LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.15

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich oraz sporz膮dzanie kosztorys贸w


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.15):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.15
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 15

BUD.15.2 - Podstawy drogownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.15)

  1. pos艂uguje si臋 przepisami prawa dotycz膮cymi budowy i utrzymania dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • opisuje warunki techniczne, jakim powinny odpowiada膰 drogi oraz drogowe obiekty in偶ynieryjne
 • dokonuje podzia艂u dr贸g wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • opisuje poszczeg贸lne rodzaje dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • przedstawia struktury organizacyjne w drogownictwie
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej
 • pos艂uguje si臋 mapami i planami sytuacyjno- wysoko艣ciowymi
 • rozr贸偶nia sposoby i symbole stosowane do opisywania schemat贸w i rysunk贸w technicznych
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w na podstawie dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje rzuty i przekroje dokumentacji projektowej
 • odczytuje rysunki techniczne i szkice
 • pos艂uguje si臋 szkicami i rysunkiem technicznym element贸w infrastruktury drogowej i drogowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz maszyn drogowych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z normami
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie rysunk贸w technicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.15 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i technologiczn膮 budowy poszczeg贸lnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz innych element贸w infrastruktury drogowej
 • rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia elementy pasa drogowego oraz elementy infrastruktury drogi
 • opisuje poszczeg贸lne elementy drogi w przekroju poprzecznym i pod艂u偶nym, w szczeg贸lno艣ci w obr臋bie skrzy偶owania oraz w臋z艂a autostradowego i dr贸g ni偶szej klasy
 • opisuje konstrukcj臋 nawierzchni jezdni, zwracaj膮c uwag臋 na bezpiecze艅stwo u偶ytkowania drogi, w tym no艣no艣膰, stateczno艣膰, ha艂as, wibracj臋
  4. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary terenowe
 • rozr贸偶nia sprz臋t do pomiar贸w terenowych
 • dobiera sprz臋t pomiarowy do wykonania pomiar贸w
 • stosuje sprz臋t pomiarowy do wykonania pomiar贸w
  6. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.15.3 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD15)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji projektowej dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz wskazuje r贸偶nice mi臋dzy nimi
 • rozpoznaje elementy drogi na przekroju normalnym, poprzecznym i pod艂u偶nym dokumentacji projektowej dr贸g
 • rozpoznaje elementy drogi na planie sytuacyjnym
 • rozpoznaje elementy obiektu in偶ynierskiego na rysunkach rzut贸w i przekroj贸w dokumentacji projektowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje dane z przekroju normalnego, poprzecznego i pod艂u偶nego dokumentacji projektowej dr贸g
 • odczytuje dane z planu sytuacyjnego drogi z dokumentacji projektowej dr贸g
 • odczytuje dane z rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w in偶ynieryjnych z dokumentacji projektowej
 • pos艂uguje si臋 danymi odczytanymi z dokumentacji dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • odczytuje dane z cz臋艣ci opisowej dokumentacji dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • odczytuje dane z dokumentacji kosztorysowej dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  2. charakteryzuje rodzaje konstrukcji obiekt贸w in偶ynieryjnych, nawierzchni drogowych i okre艣la ich przeznaczenie
 • klasyfikuje obiekty in偶ynieryjne ze wzgl臋du na przeznaczenie, konstrukcj臋 i technologi臋 wykonania
 • nazywa rodzaje nawierzchni drogowych
 • rozpoznaje rodzaje konstrukcji obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz ich elementy
 • rozpoznaje konstrukcje nawierzchni podatnej, p贸艂sztywnej, sztywnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje obiekty in偶ynieryjne, np. mosty, wiadukty, estakady
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD15 - charakteryzuje materia艂y do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • klasyfikuje i rozr贸偶nia materia艂y stosowane do budowy dr贸g oraz obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la przydatno艣膰 poszczeg贸lnych materia艂贸w do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych na podstawie bada艅
 • dobiera materia艂y do wykonywania poszczeg贸lnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych oraz nasyp贸w drogowych
  4. charakteryzuje maszyny i narz臋dzia do wykonywania rob贸t ziemnych, budownictwa drogowego i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje narz臋dzia i rozr贸偶nia maszyny do wykonywania rob贸t ziemnych
 • rozr贸偶nia maszyny i narz臋dzia do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la przydatno艣膰 maszyn i narz臋dzi do rob贸t drogowych
 • dobiera maszyny i narz臋dzia do rob贸t przygotowawczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera maszyny i narz臋dzia do odspajania grunt贸w, wykonywania nasyp贸w i wykop贸w, wykonywania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz obiekt贸w in偶ynieryjnych w zale偶no艣ci od u偶ytego materia艂u konstrukcyjnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje transport materia艂贸w, maszyn i urz膮dze艅 drogowych przeznaczonych do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu bliskiego i dalekiego
 • dobiera rodzaj transportu do materia艂贸w okre艣lonego typu do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera rodzaj transportu do maszyn i urz膮dze艅 do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • omawia zasady sk艂adowania materia艂贸w do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych na miejscu budowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady transportu materia艂贸w do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  6. opracowuje harmonogram rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la cel wykonania harmonogramu rob贸t
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy rodzajami harmonogram贸w
 • opracowuje cz臋艣膰 analityczn膮 i graficzn膮 prostych harmonogram贸w pracy robotnik贸w i maszyn zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wykonuje harmonogram rob贸t uwzgl臋dniaj膮cy dostawy materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje z harmonogram贸w dotycz膮cych budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  7. okre艣la metody odwodnienia dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje odwodnienia dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia elementy odwodnienia powierzchniowego oraz wg艂臋bnego dr贸g i ulic
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym
 • rozr贸偶nia elementy odwadniane i odwadniaj膮ce obiekty mostowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje miejsce i metody odwodnienia dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy metodami odwodnie艅
  8. okre艣la zakres prac zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 odwadniaj膮cych na terenach zabudowanych i niezabudowanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • omawia budow臋 urz膮dze艅 odwadniaj膮cych
 • wymienia kolejno艣膰 czynno艣ci przy wykonaniu odwodnienia terenu
  9. wykonuje czynno艣ci wynikaj膮ce z organizacji prac zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz nadzoru nad ich realizacj膮
 • rozr贸偶nia czynno艣ci technologiczne rob贸t ziemnych, drogowych i prostych konstrukcji in偶ynieryjnych np. przepust贸w
 • okre艣la etapy realizacji prowadzonych rob贸t przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych oraz zwi膮zanych z wykonywaniem obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • sporz膮dza notatk臋 z realizacji prac zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • sprawdza zgodno艣膰 realizacji prac z dokumentacj膮 projektow膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje zapisy w dokumentacji projektowej
