LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.01

Asystowanie lekarzowi denty艣cie i utrzymanie gabinetu w gotowo艣ci do pracy- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 1

MED.01.2 - Podstawy pomocy stomatologicznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.01)

  1. wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie udzielania pierwszej pomocy
 • wymienia zadania cz艂onk贸w zespo艂u stomatologicznego podczas udzielania pierwszej pomocy
 • okre艣la przyczyny i objawy stan贸w nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych w gabinecie dentystycznym
 • identyfikuje sytuacje mog膮ce prowadzi膰 do nag艂ego stanu zagro偶enia zdrowotnego w r贸偶nych grupach wiekowych
 • okre艣la stan pacjenta w zakresie przytomno艣ci, oddechu i kr膮偶enia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje procedury ratownicze w r贸偶nego rodzaju stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • wskazuje czynno艣ci w udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego wyst臋puj膮cych najcz臋艣ciej w gabinecie dentystycznym
 • wykonuje czynno艣ci ratowania zdrowia i 偶ycia zgodnie z kompetencjami asystentki stomatologicznej
  2. pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami do kontroli ci艣nienia krwi i t臋tna
 • opisuje procedury utrzymywania aparat贸w w sprawno艣ci i bie偶膮cej kontroli gotowo艣ci do u偶ycia
 • rozpoznaje urz膮dzenia do kontroli ci艣nienia krwi
 • stosuje aparatur臋 do kontroli ci艣nienia krwi i t臋tna dost臋pne w gabinecie dentystycznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.01 - charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce dzia艂alno艣ci zawodowej asystentki stomatologicznej
 • opisuje procedury zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • opisuje zasady etyczne w艂a艣ciwe dla zawodu
 • przestrzega zasad etycznego post臋powania w stosunku do pacjent贸w i wsp贸艂pracownik贸w
  4. identyfikuje miejsce i rol臋 zawodu w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej
 • okre艣la specyfik臋 wykonywanego zawodu
 • rozr贸偶nia instytucje b臋d膮ce potencjalnymi pracodawcami dla asystentki stomatologicznej
 • analizuje potrzeby rynku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym podczas 艣wiadczenia us艂ug stomatologicznych
 • wsp贸艂pracuje z innymi cz艂onkami zespo艂u podczas wykonywania czynno艣ci diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych
 • wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym podczas 艣wiadczenia us艂ug stomatologicznych w zakresie swoich kompetencji
 • kieruje pacjenta do poradni specjalistycznych na zlecenie lekarza dentysty zachowuj膮c ci膮g艂o艣膰 opieki
  6. charakteryzuje organizacj臋 opieki zdrowotnej
 • wyja艣nia struktur臋 systemu organizacyjnego opieki zdrowotnej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce funkcjonowania podmiot贸w leczniczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania zawod贸w medycznych
 • wskazuje podmioty uprawnione do udzielania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zasady korzystania ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
  7. wyja艣nia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • opisuje system ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • wskazuje rodzaje ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • wymienia zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • rozr贸偶nia dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
  8. wskazuje 藕r贸d艂a i sposoby finansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • opisuje finansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • wyja艣nia istot臋 polityki zdrowotnej
 • opisuje finansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej 鈥 bud偶et Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na 艣wiadczenia stomatologiczne
 • wymienia rodzaje kontrakt贸w na us艂ugi medyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje warunki realizacji 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego,
 • wymienia zasady ubiegania si臋 o kontraktowanie 艣wiadcze艅 stomatologicznych
 • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce finansowania podmiot贸w leczniczych
  9. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • rozr贸偶nia podstawowe procesy 偶yciowe organizmu
 • wymienia uk艂ady i narz膮dy organizmu cz艂owieka
 • opisuje po艂o偶enie poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w
 • opisuje og贸ln膮 budow臋 uk艂ad贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje funkcje poszczeg贸lnych uk艂ad贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - opisuje budow臋 g艂owy i szyi cz艂owieka ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem funkcji narz膮du 偶ucia
 • pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu anatomii g艂owy i szyi oraz fizjologii narz膮du 偶ucia
 • charakteryzuje budow臋 i czynno艣ci struktur jamy ustnej
 • omawia podstawowe procesy zachodz膮ce w jamie ustnej
 • opisuje uk艂ad narz膮du 偶ucia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje rodzaje tkanek wyst臋puj膮cych w jamie ustnej i ich funkcje
 • opisuje topografi臋 uk艂adu stomatognatycznego
 • wymienia okresy wyrzynania z臋b贸w mlecznych i sta艂ych
 • omawia budow臋 czaszki i stawu skroniowo- 偶uchwowego
 • r贸偶nicuje makroskopow膮 i mikroskopowa budow臋 z臋ba
 • opisuje rol臋 i funkcje przyz臋bia
 • opisuje uk艂ad mi臋艣niowy g艂owy i szyi
 • wskazuje rol臋 uk艂adu naczyniowego i nerwowego narz膮du 偶ucia
  11. charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia
 • wymienia wymiary dobrostanu cz艂owieka
 • okre艣la cele promocji zdrowia
 • wymienia poziomy dzia艂ania promocji zdrowia
 • rozr贸偶nia rodzaje profilaktyki medycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia: zdrowie, promocja zdrowia, zdrowy styl 偶ycia, zachowania prozdrowotne
  12. przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 偶ycia
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce zdrowie i dba艂o艣膰 o zdrowie
 • wskazuje czynniki decyduj膮ce o stylu 偶ycia
 • wymienia czynniki zachowa艅 zdrowotnych
 • pos艂uguje si臋 normami i statystykami opisuj膮cymi stan zdrowia ludno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje cele 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • wymienia choroby spo艂eczne i cywilizacyjne
  13. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • rozpoznaje objawy u os贸b dotkni臋tych przemoc膮 psychiczn膮 i fizyczn膮
 • definiuje procedury post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • wdra偶a procedury w razie stwierdzenia objaw贸w wyst臋powania przemocy
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • u偶ywa program贸w komputerowych do tworzenia dokumentacji elektronicznej
 • prowadzi i przechowuje korespondencj臋 w postaci elektronicznej
 • opisuje zakres korespondencji elektronicznej w praktyce stomatologicznej
  15. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym
  16. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.01.3 - Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowi膮zuj膮cymi w stomatologii (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED1)

  1. okre艣la metody pracy i wyposa偶enie gabinet贸w dentystycznych w zale偶no艣ci od specjalno艣ci
 • klasyfikuje metody pracy w gabinecie dentystycznym zgodnie z zasadami ergonomii
 • rozr贸偶nia podstawowe, specjalistyczne i dodatkowe wyposa偶enie gabinetu dentystycznego
  2. przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy: wykonuje sanityzacj臋, dezynfekcj臋 i sterylizacj臋 zgodnie z procedurami, stosuje zasady aseptyki i antyseptyki ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci zaka偶e艅 HCV (hepatitis C virus), HBV (hepatitis B virus), HIV (human immunodeficiency virus)
 • wyja艣nia poj臋cia: aseptyka, antyseptyka, materia艂 ska偶ony, zaka偶enia krzy偶owe
 • stosuje bariery ochronne personelu i pacjenta
 • stosuje zasady sporz膮dzania, stosowania i przechowywania roztwor贸w p艂yn贸w dezynfekcyjnych
 • przygotowuje roztwory p艂yn贸w dezynfekcyjnych zgodnie z odpowiednim st臋偶eniem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje narz臋dzia do sterylizacji
 • przeprowadza sterylizacj臋 materia艂贸w i narz臋dzi
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED1 - przestrzega zasad asystowania lekarzowi denty艣cie podczas wykonywania zabieg贸w profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
 • klasyfikuje metody i zasady pracy przy pacjencie le偶膮cym podczas wykonywanych zabieg贸w
 • rozr贸偶nia zasady pracy metod膮 na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k przy le偶膮cym pacjencie
 • stosuje zasady ergonomii w czasie wykonywania zabieg贸w
  4. rozr贸偶nia materia艂y stomatologiczne
 • klasyfikuje materia艂y stomatologiczne
 • okre艣la materia艂y do wype艂nie艅 czasowych, podk艂adowych, wype艂nie艅 sta艂ych, endodontycznych oraz stosowane w protetyce i ortodoncji
 • opisuje materia艂y opatrunkowe stosowane w stomatologii
 • wymienia preparaty wybielaj膮ce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje materia艂y zgodnie z procedurami
 • przygotowuje materia艂y do okre艣lonego zabiegu na zlecenie lekarza dentysty
 • stosuje techniki zarabiania materia艂贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki lecznicze i leki stomatologiczne przestrzegaj膮c zasad ich przygotowywania, podawania i przechowywania
 • stosuje procedury przygotowania i podawania 艣rodk贸w leczniczych zgodnie z zasadami i na zlecenie lekarza dentysty
 • opisuje leki stomatologiczne i 艣rodki hemostatyczne oraz 艣rodki do anestezji
 • podaje leki stomatologiczne na zlecenie lekarza dentysty
 • przechowuje leki stomatologiczne zgodnie z zaleceniami producenta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia przydatno艣膰 stosowanego leku na podstawie wygl膮du, terminu wa偶no艣ci
  6. przestrzega procedur dotycz膮cych obs艂ugi, dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji oraz konserwacji aparatury i sprz臋tu stomatologicznego
 • opisuje urz膮dzenia do diagnostyki i leczenia podtrzymuj膮cego
 • opisuje aparaty do diagnostyki jamy ustnej
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi aparatury i sprz臋tu w trakcie tworzenia procedur
 • u偶ytkuje sprz臋t i aparatur臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje testy kontroli procesu dekontaminacji
 • wykonuje dezynfekcj臋 aparatury i sprz臋tu w gabinecie dentystycznym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • przygotowuje aparatur臋, narz臋dzia i sprz臋t do sterylizacji
 • dobiera opakowania i wska藕niki do sterylizacji
 • wykonuje sterylizacj臋 instrumentarium, sprz臋tu, materia艂贸w
 • konserwuje aparatur臋 zgodnie z procedurami
  7. przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu偶ycia lek贸w i materia艂贸w stosowanych w gabinecie dentystycznym
 • sporz膮dza wykaz lek贸w i materia艂贸w gabinetu dentystycznego
 • dokonuje inwentaryzacji materia艂贸w i lek贸w gabinetu dentystycznego
 • prowadzi zapis zu偶ycia lek贸w i materia艂贸w
  8. sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i leki stosowane w stomatologii
 • aktualizuje wiedz臋 o produktach leczniczych i materia艂ach stosowanych w stomatologii
 • przygotowuje zapotrzebowanie na materia艂y i leki stosowane w stomatologii
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce termin贸w wa偶no艣ci lek贸w i materia艂贸w stosowanych w stomatologii
  9. charakteryzuje instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych og贸lnych i specjalistycznych
 • okre艣la instrumentarium podstawowe stosowane w stomatologii
 • okre艣la instrumentarium specjalistyczne stosowane w stomatologii
 • opisuje budow臋 i zastosowanie instrument贸w do leczenia zachowawczego i endodontycznego
 • opisuje budow臋 i zastosowanie instrument贸w periodontologicznych i chirurgicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 i zastosowanie instrument贸w protetycznych i ortodontycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje segregacj臋 odpad贸w medycznych zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje zagro偶enia w przypadku kontaktu z materia艂em biologicznie ska偶onym
 • segreguje odpady medyczne w gabinecie dentystycznym zgodnie z przepisami
 • magazynuje odpady medyczne z zgodnie z przepisami prawa
 • wsp贸艂tworzy z lekarzem dentyst膮 szczeg贸艂ow膮 procedur臋 post臋powania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wst臋pnego magazynowania
  11. charakteryzuje procedury dokumentowania przekazywanych odpad贸w medycznych zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje zalecenia i procedury stacji sanitarno- epidemiologicznej dotycz膮ce przechowywania i utylizacji odpad贸w medycznych
 • wskazuje oznaczenia odpad贸w medycznych
 • komunikuje si臋 z przedsi臋biorstwami odpowiedzialnymi za utylizacj臋 odpad贸w medycznych
 • prowadzi dokumentacj臋 utylizacji odpad贸w medycznych

