LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG3

Produkcja wyrobów piekarskich- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją TG.3OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 3

1. Magazynowanie surowców piekarskich
Kwalifikacje w zawodzie TG.03 - Uczeń:
1) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich;
2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich;
4) ocenia jakość surowców piekarskich;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania;
6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach;
7) obsługuje urządzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentację magazynową;
9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
Kwalifikacje w zawodzie TG3 - Uczeń:
1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania;
2) posługuje się recepturami piekarskimi;
3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;
4) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta;
5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;
7) sporządza ciasta na wyroby piekarskie;
8) dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich;
9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta;
10) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciasta;
11) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania,
dzielenia i formowania ciasta;
12) wykonuje czynności związane z ręcznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kształtowaniem kęsów.

3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
Kwalifikacje w zawodzie TG 03 - Uczeń:
1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem kęsów ciasta i w trakcie rozrostu;
2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem końcowym i w trakcie rozrostu uformowanych kęsów ciasta;
3) obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta;
4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami;
5) kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu;
6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta;
7) wykonuje czynności końcowe przed włożeniem wyrobów do pieca;
8) rozróżnia piece piekarskie;
9) obsługuje piece piekarskie;
10) analizuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku;
11) wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa;
12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard
Analysis and Critical Control Point).

4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie TG03 - Uczeń:
1) ocenia jakość gotowego pieczywa;
2) rozpoznaje wady pieczywa oraz określa przyczyny ich powstawania;
3) planuje sposób konfekcjonowania pieczywa;
4) dobiera urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;
5) obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;
6) wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich;
7) określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich;
8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji;
9) obsługuje środki transportu wewnętrznego;
10) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard
Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.