LOGOWANIE

TECHNIK ADMINISTRACJIKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik administracji. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia z zakresu prawa i ekonomii,
 • Charakteryzować strukturę organów administracji publicznej oraz ich kompetencje,
 • Określać instytucje prawa cywilnego i administracyjnego,
 • Rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony,
 • Rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Określać zasady organizacji i zarządzania jednostkami, zakładami budżetowymi oraz przedsiębiorstwami,
 • Rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych,
 • Klasyfikować dowody księgowe,
 • Rozróżniać wskaźniki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej,
 • Rozpoznawać zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji działalności przedsiębiorstw,
 • Interpretować akty prawne,
 • Stosować klasyfikację budżetową,
 • Analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Analizować sporządzone notatki urzędowe, protokoły, pisma,
 • Obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania prac biurowych,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Stosować przepisy instytucji w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów,