LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF2

Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją PGF.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 2

PGF.02.2 - Podstawy poligrafii (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.02)

  1. stosuje terminologię z zakresu poligrafii
 • wyjaśnia pojęcia z zakresu poligrafii
 • przyporządkowuje pojęcia do działów poligrafii
  2. charakteryzuje procesy poligraficzne
 • rozróżnia procesy produkcji poligraficzne
 • rozpoznaje półprodukty procesu przygotowania do druku
 • rozpoznaje półprodukty procesu drukowania
 • rozpoznaje półprodukty i produkty procesów introligatorskich i wykończeniowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynności w ramach poligraficznych operacji produkcyjnych
 • wymienia techniki drukowania
 • dokonuje podziału technik drukowania ze względu na rodzaj formy drukowej
 • określa zastosowanie technik drukowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.02 - charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia poligraficzne
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne
 • określa zastosowanie maszyn i urządzeń poligraficznych
  4. charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje materiały, półprodukty i produkty stosowane w poligrafii
 • rozróżnia materiały, półprodukty i produkty stosowane w poligrafii
 • określa właściwości materiałów, półproduktów i produktów stosowanych w poligrafii
  5. Kwalifikacje zawodowe - posługuje się miarami poligraficznymi
 • rozróżnia miary stosowane w poligrafii
 • dokonuje przeliczeń między miarami
 • rozpoznaje poligraficzne przyrządy kontrolno- pomiarowe
 • określa zastosowanie poligraficznych przyrządów kontrolno-pomiarowych
  6. posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną
 • odczytuje schematy oraz rysunki techniczne maszyn i urządzeń
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urządzeń
  7. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji, dotyczących norm i procedur oceny zgodności

PGF.02.3 - Wykonywanie offsetowych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF2)

  1. klasyfikuje rodzaje form drukowych
 • rozpoznaje formy drukowe różnych technik drukowania
 • określa cechy form drukowych
 • wymienia technologie wykonywania form drukowych
 • wymienia etapy procesu wykonywania form drukowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas wykonywania form drukowych
  2. dobiera materiały do wykonywania offsetowych form drukowych
 • klasyfikuje materiały do wykonywania offsetowych form drukowych
 • rozpoznaje materiały do wykonywania offsetowych form drukowych
 • określa właściwości materiałów stosowanych do wykonywania offsetowych form drukowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF2 - obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania offsetowych form drukowych
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia do wykonania offsetowych form drukowych
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia do wykonania offsetowych form drukowych
 • wymienia parametry naświetlania offsetowych form drukowych
 • dobiera parametry naświetlania offsetowych form drukowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustawia parametry maszyn i urządzeń do wykonania offsetowych form drukowych
 • wykonuje offsetowe formy drukowe
  4. ocenia jakość wykonania offsetowych form drukowych
 • wymienia parametry jakościowe offsetowych form drukowych
 • dokonuje pomiaru określonych elementów offsetowych form drukowych
 • określa rodzaje błędów powstających podczas wykonywania offsetowych form drukowych
 • wymienia sposoby eliminacji błędów podczas wykonywania offsetowych form drukowych

PGF.02.4 - Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.2)

  1. rozróżnia techniki drukowania z offsetowych form drukowych
 • wymienia techniki drukowania z offsetowych form drukowych
 • wymienia etapy drukowania z offsetowych form drukowych
 • określa charakterystyczne cechy technik drukowania z offsetowych form drukowych
 • określa zakres zastosowania technik drukowania z offsetowych form drukowych
  2. określa parametry offsetowych maszyn drukujących
 • klasyfikuje offsetowe maszyny drukujące
 • rozpoznaje offsetowe maszyny drukujące
 • określa zakres zastosowania offsetowych maszyn drukujących
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.2 - dobiera materiały do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukujących
 • klasyfikuje materiały do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukujących
 • rozpoznaje materiały do procesu drukowania na offsetowych maszyn drukujących
 • określa właściwości materiałów do procesu drukowania offsetowego
  4. identyfikuje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn drukujących
 • odczytuje schematy techniczne zespołów i mechanizmów offsetowych maszyn drukujących
 • wymienia zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn drukujących
 • rozpoznaje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn drukujących na podstawie schematów technicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje offsetowe maszyny drukujące do procesu drukowania
 • określa czynności przygotowawcze offsetowych maszyn drukujących
 • ustawia parametry pracy offsetowej maszyny drukującej
 • przygotowuje offsetową maszynę drukującą w celu uzyskania prawidłowej odbitki
 • drukuje odbitki nakładowe techniką offsetową (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania z drukowych form offsetowych
  6. wykonuje czynności związane z zakończeniem drukowania
 • wymienia czynności związane z zakończeniem drukowania techniką offsetową
 • dobiera środki do mycia maszyny i drukowych form offsetowych
 • myje offsetową maszynę drukującą
 • zabezpiecza offsetowe formy drukowe

PGF.02.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.02.)

  1. posługuje się pojęciami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wyjaśnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią na stanowisku pracy
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • rozpoznaje rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • interpretuje znaczenie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.02. - charakteryzuje zagrożenia dla zdrowia lub życia związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • wymienia zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • wskazuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka na stanowisku pracy
 • rozpoznaje źródła szkodliwych czynników dla zdrowia lub życia człowieka w środowisku pracy
 • identyfikuje preparaty chemiczne stosowane w procesie drukowania z form drukowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy
  4. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań zawodowych
 • wskazuje zastosowanie danego środka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
 • rozpoznaje środki ochrony zbiorowej w drukarni
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii na stanowisku pracy
 • identyfikuje oznakowanie bezpieczeństwa na maszynach i urządzeniach do wykonywania zadań zawodowych
 • stosuje się do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparatów chemicznych
 • odczytuje karty techniczne i karty charakterystyk preparatów chemicznych stosowanych w drukarni (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia zabezpieczenia przeciwurazowe stosowane na maszynach drukujących
 • przestrzega przepisów ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów z poszczególnych procesów poligraficznych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji