LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.13

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do rob贸t ziemnych i drogowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 13

BUD.13.2 - Podstawy drogownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.13)

  1. pos艂uguje si臋 przepisami prawa dotycz膮cymi budowy i utrzymania dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • opisuje warunki techniczne, jakim powinny odpowiada膰 drogi oraz drogowe obiekty in偶ynieryjne
 • dokonuje podzia艂u dr贸g wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • opisuje poszczeg贸lne rodzaje dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • przedstawia struktury organizacyjne w drogownictwie
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej
 • pos艂uguje si臋 mapami i planami sytuacyjno- wysoko艣ciowymi
 • rozr贸偶nia sposoby i symbole stosowane do opisywania schemat贸w i rysunk贸w technicznych
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w na podstawie dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje rzuty i przekroje dokumentacji projektowej
 • odczytuje rysunki techniczne i szkice
 • pos艂uguje si臋 szkicami i rysunkiem technicznym element贸w infrastruktury drogowej i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz maszyn drogowych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z normami i zasadami
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie rysunk贸w technicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.13 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i technologiczn膮 budowy poszczeg贸lnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz innych element贸w infrastruktury drogowej
 • rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia elementy pasa drogowego oraz elementy infrastruktury drogi
 • opisuje poszczeg贸lne elementy drogi w przekroju poprzecznym i pod艂u偶nym, w szczeg贸lno艣ci w obr臋bie skrzy偶owania oraz w臋z艂a autostradowego i dr贸g ni偶szej klasy
 • opisuje konstrukcj臋 nawierzchni jezdni, zwracaj膮c uwag臋 na bezpiecze艅stwo u偶ytkowania drogi, w tym no艣no艣膰, stateczno艣膰, ha艂as, wibracj臋
  4. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  6. wykonuje pomiary terenowe
 • rozr贸偶nia sprz臋t do pomiar贸w terenowych
 • dobiera sprz臋t pomiarowy do wykonania pomiar贸w
 • stosuje zasady stosowania sprz臋tu pomiarowego
  7. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.13.3 - Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 drogowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD13)

