LOGOWANIE

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCITESTY OBOWIĄZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu przetwórstwa żywności;
1.2. rozpoznawać surowce, dodatki do żywności, materiały pomocnicze i wyroby gotowe;
1.3. rozpoznawać operacje i procesy jednostkowe stosowane w przetwórstwie żywności;
1.4. rozróżniać metody utrwalania żywności;
1.5. rozróżniać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;
1.6. rozróżniać metody analizy żywności;
1.7. rozróżniać systemy i metody zapewnienia jakości.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności:
2.1. dobierać surowce, materiały pomocnicze, dodatki do żywności i produktów;
2.2. dobierać metody utrwalania produktów;
2.3. dobierać maszyny i urządzenia do produkcji żywności;
2.4. obliczać zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
2.5. stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach związanych z produkcją żywności;
2.6. dobierać sposoby zagospodarowania odpadów technologicznych;
2.7. kalkulować koszty produkcji żywności;
2.8. dobierać strategie marketingowe sprzedaży żywności do sytuacji na rynku i potrzeb konsumentów.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia podczas wykonywania prac z zakresu produkcji żywności;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu produkcji żywności;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac z zakresu produkcji żywności.