LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD1

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 1

1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.01 - Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do robót drogowych;
5) sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych;
6) wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych;
7) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót drogowych;
8) stosuje przepisy ruchu drogowego podczas wykonywania robót;
9) wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD1 - Uczeń:
1) określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych;
2) wykonuje bieżące przeglądy techniczne maszyn i urządzeń drogowych;
3) stosuje materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych;
4) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
5) rozpoznaje uszkodzenia maszyn i urządzeń drogowych oraz zgłasza je do naprawy;
6) uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn i urządzeń po naprawach i przeglądach;
7) prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych;
8) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do naprawy i transportu.

3. Wykonywanie robót ziemnych
Kwalifikacje w zawodzie BD 01 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje budowli ziemnych;
2) korzysta z dokumentacji dotyczącej wykonywania robót ziemnych;
3) wykonuje obliczenia mas ziemnych;
4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem robót ziemnych;
5) stosuje metody wykonywania robót ziemnych;
6) posługuje się narzędziami podczas wykonywania robót ziemnych;
7) dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn do robót ziemnych;
8) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót ziemnych oraz robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9) wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i drogowych obiektów
inżynierskich;
10) dobiera środki transportu do określonych robót ziemnych;
11) przestrzega zasad transportu i składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych;
12) wykonuje roboty ziemne związane z umacnianiem i zabezpieczaniem skarp budowli
ziemnych;
13) wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
14) ocenia jakość wykonanych robót ziemnych;
15) sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.

4. Wykonywanie nawierzchni drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD01 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy pasa drogowego;
2) rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
3) korzysta z dokumentacji technicznej dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych;
5) stosuje materiały do wykonywania poszczególnych warstw drogi;
6) obsługuje maszyny i urządzenia podczas układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
7) dobiera środki transportu do określonych robót drogowych;
8) wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
10) wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni
nieulepszonych i ulepszonych;
11) wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12) wykonuje roboty związane z budową nawierzchni drogowych obiektów inżynierskich;
13) wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
14) ocenia jakość wykonanych robót drogowych;
15) sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.