LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.22OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 22

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL.22 - Uczeń:
1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury
krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL22 - Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi związane z konserwacją elementów małej architektury krajobrazu;
8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów
małej architektury krajobrazu.