 • sporz膮dza notatk臋 w sprawie rozszerzenia zakresu rob贸t
 • sporz膮dza protok贸艂 utrudnionych warunk贸w
 • wype艂nia protoko艂y odbior贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje pomiary ruchu drogowego
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a powstawania ruchu
 • rozpoznaje rodzaje ruchu drogowego
 • rozr贸偶nia parametry ruchu drogowego
 • wype艂nia elementy formularza do pomiaru ruchu drogowego
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ocen膮 stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia parametry oceny stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dokonuje oceny stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych na podstawie wynik贸w pomiar贸w
 • omawia przedsi臋wzi臋cia poprawiaj膮ce stan techniczny dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  12. wykonuje prace zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym
 • rozpoznaje urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego
 • dobiera odzie偶 i 艣rodki ochrony indywidualnej do rob贸t wykonywanych w ruchu drogowym
 • rozpoznaje znaki drogowe
 • okre艣la zastosowanie znak贸w drogowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady oznakowania rob贸t drogowych
  13. wykonuje prace zwi膮zane z organizacj膮 ruchu podczas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym
 • omawia schemat organizacji ruchu podczas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym
 • okre艣la sposoby organizacji ruchu podczas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym
 • stosuje w艂a艣ciwe procedury podczas kierowania ruchem drogowym
 • dobiera urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia terenu rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje organizacj臋 ruchu podczas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym
  14. ocenia stan nawierzchni drogowej i podejmuje dzia艂ania zwi膮zane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje sprz臋t do oceny stanu nawierzchni dr贸g
 • okre艣la zasady oceny stan nawierzchni i klasy
 • omawia zasady wyznaczania zabieg贸w remontowych
 • wskazuje spos贸b naprawy stanu nawierzchni zgodnie z technologi膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje uszkodzenia stanu nawierzchni drogi
 • dokonuje analizy oceny stanu nawierzchni bitumicznej i betonowej zgodnie z systemem oceny stanu nawierzchni (SOSN)
 • klasyfikuje stan nawierzchni wed艂ug SOSN
 • dokonuje oceny stanu nawierzchni zgodnie z zasadami diagnostyki stanu nawierzchni (DSN)
  15. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 jako艣ci wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia elementy specyfikacji technicznych
 • omawia wybrane fragmenty specyfikacji technicznych
 • odczytuje dane ze specyfikacji technicznych
 • wykorzystuje dane ze specyfikacji do odpowiedniego doboru materia艂贸w, maszyn i sprz臋tu oraz do wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje dane ze specyfikacji do prowadzenia kontroli rob贸t na etapie ich wykonywania i odbioru
  16. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 ewidencyjn膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia dokumenty ewidencyjne dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • interpretuje wpisy w dokumentacji ewidencyjnej dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia ewidencji dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  17. wykonuje badania grunt贸w i analizuje ich wyniki
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • omawia r贸偶nice mi臋dzy gruntami spoistymi i niespoistymi
 • wskazuje metody bada艅 terenowych grunt贸w
 • opisuje metody bada艅 stosowane w analizie makroskopowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje analizy makroskopowej grunt贸w
 • wykonuje badania terenowe grunt贸w oraz badania cech fizycznych i mechanicznych grunt贸w
 • omawia wyniki bada艅

BUD.15.4 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem oraz remontami dr贸g i obiekt贸w in偶ynier yjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.15)

  1. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzaniem przegl膮d贸w technicznych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje przegl膮d贸w technicznych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz wskazuje r贸偶nice mi臋dzy nimi
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem przegl膮du technicznego drogi lub obiektu in偶ynierskiego
 • wymienia osoby uprawnione do przeprowadzenia przegl膮d贸w
 • wykonuje prace prowadz膮ce do wykonania przegl膮du technicznego stanu nawierzchni drogowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uczestniczy w przegl膮dzie technicznym obiektu in偶ynierskiego
  2. dokonuje analizy stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera parametry oceny stanu technicznego nawierzchni dr贸g
 • dobiera parametry oceny stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la rodzaje uszkodze艅 nawierzchni dr贸g
 • rozpoznaje uszkodzenia dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia stan techniczny nawierzchni dr贸g wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • rozpoznaje stan techniczny nawierzchni drogowej i obiektu in偶ynieryjnego
 • ocenia stan techniczny dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.15 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 stanu technicznego nawierzchni dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych przeznaczonych do remontu
 • analizuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 stanu technicznego obiekt贸w in偶ynieryjnych i nawierzchni dr贸g przeznaczonych do remontu
 • odczytuje z dokumentacji dane dotycz膮ce stanu technicznego nawierzchni dr贸g oraz obiekt贸w in偶ynieryjnych przeznaczonych do remontu
 • okre艣la na podstawie dokumentacji zakres remontu nawierzchni dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
  4. dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych w wymaganym stanie technicznym
 • opisuje i rozr贸偶nia maszyny do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych w wymaganym stanie technicznym
 • dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do rob贸t utrzymaniowych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych w wymaganym stanie technicznym w zale偶no艣ci od ich zakresu
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje czynno艣ci zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t interwencyjnych oraz rob贸t zwi膮zanych z bie偶膮c膮 konserwacj膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la zakres rob贸t interwencyjnych
 • okre艣la zakres rob贸t zwi膮zanych z bie偶膮c膮 konserwacj膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • okre艣la zakres rob贸t zwi膮zanych z bie偶膮c膮 konserwacj膮 obiekt贸w in偶ynieryjnych
  6. zabezpiecza i oznakowuje teren rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem i remontami dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • dobiera urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu do zabezpieczenia i oznakowania terenu rob贸t zgodnie z dokumentacj膮 organizacji ruchu
 • zabezpiecza i oznakowuje teren rob贸t
  7. planuje i organizuje prace zwi膮zane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym
 • rozr贸偶nia i dobiera sprz臋t do utrzymania zieleni przydro偶nej w pasie drogowym
 • rozr贸偶nia i dobiera preparaty do zabieg贸w piel臋gnacyjnych drzew i krzew贸w w pasie drogowym
 • planuje i wykonuje prace piel臋gnacyjne zieleni przydro偶nej z uwzgl臋dnieniem termin贸w rozwoju biologicznego ro艣lin w pasie drogowym
 • stosuje zasady prac piel臋gnacyjnych zieleni przydro偶nej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje prace zwi膮zane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym
  8. prowadzi racjonaln膮 gospodark臋 materia艂ami odzyskanymi podczas rob贸t remontowych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozr贸偶nia i wskazuje materia艂y mo偶liwe do odzyskania, pozosta艂e po robotach remontowych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • stosuje odzyskane materia艂y zgodnie z ich przeznaczeniem
 • zagospodarowuje materia艂y odzyskane podczas rob贸t remontowych dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych

BUD.15.5 - Kosztorysowanie rob贸t drogowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD15)

  1. rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz stosuje zasady ich sporz膮dzania
 • okre艣la rodzaje kosztorys贸w
 • opisuje i stosuje zasady sporz膮dzania kosztorys贸w
 • wskazuje i dobiera metody sporz膮dzania kosztorys贸w
  2. korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporz膮dzania kosztorys贸w dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji kosztorysowej
 • analizuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas sporz膮dzania kosztorys贸w dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • odczytuje z dokumentacji dane potrzebne do sporz膮dzenia przedmiaru lub kosztorysu
 • dobiera dane z tabel katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych, specyfikacji technicznych i norm
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD15 - ustala za艂o偶enia do kosztorysowania
 • rozpoznaje dokumenty potrzebne do sporz膮dzenia kosztorys贸w
 • dobiera dokumenty stanowi膮ce podstaw臋 do sporz膮dzenia kosztorysu
 • okre艣la sk艂adowe koszt贸w po艣rednich
 • odczytuje z dokumentacji technicznej niezb臋dne dane do sporz膮dzenia za艂o偶e艅 do kosztorysowania
  4. sporz膮dza przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • omawia i stosuje zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynieryjnych
 • ustala zakres przedmiaru rob贸t
 • omawia zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t
 • ustala zakres obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza ilo艣膰 rob贸t na podstawie za艂o偶e艅 do kosztorysowania lub dokumentacji projektowej oraz na podstawie ksi膮偶ki obmiar贸w lub pomiar贸w z natury
 • stosuje zasady wykonywania obmiar贸w rob贸t
 • dokonuje rozliczenia materia艂贸w po zako艅czeniu budowy obiekt贸w in偶ynieryjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t budowlanych
 • pos艂uguje si臋 cennikami i katalogami nak艂ad贸w rzeczowych (KNR) do kosztorysowania rob贸t drogowych
 • korzysta ze specyfikacji techni