LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 3

1. Prowadzenie produkcji ro艣linnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.03 - Ucze艅:
1) okre艣la wp艂yw czynnik贸w klimatyczno-glebowych na wzrost i rozw贸j oraz plonowanie ro艣lin;
2) dobiera ro艣liny do warunk贸w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie ro艣lin uprawnych do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawo偶enie organiczne i mineralne;
6) ocenia jako艣膰 materia艂u siewnego;
7) przygotowuje materia艂 siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunk贸w glebowych i wymaga艅 ro艣lin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z produkcj膮 ro艣lin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych;
11) dobiera metody i 艣rodki ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony
ro艣lin;
12) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do prac w produkcji ro艣linnej;
13) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji ro艣linnej;
14) prowadzi upraw臋 ro艣lin zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno艣ci oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy ro艣lin;
16) przestrzega warunk贸w przechowywania produkt贸w pochodzenia ro艣linnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia ro艣linnego do sprzeda偶y;
18) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 produkt贸w pochodzenia ro艣linnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierz臋cej
Kwalifikacje w zawodzie RL3 - Ucze艅:
1) okre艣la po艂o偶enie narz膮d贸w i uk艂ad贸w w organizmach zwierz膮t gospodarskich;
2) okre艣la procesy 偶yciowe zachodz膮ce w organizmach zwierz膮t gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy u偶ytkowe i rasy zwierz膮t gospodarskich;
4) okre艣la kierunki chowu zwierz膮t gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wp艂yw racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do prac w produkcji zwierz臋cej;
9) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji zwierz臋cej;
10) wykonuje prace zwi膮zane z 偶ywieniem, rozrodem oraz piel臋gnacj膮 zwierz膮t gospodarskich;
11) wykonuje prace zwi膮zane z higien膮 zwierz膮t i utrzymaniem pomieszcze艅 gospodarskich;
12) okre艣la warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierz膮t gospodarskich;
13) prowadzi produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl膮du i zachowania zwierz膮t gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierz臋tami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz臋cej;
17) przygotowuje zwierz臋ta do aukcji, pokaz贸w i wystaw;
18) przygotowuje zwierz臋ta i produkty pochodzenia zwierz臋cego do sprzeda偶y;
19) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego.

3. Obs艂uga 艣rodk贸w technicznych stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie RL 03 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urz膮dzeniach rolniczych;
3) obs艂uguje urz膮dzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obs艂uguje urz膮dzenia wodoci膮gowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obs艂uguje i konserwuje urz膮dzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i 艣rodki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia;
8) przeprowadza kalibracj臋 opryskiwaczy stosowanych w ochronie ro艣lin;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przegl膮dami technicznymi oraz konserwacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych.