LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO.01

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA TKO.1):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TKO.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TKO 1

TKO.01.2 - Podstawy budownictwa kolejowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.01)

  1. rozr贸偶nia elementy sieci kolejowej
 • nazywa elementy sieci kolejowej
 • rozpoznaje rodzaje linii kolejowych
 • okre艣la r贸偶nice mi臋dzy rodzajami linii kolejowych
 • rozpoznaje elementy linii kolejowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje kategorie linii oraz klasy techniczne tor贸w kolejowych
  2. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dr贸g kolejowych oraz kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • definiuje poj臋cie drogi kolejowej i wskazuje jej elementy
 • rozpoznaje elementy dr贸g kolejowych oraz elementy konstrukcyjne obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • odczytuje podstawowe parametry geometryczne kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje r贸偶ne konstrukcje obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje rozjazd贸w
 • okre艣la rodzaje obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la typowe po艂膮czenia tor贸w
 • rozpoznaje elementy obiektu in偶ynieryjnego
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy kolejowymi obiektami in偶ynieryjnymi
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.01 - rozr贸偶nia rodzaje taboru kolejowego i okre艣la jego przeznaczenie
 • okre艣la elementy taboru kolejowego
 • klasyfikuje tabor kolejowy
 • rozpoznaje parametry techniczno-eksploatacyjne pojazd贸w kolejowych
 • dobiera rodzaj wagonu w zale偶no艣ci od przeznaczenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia wagony r贸偶nego przeznaczenia
  4. rozr贸偶nia urz膮dzenia sygnalizacji kolejowej
 • nazywa urz膮dzenia sygnalizacji kolejowej i sterowania ruchem kolejowym
 • klasyfikuje urz膮dzenia sygnalizacji kolejowej i sterowania ruchem kolejowym
 • rozpoznaje wskazania urz膮dze艅 sygnalizacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la zasady funkcjonowania transportu kolejowego
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia z zakresu transportu kolejowego wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • rozpoznaje elementy struktury organizacyjnej kolei
 • rozpoznaje struktur臋 nadzoru i zapewnienia bezpiecze艅stwa w sieci kolejowej
  6. pos艂uguje si臋 wiedz膮 z zakresu system贸w zarz膮dzania w transporcie kolejowym
 • rozr贸偶nia rodzaje system贸w zarz膮dzania w transporcie kolejowym
 • okre艣la za艂o偶enia systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem (SMS) w transporcie kolejowym
 • okre艣la za艂o偶enia systemu zarz膮dzania utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym
  7. charakteryzuje materia艂y stosowane do budowy dr贸g kolejowych i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje materia艂y stosowane do budowy nawierzchni kolejowej
 • rozpoznaje materia艂y stosowane do budowy podtorza kolejowego i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • rozpoznaje materia艂y stosowane do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do budowy nawierzchni kolejowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do budowy podtorza kolejowego i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
  8. rozr贸偶nia rodzaje grunt贸w oraz kruszyw budowlanych i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la podstawowe w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne i mechaniczne grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje cechy fizyczne i mechaniczne gruntu
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w umo偶liwiaj膮cych posadowienie kolejowego obiektu budowlanego
 • rozpoznaje rodzaje kruszyw w budownictwie kolejowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie kruszyw w budownictwie kolejowym
  9. pos艂uguje si臋 rysunkami z zakresu budownictwa kolejowego
 • rozpoznaje plan sytuacyjny, profil pod艂u偶ny i przekr贸j poprzeczny drogi kolejowej
 • odczytuje z planu, profilu pod艂u偶nego i profilu poprzecznego informacje dotycz膮ce element贸w z zakresu budownictwa kolejowego
 • rozpoznaje schematy rozjazd贸w i typowych po艂膮cze艅 tor贸w
 • odczytuje dane dotycz膮ce element贸w nawierzchni kolejowej z rysunk贸w i schemat贸w, w tym dotycz膮cych rozjazd贸w i typowych po艂膮cze艅 tor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje na rysunkach detale konstrukcyjne obiektu in偶ynieryjnego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 schematami po艂o偶enia tor贸w i rozjazd贸w w obr臋bie posterunk贸w ruchu kolejowego
 • rozpoznaje schematy po艂o偶enia tor贸w i rozjazd贸w w obr臋bie posterunk贸w ruchu kolejowego
 • rozpoznaje na schematach rodzaje stacji i ich wyposa偶enie
 • rozr贸偶nia rodzaje posterunk贸w ruchu
 • rozpoznaje oznaczenia na schematach stacji i linii kolejowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady numeracji tor贸w
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • pos艂uguje si臋 normami i normatywami obowi膮zuj膮cymi w rysunkach z zakresu budownictwa kolejowego
 • dobiera materia艂y i przyrz膮dy do sporz膮dzania rysunku
 • pos艂uguje si臋 pismem technicznym
 • stosuje techniki kre艣lenia rysunk贸w z zakresu budownictwa kolejowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady wymiarowania rysunk贸w budowlanych
 • sporz膮dza rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzuty, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  12. wykonuje szkice robocze
 • sporz膮dza szkice techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje szkice element贸w drogi kolejowej
 • wykonuje szkice element贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych
  13. stosuje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • rozpoznaje procedury oceny zgodno艣ci
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe przeznaczone dla budownictwa
 • rozpoznaje programy komputerowe umo偶liwiaj膮ce odczytywanie rysunk贸w
 • wykorzystuje program komputerowy do wykonywania rysunk贸w technicznych
 • wykorzystuje program komputerowy do oblicze艅 zawodowych

TKO.01.3 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO1)

  1. dobiera materia艂y do wykonywania nawierzchni kolejowej
 • okre艣la standardy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej
 • okre艣la typy i rodzaje szyn i ich zastosowanie
 • rozpoznaje typy podk艂ad贸w i ich zastosowanie
 • rozr贸偶nia rodzaje podsypki kolejowej, przytwierdze艅 i elementy z艂膮cz szynowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy nawierzchni kolejowej do jej budowy zgodnie ze standardami konstrukcyjnymi
 • okre艣la typy i cz臋艣ci sk艂adowe rozjazd贸w kolejowych i skrzy偶owa艅 tor贸w
 • okre艣la charakterystyczne punkty rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w
 • dobiera materia艂y do budowy toru kolejowego
  2. dobiera maszyny i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • okre艣la cechy charakterystyczne maszyn i narz臋dzi do wykonywania okre艣lonych rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • okre艣la maszyny do wykonywania okre艣lonych rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy maszynami do rob贸t nawierzchniowych
 • wskazuje narz臋dzia do wykonywania okre艣lonych rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO1 - pos艂uguje si臋 narz臋dziami oraz urz膮dzeniami stosowanymi podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • okre艣la przeznaczenie narz臋dzi u偶ywanych podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • okre艣la przeznaczenie urz膮dze艅 u偶ywanych podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • stosuje odpowiednie narz臋dzia podczas wykonywania rob贸t nawierzchniowych
 • obs艂uguje urz膮dzenia stosowane do wykonywania rob贸t nawierzchniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby konserwacji narz臋dzi oraz urz膮dze艅 stosowanych do rob贸t nawierzchniowych
 • okre艣la sposoby napraw narz臋dzi oraz urz膮dze艅 stosowanych do rob贸t nawierzchniowych
 • wykonuje konserwacj臋 i naprawy narz臋dzi oraz urz膮dze艅 stosowanych do rob贸t nawierzchniowych
  4. okre艣la przydatno艣膰 eksploatacyjn膮 u偶ytkowanych maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅
 • okre艣la wymagania eksploatacyjne u偶ytkowanych maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 do rob贸t nawierzchniowych
 • ocenia stopie艅 zu偶ycia element贸w u偶ytkowanych maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅
 • ocenia przydatno艣膰 eksploatacyjn膮 u偶ytkowanych maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 do rob贸t nawierzchniowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - montuje elementy nawierzchni kolejowej, urz膮dzenia i zamkni臋cia nastawcze
 • stosuje wytyczne monta偶u prz臋se艂 torowych
 • dobiera technologi臋 monta偶u prz臋se艂 torowych
 • wykonuje monta偶 prz臋se艂 torowych zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • korzysta z wytycznych monta偶u rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technologi臋 monta偶u rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w
 • wykonuje monta偶 rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • korzysta z wytycznych monta偶u urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych
 • dobiera technologi臋 monta偶u urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych
 • wykonuje monta偶 urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
  6. wykonuje roboty zwi膮zane z uk艂adaniem, wymian膮 i regulacj膮 nawierzchni kolejowej oraz urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych
 • korzysta z dokumentacji technicznej wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem, wymian膮 i regulacj膮 prz臋se艂 torowych
