LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC3

Produkcja wyrobów piekarskich

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI SPC.3(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 3

SPC.03.2 - Podstawy przemysłu spożywczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.03)

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 • wymienia przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 • przestrzega przepisów prawa dotyczących produkcji wyrobów spożywczych w trakcie wykonywania zadań
  2. określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje składniki żywności
 • opisuje rolę składników żywności w żywieniu człowieka
 • oblicza wartość energetyczną wyrobów spożywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.03 - charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych
 • wyjaśnia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, skąd można pozyskać produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
 • wskazuje wpływ zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jakość wyrobów spożywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodzącym podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa metody oceny organoleptycznej żywności
 • opisuje metody oceny organoleptycznej żywności wykonane za pomocą zmysłów wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu
 • przeprowadza ocenę organoleptyczną i porównuje otrzymane wyniki z dokumentacją technologiczną
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej żywności
  6. rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania żywności stosowane w przetwórstwie spożywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania żywności stosowane w przetwórstwie spożywczym
 • dobiera metody utrwalania żywności do produkcji wyrobów spożywczych
 • wyjaśnia wpływ metod utrwalania żywności na jakość i trwałość wyrobów spożywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • rozróżnia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego, np. instalację gazową, parową, wodną, powietrzną
  8. określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym
 • rozpoznaje zagrożenia dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego, np. mięsnego, mleczarskiego, owocowo- warzywnego, tłuszczowego, zbożowego
  9. charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • rozpoznaje zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyjaśnia wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • rozpoznaje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w przetwórstwie spożywczym
 • korzysta z programów komputerowych stosowanych w dokumentowaniu procesów produkcji i magazynowaniu wyrobów spożywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

SPC.03.3 - Magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC3)

  1. stosuje sprzęt i aparaturę kontrolno- pomiarową w magazynach surowców piekarskich
 • rozróżnia sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną podczas magazynowania surowców piekarskich, np. termometry, higrometry, psychrometry
 • odczytuje i zapisuje wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej używanej podczas magazynowania surowców piekarskich
 • porównuje wyniki odczytu z parametrami w dokumentacji technologicznej
  2. wykonuje prace związane z obsługą urządzeń magazynowych używanych w magazynach surowców piekarskich
 • rozpoznaje urządzenia magazynowe, np. wagi, wózki transportowe
 • obsługuje urządzenia magazynowe
 • utrzymuje w czystości urządzenia magazynowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC3 - stosuje dokumenty magazynowe używane w magazynach surowców piekarskich
 • wskazuje dokumenty magazynowe
 • rozpoznaje dokumenty magazynowe
 • dobiera dokumenty do wykonywanych czynności magazynowych
 • wypełnia dokumenty magazynowe
  4. rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich
 • klasyfikuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich
 • opisuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich, np. roślinne, zwierzęce, mineralne
 • ocenia przydatność surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych w produkcji wyrobów piekarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami
 • ocenia jakość i ilość surowców i półproduktów oraz stan ich opakowań podczas przyjęcia dostawy do magazynu
 • rozpoznaje dokumentację dostawczą
 • stosuje zasady magazynowania surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami
  6. ocenia jakość surowców piekarskich
 • dobiera metody oceny jakości surowców piekarskich
 • przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich
 • wykonuje czynności związane z oceną organoleptyczną surowców piekarskich
 • ocenia przydatność technologiczną surowców piekarskich na podstawie oceny organoleptycznej
  7. przestrzega zasad magazynowania surowców i półproduktów piekarskich
 • wskazuje warunki magazynowania surowców, półproduktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych
 • rozmieszcza surowce, półprodukty, dodatki do żywności i materiały pomocnicze we właściwych magazynach
  8. przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania surowców piekarskich
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych magazynów piekarni
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców piekarskich
 • przewiduje wpływ zagrożeń na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne surowców piekarskich
 • zapobiega zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców piekarskich podczas ich magazynowania

SPC.03.4 - Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.3)

