LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AUD9

Realizacja nagrań dźwiękowych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI AUD.9- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AUD 9

AUD.09.2 - Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.09)

  1. posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową
 • klasyfikuje urządzenia i procesy stosowane w realizacji nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia
 • nazywa urządzenia i procesy stosowane w realizacji nagrań i nagłośnień
 • wyjaśnia specjalistyczne określenia stosowane w dokumentacji dotyczącej realizacji nagrań i nagłośnień
  2. posługuje się dokumentacją dotyczącą obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego oraz schematami blokowymi
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego pod względem obszaru zastosowania
 • wyjaśnia symbole i piktogramy stosowane w dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego i na schematach blokowych
 • opisuje drogę sygnału w torze fonicznym na podstawie schematu blokowego
 • wyjaśnia schematy i rysunki zawarte w dokumentacji dotyczącej oprogramowania komputerowego i obsługi urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odnajduje dane oraz cechy charakterystyczne urządzeń i procesów w źródłach informacji
 • wykonuje szkice i schematy związane z realizacją zadań zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.09 - wykorzystuje wiedzę z zakresu akustyki muzycznej podczas realizacji nagłośnień
 • opisuje budowę aparatu mowy
 • opisuje właściwości akustyczne mowy i śpiewu
 • klasyfikuje instrumenty muzyczne
 • opisuje budowę instrumentów muzycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia właściwości akustyczne instrumentów muzycznych, a szczególnie charakterystyki promieniowania kierunkowego instrumentów muzycznych
 • wymienia instrumenty muzyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku
 • opisuje właściwości akustyczne instrumentów muzycznych o nieokreślonej wysokości dźwięku
  4. charakteryzuje zależności między cechami fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi dźwięku
 • opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu ludzkiego
 • objaśnia mechanizm przetwarzania dźwięku w układzie słuchowym
 • definiuje pojęcie percepcji słuchowej
 • definiuje pojęcie stratnej kompresji dźwięku
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje parametry techniczne sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych w domenie analogowej i cyfrowej
 • opisuje parametry techniczne analogowych i cyfrowych sygnałów fonicznych
 • objaśnia zasadę działania przetworników analogowo- cyfrowych i cyfrowo-analogowych
 • opisuje wymagania techniczne dotyczące nagrań dźwiękowych
 • rozróżnia typy plików dźwiękowych na podstawie rozszerzenia nazwy pliku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje parametry techniczne plików dźwiękowych
  6. wykorzystuje mierniki do analizy parametrów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych
 • rozróżnia mierniki pod względem analizowanego parametru
 • dokonuje pomiaru parametrów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych za pomocą mierników
 • objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych
  7. charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie do realizacji nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia
 • opisuje parametry urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • objaśnia zasady funkcjonowania urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
 • objaśnia metody stosowania urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań i nagłośnień
  8. charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku
 • rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
 • wskazuje narzędzia do przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
 • opisuje procesy przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
  9. rozróżnia formy muzyczne
 • opisuje elementy dzieła muzycznego
 • odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie nutowym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje różne sposoby nagłośnienia wykonawców w zależności od gatunku muzycznego
 • rozróżnia współczesne gatunki muzyczne na podstawie opisu i analizy słuchowej
 • opisuje współczesne gatunki muzyczne
 • stosuje różne działania warsztatowe w celu wyeksponowania cech charakterystycznych gatunku nagrywanej muzyki
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

AUD.09.3 - Przygotowanie do rejestracji dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD9)