MED.01.4 - Asystowanie lekarzowi denty艣cie r贸偶nymi metodami (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.1)

  1. pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu oznaczania z臋b贸w, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz膮du 偶ucia
 • rozr贸偶nia systemy znakowania z臋b贸w
 • stosuje r贸偶ne schematy znakowania z臋b贸w
 • stosuje sektorowe oznaczanie uz臋bienia jamy ustnej
 • prowadzi oznaczanie z臋b贸w i obszar贸w jamy ustnej w pakiecie 艣wiadczeniodawcy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu profilaktyki jamy ustnej
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu leczenia podstawowych schorze艅 jamy ustnej
 • pos艂uguje si臋 terminami z zakresu rehabilitacji narz膮du 偶ucia
  2. okre艣la metody pracy i wyposa偶enie gabinet贸w dentystycznych w zale偶no艣ci od specjalno艣ci
 • stosuje metody pracy w gabinecie dentystycznym r贸偶nych specjalno艣ci
 • opisuje podstawowe, specjalistyczne i dodatkowe wyposa偶enie gabinetu dentystycznego w zale偶no艣ci od specjalno艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.1 - organizuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej zgodnie ze specjalno艣ci膮 gabinetu dentystycznego i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozr贸偶nia aparatur臋 i sprz臋t w zale偶no艣ci od rodzaju planowanego zabiegu
 • dobiera aparatur臋 i sprz臋t w zale偶no艣ci od potrzeb zabiegowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • obs艂uguje aparatur臋 zgodnie z instrukcj膮
 • stosuje bariery ochronne lekarza dentysty, asystentki stomatologicznej i pacjenta
  4. przestrzega zasad pracy na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k
 • okre艣la zasady pracy metod膮 na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k przy le偶膮cym pacjencie
 • dobiera metody ergonomiczne w czasie wykonywania zabieg贸w
 • stosuje metody pracy na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k przy le偶膮cym pacjencie
 • okre艣la rol臋 asystentki stomatologicznej podczas wykonywania zabieg贸w stomatologicznych przy le偶膮cym pacjencie
  5. Kwalifikacje zawodowe - asystuje r贸偶nymi metodami lekarzowi denty艣cie w trakcie wykonywania zabieg贸w
 • wykonuje czynno艣ci asystentki stomatologicznej podczas pracy zgodnie z metod膮 pracy preferowan膮 przez lekarza dentyst臋
 • wykonuje polecenia lekarza dentysty w trakcie wykonywanych zabieg贸w
  6. kompletuje zestawy instrument贸w, materia艂贸w i lek贸w w zale偶no艣ci od rodzaju zabiegu
 • rozr贸偶nia specjalistyczne zabiegi stomatologiczne
 • dobiera instrumentarium, materia艂y i leki do zabieg贸w stomatologii zachowawczej z endodoncj膮, chirurgicznych, periodontologicznych, protetycznych i ortodontycznych
  7. kontroluje pole zabiegowe utrzymuj膮c jego sucho艣膰 i widoczno艣膰
 • pos艂uguje si臋 ssakiem i 艣linoci膮giem utrzymuj膮c sucho艣膰 pola zabiegowego
 • pos艂uguje si臋 dmuchawk膮 wodno-powietrzn膮
 • kontroluje widoczno艣膰 pola zabiegowego podczas wykonywania zabieg贸w
 • przygotowuje zestaw koferdam do utrzymania sucho艣ci
  8. asystuje lekarzowi denty艣cie przy zak艂adaniu materia艂贸w do wype艂nie艅 stosowanych w stomatologii
 • asystuje lekarzowi denty艣cie przy wykonywaniu zabieg贸w stomatologii zachowawczej
 • pos艂uguje si臋 lamp膮 polimeryzacyjn膮
 • dobiera materia艂 艣wiat艂outwardzalny na zlecenie lekarza dentysty
  9. porz膮dkuje stanowiska pracy lekarza i asystentki stomatologicznej oraz gabinet dentystyczny zgodnie z procedurami
 • przygotowuje gabinet dentystyczny do przyj臋cia pacjenta
 • porz膮dkuje gabinet dentystyczny po przyj臋ciu pacjenta i po zako艅czonym dniu pracy zgodnie z procedurami obowi膮zuj膮cymi w gabinecie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje psychicznie i fizycznie pacjent贸w do zabieg贸w stomatologicznych
 • opisuje mo偶liwe zachowania pacjent贸w w gabinetach dentystycznych i wyja艣nia przyczyny tych zachowa艅
 • wyja艣nia pacjentowi przebieg wizyty w spos贸b zrozumia艂y w zale偶no艣ci od wieku i stanu psychicznego pacjenta
 • dobiera metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej dostosowane do wieku i mo偶liwo艣ci percepcyjnych pacjenta
 • przedstawia przebieg planowanych zabieg贸w w spos贸b zrozumia艂y dla pacjenta
  11. przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • wymienia metody i techniki przekazywania pacjentom informacji zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • dobiera form臋 przekazania pacjentom zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • interpretuje informacje lekarza dentysty i przekazuje je w spos贸b jasny i zrozumia艂y pacjentowi

MED.01.5 - Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED01)

  1. sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 na zlecenie lekarza dentysty archiwizuj膮c wyniki bada艅
 • opisuje szczeg贸艂owe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w gabinecie dentystycznym
 • sporz膮dza dokumentacj臋 indywidualn膮 i zbiorcz膮
 • rozr贸偶nia wzory dokumentacji stosowanej w gabinecie dentystycznym
 • korzysta z gotowych wzor贸w dokumentacji medycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaj i zakres dokumentacji w leczeniu dentystycznym
 • przechowuje dokumentacj臋 medyczn膮 na zlecenie lekarza dentysty
 • opisuje wzory dokumentacji medycznej odno艣nie zgody pacjent贸w na zabiegi zlecone przez lekarza dentyst臋
  2. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej
 • stosuje przepisy prawa medycznego dotycz膮ce procedur dost臋pu do dokumentacji m