 • dobiera technologi臋 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem, wymian膮 i regulacj膮 prz臋se艂 torowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z uk艂adaniem, wymian膮 i regulacj膮 prz臋se艂 torowych zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • korzysta z dokumentacji technicznej wykonywania rob贸t zwi膮zanych z wymian膮 oraz regulacj膮 rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technologi臋 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z wymian膮 oraz regulacj膮 rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w
 • wykonuje prace zwi膮zane z wymian膮 oraz regulacj膮 rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • korzysta z dokumentacji technicznej wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem, wymian膮 oraz regulacj膮 urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych
 • opisuje technologi臋 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem, wymian膮 oraz regulacj膮 urz膮dze艅 i zamkni臋膰 nastawczych
  7. montuje elementy nawierzchni przejazd贸w kolejowo-drogowych, urz膮dze艅 na obiektach in偶ynieryjnych i w 艂ukach toru kolejowego
 • rozpoznaje elementy konstrukcyjne tor贸w na przejazdach kolejowo-drogowych, obiektach in偶ynieryjnych i w 艂ukach toru kolejowego
 • rozpoznaje technologie konstrukcji nawierzchni kolejowej w obr臋bie przejazd贸w kolejowo- drogowych
 • okre艣la konstrukcj臋 tor贸w kolejowych na obiektach in偶ynieryjnych
 • okre艣la konstrukcj臋 nawierzchni tor贸w w 艂ukach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera elementy konstrukcyjne tor贸w na przejazdach kolejowo-drogowych, obiektach in偶ynieryjnych i w 艂ukach toru kolejowego
 • dobiera technologi臋 monta偶u element贸w nawierzchni przejazd贸w kolejowo-drogowych
 • wykonuje monta偶 element贸w nawierzchni przejazd贸w kolejowo-drogowych zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • dostosowuje technologi臋 monta偶u nawierzchni do rodzaju obiektu in偶ynieryjnego
 • wykonuje monta偶 element贸w nawierzchni na obiektach in偶ynieryjnych zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
 • dobiera technologi臋 monta偶u element贸w nawierzchni w 艂uku toru kolejowego
 • wykonuje monta偶 element贸w nawierzchni w 艂uku toru kolejowego zgodnie z okre艣lon膮 technologi膮
  8. wykonuje po艂膮czenia szyn
 • rozpoznaje rodzaje 艂膮czenia szyn
 • opisuje technologie 艂膮czenia szyn w torze
 • okre艣la spos贸b wykonania 艂膮czenia szyn w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii
 • dobiera urz膮dzenia i sprz臋t do 艂膮czenia szyn w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b obs艂ugi urz膮dzenia do 艂膮czenia szyn w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii
  9. wykonuje prace 艣lusarskie podczas rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • omawia prace 艣lusarskie wykonywane podczas rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • okre艣la zakres prac 艣lusarskich podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • wybiera technologi臋 wykonania prac 艣lusarskich w trakcie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • stosuje zasady wykonywania 艣lusarskich rob贸t nawierzchniowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przestrzega zasad sygnalizacji obowi膮zuj膮cych na kolei
 • obja艣nia znaczenie znak贸w i sygna艂贸w stosowanych na kolei
 • rozpoznaje znaki i sygna艂y stosowane na kolei
 • interpretuje znaki i sygna艂y stosowane na kolei
 • stosuje zasady sygnalizacji obowi膮zuj膮ce podczas rob贸t nawierzchniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la usytuowanie znak贸w drogowych
 • wykonuje osygnalizowanie miejsca rob贸t nawierzchniowych
  11. ocenia jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej
 • opisuje metody kontroli jako艣ci rob贸t zwi膮zanych budow膮 nawierzchni kolejowej
 • kontroluje jako艣膰 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 nawierzchni kolejowej

TKO.01.4 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i element贸w podtorza (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.1)

  1. dokonuje w trakcie obchodu tor贸w ogl臋dzin rozjazd贸w, skrzy偶owa艅 tor贸w oraz element贸w podtorza
 • rozpoznaje typowe odkszta艂cenia podtorza i uszkodzenia nawierzchni kolejowej
 • okre艣la czynniki maj膮ce wp艂yw na degradacj臋 stanu podtorza
 • okre艣la przyczyny degradacji podtorza
 • okre艣la spos贸b przeprowadzania ogl臋dzin rozjazd贸w, skrzy偶owa艅 tor贸w oraz podtorza (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje ogl臋dziny rozjazd贸w i skrzy偶owa艅 tor贸w oraz podtorza w trakcie obchodu
 • dokumentuje usterki stwierdzone podczas wykonywanych ogl臋dzin
 • reaguje na zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu kolejowego stwierdzone podczas wykonywanych ogl臋dzin
 • okre艣la spos贸b przeprowadzania obchodu tor贸w
 • przeprowadza obch贸d tor贸w
  2. sprawdza i reguluje zamkni臋cia nastawcze rozjazd贸w kolejowych
 • rozr贸偶nia typy zamkni臋膰 nastawczych
 • okre艣la budow臋 poszczeg贸lnych typ贸w zamkni臋膰 nastawczych
 • okre艣la wymagania eksploatacyjne zamkni臋膰 nastawczych
 • okre艣la metody kontroli zamkni臋cia nastawczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady przeprowadzania kontroli zamkni臋cia nastawczego
 • kontroluje stan zamkni臋cia nastawczego
 • korzysta z wytycznych dotycz膮cych sposobu regulacji zamkni臋膰 nastawczych
 • stosuje zasady regulacji zamkni臋膰 nastawczych
 • wykonuje regulacj臋 zamkni臋膰 nastawczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.1 - dokonuje pomiar贸w szeroko艣ci toru, r贸偶nic wysoko艣ci tok贸w szynowych oraz ich nier贸wno艣ci w obu p艂aszczyznach
 • okre艣la wymagania eksploatacyjne w zale偶no艣ci od szeroko艣ci toru, r贸偶nic wysoko艣ci tok贸w szynowych oraz ich nier贸wno艣ci w obu p艂aszczyznach
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w szeroko艣ci toru, r贸偶nic wysoko艣ci tok贸w szynowych oraz ich nier贸wno艣ci w obu p艂aszczyznach
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiaru poszczeg贸lnych parametr贸w toru
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary szeroko艣ci toru, r贸偶nic wysoko艣ci tok贸w szynowych oraz ich nier贸wno艣ci w obu p艂aszczyznach za pomoc膮 odpowiednio dobranych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • ewidencjonuje wyniki pomiar贸w tor贸w i rozjazd贸w kolejowych
  4. dobiera materia艂y i narz臋dzia do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
 • okre艣la zakres prac niezb臋dnych do usuni臋cia usterek w nawierzchni kolejowej
 • stosuje materia艂y i narz臋dzia do okre艣lonego zakresu prac w nawierzchni kolejowej
 • ocenia jako艣膰 materia艂贸w do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
 • ocenia stan narz臋dzi do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przeznaczenie narz臋dzi u偶ywanych podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
 • stosuje odpowiednie narz臋dzia podczas wykonywania rob贸t utrzymania nawierzchni kolejowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y i narz臋dzia do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • okre艣la zakres prac niezb臋dnych do usuni臋cia usterek podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do okre艣lonego zakresu niezb臋dnych prac w elementach podtorza i urz膮dzeniach odwadniaj膮cych
 • ocenia jako艣膰 materia艂贸w do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • ocenia stan narz臋dzi do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przeznaczenie narz臋dzi u偶ywanych podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • stosuje odpowiednie narz臋dzia podczas wykonywania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
  6. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane podczas rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, element贸w podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • rozr贸偶nia maszyny do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia podczas rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • stosuje maszyny do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • wykonuje obs艂ug臋 bie偶膮c膮 maszyn lub urz膮dze艅 stosowanych podczas rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
  7. zabezpiecza szyny z wadami zagra偶aj膮cymi bezpiecze艅stwu ruchu
 • odczytuje dane z badania defektoskopowego szyn
 • okre艣la skatalogowane wady szyn
 • okre艣la sposoby zabezpieczania szyn w torze klasycznym
 • dobiera sposoby zabezpieczenia szyn w torze klasycznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie przyk艂adowego uszkodzenia szyny toru klasycznego
 • okre艣la sposoby zabezpieczania szyn