  1. korzysta z dokumentacji w procesie realizacji nagrań dźwiękowych
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji pod względem typu i zastosowania (np. rider techniczny, input lista, harmonogram produkcji)
 • opisuje zasady posługiwania się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych
 • sporządza zapotrzebowanie sprzętowe na podstawie dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych
 • odczytuje z dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych schematy połączeń urządzeń elektroakustycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje działania na podstawie dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych
 • tworzy harmonogram sesji nagraniowej
 • dokumentuje schematy połączeń urządzeń elektroakustycznych
  2. charakteryzuje pole akustyczne
 • rozróżnia i opisuje typy fal akustycznych
 • opisuje parametry fal akustycznych
 • rozpoznaje właściwości przestrzeni akustycznej na podstawie opisu
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD9 - dostosowuje przestrzeń akustyczną
 • określa parametry przestrzeni akustycznej
 • opisuje zjawiska zachodzące w przestrzeni akustycznej
 • opisuje wpływ właściwości przestrzeni akustycznej na realizację nagrań
 • rozróżnia narzędzia do pomiarów i symulacji właściwości przestrzeni akustycznej pod względem zasad działania i przeznaczenia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia słuchem i opisuje właściwości przestrzeni akustycznej w pomieszczeniu, w którym zaplanowane jest nagranie
 • przeprowadza pomiary właściwości przestrzeni akustycznej
 • modeluje właściwości przestrzeni akustycznej z wykorzystaniem oprogramowania
 • objaśnia wyniki pomiarów i symulacji właściwości przestrzeni akustycznej
 • modyfikuje przestrzeń akustyczną na potrzeby nagrania pomieszczenia
  4. analizuje zjawiska pochłaniania i rozpraszania dźwięku oraz izolacji akustycznej
 • opisuje właściwości akustyczne materiałów pochłaniających fale dźwiękowe
 • opisuje właściwości akustyczne materiałów rozpraszających fale dźwiękowe
 • opisuje metody izolacji akustycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje przetworniki elektroakustyczne
 • klasyfikuje przetworniki elektroakustyczne pod względem budowy i zasady działania
 • opisuje właściwości i parametry przetworników elektroakustycznych
 • opisuje budowę i działanie: mikrofonów, głośników, słuchawek, przetworników elektromagnetycznych stosowanych w instrumentach muzycznych, przetworników piezoelektrycznych stosowanych w instrumentach muzycznych
  6. stosuje zasady i prawa elektrotechniki dotyczące realizacji nagrań
 • wyjaśnia prawa elektrotechniki
 • definiuje wielkości i miary
  7. analizuje schematy blokowe oraz sposoby połączeń urządzeń elektroakustycznych zawarte w dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych
 • dobiera urządzenia elektroakustyczne zgodnie z dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych
 • wybiera rodzaje połączeń zgodnie z typem urządzeń i zastosowaniem
 • łączy urządzenia zgodnie z dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych
  8. kompletuje urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku
 • rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku pod względem budowy i przeznaczenia
 • opisuje właściwości urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy rejestracji dźwięku
 • dobiera urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku do przeprowadzenia nagrania
  9. konfiguruje urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku
 • przygotowuje urządzenia i osprzęt pomocniczy do przeprowadzenia nagrania
 • konfiguruje parametry sesji nagraniowej w oprogramowaniu stosowanym przy rejestracji dźwięku
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera nośnik do zapisu dźwięku
 • rozróżnia typy nośników dźwięku pod względem budowy i przeznaczenia
 • opisuje właściwości nośników dźwięku
 • opisuje parametry techniczne nośników dźwięku
 • dobiera nośnik dźwięku do urządzenia rejestrującego dźwięk (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera pojemność nośnika dźwięku do parametrów nagrania
 • dobiera nośnik ze względu na jego właściwości brzmieniowe
  11. dobiera formaty cyfrowego zapisu dźwięku
 • rozróżnia formaty cyfrowego zapisu dźwięku pod względem parametrów technicznych
 • opisuje parametry techniczne formatów cyfrowego zapisu dźwięku
 • dopasowuje format cyfrowego zapisu dźwięku do parametrów nagrania

AUD.09.4 - Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.9)

  1. przygotowuje osprzęt pomocniczy oraz przewody połączeniowe do nagrania dźwięku
 • określa zapotrzebowanie na osprzęt pomocniczy, uwzględniając typ urządzeń i mikrofonów
 • określa zapotrzebowanie na przewody połączeniowe, uwzględniając typ urządzeń i mikrofonów
 • dobiera osprzęt pomocniczy zgodnie z zapotrzebowaniem
 • dobiera przewody połączeniowe zgodnie z zapotrzebowaniem
  2. przygotowuje przedwzmacniacze mikrofonowe
 • rozróżnia rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych pod względem budowy i przeznaczenia
 • opisuje parametry przedwzmacniaczy mikrofonowych
 • dobiera ustawienia przedwzmacniaczy do charakterystyki źródeł dźwięku i typu mikrofonu
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.9 - przygotowuje mikrofony do nagrania dźwięku
 • rozróżnia typy mikrofonów pod względem budowy i zastosowania
 • opisuje parametry i właściwości mikrofonów
 • dobiera mikrofony do charakterystyki źródła dźwięku
 • dobiera mikrofony do warunków nagrania
  4. stosuje różne techniki mikrofonowe podczas realizacji nagrań
 • rozróżnia techniki mikrofonowe pod względem liczby stosowanych kanałów i objaśnia ich zasady działania
 • objaśnia i umie zastosować techniki mikrofonowe ujęć bliskich oraz ogólnych
 • objaśnia techniki mikrofonowe stosowane przy nagraniach instrumentów muzycznych, głosu ludzkiego oraz innych niemuzycznych źródeł dźwięku
 • ustawia mikrofony przy źródłach dźwięku zgodnie z regułami dotyczącymi różnych technik mikrofonowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym instrumencie do techniki gry stosowanej przez wykonawcę
 • dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym źródle dźwięku do właściwości tego źródła dźwięku
 • łączy mikrofony z przedwzmacniaczami mikrofonowymi lub urządzeniami rejestrującymi ze zintegrowanymi przedwzmacniaczami mikrofonowymi
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje różne techniki odbioru sygnału bezpośrednio ze źródła dźwięku
 • opisuje rodzaje i parametry przetworników elektroakustycznych oraz połączeń liniowych instrumentów muzycznych, służących do odbioru sygnału bezpośrednio ze źródła dźwięku
 • dobiera rodzaj połączenia i osprzęt pomocniczy służący do odbioru sygnału bezpośrednio ze źródła dźwięku
 • podłącza źródła sygnału bezpośredniego do dalszych urządzeń (np. przetwarzających i rejestrujących sygnał)

