LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 69757 - Obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest
 • Pytanie nr 69758 - Prace na wysokości mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne orzeczenie lekarskie ...
 • Pytanie nr 69759 - Pracodawca nie może powierzyć wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej ...
 • Pytanie nr 69760 - Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która
 • Pytanie nr 69761 - Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw...
 • Pytanie nr 69762 - Karę porządkową w stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i hi...
 • Pytanie nr 69763 - Utrudnianie lub udaremnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakre...
 • Pytanie nr 69764 - Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych ...
 • Pytanie nr 69765 - Do podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zalicza się
 • Pytanie nr 69766 - W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 69767 - Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli, na stanowisku pracy projektanta wymagane jest oświetlen...
 • Pytanie nr 69768 - Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależy od
 • Pytanie nr 69769 - Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, poch...
 • Pytanie nr 69770 - Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,...
 • Pytanie nr 69771 - Niedostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, jak również dostarczenie środków ochr...
 • Pytanie nr 69772 - W ergonomii dominującym elementem jest
 • Pytanie nr 69773 - Przy projektowaniu stanowisk pracy należy stworzyć takie warunki pracy, które nie będą powodowały...
 • Pytanie nr 69774 - Które stwierdzenie nie odnosi się do monotonii na stanowisku pracy?
 • Pytanie nr 69775 - Nadmierna aktywność całej psychiki lub pewnych jej funkcji przez dłuższy okres zmiany roboczej na...
 • Pytanie nr 69776 - Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prac...
 • Pytanie nr 69777 - Duży stopień wysiłku statycznego występuje przy pracy
 • Pytanie nr 69778 - W procesie ustalania relacji człowiek - maszyna, w celu poprawy warunków pracy, powinni brać udzi...
 • Pytanie nr 69779 - Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest
 • Pytanie nr 69780 - Ponowną ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się zawsze, jeżeli
 • Pytanie nr 69781 - Do czynników chemicznych w środowisku pracy zalicza się
 • Pytanie nr 69782 - Przy produkcji zniczy kontakt z gorącą parafiną stanowi zagrożenie
 • Pytanie nr 69783 - Na stanowisku pracy kucharza, głównie przy pracy z surowym mięsem i jajami, mogą wystąpić mikroor...
 • Pytanie nr 69784 - Zatrudnienie pracownika w warunkach uciążliwych dla zdrowia występuje, gdy
 • Pytanie nr 69785 - Do zagrożeń związanych z uciążliwością pracy nie należy
 • Pytanie nr 69786 - Wartość średnią stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika...
 • Pytanie nr 69787 - Przez ile lat, licząc od daty ostatniego wpisu, pracodawca lub właściwy państwowy inspektor sanit...
 • Pytanie nr 69788 - Z danych w tabeli wynika, że w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem
 • Pytanie nr 69789 - Źródłem zagrożenia prądem elektrycznym jest
 • Pytanie nr 69790 - W celu zmniejszenia narażenia pracowników na hałas i drgania mechaniczne pracodawca powinien stos...
 • Pytanie nr 69791 - Wypadkiem powstałym w szczególnych okolicznościach jest wypadek
 • Pytanie nr 69792 - W przypadku narażenia pracownika na drgania o działaniu miejscowym za chorobę zawodową uznaje się...
 • Pytanie nr 69793 - Jeżeli u pracownika podejrzewa się chorobę zawodową, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgło...
 • Pytanie nr 69794 - Pracownik przyjechał do pracy i tuż przed bramą zakładu pracy, której jeszcze nie przekroczył, pr...
 • Pytanie nr 69795 - Określenie czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku, określenie czynnika mater...
 • Pytanie nr 69796 - Do środków dydaktycznych na szkoleniach z zakresu bhp nie zalicza się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