LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG22

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 22

1. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.22 - Uczeń:
1) rozróżnia materiały hutnicze przeznaczone do budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;
2) odczytuje opisy hutnicze i atesty towarzystw klasyfikacyjnych;
3) odczytuje dokumentację materiałową związaną z dystrybucją materiałów hutniczych do budowy, remontu lub modernizacji jednostek pływających;
4) rozpoznaje maszyny i urządzenia ciągu obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
oraz stosuje instrukcje ich obsługi;
5) rozpoznaje maszyny, urządzenia i osprzęt do transportu wewnątrzzakładowego pionowego i poziomego blach i profili hutniczych na stanowisko obróbki wstępnej;
6) wykonuje prace przygotowawcze do obróbki wstępnej materiałów hutniczych;
7) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacją;
8) rozpoznaje alternatywne sposoby wykonania obróbki wstępnej blach i profili hutniczych;
9) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac na ciągu wstępnej obróbki blach i profili hutniczych.

2. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek
pływających
Kwalifikacje w zawodzie MG22 - Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia do cięcia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich obsługi;
2) odczytuje dokumentację konstrukcyjną i traserską dotyczącą cięcia elementów
konstrukcyjnych, w tym blach i profili hutniczych;
3) wykonuje cięcie elementów konstrukcyjnych;
4) wykonuje opisy elementów konstrukcji kadłuba jednostek pływających zgodnie z dokumentacją;
5) rozróżnia maszyny i urządzenia do gięcia blach i profili oraz korzysta z instrukcji ich
obsługi;
6) odczytuje dokumentację traserską i zapisy technologiczne dotyczące gięcia blach i profili hutniczych;
7) wykonuje oprzyrządowanie niezbędne do gięcia blach i profili hutniczych;
8) wykonuje gięcie blach i profili hutniczych;
9) wykonuje prace w zakresie uprawnień I stopnia związanych z cięciem i spawaniem elementów jednostek pływających;
10) rozróżnia maszyny, urządzenia, narzędzia i osprzęt konieczny do wykonania naprawy lub modernizacji węzłów konstrukcji kadłubów jednostek pływających
prefabrykacji wstępnej;
11) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i traserską dotyczącą wykonania i naprawy węzłów prefabrykacji wstępnej układu wiązań kadłuba
jednostek pływających;
12) wykonuje operacje związane z prefabrykacją węzłów prefabrykacji wstępnej;
13) kompletuje elementy konstrukcyjne i węzły prefabrykacji wstępnej według stopni technologicznego układu wiązań kadłuba jednostek pływających;
14) rozróżnia urządzenia i osprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów
konstrukcyjnych i węzłów prefabrykacji wstępnej;
15) kontroluje procesy cięcia, gięcia elementów konstrukcyjnych oraz wykonania węzłów prefabrykacji wstępnej zgodnie z wymaganiami dokumentacji
konstrukcyjnej, technologicznej, traserskiej i standardów budowy, remontu lub
modernizacji jednostek pływających;
16) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac na ciągu obróbki blach i profili hutniczych.

3. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Kwalifikacje w zawodzie MG 22 - Uczeń:
1) odczytuje dokumentacje: konstrukcyjną, traserską i pomiarową, dotyczące prefabrykacji sekcji i montażu bloków kadłuba jednostek pływających;
2) rozróżnia stopnie prefabrykacji i montażu sekcji;
3) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania procesu prefabrykacji sekcji i montażu bloków;
4) wykonuje podbudowę do prefabrykacji sekcji i montażu bloków;
5) wykonuje prace traserskie związane z prefabrykacją sekcji i montażem bloków;
6) wykonuje płaty sekcji;
7) wykonuje sekcje płaskie;
8) wykonuje sekcje przestrzenne;
9) montuje bloki kadłuba jednostek pływających z sekcji;
10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposażenie sekcji przestrzennych oraz bloków kadłuba jednostek pływających, przewidziane na stopnie budowy, remontu lub modernizacji, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
11) wykonuje odprężanie i prostowanie sekcji i bloków jednostek pływających;
12) wykonuje pomiary sekcji i bloków jednostek pływających;
13) kontroluje zgodność wykonania prefabrykacji sekcji i montażu bloków z dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i standardami budowy, remontu lub
modernizacji kadłuba jednostek pływających;
14) wykonuje podbudowę do montażu kadłuba jednostek pływających;
15) wykonuje otwory komunikacyjne w konstrukcji kadłuba jednostek pływających zgodnie z planem;
16) wykonuje i montuje elementy ślusarki jednostek pływających: poręczy, uchwytów,
drabin, schodów, trapów, kładek, podłóg i podbudowy przejść komunikacyjnych, w siłowniach, pompowniach oraz na pokładach;
17) wykonuje elementy oraz montuje podłogi oraz gretingi w siłowniach, pompowniach, pomieszczeniach i pokładach zgodnie z dokumentacją;
18) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac
prefabrykacji sekcji, montażu bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających.

4. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem
wewnątrzzakładowym
Kwalifikacje w zawodzie MG22 - Uczeń:
1) rozróżnia maszyny, urządzenia oraz osprzęt służący do transportu pionowego i poziomego sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;
2) odczytuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania oraz instrukcje
dotyczące transportu wewnątrzzakładowego sekcji i bloków;
3) montuje uchwyty do przemieszczania i odwracania sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;
4) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniające sekcję, podpory i inne
wzmocnienia bloków kadłuba jednostek pływających;
5) zgłasza do badań nieniszczących i kontroluje jakość wykonania montażu i spawania uchwytów transportowych i innych elementów konstrukcji sekcji i bloków związanych z transportem wewnątrzzakładowym sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających;
6) wykonuje i montuje oprzyrządowanie do transportu i odwracania sekcji i bloków;
7) posługuje się bezinwazyjnymi metodami kontroli procesu transportu wewnątrzzakładowego oraz odczytuje informacje dotyczące rezultatów kontroli;
8) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie przemieszczania sekcji bloków środkami transportu wewnątrzzakładowego.

5. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek
pływających
Kwalifikacje w zawodzie MG.22 - Uczeń:
1) wykonuje remont lub modernizację fundamentów maszyn i urządzeń;
2) wykonuje remont lub modernizację konstrukcji kadłuba jednostek pływających;
3) wykonuje remont lub modernizację fragmentów instalacji rurociągów;
4) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne wyposażenia ślusarskiego jednostek pływających;
5) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie prac związanych z remontem lub modernizacją.