LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF1

Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją PGF.1OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 1

PGF.01.2 - Podstawy technologii fleksograficznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.01)

  1. stosuje terminologię z zakresu poligrafii z uwzględnieniem fleksografii
 • rozróżnia terminologię z zakresu poligrafii z uwzględnieniem fleksografii oraz sektora opakowaniowego
 • przyporządkowuje terminologię i pojęcia do poszczególnych etapów technologicznych produkcji fleksograficznej
  2. charakteryzuje technologie drukowania, ze szczególnym uwzględnieniem fleksografii i etapów przetwarzania wydruków fleksograficznych
 • identyfikuje technologie drukowania z uwzględnieniem rodzaju formy drukowej
 • podaje definicję fleksografii i jej cechy wyróżniające
 • wymienia mocne i słabe strony fleksografii względem innych technologii drukowania
 • identyfikuje wydruk fleksograficzny (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje operacje procesów przetwórczych w drukarni fleksograficznej, w tym krojenia i inspekcji, laminowania, uszlachetniania, wykrawania, formowania opakowań z zadrukowanych podłoży
 • rozpoznaje rynek fleksograficzny oraz jego otoczenie
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.01 - stosuje wiedzę o barwie jako istotnym walorze produktu fleksograficznego
 • rozróżnia pojęcia barwy i koloru
 • opisuje budowę oka jako narządu rozpoznającego i oceniającego kolory
 • rozróżnia strukturę światła, źródła światła i mechanizmy mieszania kolorów dla celów drukowania
 • rozróżnia pojęcia przestrzeni barwnych oraz metameryzmu lub metamerii i jej rodzajów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje tolerancje kolorystyczne
 • odczytuje informacje ze wzornika PMS (Pantone Matching System)
 • korzysta z komory światła dziennego do pomiaru i oceny barwy
  4. opisuje podstawy prepressu
 • wymienia zasady przygotowania projektu do druku fleksograficznego
 • wymienia rodzaje i parametry rastrów we fleksografii
 • opisuje zjawisko Moire’a
 • opisuje podstawy densytometrii (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje poprawnie odczytów pól kontrolno- pomiarowych
 • rozpoznaje druk aplowy, kreskowy, rastrowy, procesowy, w tym 4-, 6- i 7-kolorowy
 • wyjaśnia pojęcie balans szarości i konieczność jego stosowania
 • wskazuje zasady oceny kodu kreskowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje ciąg produkcji fleksograficznej
 • rozpoznaje maszyny, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie obejmujące ciąg fleksograficzny
 • określa zastosowanie poszczególnych elementów ciągu produkcji fleksograficznej
  6. stosuje podstawową wiedzę o farbach fleksograficznych
 • rozróżnia rodzaje i skład farb fleksograficznych
 • opisuje systemy farbowe dla poszczególnych podłoży i zastosowań
 • określa zasady postępowania z farbami na różnych etapach druku
 • wyjaśnia, jak rozcieńczyć i rozjaśnić farbę (wpływ na kolorystykę) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia, czym jest przygotowalnia farb, recepturowanie oraz zagospodarowanie resztek farbowych
  7. identyfikuje podłoża do druku fleksograficznego
 • rozpoznaje i opisuje wymagania dla: folii i laminatów z tworzyw sztucznych, papierów, w tym workowych i podłoży samoprzylepnych oraz bibuły, folii aluminiowej, tektury falistej
 • stosuje metody badania podłoży w laboratorium i na stanowisku pracy
 • specyfikuje segmenty rynkowe produktów fleksograficznych
 • szereguje produkty fleksograficzne w łańcuchu dostaw
  8. stosuje zagadnienia standaryzowania przyrostu punktu rastrowego
 • wyjaśnia pojęcie przyrostu punktu rastrowego oraz jego przyczyny i skutki
 • wymienia czynniki deformacji formy drukowej i sposoby jej minimalizacji
 • opisuje testy kiss-print oraz fingerprint
 • wyjaśnia i mierzy pasemka kontrolne w druku rastrowym
  9. wykorzystuje miary niezbędne dla drukowania fleksograficznego
 • rozróżnia miary stosowane w poligrafii i fleksografii
 • dokonuje przeliczeń między miarami
 • rozpoznaje przyrządy kontrolno-pomiarowe
 • określa zastosowanie przyrządów pomiarowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • posługuje się miarami poligraficznymi, w tym typowymi dla fleksografii
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - posługuje się dokumentacją techniczną, technologiczną oraz normalizacyjną
 • odczytuje schematy, rysunki techniczne i parametry maszyn, urządzeń oraz wyposażenia zawarte w instrukcjach obsługi
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • opisuje schematy przepływu prac lub zleceń produkcyjnych
 • rozpoznaje i wykorzystuje informacje oraz parametry zlecenia produkcyjnego zawarte w dokumentacji typu karta technologiczna (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm, wytycznych oraz z dobrych praktyk produkcyjnych związanych z realizacją zleceń produkcyjnych
 • opisuje system zapewnienia jakości zgodny z PN-EN ISO 9001
  11. opisuje drukowanie innowacyjne
 • rozpoznaje terminologię i pojęcia w zakresie przewodności elektrycznej
 • rozróżnia sektory drukowanej elektroniki związanej z obszarem fleksotroniki
 • opisuje obszary innowacyjnych opakowań i etykiet, w tym aktywnych powłok ochronnych oraz produktów rynkowych, w tym sensorów wykonanych fleksograficznie lub innymi technologiami drukarskimi z wykorzystaniem: farb przewodzących, RFID i podobnych komponentów
  12. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

PGF.01.3 - Wykonywanie fleksograficznych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF1)

  1. rozróżnia rodzaje form drukowych
 • klasyfikuje formy drukowe na fotopolimerowe i elastomerowe
 • określa cechy płyt drukowych, w tym grubość, twardość, budowę oraz przeznaczenie
 • wymienia technologie wykonywania form drukowych, w tym CtF, CtP, bezpośrednie grawerowanie
 • wymienia etapy procesów wykonywania form drukowych, w tym przygotowanie cyfrowe obrazów do drukowania, naświetlanie, wymywanie, suszenie i doświetlanie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne, zachodzące podczas wykonywania form drukowych, jak: naświetlanie UV i inhibicja tlenowa
  2. dobiera materiały do wykonywania fleksograficznych form drukowych
 • klasyfikuje materiały do wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym płyty drukowe, filmy fotograficzne i chemia do obróbki płyt
 • określa właściwości materiałów stosowanych do wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym grubość, twardość i odporność na składniki chemiczne farb
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF1 - obsługuje urządzenia do wykonywania fleksograficznych form drukowych
 • klasyfikuje urządzenia do wykonania fleksograficznych form drukowych, takie jak: kopioramy, naświetlarki CtP, wymywarki i suszarki
 • opisuje metodę wykreślania krzywej drukowania maszyny drukującej i wykorzystanie jej do kalibracji naświetlarki, proofera oraz maszyny drukującej
 • dobiera parametry naświetlania płyt fotopolimerowych
 • ustawia parametry pracy urządzeń do wykonania fleksograficznych form drukowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje fleksograficzne formy drukowe, w tym naświetla, doświetla, myje i suszy
  4. ocenia jakość wykonania fleksograficznych form drukowych
 • wymienia parametry fleksograficznych form drukowych podlegające kontroli, np. rysy, zgniecenia, utrata punktów rastrowych, kleistość powierzchni, nachylenie i wysokość elementów drukujących
 • stosuje urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do oceny jakości wykonania fleksograficznych form drukowych, np. urządzenia do proofingu, lupkę poligraficzną, analogowy lub cyfrowy mikroskop, przyrząd do cyfrowej inspekcji i pomiaru
 • określa rodzaje wad i błędów powstających podczas wykonywania fleksograficznych form drukowych, w tym niewłaściwa wysokość i kształt punktów rastrowych, wypadanie punktów rastrowych, efekt „skórki pomarańczowej”
 • wymienia sposoby eliminacji błędów podczas wykonywania fleksograficznych form drukowych, takie jak: zmiany czasów naświetleń, doświetleń i suszenia, zmiany parametrów wymywania form

PGF.01.4 - Podstawy drukowania fleksograficznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.1)

  1. rozróżnia etapy procesu drukowania formami fleksograficznymi
 • wymienia etapy drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych, w tym narząd maszyny drukującej, drukowanie nakładu, suszenie lub utrwalanie UV, uszlachetnianie, w tym laminowanie lub wykrawanie
 • wymienia czynności wykonywane podczas poszczególnych etapów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych i uszlachetniania, w tym laminowania lub wykrawania
  2. charakteryzuje fleksograficzne maszyny drukujące
 • rozpoznaje maszyny fleksograficzne do zadruku wąskowstęgowego, szerokowstęgowego i arkuszowego
 • wymienia parametry fleksograficznych maszyn drukujących, w tym szerokość podłoża i druku, zakres długości druku, liczbę zespołów drukujących, rodzaje zadrukowywanych podłoży i sposoby suszenia farb
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.1 - dobiera materiały do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych
 • klasyfikuje materiały do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych, takie jak: podłoża drukowe, farby, lakiery, listwy raklowe
 • rozpoznaje materiały do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych na podstawie ich właściwości fizycznych
 • sprawdza napięcie powierzchniowe farby
 • określa właściwości drukowne farb i lakierów na podstawie pomiarów ich lepkości (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje i rozróżnia parametry wałków rastrowych
  4. nakleja formy drukujące
 • identyfikuje różne rodzaje i przeznaczenie taśm montażowych i systemów tulei rozprężnych oraz grubości oklejanych form drukowych
 • dobiera taśmę montażową do drukowanego wzoru lub motywu
 • nakleja formę drukującą na tuleję drukową, cylinder formowy albo montuje elementy drukujące na folii montażowej
 • stosuje się do specyfikacji nawoju – opracowanej na podstawie karty konfekcji klienta – przy naklejaniu formy drukowej dla drukowania wstęgowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera wałki lub tuleje rastrowe oraz listwy raklowe do procesu drukowania na maszynach fleksograficznych
 • rozróżnia rodzaje wałków i tulei rastrowych
 • identyfikuje różne rodzaje pomiarów pojemności wałków rastrowych
 • sprawdza stan czystości wałków lub tulei rastrowych
 • mierzy pojemość wałków lub tulei rastrowych oraz dobiera ich parametry do drukowanego motywu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje listew raklowych
  6. identyfikuje zespoły i mechanizmy fleksograficznych maszyn drukujących
 • odczytuje schematy techniczne zespołów drukujących, mechanizmów wprowadzania i odbierania podłoży drukowych oraz systemów suszenia, w tym utrwalania UV fleksograficznych maszyn drukujących
 • określa parametry technologiczne zespołów drukujących, mechanizmów wprowadzania i odbierania podłoży drukowych oraz systemów suszenia, w tym utrwalania UV
 • określa czynności przygotowawcze fleksograficznych maszyn drukujących, w tym: montaż formy na cylindrze formowym lub tulei rastrowych na cylindrze rozprężnym, montaż wałków bądź tulei rastrowych, nawleczenie wstęgi dla zwojowych maszyn drukujących, działanie mechanizmów wprowadzania i odbierania arkuszowych i zwojowych podłoży drukowych oraz systemów suszenia, w tym utrwalania UV, zasilanie farbą drukarską oraz działanie urządzeń sterujących jej lepkością
 • rozpoznaje i obsługuje systemy inspekcji druku instalowane na maszynach drukujących (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje i obsługuje systemy automatycznego lub półautomatycznego registra
 • opisuje czynności związane z zakończeniem drukowania, w tym wyjęcie z maszyny zadrukowanego zwoju lub arkuszy, demontaż cylindrów formowych, tulei drukujących lub form drukowych na foliach montażowych i ich czyszczenie, demontaż wałków lub tulei rastrowych i ich czyszczenie
 • rozpoznaje środki do mycia maszyny i form fleksograficznych oraz tulei lub wałków rastrowych.
  7. rozpoznaje popularne błędy drukowania
 • wymienia błędy powstające w procesie drukowania fleksograficznego
 • analizuje błędy, podaje przyczyny ich powstawania i sposoby eliminacji
  8. identyfikuje zawartość karty technologicznej lub produkcyjnej dla zlecenia produkcyjnego
 • rozróżnia podstawowe sekcje karty technologicznej: sekcja drukowania, w tym: - szerokość i długość nadruku - liniatura elementów tonalnych - rodzaj farby, liczba i sekwencja kolorów - parametry wałków rastrowych - grubość formy i rodzaj taśmy podkładowej - parametry promienników UV dla farb UV oraz temperatury dla zespołów suszących w maszynach wyposażonych w ogrzewanie elektryczne bądź gazowe - parametry podłoża - planowana prędkość produkcyjna, sekcja przetwarzania nadruku dla drukowania wąskowstęgowego, w tym: - wytłaczanie, wykrawanie, zdejmowanie ażuru, laminowanie, złocenie na zimno i na gorąco lub - satynowanie i arkuszowanie dla drukowania bibułek i serwetek

PGF.01.5 - Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze i folii aluminiowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej
 • zapoznaje się z kartą technologiczną nowego zlecenia produkcyjnego oraz wymaganiami klienta
 • planuje zakres prac w taki sposób, aby przezbrojenie lub narządzanie było przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narządzenia maszyny
 • myje maszynę (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza gotowość elementów maszyny (czy jest dopuszczona do użytku i posiada aktualny przegląd techniczny) do przezbrojenia lub narządzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: czystość i temperatury cylindrów dociskowych, stan łożysk, smarowanie łożysk, smarowanie kół zębatych dla wersji zębatkowej, kompletność prawidłowego zamontowania wszystkich elementów maszyny, moduły suszenia i poprawność działania suszenia międzyzespołowego (temperatura, przepływ powietrza, wydajność promienników UV), stan zamontowania i stopień zużycia form drukowych, stopień zużycia i czystość wałków rastrowych, stan zużycia listew raklowych, szczelność komór raklowych
 • lokalizuje i przygotowuje oprzyrządowanie do wymiany, w tym wałki lub tuleje drukujące i rastrowe, listwy raklowe i wykrojniki
 • demontuje oprzyrządowanie do wymiany
 • lokalizuje i sprawdza jakość: podłoża, w tym aktywację (stopień jonizacji strony drukowanej) dla folii, farby, w tym jej lepkość, napięcie powierzchniowe oraz dozowanie, innych materiałów do realizacji zlecenia
 • montuje oprzyrządowanie podlegające zamianie
 • nakleja formy drukowe zgodnie z kartą konfekcji
 • nawleka podłoże na maszynę
  2. ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu drukowania
 • sprawdza kompletność przezbrojenia lub narządzenia maszyny i jej zgodność z kartą technologiczną lub zleceniem produkcyjnym
 • nastawia maszynę do pozycji początkowej obejmującej docisk – dostawienie poszczególnych zespołów farbowych (wałów lub tulei rastrowych do formy drukowej oraz całego zespołu drukującego do cylindra dociskowego)
 • sprawdza poprawność działania podzespołów maszyny przed rozpoczęciem drukowania odbitek próbnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF01 - ustawia nadruk nakładu
 • dobiera parametry drukowania
 • uruchamia maszynę i drukuje pierwsze odbitki
 • sprawdza ułożenie nadruku na podłożu (naprowadzenie wstęgi), siłę naciągu wstęgi, nasycenie i pasowanie kolorów oraz zgodność kolorystyczną odbitek
 • sprawdza efektywność suszenia farby, w tym: czy nadruk na podłożu trzyma się z odpowiednią siłą, odporność nadruku na zarysowanie, zaginanie i ścieranie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i analizuje przyczyny błędów oraz je usuwa
 • uzgadnia odbitkę nakładową z klientem lub ją akceptuje w oparciu o dostarczony wzorzec dla kolorów spotowych na podstawie wzornika PMS (Pantone Matching System)
  4. drukuje nakład
 • ostatecznie sprawdza jakość odbitek
 • drukuje nakład (nowe zlecenia lub wznowienie), sprawdzając na bieżąco jakość odbitek względem wzorca, zarówno wizualnie, jak i przy pomocy systemów kontrolno-sterujących
 • zmienia prędkości drukowania, wymienia formy drukujące oraz taśmy podkładowe i podłoża drukowe, aby porównać wpływ różnych parametrów lub zmiennych na finalną odbitkę
 • wymienia zadrukowane role (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kończy drukowanie nakładu
 • porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca
 • symuluje i koryguje błędy w druku
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynności związane z zakończeniem drukowania
 • demontuje – wyjmuje z maszyny ostatnią zadrukowaną rolę
 • dobiera środki do mycia maszyny i form fleksograficznych oraz tulei lub wałków rastrowych
 • demontuje cylindry formowe lub tuleje drukujące i je czyści
 • demontuje wałki lub tuleje rastrowe i je czyści (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zdejmuje ażur i demontuje wykrojnik lub wykrojniki
 • myje fleksograficzną maszynę drukującą
 • zabezpiecza i magazynuje formy drukowe oraz tuleje lub wałki rastrowe i wykrojniki
 • archiwizuje płyty drukowe
 • zapisuje w dokumentacji z jakiego wałka rastrowego był nakładany dany kolor w celu łatwiejszego przezbrojenia maszyny przy dodrukach

PGF.01.6 - Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF 01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej
 • zapoznaje się z kartą technologiczną nowego zlecenia produkcyjnego oraz wymaganiami klienta
 • planuje zakres prac w taki sposób, aby przezbrojenie lub narządzanie było przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narządzenia maszyny
 • sprawdza gotowość elementów maszyny lub stan techniczny maszyny do przezbrojenia lub narządzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: czystość i temperaturę centralnego cylindra, stan łożysk, smarowanie łożysk, smarowanie kół zębatych dla wersji zębatkowej, kompletność prawidłowego zamontowania wszystkich elementów maszyny, moduły suszenia i poprawność działania suszenia międzyzespołowego (temperatura i przepływ powietrza), stan zamontowania i stopień zużycia form drukowych, stopień zużycia i czystość wałków rastrowych, stan zużycia listew raklowych, sprawdza szczelność komór raklowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i przygotowuje oprzyrządowanie do wymiany, w tym wałki lub tuleje drukujące i rastrowe, listwy raklowe
 • demontuje oprzyrządowanie do wymiany
 • lokalizuje i sprawdza jakość: podłoża, w tym aktywację (stopień jonizacji strony drukowanej) dla folii, farby, w tym jej lepkość , innych materiałów do nowego zlecenia
 • myje maszynę
 • montuje oprzyrządowanie podlegające zamianie
 • nawleka podłoże na maszynę
  2. ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu drukowania
 • sprawdza kompletność przezbrojenia lub narządzenia maszyny i jej zgodność z kartą technologiczną lub zleceniem produkcyjnym
 • nastawia maszynę do pozycji początkowej, obejmującej docisk – dostawienie poszczególnych zespołów farbowych (wałów lub tulei rastrowych do formy drukowej oraz całego zespołu drukującego do cylindra dociskowego)
 • sprawdza poprawność działania podzespołów maszyny przed rozpoczęciem drukowania odbitek próbnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF 01 - ustawia nadruk nakładu
 • dobiera parametry drukowania
 • uruchamia maszynę i drukuje pierwsze odbitki
 • sprawdza ułożenie nadruku na podłożu (naprowadzenie wstęgi), siłę naciągu wstęgi, nasycenie kolorów, pasowanie kolorów oraz zgodność kolorystyczną odbitek
 • sprawdza efektywność suszenia farby, w tym: czy nadruk na podłożu trzyma się z odpowiednią siłą, odporności nadruku na zarysowanie, zaginanie i ścieranie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i analizuje przyczyny błędów oraz je usuwa
 • zatwierdza z klientem odbitkę nakładową
  4. drukuje nakład
 • ostatecznie sprawdza jakość odbitek
 • drukuje nakład (nowego zlecenia lub wznowienia), sprawdzając na bieżąco jakość odbitek względem wzorca zarówno wizualnie, jak i przy pomocy systemów kontrolno-sterujących
 • wymienia formy drukujące oraz taśmy podkładowe i podłoża drukowe, aby porównać wpływ różnych parametrów lub zmiennych na finalną odbitkę
 • wymienia zadrukowane role
 • kończy drukowanie nakładu i demontuje ostatnią zadrukowaną rolę (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca
 • zamyka realizację zlecenia produkcyjnego
 • symuluje i koryguje błędy w druku

