LOGOWANIE

TECHNIK SPEDYTORARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować przepisy prawa, umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące transportu i spedycji oraz obowiązków administracji, przedsiębiorców i organów kontrolnych;
1.2. rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania, realizacji, kontroli i weryfikacji czynności trans-portowo-spedycyjnych;
1.3. rozróżniać oznakowania ładunków oraz opisywać czynności z zakresu konfekcjonowania, pakowania i magazynowania ładunków;
1.4. analizować dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe;
1.5. opisywać postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
1.6. rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie spedycyjnym;
1.7. rozróżniać środki transportu do przewożenia ładunków i osób, określać wymagania konstrukcyjne użytkowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych;
1.8. stosować przepisy celne w obsłudze frachtów międzynarodowych i rozliczeniach z urzędem celnym;
1.9. rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych zrealizowanych i planowanych zadań spedycyj-no-transportowych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. kalkulować koszty usług transportowo-spedy-cyjnych, koszty czynności spedycyjnych oraz ofert handlowych na usługi transportowo-spe-dycyjne;
2.2. dobierać środki transportu i opakowanie do realizowanych zadań spedycyjnych;
2.3. analizować wykonane i planowane zadania spedycyjne;
2.4. obliczać podatki od użytkowania infrastruktury drogowej, środków transportu, wykonanych usług;
2.5. optymalizować trasy przewozu ładunków, koszty i czas realizacji zadania z wykorzystaniem zasad logistyki;
2.6. dobierać formy ubezpieczenia ładunków i środki transportu.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych;
3.2. stosować przepisy prawa przewozowego i czasu pracy kierowców oraz Kodeksu drogowego;
3.3. wskazywać przepisy związane z wykonywaniem transportu towarów niebezpiecznych;
3.4. wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac transportowo-spedycyjnych;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac transportowo-spedycyj-nych;
3.6. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac transpor-towo-spedycyjnych;
3.7. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych.