LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 67551 - Do zewnętrznych organów nadzoru nad bezpieczeństwem i warunkami pracy zalicza się między innymi:...
 • Pytanie nr 67552 - Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest utworzenie
 • Pytanie nr 67553 - Zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej jest
 • Pytanie nr 67554 - Ilu godzin w ciągu doby nie może przekraczać czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat?
 • Pytanie nr 67555 - Młodociany w wieku powyżej 16 lat może być zatrudniony przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożen...
 • Pytanie nr 67556 - Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która ...
 • Pytanie nr 67557 - Zgodnie z kodeksem pracy, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora p...
 • Pytanie nr 67558 - Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt...
 • Pytanie nr 67559 - Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny ...
 • Pytanie nr 67560 - W salach szkolnych natężenie oświetlenia ogólnego nie powinno być mniejsze niż
 • Pytanie nr 67561 - W pomieszczeniu biurowym pracują dwie osoby. Na każdą z nich przypada 17 m3 wolnej objętości pomi...
 • Pytanie nr 67562 - Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które
 • Pytanie nr 67563 - Naukę interdyscyplinarną, zajmującą się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków p...
 • Pytanie nr 67564 - Zapewnienie pracy w naturalnej pozycji, unikanie statycznego obciążenia, zredukowanie nadmiernych...
 • Pytanie nr 67565 - Brak aktywności fizycznej powoduje zaburzenia procesów fizjologicznych, do których zalicza się
 • Pytanie nr 67566 - Klasyfikacja rodzajów pracy fizycznej według całkowitego dobowego wydatku energetycznego (przy 8-...
 • Pytanie nr 67567 - W ergonomii wykorzysuje się antropometrię, czyli
 • Pytanie nr 67568 - Sygnały bezpieczeństwa przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zd...
 • Pytanie nr 67569 - Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa na
 • Pytanie nr 67570 - Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy polega na
 • Pytanie nr 67571 - W środowisku pracy hałas zalicza się do czynników
 • Pytanie nr 67572 - Czynnikiem niebezpiecznym występującym w procesie pracy jest czynnik, którego oddziaływanie na pr...
 • Pytanie nr 67573 - Czynnik, którego oddziaływanie może utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej wykonywania, nie ...
 • Pytanie nr 67574 - Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom zwią...
 • Pytanie nr 67575 - Wskaż działanie lub środek służący wyeliminowaniu ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynni...
 • Pytanie nr 67576 - Charakterystyka stanowiska, informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń, szacowanie parametrów ry...
 • Pytanie nr 67577 - Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy pracownik zachowuje pr...
 • Pytanie nr 67578 - Świadczenie powypadkowe otrzymywane przez rodzinę ofiary wypadku śmiertelnego
 • Pytanie nr 67579 - Pracownik idąc do pracy poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku przed jedną z posesji. Z tego t...
 • Pytanie nr 67580 - Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje, gdy
 • Pytanie nr 67581 - W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany
 • Pytanie nr 67582 - Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na
 • Pytanie nr 67583 - Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego śmierć poszkodowanego nastąp...
 • Pytanie nr 67584 - Dominującą przyczyną wypadków według danych GUS jest
 • Pytanie nr 67585 - Dokumentację powypadkową należy przechowywać
 • Pytanie nr 67586 - Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po przeszło 30-dniowej przerwie przeprowadzane...
 • Pytanie nr 67587 - Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają
 • Pytanie nr 67588 - Do barier w uczeniu się dorosłych nie zalicza się
 • Pytanie nr 67589 - Szkolenie wstępne z zakresu bhp przeprowadza się w formie
 • Pytanie nr 67590 - Do aktywizujących metod prowadzenia szkoleń zalicza się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