PGF.01.7 - Drukowanie arkuszowe na tekturze falistej (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej
 • zapoznaje się z kartą technologiczną nowego zlecenia produkcyjnego
 • planuje zakres prac w taki sposób, aby przezbrojenie lub narządzanie było przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narządzenia maszyny
 • lokalizuje i przygotowuje oprzyrządowanie do ewentualnej wymiany, w tym wałki lub tuleje drukujące lub wałki rastrowe i listwy raklowe, wykrojniki (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza gotowość elementów maszyny lub stan techniczny maszyny do przezbrojenia lub narządzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: stopień zużycia form drukowych, prawidłowość montażu po założeniu form drukowych , czystość i brak uszkodzeń wałków rastrowych, stan zużycia listew raklowych, szczelność komór raklowych lub otwartych zespołów farbowych
 • demontuje oprzyrządowanie do wymiany
 • lokalizuje i sprawdza: jakość tektury falistej przeznaczonej do zadruku, lepkość farby
 • myje maszynę (jeżeli nie jest myta automatycznie)
 • montuje oprzyrządowanie podlegające zamianie
 • nakłada arkusze do przedpodajnika
  2. ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu drukowania
 • sprawdza kompletność przezbrojenia lub narządzenia maszyny i jej zgodność z kartą technologiczną lub zleceniem produkcyjnym
 • nastawia maszynę do pozycji początkowej, obejmującej docisk-dostawienie poszczególnych zespołów farbowych
 • nastawia maszynę po przejściu pierwszych arkuszy do korekty
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.01 - ustawia nadruk nakładu
 • drukuje nakład
 • sprawdza ułożenie nadruku na podłożu (naprowadzenie arkusza), nasycenie i pasowanie kolorów oraz zgodność kolorystyczną odbitek
 • sprawdza efektywność suszenia farby
 • lokalizuje i analizuje przyczyny błędów oraz je usuwa (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zatwierdza z klientem odbitkę nakładową
  4. drukuje nakład
 • sprawdza jakość nadruków
 • drukuje nakład (nowe zlecenia lub wznowienie), na bieżąco sprawdzając wizualnie oraz przy pomocy systemów kontrolno-sterujących jakość odbitek względem wzorca
 • kończy drukowanie nakładu
 • porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • symuluje i koryguje błędy w druku
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynności związane z zakończeniem drukowania
 • demontuje cylindry formowe lub tuleje drukujące i je czyści
 • demontuje wykrojnik lub wykrojniki
 • zabezpiecza i magazynuje formy drukowe oraz tuleje lub wałki rastrowe i wykrojniki

PGF.01.8 - Drukowanie na wstędze bibuły (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.01)