  1. charakteryzuje maszyny stosowane do budowy i utrzymania dr贸g, w tym maszyny, kt贸re mog膮 obs艂ugiwa膰 wy艂膮cznie osoby posiadaj膮ce uprawnienia operatora
 • rozpoznaje rodzaje maszyn do rob贸t drogowych
 • wymienia elementy budowy maszyn stosowanych do budowy i utrzymania dr贸g, rozr贸偶nia ich cz臋艣ci i mechanizmy
 • okre艣la zasady dzia艂ania maszyn do rob贸t drogowych
 • dobiera urz膮dzenia zale偶nie od technologii wykonywania rob贸t ziemnych i drogowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do rob贸t ziemnych i drogowych zgodnie z przepisami dotycz膮cymi Klasyfikacji 艢rodk贸w Trwa艂ych
 • okre艣la zastosowania maszyn w robotach ziemnych i drogowych
 • okre艣la rodzaje rob贸t wykonywanych poszczeg贸lnymi rodzajami maszyn do rob贸t drogowych
  2. charakteryzuje budow臋 maszyn do rob贸t drogowych i ich zespo艂贸w
 • opisuje budow臋 i rol臋 podwozia i nadwozia w samojezdnych maszynach do rob贸t drogowych
 • wskazuje podwozie i elementy zespo艂u roboczego w samojezdnej maszynie do rob贸t drogowych
 • opisuje budow臋 i zasady pracy zespo艂贸w roboczych w samojezdnych maszynach do rob贸t drogowych
 • okre艣la rodzaj ochrony operatora, jaki zapewnia konstrukcja kabiny chroni膮ca operatora w przypadku przewr贸cenia si臋 maszyny (ROPS) oraz konstrukcja kabiny chroni膮ca operatora przed spadaj膮cymi przedmiotami (FOPS) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady dostosowania kabiny do potrzeb ergonomicznych operatora
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD13 - charakteryzuje budow臋 i rodzaje uk艂ad贸w nap臋dowych stosowanych w maszynach do rob贸t drogowych
 • okre艣la poszczeg贸lne rodzaje uk艂ad贸w nap臋dowych stosowanych w samojezdnych maszynach do rob贸t drogowych
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy silnik贸w spalinowych z zap艂onem samoczynnym, wolnoss膮cym i z do艂adowaniem
 • opisuje budow臋 i zasady pracy poszczeg贸lnych rodzaj贸w uk艂ad贸w zasilania silnik贸w wysokopr臋偶nych, w tym uk艂ad贸w Common Rail oraz z pompowtryskiwaczami
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne parametry silnik贸w spalinowych wysokopr臋偶nych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia prac臋 silnika spalinowego i reaguje na nieprawid艂owo艣ci powsta艂e w pracy silnika
 • opisuje rodzaje i zasady pracy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 zmniejszaj膮cych ilo艣膰 cz膮stek sta艂ych oraz tlenk贸w azotu w spalinach silnik贸w spalinowych
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych i steruj膮cych: mechanicznych, hydrokinetycznych, hydrostatycznych, elektrycznych, hybrydowych
  4. ocenia stan techniczny i czynniki maj膮ce wp艂yw na proces zu偶ywania si臋 maszyn do rob贸t drogowych i ich zespo艂贸w
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do okre艣lonych maszyn do rob贸t drogowych
 • wskazuje rodzaje i okresy wykonywania obs艂ug technicznych
 • korzysta z instrukcji u偶ytkowania i obs艂ugi maszyny, w tym instrukcji obs艂ugi codziennej i obs艂ugi transportowej
 • okre艣la zasady obs艂ugi codziennej i transportowej wskazanej maszyny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje jazd臋 maszyn膮 bez obci膮偶enia
 • sporz膮dza raport pracy maszyny
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce maszyny budowlanej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje budow臋 maszyn do rozk艂adania mieszanek mineralno-asfaltowych i ich zespo艂贸w
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych: jazdy, roboczego i skr臋tu
 • wskazuje w maszynie oraz opisuje budow臋 i zasady pracy sto艂u roboczego wyposa偶onego w uk艂ad podgrzewaj膮cy
 • wskazuje w maszynie i opisuje urz膮dzenia zespo艂u podawania mieszanki, urz膮dzenia zespo艂u niwelacji i elementy uk艂adu hamulcowego
 • wskazuje i opisuje urz膮dzenia do wst臋pnego zag臋szczania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje i opisuje uk艂ady sterowania prac膮 maszyny do rozk艂adania mieszanki mineralno- asfaltowej
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 u偶ytkowania i obs艂ugi maszyny do rozk艂adania mieszanek mineralno- asfaltowych
  6. charakteryzuje budow臋 i zasady pracy frezarek do nawierzchni dr贸g z nap臋dem spalinowym do rozk艂adania mieszanek mineralno-asfaltowych i ich zespo艂贸w
 • opisuje budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych: jazdy, roboczego i skr臋tu frezarek do nawierzchni dr贸g
 • wskazuje w maszynie i opisuje budow臋 oraz zasady pracy uk艂ad贸w roboczych i pomocniczych frezarek do nawierzchni dr贸g z nap臋dem spalinowym
 • wskazuje w maszynie i opisuje uk艂ady sterowania prac膮 frezarek do nawierzchni dr贸g z nap臋dem spalinowym
 • okre艣la zasady ochrony operatora, jakie daje kabina typu ROPS oraz FOPS (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady dostosowania kabiny frezarek do potrzeb ergonomicznych operatora
  7. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz transportow膮 frezarek samojezdnych do nawierzchni dr贸g
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 u偶ytkowania i obs艂ugi samojezdnych frezarek do nawierzchni dr贸g z nap臋dem spalinowym
 • wykonuje jazd臋 maszyn膮 bez obci膮偶enia
 • sporz膮dza raport pracy maszyny
 • dokonuje wpisu w ksi膮偶ce maszyny budowlanej

BUD.13.4 - Obs艂uga maszyn do rob贸t ziemnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.13)

  1. charakteryzuje maszyny stosowane w robotach ziemnych, w tym maszyny, kt贸re mog膮 obs艂ugiwa膰 wy艂膮cznie osoby posiadaj膮ce uprawnienia operatora
 • rozpoznaje poszczeg贸lne rodzaje maszyn do rob贸t ziemnych
 • okre艣la rodzaje rob贸t wykonywanych poszczeg贸lnymi rodzajami maszyn do rob贸t ziemnych
  2. charakteryzuje budow臋 maszyn do rob贸t ziemnych i ich zespo艂贸w roboczych
 • opisuje budow臋 oraz rol臋 podwozia i nadwozia w samojezdnych maszynach do rob贸t ziemnych
 • wskazuje podwozia oraz elementy zespo艂u roboczego w samojezdnych maszynach do rob贸t ziemnych
 • opisuje budow臋 i zasady pracy zespo艂贸w roboczych w samojezdnych maszynach do rob贸t ziemnych
 • okre艣la rodzaj ochrony operatora, jakie daje kabina typu ROPS oraz FOPS (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady dostosowania kabiny do potrzeb ergonomicznych operatora
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.13 - charakteryzuje rodzaje i uk艂ady nap臋dowe stosowane w maszynach do rob贸t ziemnych
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy silnik贸w spalinowych z zap艂onem samoczynnym, wolnoss膮cym i z do艂adowaniem
 • opisuje budow臋 i zasady pracy poszczeg贸lnych rodzaj贸w uk艂ad贸w zasilania silnik贸w wysokopr臋偶nych, w tym uk艂ad贸w Common Rail oraz z pompowtryskiwaczami
 • okre艣la poszczeg贸lne parametry silnik贸w spalinowych wysokopr臋偶nych
 • okre艣la organoleptycznie prac臋 silnika spalinowego i reaguje na nieprawid艂owo艣ci powsta艂e w jego pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje rodzaje i zasad臋 pracy uk艂ad贸w i urz膮dze艅 zmniejszaj膮cych ilo艣膰 cz膮stek sta艂ych oraz tlenk贸w azotu w spalinach silnik贸w spalinowych
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych i steruj膮cych: mechanicznych, hydrokinetycznych, hydrostatycznych, elektrycznych, hybrydowych
  4. ocenia stan techniczny maszyny oraz czynnik贸w maj膮cych wp艂yw na proces zu偶ywania si臋 maszyn do rob贸t ziemnych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne dla okre艣lonych maszyn do rob贸t ziemnych
 • wskazuje rodzaje i okresy wykonywania obs艂ugi technicznej
 • korzysta z instrukcji u偶ytkowania i obs艂ugi maszyny, w tym instrukcji obs艂ugi codziennej i obs艂ugi transportowej
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 i transportow膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza raport pracy maszyny
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce maszyny budowlanej
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje og贸ln膮 budow臋 i zasady pracy koparek jednonaczyniowych ko艂owych i g膮sienicowych
 • rozpoznaje rodzaje koparek jednonaczyniowych
 • opisuje budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych: jazdy, obrotu nadwozia, nap臋du wysi臋gnika, ramienia i narz臋dzia roboczego
 • rozpoznaje narz臋dzia robocze stosowane w koparkach jednonaczyniowych
 • wyja艣nia zasad臋 pracy uk艂ad贸w skr臋tu stosowanych w koparkach jednonaczyniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady pracy uk艂ad贸w hamulcowych i uk艂ad贸w sterowania stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 • wykonuje niezb臋dne regulacje w kabinie operatora
  6. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz transportow膮 koparki jednonaczyniowej
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 u偶ytkowania i obs艂ugi koparki jednonaczyniowej
 • wykonuje jazd臋 bez obci膮偶enia kopark膮 jednonaczyniow膮
 • sporz膮dza raport pracy koparki jednonaczyniowej
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce maszyny budowlanej
  7. charakteryzuje budow臋 i zasady pracy 艂adowarek jednonaczyniowych
 • rozr贸偶nia rodzaje 艂adowarek jednonaczyniowych, ich zespo艂贸w i mechanizm贸w
 • rozr贸偶nia budow臋 i zasady pracy uk艂ad贸w nap臋dowych: jazdy, nap臋du wysi臋gnika i narz臋dzia roboczego
 • rozpoznaje narz臋dzia robocze stosowane w 艂adowarkach jednonaczyniowych
 • wyja艣nia zasady pracy uk艂ad贸w skr臋tu, uk艂ad贸w hamulcowych i uk艂ad贸w sterowania stosowanych w 艂adowarkach jednonaczyniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje niezb臋dne regulacje w kabinie operatora
  8. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz transportow膮 艂adowarki jednonaczyniowej
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 u偶ytkowania i obs艂ugi 艂adowarki jednonaczyniowej
 • wykonuje jazd臋 bez obci膮偶enia 艂adowark膮 jednonaczyniow膮
 • sporz膮dza raport pracy 艂adowarki jednonaczyniowej
 • dokonuje wpis贸w w ksi膮偶ce maszyny budowlanej (KMB)

BUD.13.5 - Wykonywanie rob贸t ziemnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD13)

  1. opisuje rodzaje grunt贸w i ich podzia艂 na kategorie
 • opisuje grunty pochodzenia rodzimego i naniesione
 • rozr贸偶nia rodzaje grunt贸w spulchnionych i zag臋szczonych
 • wskazuje wsp贸艂czynnik spulchnienia gruntu i stopnia zag臋szczenia gruntu
 • wyja艣nia podzia艂 grunt贸w na kategorie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje grunty w terenie
 • rozr贸偶nia podstawowe rodzaje budowli ziemnych oraz podstawowe poj臋cia technologiczne
  2. charakteryzuje sposoby przeprowadzania rob贸t przygotowawczych przyczyniaj膮cych si臋 do w艂a艣ciwego przygotowania placu budowy
 • wyja艣nia sposoby przeprowadzenia rob贸t przygotowawczych, w tym: ustalanie kategorii grunt贸w, ustalanie w贸d gruntowych, oczyszczanie terenu, usuni臋cie przeszk贸d terenowych , rozeznanie istniej膮cego uzbrojenia terenu
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD13 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 rob贸t ziemnych
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami technologicznymi zwi膮zanymi z robotami ziemnymi
 • rozr贸偶nia podstawowe rodzaje budowli ziemnych
 • wyja艣nia poj臋cia: dokumentacja geotechniczna, projekt rob贸t ziemnych, operaty geodezyjne, ksi膮偶ka obmiaru rob贸t, dziennik budowy
  4. wykonuje obliczenia mas ziemnych
 • wykonuje obliczenia mas ziemnych na podstawie obj臋to艣ci gruntu w stanie spulchnionym
 • korzysta ze wsp贸艂czynnika spulchnienia gruntu oraz stopnia zag臋szczenia gruntu
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sposoby skrawania grunt贸w
 • rozr贸偶nia skrawania grunt贸w jednorodnych i niejednorodnych
 • opisuje wielko艣ci k膮t贸w przy艂o偶enia kraw臋dzi tn膮cych wzgl臋dem urobiska
 • wyja艣nia zasady urabiania penetruj膮cego w gruntach niejednorodnych
  6. okre艣la utrudnienia i zagro偶enia wyst臋puj膮ce przy wykonywaniu rob贸t ziemnych
 • wyja艣nia spos贸b okre艣lania klina od艂amu gruntu
 • opisuje zasady wyznaczania bezpiecznej odleg艂o艣ci ustawienia maszyny od wykopu
 • opisuje sposoby wykonywania rob贸t ziemnych przy nast臋puj膮cych utrudnieniach i zagro偶eniach: mokre podglebie, adhezja, oblepianie si臋 narz臋dzia roboczego lepkim gruntem, praca pod wod膮, ma艂a mi膮偶szo艣膰 pok艂ad贸w odspajanych, trudno艣ci w manewrowaniu 艣rodkami transportowymi, zamarzanie gruntu, praca w pobli偶u linii elektroenergetycznej
  7. opisuje rodzaje rob贸t ziemnych wykonywanych przy budowie drogi
 • okre艣la zakres rob贸t ziemnych wykonywanych przy budowie drogi, w tym: wywo偶enie urobku z koryta drogi, nawo偶enie urobku z ukopu, r贸wnanie powierzchni, miksowanie gruntu, zag臋szczanie gruntu, wykonywanie skarp, wykonywanie odwodnienia
  8. charakteryzuje techniki pracy kopark膮 jednonaczyniow膮 przedsi臋biern膮 oraz podsi臋biern膮
 • opisuje prawid艂owe ustawienie koparki przy wykopie
 • opisuje metody wykonywania prac osprz臋tem podsi臋biernym, w tym urabiania gruntu metod膮 czo艂ow膮, urabianie gruntu metod膮 boczn膮
 • okre艣la kolejno艣膰 przej艣膰 roboczych 艂y偶ki koparki podsi臋biernej
  9. charakteryzuje techniki pracy koparkami przedsi臋biernymi oraz podsi臋biernymi przy wkopywaniu si臋 na okre艣lon膮 g艂臋boko艣膰
 • opisuje ustawienie koparki przedsi臋biernej w wykopie do kopania metod膮 czo艂ow膮
 • opisuje ustawienie koparki przedsi臋biernej w wykopie do kopania bocznego
 • opisuje ustawienie koparki przedsi臋biernej w wykopie do kopania boczno-czo艂owego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje prac臋 koparkami
 • wykonuje obliczenia d艂ugo艣ci drogi wkopywania si臋 koparki przedsi臋biernej przy kopaniu metod膮 czo艂ow膮
 • okre艣la po艂o偶enie nadwozia i podwozia przy wjazdach na wzniesienie i zjazdach z wzniesienia
 • okre艣la techniki pokonywania wzniesie艅 przez koparki jednonaczyniowe
 • rozr贸偶nia rodzaje osprz臋t贸w i narz臋dzi roboczych przewidzianych dla koparek jednonaczyniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera osprz臋ty robocze dla koparki w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych rob贸t
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z technikami pracy 艂adowarek jednonaczyniowych
 • obs艂uguje uk艂ady sterowania prac膮 艂adowarki jednonaczyniowej
 • opisuje sposoby pracy 艂adowark膮 jednonaczyniow膮 przy nabieraniu i 艂adowaniu gruntu
 • rozr贸偶nia rodzaje osprz臋t贸w i narz臋dzi roboczych przewidzianych dla 艂adowarek jednonaczyniowych
  12. okre艣la warunki wsp贸艂pracy 艂adowarki jednonaczyniowej z innymi maszynami i 艣rodkami transportowymi
 • wyja艣nia technik臋 i organizacj臋 pracy 艂adowarki jednonaczyniowej w zale偶no艣ci od: szeroko艣ci pasa manewrowego, ilo艣ci samochod贸w, pola pracy 艂adowarki, mo偶liwo艣ci podjazdu 艣rodk贸w transportowych w pole pracy 艂adowarki

