LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG1

Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.1OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 1

1. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
Kwalifikacje w zawodzie MG.01 - Uczeń:
1) stosuje techniki obróbki ręcznej do wykonywania prostych elementów;
2) określa niezbędne wyposażenie ślusarskie stanowiska roboczego;
3) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;
4) rozpoznaje rodzaje prac ślusarskich wykonywanych na stanowisku roboczym ślusarza;
5) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;
6) dobiera narzędzia ślusarskie, pracując w zespole;
7) rozpoznaje narzędzia traserskie i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad
BHP;
8) wykonuje proste czynności trasowania na płaszczyźnie;
9) wykonuje proste czynności trasowania przestrzennego;
10) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;
11) wykonuje proste pomiary bezpośrednie elementów i części w oparciu o
dokumentację warsztatową;
12) wykonuje proste pomiary elementów i części wzorcami miar w oparciu o dokumentację warsztatową;
13) rozpoznaje narzędzia do cięcia, ścinania i wycinania metali i posługuje się nimi z
zachowaniem zasad BHP i eksploatacji;
14) rozpoznaje narzędzia do gięcia i prostowania blach, prętów, elementów z metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;
15) rozpoznaje narzędzia do piłowania metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;
16) dobiera metodę do rodzaju prostej obróbki ręcznej;
17) dobiera narzędzia do wykonywania prostej obróbki ręcznej;
18) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prostych prac ślusarskich;
19) wykonuje proste prace z zakresu obróbki ręcznej;
20) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
Kwalifikacje w zawodzie MG1 - Uczeń:
1) stosuje techniki obróbki maszynowej do wykonywania prostych elementów;
2) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy przeznaczone do obróbki maszynowej;
3) rozpoznaje rodzaj wykonanej obróbki skrawaniem;
4) rozpoznaje narzędzia i maszyny stosowane do obróbki maszynowej;
5) rozpoznaje elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
6) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych zespołowo prac ślusarskich;
7) dobiera materiały do wykonania w zespole elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
9) wykonuje proste prace z zakresu obróbki maszynowej z zachowaniem zasad BHP;
10) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie prostych połączeń materiałów
Kwalifikacje w zawodzie MG 01 - Uczeń:
1) stosuje techniki wykonywania różnych połączeń materiałów;
2) rozpoznaje techniki łączenia materiałów;
3) dobiera metody łączenia materiałów;
4) rozpoznaje narzędzia i sprzęt do wykonywania prostych połączeń materiałów;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania prostych połączeń materiałów;
6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
7) wykonuje proste połączenia materiałów z zachowaniem zasad BHP;
8) ocenia jakość wykonanych połączeń;
9) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Kwalifikacje w zawodzie MG01 - Uczeń:
1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
3) rozpoznaje techniki montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń;
6) rozpoznaje metody naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
7) rozpoznaje techniki konserwacji elementów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;
9) wykonuje proste czynności naprawcze narzędzi z zachowaniem zasad BHP;
10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;
11) wykonuje konserwację prostych narzędzi;
12) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
13) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.