  1. realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie karty technologicznej, standardu przezbrojenia, instrukcji
 • zapoznaje się z kartą technologiczną nowego zlecenia produkcyjnego i wymagań klienta
 • planuje zakres prac w taki sposób, aby przezbrojenie lub narządzanie było przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie
 • identyfikuje aktualny stan narządzenia maszyny
 • sprawdza gotowości elementów maszyny lub stan techniczny maszyny do przezbrojenia lub narządzenia maszyny do nowego zlecenia, w tym: czystość i temperatury cylindrów dociskowych, stan łożysk, smarowanie łożysk, smarowanie kół zębatych dla wersji zębatkowej, kompletność prawidłowego zamontowania wszystkich elementów maszyny, moduły suszenia i poprawność działania suszenia międzyzespołowego (temperatura, przepływ powietrza) , stan zamontowania i stopień zużycia form drukowych, stopień zużycia i czystość wałków rastrowych, stopień zużycia listew raklowych i noża do arkuszowania, szczelność komór raklowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i przygotowuje oprzyrządowanie do wymiany, w tym wałki lub tuleje drukujące i rastrowe, listwy raklowe
 • demontuje oprzyrządowanie do wymiany
 • lokalizuje i sprawdza jakość: podłoża, farby, w tym jej lepkość, zapach oraz dozowanie, innych materiałów do realizacji zlecenia
 • myje maszynę
 • montuje oprzyrządowanie podlegające zamianie
 • nawleka podłoże na maszynę
  2. ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu drukowania
 • sprawdza kompletność przezbrojenia lub narządzenia maszyny i jej zgodność z kartą technologiczną lub zleceniem produkcyjnym
 • nastawia maszynę do pozycji początkowej obejmującej docisk – dostawienie poszczególnych zespołów farbowych (wałów lub tulei rastrowych do formy drukowej oraz całego zespołu drukującego do cylindra dociskowego)
 • sprawdza poprawność działania podzespołów maszyny przed rozpoczęciem drukowania odbitek próbnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.01 - ustawia nadruk nakładu
 • dobiera parametry drukowania
 • uruchamia maszynę, dobiera kolor, drukuje pierwsze odbitki, wprowadza korekty
 • sprawdza ułożenie nadruku na podłożu (naprowadzenie wstęgi), siłę naciągu wstęgi, nasycenie kolorów, pasowanie kolorów oraz zgodność kolorystyczną odbitek
 • sprawdza efektywność suszenia farby: czy nadruk na podłożu trzyma się z odpowiednią siłą, odporność nadruku na zarysowanie, zaginanie i ścieranie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje i analizuje przyczyny błędów oraz je usuwa
 • zatwierdza z klientem odbitkę nakładową
  4. drukuje nakład
 • drukuje nakład (nowe zlecenie lub wznowienie), sprawdzając na bieżąco jakość odbitek względem wzorca (wizualnie oraz przy pomocy systemów kontrolno-sterujących)
 • zakłada niezadrukowane role oraz wymienia serwetki po arkuszowaniu
 • kończy drukowanie nakładu
 • porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • symuluje i koryguje błędy w druku
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynności związane z zakończeniem drukowania
 • wyjmuje z maszyny ostatnio zadrukowane i pocięte na arkusze serwetki
 • demontuje cylindry formowe lub tuleje drukujące i je czyści
 • demontuje wałki lub tuleje rastrowe i je czyści
 • dobiera środki do mycia maszyny i form fleksograficznych oraz tulei lub wałków rastrowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • myje fleksograficzną maszynę drukującą
 • sprawdza stan form drukowych po wykonanym nakładzie
 • myje, zabezpiecza i magazynuje formy drukowe oraz tuleje lub wałki rastrowe

PGF.01.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.01.)

  1. posługuje się pojęciami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, w tym elektrycznością statyczną, ochroną środowiska i ergonomią na stanowisku pracy
 • rozpoznaje rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • interpretuje znaczenie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  2. charakteryzuje zagrożenia dla zdrowia lub życia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • wskazuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka na stanowiskach pracy
 • identyfikuje preparaty chemiczne stosowane w procesie drukowania z form drukowych
 • wymienia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.01. - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań zawodowych
 • wskazuje zastosowanie danego środka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
 • rozpoznaje środki ochrony zbiorowej w przygotowalni fleksograficznej oraz w drukarni fleksograficznej
  4. stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w tym elektryczności statycznej, ochrony środowiska i ergonomii na stanowisku pracy
 • identyfikuje oznakowanie bezpieczeństwa na maszynach i urządzeniach do wykonywania zadań zawodowych
 • stosuje się do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparatów chemicznych
 • odczytuje karty techniczne i karty charakterystyk preparatów chemicznych stosowanych w przygotowalni fleksograficznej lub drukarni fleksograficznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia zabezpieczenia przeciwurazowe stosowane w kopioramach i procesorach do obróbki płyt fleksograficznych, gilotynach, urządzeniach do naklejania fleksograficznych form drukowych, mieszalnikach farb, na maszynach drukujących, w urządzeniach do czyszczenia wałków i tulei rastrowych, urządzeniach do mycia form drukowych, urządzeniach do mycia części maszyn
 • przestrzega przepisów ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów z poszczególnych procesów poligraficznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji