LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD19

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.19OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 19

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.19 - Uczeń:
1) klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
3) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
4) posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci gazowych;
5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji
gazowych;
6) wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;
7) organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
9) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
10) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą do budowy sieci gazowych;
11) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych;
12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w sieciach gazowych;
13) dobiera i montuje gazomierze przemysłowe;
14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;
15) montuje i zabezpiecza kurki główne;
16) wykonuje przedmiar robót związanych z budową sieci gazowych;
17) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych;
18) wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych;
19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
20) przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;
23) wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD19 - Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje;
2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;
3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych;
4) wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy gazowych do eksploatacji;
5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu;
6) kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;
7) przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania
odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;
8) kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni;
9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych;
10) kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji;
11) organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy
gazowych;
12) organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;
13) prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych;
14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania;
15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami.