LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AUD8

Montaż dźwięku

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI AUD.8(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AUD 8

AUD.08.2 - Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.08)

  1. posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową
 • klasyfikuje urządzenia i procesy stosowane w realizacji nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia
 • nazywa urządzenia i procesy stosowane w realizacji nagrań i nagłośnień
 • wyjaśnia specjalistyczne określenia stosowane w dokumentacji dotyczącej realizacji nagrań i nagłośnień
  2. posługuje się dokumentacją dotyczącą obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego oraz schematami blokowymi
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego pod względem obszaru zastosowania
 • wyjaśnia symbole i piktogramy stosowane w dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego i na schematach blokowych
 • opisuje drogę sygnału w torze fonicznym na podstawie schematu blokowego
 • wyjaśnia schematy i rysunki zawarte w dokumentacji dotyczącej oprogramowania komputerowego i obsługi urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odnajduje dane oraz cechy charakterystyczne urządzeń i procesów w źródłach informacji
 • wykonuje szkice i schematy związane z realizacją zadań zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.08 - wykorzystuje wiedzę z zakresu akustyki muzycznej podczas realizacji nagłośnień
 • opisuje budowę aparatu mowy
 • opisuje właściwości akustyczne mowy i śpiewu
 • klasyfikuje instrumenty muzyczne
 • opisuje budowę instrumentów muzycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia właściwości akustyczne instrumentów muzycznych, a szczególnie charakterystyki promieniowania kierunkowego instrumentów muzycznych
 • wymienia instrumenty muzyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku
 • opisuje właściwości akustyczne instrumentów muzycznych o nieokreślonej wysokości dźwięku
  4. charakteryzuje zależności między cechami fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi dźwięku
 • opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu ludzkiego
 • objaśnia mechanizm przetwarzania dźwięku w układzie słuchowym
 • definiuje pojęcie percepcji słuchowej
 • definiuje pojęcie stratnej kompresji dźwięku
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje parametry techniczne sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych w domenie analogowej i cyfrowej
 • opisuje parametry techniczne analogowych i cyfrowych sygnałów fonicznych
 • objaśnia zasadę działania przetworników analogowo- cyfrowych i cyfrowo-analogowych
 • opisuje wymagania techniczne dotyczące nagrań dźwiękowych
 • rozróżnia typy plików dźwiękowych na podstawie rozszerzenia nazwy pliku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje parametry techniczne plików dźwiękowych
  6. wykorzystuje mierniki do analizy parametrów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych
 • rozróżnia mierniki pod względem analizowanego parametru
 • dokonuje pomiaru parametrów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych za pomocą mierników
 • objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych
  7. charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie do realizacji nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia
 • opisuje parametry urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • objaśnia zasady funkcjonowania urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • objaśnia metody stosowania urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
  8. charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku
 • rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
 • wskazuje narzędzia do przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
 • opisuje procesy przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
  9. rozróżnia formy muzyczne
 • opisuje elementy dzieła muzycznego
 • odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie nutowym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje różne sposoby nagłośnienia wykonawców w zależności od gatunku muzycznego
 • rozróżnia współczesne gatunki muzyczne na podstawie opisu i analizy słuchowej
 • opisuje współczesne gatunki muzyczne
 • stosuje różne działania warsztatowe w celu wyeksponowania cech charakterystycznych gatunku nagrywanej muzyki
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

AUD.08.3 - Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD8)

  1. przygotowuje oprogramowanie do montażu dźwięku
 • rozróżnia typy programów do montażu dźwięku ze względu na funkcjonalność
 • dokonuje doboru programu montażowego do charakteru zadania montażowego
 • objaśnia właściwości programów do montażu dźwięku
 • ustawia parametry sesji montażowej ze względu na właściwości montowanego materiału
  2. stosuje kontrolery sprzętowe wspomagające montaż dźwięku
 • rozróżnia typy kontrolerów wspomagających montaż dźwięku ze względu na budowę i przeznaczenie
 • opisuje funkcje kontrolerów wspomagających montaż dźwięku
 • dokonuje doboru kontrolerów wspomagających montaż dźwięku do charakteru zadania montażowego
 • ustawia parametry kontrolerów wspomagających montaż dźwięku do współpracy z oprogramowaniem do montażu dźwięku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD8 - dokonuje montażu dźwięku
 • rozróżnia typy dokumentacji montażowej (np. scenariusz, lista montażowa)
 • odczytuje wskazania montażowe
 • importuje źródłowy materiał dźwiękowy do sesji montażowej
 • rozróżnia techniki montażowe ze względu na zastosowanie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera techniki montażowe do montowanego materiału dźwiękowego
 • stosuje techniki montażowe w celu uzyskania materiału wynikowego
 • dokonuje regulacji proporcji poziomów głośności edytowanego materiału dźwiękowego, kierując się oceną słuchową
 • sporządza dokumentację przeprowadzonego montażu
  4. korzysta z procesorów przetwarzających dźwięk do wspomagania procesu edycji dźwięku
 • określa potrzebę zastosowania procesorów przetwarzających dźwięk na podstawie dokumentacji, oceny słuchowej i wskazań mierników
 • opisuje sposób zastosowania procesorów przetwarzających dźwięk
 • przetwarza dźwięk z użyciem procesorów, kierując się oceną słuchową oraz wskazaniami mierników i analizatorów

AUD.08.4 - Authoring dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.8)

  1. normalizuje pliki dźwiękowe na podstawie dokumentacji
 • wymienia dokumenty dotyczące normalizacji głośności nagrań dźwiękowych (np. wytyczne dotyczące danego sposobu dystrybucji)
 • odczytuje dokumentację dotyczącą procesu normalizacji
 • wymienia poziomy głośności nagrań dźwiękowych zgodnie z normami
 • rozróżnia rodzaje normalizacji ze względu na normalizowany parametr (np. poziom szczytowy, średni, systemy pomiaru głośności odczuwalnej) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa parametry procesu normalizacji
 • dobiera narzędzia do normalizacji
 • przeprowadza normalizację
  2. dokonuje konwersji plików dźwiękowych
 • odczytuje dokumentację dotyczącą procesu konwersji plików dźwiękowych
 • rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze względu na źródłowe i wynikowe formaty plików
 • rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze względu na konwertowane parametry
 • określa parametry konwersji plików dźwiękowych dla formatu pliku docelowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narzędzia do konwersji plików dźwiękowych w zależności od formatów plików źródłowych i wynikowych
 • ustawia parametry konwerterów
 • przeprowadza konwersję plików dźwiękowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.8 - stosuje metody zgrania materiału z sesji montażowej
 • opisuje metody zgrania materiału z sesji montażowej, w tym monofoniczne, stereofoniczne, wielokanałowe, wielościeżkowe
 • ustawia parametry oprogramowania do montażu dźwięku ze względu na sposób zgrania
  4. przygotowuje końcowy format pliku dźwiękowego
 • rozróżnia formaty plików dźwiękowych ze względu na sposób dystrybucji
 • rozróżnia wielokanałowe systemy dźwięku ze względu na sposób dystrybucji
 • dostosowuje parametry plików wynikowych do mediów docelowych

AUD.08.5 - Archiwizacja dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD08)

  1. opisuje plik dźwiękowy za pomocą metadanych
 • rozróżnia typy metadanych ze względu na typ i możliwość zastosowania w formatach plików dźwiękowych
 • dokonuje edycji metadanych w plikach dźwiękowych
  2. sporządza kopie materiałów dźwiękowych na nośnikach dźwięku
 • opisuje typy nośników dźwięku stosowanych w procesach archiwizacji
 • opisuje parametry nośników dźwięku stosowanych w procesach archiwizacji
 • rozróżnia metody archiwizacji ze względu na typ nośnika dźwięku
 • ustawia parametry narzędzi do archiwizacji ze względu na typ nośnika dźwięku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza archiwizację na nośniku dźwięku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD08 - sporządza dokumentację procesu archiwizacji plików dźwiękowych
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji archiwizacji ze względu na typ plików dźwiękowych
 • opisuje strukturę dokumentacji procesu archiwizacji
 • przygotowuje formularze archiwizacji
 • opisuje parametry archiwizowanego materiału dźwiękowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje parametry archiwizowanego materiału dźwiękowego

AUD.08.6 - Język angielski zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD 08)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku angielskim (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku angielskim umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka angielskiego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD 08 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady) , tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku angielskim w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e- mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i opinie innych osób
 • proponuje i zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku angielskim w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje podane w języku angielskim
 • przekazuje w języku angielskim informacje podane w języku polskim lub angielskim
 • przedstawia publicznie w języku angielskim wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową, wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku angielskim, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

AUD.08.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.08.)

  1. opisuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wyjaśnia pojęcia i sformułowania stosowane w przepisach oraz innych dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii
 • rozróżnia typy znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały alarmowe
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  2. określa zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • opisuje uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.08. - określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. przeciwdziała narażeniu na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
 • wymienia czynniki szkodliwe działające na organizm człowieka na stanowisku pracy (np. hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)
 • opisuje skutki oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych
 • opisuje wynikające z norm i przepisów dopuszczalne poziomy narażenia na czynniki szkodliwe związane z pracą na stanowisku do montażu dźwięku
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeciwdziała zagrożeniom na stanowisku pracy
 • opisuje zagrożenia występujące na stanowisku pracy montażysty dźwięku
 • opisuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom występującym na stanowisku do montażu dźwięku
  6. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związane z montażem dźwięku
 • objaśnia zasady zachowania bezpieczeństwa na stanowisku, np. kolejność uruchamiania urządzeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych
 • objaśnia zasady dotyczące ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania czynności związanych z montażem dźwięku
 • wymienia sposoby przeciwdziałania ryzyku zawodowemu
 • omawia stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie sytuacji w miejscu pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia środki gaśnicze pod względem możliwości ich zastosowania do gaszenia stanowisk komputerowych oraz urządzeń elektrycznych
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • omawia zasady organizacji pracy i stanowiska pracy montażysty dźwięku z uwzględnieniem wymagań ergonomii
 • omawia zasady organizacji pracy i stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii
 • opisuje działania prewencyjne zapobiegające powstaniu pożaru lub innego zagrożenia w miejscu pracy
 • omawia zagrożenia wynikające z wykorzystywania urządzeń w procesie montażu dźwięku niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje organizację stanowiska pracy zgodnie z wytycznymi i normami dotyczącymi ochrony słuchu
 • opisuje sposób łączenia urządzeń i organizacji okablowania uwzględniający bezpieczeństwo pracy i ochronę przeciwpożarową
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje środki ochrony indywidualnej stosowane na stanowisku do montażu dźwięku
 • opisuje środki ochrony zbiorowej stosowane na stanowisku do montażu dźwięku
 • używa środków ochrony indywidualnej podczas pracy
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas pracy z dźwiękiem do panujących warunków
  9. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji