LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43471 - W kartonie mieści się 20 butelek, a na palecie mieszczą się 34 kartony. Ile miejsc paletowych w m...
 • Pytanie nr 43472 - Komunikacja pomiędzy poszczególnymi segmentami linii produkcyjnej realizowana w oparciu o karty w...
 • Pytanie nr 43473 - W których procesach technologicznych zaangażowanie człowieka, ze względu na wysiłek fizyczny, jes...
 • Pytanie nr 43474 - Który układ technologiczny magazynu przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 43475 - Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że jeżeli zapas w punkcie końcowym sieci sprzedaży wy...
 • Pytanie nr 43476 - Planowana sprzedaż w sieci dystrybucji w lipcu to średnia arytmetyczna sprzedaży z trzech poprzed...
 • Pytanie nr 43477 - Które zestawienie przedstawia prawidłową kolejność procesów w łańcuchu dostaw?
 • Pytanie nr 43478 - Zakład otrzymał zamówienie na 96 szt. głowic do silników. Czas produkcji zamówionych głowic na je...
 • Pytanie nr 43479 - Na podstawie faktury oblicz kwotę podatku w pozycji RAZEM za zakupione materiały.
 • Pytanie nr 43480 - Które dane zawiera dokument PZ, na podstawie którego wypełniono przedstawioną kartotekę magazynow...
 • Pytanie nr 43481 - Metoda FIFO dotyczy zasady wydań magazynowych opartej na
 • Pytanie nr 43482 - Dokumentem zawierającym normy czasu dla operacji technologicznych jest karta
 • Pytanie nr 43483 - Który dokument powinien być wpisany na schemacie w miejscu oznaczonym znakiem zapytania?
 • Pytanie nr 43484 - Który dokument zawiera następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa, numer dokumentu, data spor...
 • Pytanie nr 43485 - Ostatnio wystawiona faktura została oznaczona numerem 514/05/2018. Jaki będzie numer kolejnej fak...
 • Pytanie nr 43486 - Oblicz ekonomiczną wielkość dostawy silników w oparciu o przedstawiony wzór, jeżeli miesięczny po...
 • Pytanie nr 43487 - Grupa AX zapasów, powstała w wyniku dwukryterialnej analizy ABC/XYZ, charakteryzuje się
 • Pytanie nr 43488 - Przedsiębiorstwo otrzymało zamówienie na 100 szt. wyrobu gotowego X. Oblicz na podstawie zamieszc...
 • Pytanie nr 43489 - W systemie kontroli ciągłej monitorowanie stanu zapasów i podejmowanie odpowiednich decyzji odbyw...
 • Pytanie nr 43490 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 43491 - Którymi kosztami są dodatkowe koszty ponoszone w sytuacji, gdy zapas przekroczy określoną wielkoś...
 • Pytanie nr 43492 - Mrożone warzywa mogą być składowane w magazynie do kilku miesięcy, jeżeli przechowywane są w zakr...
 • Pytanie nr 43493 - Paletowe jednostki ładunkowe (pjł), utworzone na paletach EUR, są składowane w regale stałym ramo...
 • Pytanie nr 43494 - Przedstawiona na rysunku paletowa jednostka ładunkowa (pjł) utworzona jest na palecie EUR o wymia...
 • Pytanie nr 43495 - Opakowanie transportowe zamknięte jest przedstawione na rysunku
 • Pytanie nr 43496 - Przez magazyn tygodniowo przepływa 200 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Ile wynosi tygodni...
 • Pytanie nr 43497 - Przedstawiona na rysunku folia bąbelkowa jest materiałem opakowaniowym chroniącym delikatny ładun...
 • Pytanie nr 43498 - Na podstawie załączonego cennika ustal, jaką opłatę pobierze terminal za składowanie jednego pełn...
 • Pytanie nr 43499 - Przedstawiony druk dokumentu wypełnia magazynier, gdy towar jest
 • Pytanie nr 43500 - Jaka jest prawidłowa kolejność etapów procesu dystrybucji?
 • Pytanie nr 43501 - Ile wyniesie wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej w skali roku, jeżeli przestrzeń ...
 • Pytanie nr 43502 - Który z podanych znaków należy umieścić na opakowaniu zbiorczym z tworzywa sztucznego, zawierając...
 • Pytanie nr 43503 - Przedsiębiorstwo ustaliło kryteria doboru dostawców, przypisując im odpowiednie wagi: jakość - wa...
 • Pytanie nr 43504 - Systemem informatycznym wykorzystującym w dystrybucji kody kreskowe jest
 • Pytanie nr 43505 - Koszt wytworzenia jednego opakowania torfu ogrodniczego wynosi 10,00 zł. Oblicz cenę sprzedaży br...
 • Pytanie nr 43506 - Podane w tabeli elementy infrastruktury punktowej są charakterystyczne dla
 • Pytanie nr 43507 - Magazyn ma przestrzeń składowania równą 14 500 m3. Przeciętnie w tym magazynie znajduje się ładun...
 • Pytanie nr 43508 - Funkcją potransakcyjną dystrybucji jest
 • Pytanie nr 43509 - Hierarchia działań technologicznych procesu produkcji od najbardziej złożonych do najprostszych j...
 • Pytanie nr 43510 - Ile czasu należy przeznaczyć na rozładunek jednego samochodu z 34 paletowymi jednostkami ładunkow...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