
 • opisuje proces uruchamiania komputera jako urz膮dzenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - modernizuje komputery
 • identyfikuje aktualn膮 konfiguracj臋 komputera
 • dobiera kompatybilne podzespo艂y w celu modernizacji komputera
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z modernizacj膮
 • wykonuje modernizacj臋 komputera (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza poprawno艣膰 monta偶u
 • kontroluje ustawienia BIOS/UEFI
 • rekonfiguruje ustawienia BIOS/UEFI
 • weryfikuje poprawno艣膰 dzia艂ania komputera po modernizacji
 • testuje komputer osobisty po modernizacji
  6. instaluje systemy operacyjne Windows i Linux
 • planuje podzia艂 dysku na partycje
 • dzieli dysk na partycje
 • instaluje system operacyjny Windows i Linux na komputerze osobistym
 • aktualizuje systemy operacyjne na komputerze osobistym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje sterowniki pod艂膮czanych urz膮dze艅 na komputerze osobistym
 • aktualizuje sterowniki pod艂膮czanych urz膮dze艅 na komputerze osobistym
 • wykonuje konfiguracj臋 poinstalacyjn膮, zgodn膮 z zaleceniami producenta systemu operacyjnego
 • opisuje etapy uruchamiania systemu operacyjnego Windows i Linux
 • instaluje i konfiguruje oprogramowanie zabezpieczaj膮ce system operacyjny
  7. konfiguruje i zarz膮dza systemami operacyjnymi Windows i Linux
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci interfejsu sieciowego w r贸偶nych systemach operacyjnych
 • konfiguruje interfejsy sieciowe komputer贸w osobistych i urz膮dze艅 mobilnych
 • diagnozuje b艂臋dy po艂膮czenia sieciowego z poziomu systemu operacyjnego
 • usuwa b艂臋dy po艂膮czenia sieciowego z poziomu systemu operacyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pod艂膮cza system komputerowy lub urz膮dzenie mobilne do sieci
 • udost臋pnia internet innym urz膮dzeniom mobilnym
 • identyfikuje poj臋cia dotycz膮ce personalizacji systemu operacyjnego w zale偶no艣ci od jego zastosowania i funkcji
 • konfiguruje ustawienia personalne system贸w klienckich wed艂ug wskaza艅
 • zarz膮dza kontami i grupami lokalnymi u偶ytkownik贸w w systemach Windows i Linux
 • konfiguruje r贸偶ne profile u偶ytkownik贸w w lokalnych systemach operacyjnych
 • konfiguruje prawa i przywileje u偶ytkownik贸w
 • konfiguruje zasady zabezpiecze艅 lokalnych
 • zarz膮dza zasadami grup
 • definiuje przydzia艂y dyskowe u偶ytkownikom
 • zabezpiecza pliki i foldery w interfejsie tekstowym i graficznym w systemie Windows i Linux
 • udost臋pnia zasoby komputera
 • zarz膮dza systemem operacyjnym Windows za pomoc膮 narz臋dzi administracyjnych
 • zarz膮dza systemem operacyjnym Linux za pomoc膮 narz臋dzi, np. typu Yast, ustawienia systemu
  8. instaluje i konfiguruje oprogramowanie u偶ytkowe
 • okre艣la w zale偶no艣ci od rodzaju licencji warunki korzystania z oprogramowania komputerowego
 • sporz膮dza wykaz zainstalowanego oprogramowania na komputerze
 • stosuje si臋 do warunk贸w zawartych w umowach licencyjnych
 • dobiera oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji okre艣lonych zada艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje oprogramowanie u偶ytkowe
 • konfiguruje zainstalowane oprogramowanie u偶ytkowe
 • korzysta z oprogramowania u偶ytkowego podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • instaluje oprogramowanie u偶ytkowe zgodnie z wskazaniami producenta
 • instaluje oprogramowanie u偶ytkowe zgodnie z zaleceniami klienta
  9. zarz膮dza systemem operacyjnym z poziomu konsoli
 • identyfikuje polecenia system贸w operacyjnych z poziomu konsoli
 • korzysta z wieloznacznika (Wildcard)
 • korzysta z pomocy w konsoli system贸w operacyjnych
 • konfiguruje system operacyjny z poziomu konsoli
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pisze skrypty w systemach operacyjnych
 • stosuje zasady tworzenia skrypt贸w w systemie Windows i Linux
 • definiuje skrypty w Windows i Linux
 • rozr贸偶nia zmienne systemowe
 • dobiera i deklaruje zmienne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera parametry do wywo艂ywanego skryptu
 • stosuje instrukcj臋 warunkow膮 IF w skryptach
 • stosuje instrukcj臋 CASE w skryptach
 • dobiera rodzaj p臋tli
 • stosuje instrukcj臋 p臋tli w skryptach
 • stosuje operacje matematyczne w skryptach
 • stosuje w skryptach komendy do zarz膮dzania systemem Windows i Linux
 • stosuje komendy pracuj膮ce na plikach i katalogach
 • tworzy skrypty i pliki wsadowe w systemach operacyjnych Windows i Linux
  11. przygotowuje urz膮dzenia mobilne do pracy
 • wykonuje konfiguracj臋 systemu operacyjnego urz膮dzenia mobilnego
 • aktualizuje system operacyjny urz膮dze艅 mobilnych
 • konfiguruje ustawienia personalne urz膮dze艅 mobilnych zgodnie ze wskazaniami u偶ytkownika
 • instaluje oprogramowanie na urz膮dzeniach mobilnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje oprogramowanie zabezpieczaj膮ce urz膮dzenie mobilne
 • migruje dane na i z urz膮dzenia mobilnego (np. zdj臋cia, multimedia)
  12. sporz膮dza specyfikacj臋 techniczn膮 oraz kosztorysy system贸w komputerowych
 • analizuje stan techniczny systemu komputerowego
 • tworzy specyfikacj臋 systemu komputerowego
 • opracowuje kosztorys systemu komputerowego
 • wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do tworzenia kosztorys贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z podstawowych funkcji matematycznych arkusza kalkulacyjnego
  13. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce certyfikacji CE, recyklingu i gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • wymienia przepisy prawa obowi膮zuj膮ce w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotycz膮ce kompatybilno艣ci elektromagnetycznej i odpad贸w niebezpiecznych
 • opisuje zasady post臋powania ze zu偶ytym sprz臋tem elektrycznym i elektronicznym
 • sporz膮dza dokumentacj臋 rejestracyjn膮 i ewidencyjn膮 dotycz膮c膮 obrotu zu偶ytym sprz臋tem elektrycznym i elektronicznym
 • sporz膮dza dokumentacj臋 przekazywania odpad贸w niebezpiecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady post臋powania z odpadami niebezpiecznymi
 • okre艣la konsekwencje niezastosowania si臋 do odpowiednich akt贸w prawnych dotycz膮cych certyfikacji CE i recyclingu
 • okre艣la konsekwencje prawne niezastosowania si臋 do procedur post臋powania z odpadami niebezpiecznymi
  14. zabezpiecza systemy operacyjne przed szkodliwym oprogramowaniem, niekontrolowanym przep艂ywem informacji oraz utrat膮 danych
 • wymienia rodzaje zabezpiecze艅 sieciowych system贸w operacyjnych
 • dobiera zabezpieczenie do zidentyfikowanego rodzaju zagro偶enia
 • instaluje oprogramowanie zabezpieczaj膮ce sieciowy system operacyjny
 • konfiguruje oprogramowanie zabezpieczaj膮ce zgodnie z wymaganiami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje kopii bezpiecze艅stwa
 • stosuje polityk臋 kopii bezpiecze艅stwa

