LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13191 - Na rysunku przedstawiono podstawowe elementy mostu belkowego swobodnie podpartego. Element oznacz...
 • Pytanie nr 13192 - Zbrojarz wykonujący ręczne czyszczenie stali, poza odzieżą roboczą powinien być wyposażeni w
 • Pytanie nr 13193 - Przy skręceniu stawu skokowego należy usztywnić
 • Pytanie nr 13194 - Na rysunku przedstawiono schemat instalacji
 • Pytanie nr 13195 - Ruszty fundamentowe stosuje się w sytuacji, gdy budynek będzie
 • Pytanie nr 13196 - Na rysunku przedstawiony jest fragment konstrukcji stropodachu
 • Pytanie nr 13197 - Najlepsze podłoże pod fundament stanowią grunty
 • Pytanie nr 13198 - Jako izolację ciężką pod fundament należy zastosować
 • Pytanie nr 13199 - Fibrobeton stosowany jest
 • Pytanie nr 13200 - Pustak stropowy przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 13201 - Beton sprężony, to
 • Pytanie nr 13202 - Do robót wykonywanych według zasad technologii tradycyjnej zaliczamy
 • Pytanie nr 13203 - Podstawowymi elementami konstrukcyjnym i stropu Kleina są
 • Pytanie nr 13204 - Określ ile wynosi grubość ściany wykonanej z cegły pełnej, przedstawionej na rysunku, w której wy...
 • Pytanie nr 13205 - Za dopilnowanie, aby przed rozpoczęciem robót przygotowano tablicę informacyjną budowy odpowiada
 • Pytanie nr 13206 - Schemat wahadłowego układu dróg na terenie budowy przedstawia rysunek.
 • Pytanie nr 13207 - Spadek podłużny drogi na placu budowy nie powinien przekraczać
 • Pytanie nr 13208 - Wznoszenie murów (uwzględniając zasady ergonomii) powinno odbywać się
 • Pytanie nr 13209 - Określ maksymalny wysięg żurawia, który musi przenieść element o masie 10 t. Żuraw będzie pracowa...
 • Pytanie nr 13210 - Określ, które z wymienionych materiałów należy składować w magazynach zamkniętych.
 • Pytanie nr 13211 - Prefabrykowane żelbetowe płyty stropowe powinny być magazynowane
 • Pytanie nr 13212 - Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od
 • Pytanie nr 13213 - Pozwolenia na budowę nie wymagają roboty polegające na
 • Pytanie nr 13214 - Książka obmiarów służy do sporządzenia kosztorysu
 • Pytanie nr 13215 - Nachylenie przedstawionej pochylni wynosi
 • Pytanie nr 13216 - Głębokość posadowienia od poziomu terenu przedstawionego na rysunku fundamentu wynosi
 • Pytanie nr 13217 - Do obciążeń zmiennych w całości długotrwałych zaliczamy
 • Pytanie nr 13218 - Obciążenie wiatrem jest obciążeniem równomiernie rozłożonym. Do obliczeń statycznych przyjmuje si...
 • Pytanie nr 13219 - Na rysunku przedstawiono deskowanie
 • Pytanie nr 13220 - Demontaż deskowania żelbetowego nadproża okiennego przedstawionego na rysunku należy rozpocząć od...
 • Pytanie nr 13221 - Pionowe ściany wykopów bez zabezpieczeń można wykonywać
 • Pytanie nr 13222 - Podczas montażu elementów prefabrykowanych stosuje się tzw. montaż wymuszony, który
 • Pytanie nr 13223 - Zgodnie z przepisami o obowiązkowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i elementów b...
 • Pytanie nr 13224 - Określ, która z przedstawionych zasad wykonywania rozbiórek nie jest prawdziwa?
 • Pytanie nr 13225 - Reakcje podporowe w przedstawionej belce wynoszą
 • Pytanie nr 13226 - Liczba prętów zerowych w kratownicy wynosi
 • Pytanie nr 13227 - Oblicz jaką nośność ma belka wykonana z dwuteownika walcowanego 200, dla którego Ix=1940 cm4; Iy=...
 • Pytanie nr 13228 - Podstawę do rozliczenia budowy z inwestorem stanowi
 • Pytanie nr 13229 - Z obmiaru murów i ścianek działowych odlicza się
 • Pytanie nr 13230 - Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
 • Pytanie nr 13231 - Ilość pustaków do wykonania 40 m2 stropu DZ-3 na belkach prefabrykowanych zgodnie z nakładami pod...
 • Pytanie nr 13232 - Ilość roboczogodzin do wykonania stopy betonowej o wymiarach 1,5 x 1,5 x 0,6 m, zgodnie z nakłada...
 • Pytanie nr 13233 - Minimalna odległość stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów oraz maszyn i urządzeń budow...
 • Pytanie nr 13234 - Przedstawione na rysunku urządzenie służy do oznaczania
 • Pytanie nr 13235 - Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy właścicieli i zarządców
 • Pytanie nr 13236 - Wskaźnik wodożądności kruszywa oznacza ilość wody, jaką należy dodać do 1 kg suchego kruszywa, ab...
 • Pytanie nr 13237 - W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych konieczne jest
 • Pytanie nr 13238 - Kto ma obowiązek zapewnić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na budowie
 • Pytanie nr 13239 - Administracyjny nadzór nad budową sprawuje
 • Pytanie nr 13240 - Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono, ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