BUD.13.6 - Wykonywanie rob贸t drogowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 13)

  1. charakteryzuje rodzaje warstw nawierzchni drogowej
 • opisuje uk艂ad warstw nawierzchni drogowej
 • wyja艣nia wp艂yw uk艂ad贸w warstw nawierzchni drogowej na trwa艂o艣膰 i 偶ywotno艣膰 konstrukcji nawierzchni drogi
  2. charakteryzuje typy nawierzchni drogowych
 • opisuje nawierzchnie drogowe ze wzgl臋du na ich odkszta艂calno艣膰 (nawierzchnia podatna, p贸艂sztywna i sztywna)
 • okre艣la rozk艂ad napr臋偶e艅 wywo艂anych oddzia艂ywaniem pojazd贸w na pod艂o偶e gruntowe i ulepszone
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD 13 - charakteryzuje nawierzchnie drogowe z mieszanek mineralno-asfaltowych
 • okre艣la wymagane grubo艣ci warstw nawierzchni drogowych
 • dokonuje doboru materia艂贸w dla za艂o偶onego obci膮偶enia ruchem i klimatem w przewidywanym okresie eksploatacji drogi
 • opisuje rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w u偶ywanych do budowy dr贸g
  4. opisuje rodzaje maszyn stosowanych przy budowie drogi
 • dokonuje doboru zespo艂贸w maszyn do wykonania prac okre艣lonych w harmonogramie rob贸t drogowych, w tym: maszyn do uk艂adania zag臋szczania podbud贸w, maszyn do prac nawierzchniowych, maszyn do prac wyko艅czeniowych, maszyn do remont贸w nawierzchni drogi
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje technologie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • okre艣la zasady pr