INF.02.4 - Eksploatacja urz膮dze艅 peryferyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.2)

  1. okre艣la funkcje, budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 peryferyjnych
 • rozpoznaje rodzaje interfejs贸w komunikacyjnych urz膮dze艅 peryferyjnych
 • okre艣la budow臋 i rodzaje urz膮dze艅 peryferyjnych
 • okre艣la zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 peryferyjnych
 • identyfikuje funkcje urz膮dze艅 peryferyjnych na podstawie rysunk贸w, schemat贸w ideowych i opis贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje parametry techniczne urz膮dze艅 peryferyjnych
  2. przygotowuje urz膮dzenia peryferyjne do pracy
 • pod艂膮cza urz膮dzenia peryferyjne do systemu komputerowego
 • instaluje sterowniki urz膮dze艅 peryferyjnych
 • konfiguruje urz膮dzenia peryferyjne wed艂ug zalece艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF.2 - monitoruje prac臋 i wykonuje konserwacj臋 urz膮dze艅 peryferyjnych systemu komputerowego
 • okre艣la czynno艣ci konserwacyjne urz膮dze艅 peryferyjnych
 • planuje harmonogram czynno艣ci konserwacyjnych urz膮dze艅 peryferyjnych
 • identyfikuje materia艂y eksploatacyjne urz膮dze艅 peryferyjnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do urz膮dze艅 peryferyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia materia艂y eksploatacyjne w urz膮dzeniach peryferyjnych
 • stosuje oprogramowanie do monitorowania pracy urz膮dze艅 peryferyjnych
 • monitoruje prac臋 urz膮dze艅 peryferyjnych
 • wykonuje konserwacj臋 urz膮dze艅 peryferyjnych zgodnie z harmonogramem

INF.02.5 - Naprawa urz膮dze艅 techniki komputerowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF02)

  1. pos艂uguje si臋 narz臋dziami do naprawy sprz臋tu komputerowego
 • okre艣la przeznaczenie narz臋dzi do naprawy sprz臋tu komputerowego
 • dobiera narz臋dzia do okre艣lonych zada艅 naprawczych
 • stosuje sprz臋towe narz臋dzia diagnostyczne i monitoruj膮ce prac臋 urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • stosuje aplikacje diagnozuj膮ce prac臋 urz膮dze艅 techniki komputerowej
  2. tworzy i przywraca kopie bezpiecze艅stwa danych
 • opisuje metody wykonywania kopii bezpiecze艅stwa danych
 • dobiera oprogramowanie do wykonania kopii bezpiecze艅stwa danych
 • wykonuje kopi臋 bezpiecze艅stwa danych na no艣nikach lokalnych i zewn臋trznych
 • testuje wykonane kopie bezpiecze艅stwa danych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przywraca kopi臋 bezpiecze艅stwa danych
 • zabezpiecza kopi臋 bezpiecze艅stwa danych przed utrat膮 i zniszczeniem
 • wykorzystuje chmur臋 do wykonania kopii bezpiecze艅stwa danych
 • korzysta z urz膮dze艅 do tworzenia kopii bezpiecze艅stwa danych
 • rozpoznaje r贸偶ne strategie wykonywania kopii bezpiecze艅stwa danych (np. kopie przyrostowe, wie偶a Hanoi, dziadek 鈥 ojciec 鈥 syn)
 • opisuje standardowe poziomy macierzy RAID
 • konfiguruje macierz RAID
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF02 - diagnozuje uszkodzenia sprz臋towe urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • wykrywa usterki sprz臋towe urz膮dze艅 na podstawie opisu
 • wykrywa usterki sprz臋towe urz膮dze艅 za pomoc膮 test贸w
  4. lokalizuje i usuwa uszkodzenia sprz臋towe urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • lokalizuje uszkodzenia urz膮dzenia techniki komputerowej
 • okre艣la sposoby usuwania uszkodzenia urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • usuwa uszkodzenia urz膮dze艅 techniki komputerowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - odzyskuje dane z urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • opisuje metody odzyskiwania danych z urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • dobiera oprogramowanie do odzyskiwania danych
 • odzyskuje utracone dane z urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • odzyskuje dane z kopii
  6. sporz膮dza dokumentacj臋 po wykonaniu naprawy urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • sporz膮dza specyfikacj臋 naprawy urz膮dzenia techniki komputerowej
 • formu艂uje wskazania eksploatacyjne dla u偶ytkownika po wykonaniu naprawy

INF.02.6 - Monta偶 i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF 02)

  1. stosuje podstawowe poj臋cia dotycz膮ce sieci komputerowych
 • opisuje modele warstwowe sieci (ISO/OSI iTCP/IP)
 • okre艣la protoko艂y poszczeg贸lnych warstw modeli ISO/OSI i TCP/IP
 • rozr贸偶nia protoko艂y poszczeg贸lnych warstw modelu ISO/OSI i TCP/IP
 • opisuje topologie fizyczne i logiczne sieci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera topologi臋 do okre艣lonych zada艅
 • identyfikuje elementy wchodz膮ce w sk艂ad lokalnej sieci komputerowej
 • dzieli elementy sieci komputerowej na pasywne i aktywne
 • opisuje parametry lokalnych sieci komputerowych
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane ze struktu