AUD.09.5 - Rejestracja dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD09)

  1. przeprowadza proces rejestracji dźwięku
 • rozróżnia i opisuje tryby rejestracji dźwięku (np. punch in, pre-roll)
 • dobiera tryb rejestracji dźwięku do rejestrowanego materiału dźwiękowego
 • opisuje parametry rejestrowanego dźwięku
 • rejestruje materiał dźwiękowy
  2. monitoruje proces rejestracji dźwięku
 • kontroluje parametry rejestrowanego dźwięku
 • koryguje proces rejestracji dźwięku, kierując się oceną słuchową i wskazaniami mierników
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD09 - dokonuje oceny poprawności zarejestrowanego dźwięku
 • ocenia słuchowo i opisuje parametry zarejestrowanego dźwięku
 • dostrzega, rozpoznaje i opisuje typy ewentualnych zniekształceń i zakłóceń w zarejestrowanym dźwięku
 • bada parametry zarejestrowanego dźwięku przy pomocy instrumentów pomiarowych

AUD.09.6 - Miksowanie dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD 09)

  1. stosuje konsolety mikserskie do montowania dźwięku
 • rozróżnia typy konsolet mikserskich pod względem budowy i przeznaczenia
 • opisuje właściwości konsolet mikserskich
 • opisuje funkcje poszczególnych bloków konsolet mikserskich
 • korzysta z dostępnych regulacji poszczególnych bloków funkcyjnych konsolety mikserskiej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • łączy konsolety z urządzeniami peryferyjnymi
 • steruje drogą sygnałów fonicznych w konsolecie mikserskiej
 • kontroluje poziomy sygnałów fonicznych w torach konsolety mikserskiej
 • ustala poziomy sygnałów fonicznych na wejściach, wyjściach i stopniach pośrednich poszczególnych torów sygnałowych konsolety mikserskiej
  2. stosuje oprogramowanie do wielośladowego miksowania dźwięku
 • rozróżnia oprogramowanie do wielośladowego miksowania dźwięku pod względem funkcjonalności
 • opisuje funkcje oprogramowania do wielośladowego miksowania dźwięku
 • opisuje funkcje poszczególnych sekcji oprogramowania do wielośladowego miksowania dźwięku
 • reguluje parametry oprogramowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • steruje drogą sygnałów fonicznych w oprogramowaniu
 • kontroluje poziomy sygnałów fonicznych w wirtualnych torach w oprogramowaniu
 • ustala poziomy sygnałów fonicznych na wejściach, wyjściach i stopniach pośrednich poszczególnych wirtualnych torów sygnałowych w oprogramowaniu
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD 09 - stosuje automatykę w procesie miksowania dźwięku
 • opisuje cele zastosowania automatyki w procesie miksowania dźwięku
 • opisuje tryby automatyki w procesie miksowania dźwięku
 • tworzy ścieżki automatyki w procesie miksowania dźwięku
 • przypisuje parametry do ścieżek automatyki w procesie miksowania dźwięku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykreśla krzywe automatyki w procesie miksowania dźwięku
 • rejestruje krzywe automatyki w procesie miksowania dźwięku
 • edytuje krzywe automatyki w procesie miksowania dźwięku
  4. przeprowadza proces miksowania dźwięku
 • ustala proporcje pomiędzy poziomami sygnałów na podstawie analizy słuchowej
 • ustala umiejscowienie źródeł dźwięku w obrazie dźwiękowym na podstawie analizy słuchowej
 • kształtuje barwę, dynamikę i przestrzeń miksowanych źródeł dźwięku
 • rozpoznaje niezgodności w polaryzacji sygnałów oraz przesunięć fazowych na podstawie oceny słuchowej i wskazań instrumentów pomiarowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • koryguje niezgodności w polaryzacji sygnałów
 • kontroluje poziom sumy sygnałów na podstawie oceny słuchowej i za pomocą mierników

AUD.09.7 - Przetwarzanie dźwięku (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.09)

  1. stosuje sprzętowe i programowe korektory charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego
 • rozróżnia korektory charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego pod względem budowy i zasady działania
 • opisuje zasadę działania korektorów charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego
 • opisuje parametry i funkcje korektorów charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego
 • rozpoznaje potrzebę zastosowania korektorów charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego, kierując się oceną słuchową i wskazaniami analizatorów widma (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • koryguje charakterystykę częstotliwościową sygnału fonicznego, a pośrednio – odczuwaną barwę dźwięku, kierując się oceną słuchową i wskazaniami analizatorów widma
  2. stosuje sprzętowe i programowe procesory dynamiki dźwięku
 • rozróżnia procesory dynamiki dźwięku pod względem budowy i zasady działania
 • opisuje zasadę działania procesorów dynamiki dźwięku
 • opisuje parametry i funkcje procesorów dynamiki dźwięku
 • rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów dynamiki dźwięku, kierując się oceną słuchową i wskazaniami mierników poziomów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przekształca dynamikę dźwięku, kierując się oceną słuchową i wskazaniami mierników poziomów
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.09 - stosuje sprzętowe i programowe procesory do modyfikacji przestrzeni dźwięku
 • rozróżnia procesory do modyfikacji przestrzeni zarejestrowanego dźwięku pod względem budowy i zasady działania
 • opisuje zasadę działania procesorów do modyfikacji przestrzeni dźwięku
 • opisuje parametry i funkcje procesorów do modyfikacji przestrzeni dźwięku
 • rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów do modyfikacji przestrzeni dźwięku, kierując się oceną słuchową (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modyfikuje przestrzeń dźwięku, kierując się oceną słuchową
  4. stosuje sprzętowe i programowe procesory efektów
 • rozróżnia procesory efektów pod względem budowy i zasad działania
 • opisuje zasady działania procesorów efektów
 • opisuje parametry i funkcje procesorów efektów
 • rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów efektów, kierując się oceną słuchową (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przetwarza dźwięk za pomocą procesorów efektów, kierując się oceną słuchową
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje kombinacje procesorów przetwarzających dźwięk
 • opisuje wzajemny wpływ procesorów przetwarzających dźwięk
 • zestawia tory efektowe
 • posługuje się procesorami złożonymi (np. typu channel strip, multi-efekt)
 • komutuje sygnały między procesorami (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przetwarza sygnał z użyciem kombinacji procesorów, kierując się oceną słuchową, wskazaniami mierników i analizatorów
  6. stosuje procesory do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • rozróżnia procesory służące do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego pod względem budowy i przeznaczenia
 • opisuje zasady działania procesorów do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • opisuje parametry i funkcje procesorów do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego, kierując się oceną słuchową, wskazaniami mierników i analizatorów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przetwarza dźwięk za pomocą procesorów do obróbki końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego, kierując się oceną słuchową, wskazaniami mierników i analizatorów

AUD.09.8 - Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.09)

  1. charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie systemu MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
 • opisuje właściwości systemu MIDI
 • rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie systemu MIDI pod względem przeznaczenia
 • opisuje parametry techniczne oraz funkcje urządzeń i osprzętu pomocniczego oprogramowania systemu MIDI
  2. dokonuje sprzętowych i programowych połączeń z użyciem systemu MIDI
 • opisuje typy połączeń z użyciem systemu MIDI
 • opisuje właściwości połączeń w systemie MIDI
 • zestawia połączenia urządzeń, osprzętu pomocniczego i oprogramowania z użyciem systemu MIDI
 • ustawia parametry urządzeń i oprogramowania w celu prowadzenia komunikacji między nimi z użyciem systemu MIDI
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.09 - dobiera programy sekwencerowe
 • rozróżnia typy programów sekwencerowych pod względem zastosowania i funkcjonalności
 • dokonuje wyboru programu sekwencerowego odpowiednio do charakteru zadania zawodowego
  4. operuje zdarzeniami i plikami systemu MIDI
 • rozróżnia zdarzenia i pliki systemu MIDI pod względem typu i zastosowania
 • opisuje parametry zdarzeń i plików systemu MIDI
 • dokonuje zapisu zdarzeń i plików systemu MIDI
 • edytuje zdarzenia i pliki systemu MIDI (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odtwarza zdarzenia i pliki systemu MIDI
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokonuje mapowania kontrolerów systemu MIDI
 • rozróżnia kontrolery wykorzystujące system MIDI pod względem budowy i przeznaczenia (np. klawiatury sterujące, kontrolery obrotowe, dotykowe i suwakowe)
 • opisuje parametry i funkcje kontrolerów systemu MIDI
 • mapuje parametry oprogramowania w kontrolerach systemu MIDI
  6. kontroluje oprogramowanie za pomocą zmapowanych kontrolerów systemu MIDI
 • opisuje typy połączeń kontrolerów systemu MIDI z oprogramowaniem
 • wykorzystuje kontrolery systemu MIDI do generowania zdarzeń sterujących w oprogramowaniu
  7. obsługuje sprzętowe i programowe instrumenty sterowane za pomocą systemu MIDI
 • rozróżnia instrumenty sterowane za pomocą systemu MIDI pod względem typu i przeznaczenia
 • dobiera instrumenty sterowane za pomocą systemu MIDI do realizacji zadania zawodowego
 • opisuje parametry i funkcje instrumentów sterowanych za pomocą systemu MIDI
  8. konfiguruje generatory, bloki przetwarzające i modulujące dźwięk w instrumentach MIDI
 • rozróżnia generatory (np. oscylatory, źródła szumu, odtwarzacze próbek), bloki przetwarzające i modulujące sygnał w instrumentach (np. LFO, obwiednię) pod względem typu i przeznaczenia
 • ustawia parametry bloków instrumentu, kierując się oceną słuchową i wskazaniami instrumentów pomiarowych
  9. kontroluje urządzenia i oprogramowanie studia dźwiękowego z użyciem komunikatów sterująco-synchronizujących systemu MIDI
 • rozróżnia komunikaty sterująco-synchronizujące w systemie MIDI pod względem przeznaczenia (np. kontrola odtwarzania, synchronizacja czasowa)
 • opisuje właściwości i przeznaczenie komunikatów sterująco-synchronizujących (np. mmc, beat clock, mtc, spp)
 • dobiera komunikaty sterująco-synchronizujące w celu sterowania urządzeniami i oprogramowaniem
 • opisuje parametry i funkcje środków technicznych kontrolujących synchronizację z użyciem systemu MIDI (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje sprzętowych i programowych połączeń umożliwiających sterowanie i synchronizację
 • synchronizuje czasowo urządzenia i oprogramowanie, wykorzystując komunikaty synchronizujące systemu MIDI
 • steruje urządzeniami i oprogramowaniem z użyciem komunikatów sterujących systemu MIDI

AUD.09.9 - Język angielski zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.09)

  1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku angielskim (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku angielskim umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka angielskiego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.09 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku angielskim w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowym (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania innych osób
 • proponuje i zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji , reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku angielskim w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje podane w języku angielskim
 • przekazuje w języku angielskim informacje podane w języku polskim lub angielskim
 • przedstawia publicznie w języku angielskim wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku angielskim, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

AUD.09.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.09.)

  1. przeciwdziała narażeniu na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
 • wymienia czynniki szkodliwe działające na organizm człowieka w środowisku pracy
 • opisuje skutki oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych
 • opisuje wynikające z norm i przepisów oraz właściwości ludzkiego organizmu dopuszczalne poziomy narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
  2. przeciwdziała zagrożeniom na stanowisku pracy
 • opisuje zagrożenia występujące na stanowisku pracy
 • opisuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom występującym na stanowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.09. - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące
 • objaśnia zasady zachowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy (np. kolejność uruchamiania ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związane z realizacją nagrań urządzeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych)
 • objaśnia zasady dotyczące ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania czynności związanych z realizacją nagrań
 • wymienia sposoby przeciwdziałania ryzyku zawodowemu
 • omawia stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie sytuacji w środowisku pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia środki gaśnicze pod względem możliwości ich zastosowania do gaszenia stanowisk komputerowych oraz urządzeń elektrycznych
  4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • omawia zasady organizacji stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii
 • opisuje działania prewencyjne zapobiegające powstaniu pożaru lub innego zagrożenia w miejscu pracy
 • omawia zagrożenia wynikające z wykorzystywania urządzeń w procesie realizacji nagrań niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • opisuje sposób łączenia urządzeń i organizacji okablowania uwzględniający bezpieczeństwo pracy i ochronę przeciwpożarową
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje środki ochrony indywidualnej stosowane na stanowisku pracy
 • opisuje środki ochrony zbiorowej stosowane na stanowisku pracy
 • używa środków ochrony indywidualnej podczas pracy
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas pracy z dźwiękiem do panujących warunków
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji