LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG34

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.34OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 34

2) analizuje i interpretuje dane zamieszczone w dokumentacji wierceń;
3) przestrzega zasad gospodarki materiałowej wiertni;
4) posługuje się terminologią specjalistyczną dotyczącą procesu wiercenia;
5) dokonuje analizy wskaźników wiercenia;
6) dokonuje analizy i interpretacji wyników pomiarów geofizycznych;
7) analizuje wykresy rozkładu ciśnień dotyczące opróbowania otworu wiertniczego;
8) sporządza raporty wiertnicze dotyczące pracy elementów przewodu wiertniczego oraz zużycia narzędzi wiertniczych;
9) sporządza raport płuczkowy i raport energetyczny.

3. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-
-pomiarowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.34 - Uczeń:
1) kontroluje działanie przyrządów pomiarowych;
2) dokonuje analizy i interpretacji wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
3) dokonuje analizy raportów serwisów kontrolno-pomiarowych;
4) uczestniczy w sporządzaniu bilansu płuczki wiertniczej;
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometrów wrzutowych oraz interpretuje uzyskane dane;
6) uczestniczy w wykonywaniu prób ciśnieniowych i sporządza protokoły wykonania prób.

4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia
Kwalifikacje w zawodzie MG34 - Uczeń:
1) projektuje przewód wiertniczy dla różnych warunków wiercenia;
2) określa liczbę kolumn rur okładzinowych, ich średnice i głębokość ich zapuszczenia;
3) wykonuje obliczenia dotyczące ciężaru systemów rurowych w otworze wiertniczym;
4) oblicza obciążenia i naprężenia występujące w systemach rurowych stosowanych w procesie wiercenia;
5) dobiera parametry hydrauliczne wiercenia;
6) oblicza ilość zaczynu cementowego, przybitki, cementu i cieczy zarobowej do wykonania cementowania rur okładzinowych;
7) dobiera elementy zabezpieczenia przeciwerupcyjnego z uwzględnieniem klasy zagrożenia erupcyjnego, kategorii zagrożenia siarkowodorowego, dopuszczalnego ciśnienia głowicowego;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia na podstawie danych z testu zwiercalności;
9) oblicza i analizuje koszty wiercenia;
10) pobiera rdzenie i próbki okruchowe, opisuje i magazynuje skrzynki rdzeniowe;
11) charakteryzuje cele i określa podział kierunkowych otworów wiertniczych;
12) dobiera technologię wykonania otworów kierunkowych;
13) dobiera narzędzia do wykonania otworów kierunkowych;
14) charakteryzuje morskie jednostki wiertnicze;
15) określa technologię wykonania wierceń morskich;
16) przestrzega zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej i ochrony środowiska podczas wierceń morskich;
17) charakteryzuje systemy wierceń.