  1. określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania
 • klasyfikuje wyroby piekarskie
 • charakteryzuje grupy i podgrupy wyrobów piekarskich
 • podaje przykłady wyrobów piekarskich, w tym pieczywa pszennego zwykłego, wyborowego i półcukierniczego oraz żytniego, mieszanego i specjalnego
 • odczytuje schematy produkcji wyrobów piekarskich (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa sposoby sporządzania ciast pszennych, żytnich i mieszanych
  2. wyjaśnia procedury wprowadzania do produkcji nowych rodzajów wyrobów piekarskich
 • wyjaśnia znaczenie wprowadzania do produkcji nowych rodzajów wyrobów piekarskich
 • korzysta z receptur w celu wyprodukowania nowych rodzajów wyrobów piekarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.3 - oblicza zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze na podstawie planowanej produkcji
 • wybiera receptury do produkcji wyrobów piekarskich ciasta pszennego, żytniego i mieszanego
 • oblicza namiary surowcowe na wyroby piekarskie przy zastosowaniu receptur piekarskich, w tym na ciasta pszenne, żytnie i mieszane
 • oblicza wydajności rozczynu, kwasu, ciasta i pieczywa
 • oblicza zapotrzebowanie na materiały pomocnicze do planowanej produkcji pieczywa
  4. przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego i mieszanego
 • opisuje przydatność surowców, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych w procesie produkcji ciasta pszennego, żytniego i mieszanego
 • dobiera sposoby przygotowania surowców i dodatków do żywności do rodzaju produkowanego ciasta
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych: przygotowanie mąki, w tym przesiewanie, mieszanie i ocieplanie mąk oraz doprowadzenie do temperatury, np. 18–25 stopni Celsjusza, przygotowanie wody, drożdży, soli, tłuszczu, cukru
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo specjalne
 • opisuje przydatność surowców, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych w procesie produkcji ciasta na pieczywo specjalne: pieczywo chrupkie, pumpernikiel, paluszki grissini, chleby ozdobne do żuru, suchary
 • dobiera sposoby przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji ciasta na pieczywo specjalne
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji ciasta na pieczywo specjalne zgodnie z dokumentacją technologiczną, np. wykorzystanie mąki po specjalnym czyszczeniu ziarna, mąki ze zbóż niechlebowych
  6. przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne
 • opisuje przydatność surowców, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych w procesie produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne, np. bezglutenowe, niskobiałkowe, wysokobiałkowe, niskosodowe
 • dobiera sposoby przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów piekarskich dietetycznych zgodnie z dokumentacja technologiczną, np. wzbogacanie w preparaty witaminowe, stosowanie mąki owsianej i kukurydzianej
  7. dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie
 • opisuje metody sporządzania ciast na wyroby piekarskie zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • uzasadnia wybór metody sporządzania ciasta
 • rozpoznaje procesy fermentacyjne zachodzące w ciastach piekarskich
  8. sporządza ciasta pszenne, żytnie i mieszane do produkcji wyrobów piekarskich
 • stosuje metody sporządzania ciast pszennych, żytnich i mieszanych
 • wykonuje czynności związane ze sporządzaniem ciast pszennych, żytnich i mieszanych zgodnie z dokumentacją technologiczną, np. sporządzanie ciasta pszennego metodą bezpośrednią lub pośrednią, sporządzanie ciasta żytniego (prowadzenie wielofazowe lub prowadzenie krótkie) oraz sporządzanie ciasta mieszanego (prowadzenie ciast mieszanych na zakwasach i prowadzenie ciast mieszanych na rozczynach i innymi metodami)
  9. sporządza ciasta na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne
 • stosuje metody sporządzania ciast na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne
 • wykonuje czynności związane z wytwarzaniem ciast na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne zgodnie z dokumentacją technologiczną, np. długie prowadzenie ciast bez dodatku drożdży
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich
 • podaje wyróżniki jakości stosowane w ocenie organoleptycznej półproduktów piekarskich
 • ocenia organoleptycznie jakość półproduktów i ciast w różnych fazach fermentacji
 • porównuje wyniki oceny organoleptycznej z dokumentacją technologiczną
 • interpretuje wyniki oceny organoleptycznej półproduktów i ciast w różnych fazach fermentacji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje i koryguje niekorzystne zmiany w poszczególnych fazach procesu technologicznego zgodnie z oceną organoleptyczną
  11. stosuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie: posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ciasta na wyroby piekarskie oraz dokumentacją techniczną, prowadzi bieżącą konserwację maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie, np. przesiewacze, dozowniki, mieszarki, ubijarki, taborety grzewcze
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie
 • dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie
 • obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czystości maszyny i urządzenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  12. określa zastosowanie linii produkcyjnych w produkcji wyrobów piekarskich
 • rozpoznaje urządzenia w linii produkcyjnej wyrobów piekarskich, np. produkcji bułek, produkcji chleba
 • wyjaśnia przeznaczenie i zasadę działania urządzeń znajdujących się w linii produkcyjnej
 • utrzymuje w czystości maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii mechanicznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  13. przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • przewiduje wpływ zagrożeń na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów podczas produkcji ciast piekarskich
 • zapobiega zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów w trakcie produkcji ciast piekarskich

SPC.03.5 - Obrabianie kęsów ciasta (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC03)

  1. określa sposoby dzielenia i formowania kęsów ciasta
 • opisuje ręczne i mechaniczne sposoby dzielenia i formowania kęsów ciasta, np. zaokrąglanie, wydłużanie, rolowanie, zawlekanie, przekładanie, splatanie, zawijanie, nadziewanie
 • wskazuje sposoby dzielenia i formowania kęsów ciasta
  2. określa operacje pomocnicze przy dzieleniu i formowaniu kęsów ciasta
 • wymienia operacje pomocnicze stosowane przy dzieleniu i formowaniu kęsów ciasta
 • dobiera operacje pomocnicze do sposobów dzielenia i formowania kęsów ciasta, np. podsypywanie mąką
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC03 - stosuje maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania ciast
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do dzielenia i formowania ciast, np. dzielarki ręczne do bułek, dzielarki mechaniczne do bułek, dzielarko-zaokrąglarki do bułek i chleba, wydłużarki
 • dobiera maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania ciast
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń do dzielenia i formowania ciast
 • obsługuje maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania ciast (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby bieżącej konserwacji urządzeń do dzielenia i formowania ciast zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • utrzymuje w czystości maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania kęsów ciasta zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. wykonuje czynności związane z dzieleniem oraz formowaniem kęsów ciasta
 • stosuje zasady dzielenia i formowania kęsów ciasta zgodne z dokumentacją technologiczną
 • dokonuje ręcznego lub mechanicznego dzielenia ciasta na kęsy
 • dokonuje ręcznego lub mechanicznego formowania kęsów ciasta na wyroby piekarskie
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obróbki kęsów ciast
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych w trakcie obróbki kęsów ciast
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w trakcie obróbki kęsów ciast
 • przewiduje wpływ zagrożeń na jakość wyrobów piekarskich w trakcie obróbki kęsów ciast
 • zapobiega zagrożeniom mającym wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów piekarskich podczas obróbki kęsów ciast

SPC.03.6 - Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 03)

  1. wykonuje operacje technologiczne związane z rozrostem uformowanych kęsów ciasta
 • opisuje przemiany zachodzące w cieście podczas rozrostu kęsów ciasta
 • wskazuje cele rozrostu kęsów ciasta
 • dokonuje analizy faz rozrostu kęsów ciasta
 • ustala warunki rozrostu kęsów w zależności od jakości ciasta (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje i zapisuje warunki rozrostu kęsów ciasta
 • wykonuje zabiegi technologiczne związane z rozrostem kęsów ciasta
  2. stosuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do rozrostu końcowego kęsów ciasta, np. komora fermentacyjna stała, komora fermentacyjna mechaniczna
 • dobiera maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta w zależności od produkowanego asortymentu
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń do końcowego rozrostu kęsów ciasta
 • obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czystości maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania kęsów ciasta zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 03 - kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu końcowego
 • ocenia stopień rozrostu kęsów ciasta na podstawie oceny organoleptycznej
 • ustala zakończenie procesu rozrostu kęsów ciasta na podstawie oceny organoleptycznej
  4. wykonuje czynności technologiczne przed wypiekiem
 • opisuje zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem kęsów ciasta, np. zwilżanie wodą, nacinanie, nakłuwanie, posypywanie, znakowanie
 • dobiera zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem kęsów ciasta
 • wykonuje zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem
  5. Kwalifikacje zawodowe - obsługuje piece piekarskie,
 • klasyfikuje piece piekarskie, np. ze względu na rodzaj trzonu oraz sposób ogrzewania
 • charakteryzuje piece piekarskie w zależności od sposobu ogrzewania i sposobu wypiekania pieczywa
 • odczytuje schematy działania pieców piekarskich
 • posługuje się instrukcjami obsługi pieców (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera piece do wypiekanego asortymentu
 • ustala parametry wypieku dla różnych asortymentów
 • utrzymuje w czystości piece piekarskie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzi bieżącą konserwację pieców piekarskich zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. wykonuje czynności technologiczne związane z wypiekiem pieczywa
 • opisuje zabiegi technologiczne stosowane w czasie wypieku, np. przesadzanie, przemieszczanie
 • wykonuje zabiegi technologiczne w czasie wypieku
 • wypieka pieczywo z różnych grup asortymentowych zgodnie z zasadami technologicznymi
 • ustala zakończenie wypieku pieczywa
  7. charakteryzuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku
 • wyjaśnia przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące w cieście pod wpływem temperatury
 • rozróżnia fazy wypieku
  8. przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas czynności związanych z przygotowaniem kęsów do wypieku
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych podczas wypieku
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu podczas czynności związanych z wypiekiem
 • przewiduje wpływ zagrożeń na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów w trakcie czynności związanych z wypiekiem
 • zapobiega zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów w trakcie wypieku

SPC.03.7 - Przygotowanie pieczywa do dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.03)

  1. charakteryzuje zmiany w pieczywie po wypieku
 • opisuje zmiany fizykochemiczne w pieczywie po wypieku
 • rozpoznaje metody oceny jakości pieczywa
 • przeprowadza ocenę organoleptyczną pieczywa
 • porównuje wyniki oceny ze wskazaniami w dokumentacji technologicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje czynności, które zapobiegają niekorzystnym zmianom pieczywa po wypieku
  2. charakteryzuje wady pieczywa
 • klasyfikuje wady pieczywa
 • rozpoznaje wady wyrobów piekarskich, np. wady miękiszu, skórki, kształtu, smaku i mikrobiologiczne
 • ustala przyczyny powstałych wad pieczywa
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.03 - wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich
 • wyjaśnia znaczenie schłodzenia pieczywa przed konfekcjonowaniem
 • planuje sposoby i warunki schładzania oraz konfekcjonowania wyrobów piekarskich
 • wykonuje czynności schładzania i konfekcjonowania wyrobów piekarskich
  4. stosuje urządzenia do schładzania i konfekcjonowania pieczywa
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do schładzania i konfekcjonowania pieczywa, np. urządzenia spiralne do schładzania, krajalnice do pieczywa, pakowaczki do pieczywa, etykieciarki
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych do schładzania i konfekcjonowania pieczywa
 • obsługuje urządzenia do schładzania i konfekcjonowania pieczywa
 • utrzymuje w czystości urządzenia do schładzania i konfekcjonowania pieczywa zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - magazynuje wyroby piekarskie
 • określa warunki magazynowania dla wyrobów piekarskich
 • posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową w czasie magazynowania wyrobów piekarskich
 • monitoruje i zapisuje parametry magazynowania
  6. przygotowuje wyroby piekarskie do ekspedycji: przestrzega zasad znakowania pieczywa, dobiera metody konfekcjonowania pieczywa
 • dobiera opakowania pieczywa
 • pakuje wyroby piekarskie
 • opisuje zasady znakowania pieczywa
 • konfekcjonuje wyroby piekarskie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje ekspozycje pieczywa
  7. obsługuje środki transportu wewnętrznego
 • dobiera urządzenia do transportu wyrobów piekarskich
 • stosuje środki transportu wewnętrznego
  8. przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas przygotowania pieczywa do dystrybucji
 • przewiduje wpływ zagrożeń na jakość wyrobów gotowych podczas przygotowania ich do dystrybucji
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych podczas przygotowania pieczywa do dystrybucji
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas przygotowania pieczywa do dystrybucji
 • podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

SPC.03.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.03.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.03. - rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przewiduje konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji wyrobów piekarskich
 • rozpoznaje rodzaje znaków bezpieczeństwa, w tym znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu, znaki zakazu w zakładach produkcji wyrobów piekarskich
 • stosuje się do znaków bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w zakładach produkcji wyrobów piekarskich
  4. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych na organizm człowieka
 • wymienia rodzaje czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w produkcji wyrobów piekarskich, w tym fizyczne, chemiczne i biologiczne
 • rozpoznaje źródła czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących podczas produkcji wyrobów piekarskich
 • określa sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia lub życia podczas wykonywania prac zawodowych w zakładach produkcji wyrobów piekarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakładach produkcji wyrobów piekarskich
 • rozróżnia znaki informacyjne określone w przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • identyfikuje zastosowanie gaśnic na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych
 • wskazuje zasady zachowania przy produkcji wyrobów piekarskich z urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej
 • określa zasady ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcji wyrobów piekarskich (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza w zakładach produkcji wyrobów piekarskich
 • wyjaśnia zasady recyklingu zużytych surowców i materiałów pomocniczych
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w produkcji wyrobów piekarskich
 • określa zasady organizacji stanowisk pracy związanych z użytkowaniem urządzeń stosowanych podczas wykonywania prac na stanowisku w produkcji wyrobów piekarskich
 • wskazuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy w produkcji wyrobów piekarskich
 • obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z instrukcją obsługi
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy w produkcji wyrobów piekarskich
  7. przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów piekarskich
 • rozpoznaje rodzaje zagrożeń występujących podczas produkcji wyrobów piekarskich
 • wskazuje źródła zagrożeń w produkcji wyrobów piekarskich
 • dobiera techniczne środki ochrony przed zagrożeniami w produkcji wyrobów piekarskich
 • zapobiega zagrożeniom podczas wykonywania zadań w produkcji wyrobów piekarskich
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów piekarskich
 • opisuje środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice ochronne, okulary, fartuchy ochronne, stopery, kaski, stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów piekarskich
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac w produkcji wyrobów piekarskich
 • wykonuje zadania zawodowe w produkcji wyrobów piekarskich z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  9. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji