LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.17

Organizacja i dokumentacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.17
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 17

BUD.17.2 - Podstawy gazownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.17)

  1. stosuje podstawy mechaniki og贸lnej
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia zwi膮zane ze statyk膮 konstrukcji i wytrzyma艂o艣ci膮 materia艂贸w
 • analizuje zachowanie si臋 konstrukcji i rur pod wp艂ywem obci膮偶e艅 zewn臋trznych i wewn臋trznych
  2. stosuje podstawy mechaniki p艂yn贸w
 • rozpoznaje wielko艣ci charakteryzuj膮ce stan gazu doskona艂ego i rzeczywistego
 • wyja艣nia poj臋cia i prawa zwi膮zane z przep艂ywem cieczy i gaz贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci p艂yn贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje przep艂yw贸w w ruroci膮gach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje straty ci艣nienia wywo艂ane tarciem i oporami miejscowymi
 • opisuje zjawisko uderzenia hydraulicznego w przewodach ci艣nieniowych
 • oblicza straty ci艣nienia w odcinkach ruroci膮g贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.17 - analizuje zagadnienia zwi膮zane z geologi膮 i geochemi膮 z艂贸偶
 • opisuje budow臋 skorupy ziemskiej
 • opisuje rodzaje ska艂 wyst臋puj膮cych w litosferze
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami zwi膮zanymi z geologi膮 z艂o偶ow膮
 • analizuje hipotezy powstawania z艂贸偶 ropy naftowej i gazu ziemnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody poszukiwania z艂贸偶 gazu ziemnego i ropy naftowej
 • wymienia zasoby z艂贸偶 gazu ziemnego i ropy naftowej w Rzeczypospolitej Polskiej i na 艣wiecie
 • opisuje budow臋 odwiertu gazowego
 • wyja艣nia zasady eksploatacji z艂贸偶 gazu ziemnego
  4. charakteryzuje paliwa gazowe
 • rozpoznaje rodzaje paliw gazowych i opisuje ich w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje kryteria u偶yteczno艣ci paliw gazowych
 • klasyfikuje paliwa gazowe ze wzgl臋du na pochodzenie, sk艂ad i kryteria u偶yteczno艣ci
  5. Kwalifikacje zawodowe - analizuje procesy spalania paliw gazowych
 • wyja艣nia proces spalania paliw gazowych
 • okre艣la parametry i warunki niezb臋dne do prawid艂owego procesu spalania
 • rozr贸偶nia rodzaje proces贸w spalania
 • wyja艣nia wp艂yw nadmiaru powietrza w procesach spalania paliw gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza ilo艣膰 powietrza niezb臋dnego do spalania paliw gazowych
 • okre艣la sk艂ad spalin
 • wyja艣nia proces powstawania tlenku w臋gla oraz jego wp艂yw na organizm cz艂owieka
 • oblicza ilo艣膰 spalin
 • opisuje wp艂yw produkt贸w spalania na 艣rodowisko naturalne
  6. analizuje r贸wnanie stanu gazu doskona艂ego
 • opisuje zwi膮zek mi臋dzy ci艣nieniem, temperatur膮 i obj臋to艣ci膮 gaz贸w
 • opisuje gaz doskona艂y i rzeczywisty
 • analizuje przemiany fazowe p艂yn贸w
 • przelicza warto艣ci ci艣nienia, temperatury i obj臋to艣ci gazu na warunki normalne i standardowe
  7. charakteryzuje technologie wydobycia, oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego
 • opisuje metody poszukiwania gazu ziemnego
 • opisuje technologie wydobycia gazu ziemnego
 • analizuje metody oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego
  8. przestrzega zasad skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego
 • okre艣la cechy skroplonego gazu ziemnego LNG
 • analizuje metody skraplania i regazyfikacji gazu
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.17.3 - Organizowanie prac zwi膮zanych z budow膮 sieci i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD17)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci i instalacji gazowych
 • korzysta z akt贸w prawnych, norm technicznych, katalog贸w oraz specyfikacji technicznych dotycz膮cych sieci i instalacji gazowych
 • interpretuje informacje zawarte w warunkach technicznych, uzgodnieniach oraz w dokumentacji projektowej sieci i instalacji gazowych
 • analizuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych, schematach oraz profilach sieci gazowych
 • analizuje informacje zawarte na rzutach, przekrojach oraz rozwini臋ciach instalacji gazowych
  2. organizuje prace zwi膮zane z budow膮 sieci i instalacji gazowych
 • charakteryzuje rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z budow膮, remontem i modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy sieci, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
 • planuje prace zwi膮zane z budow膮 sieci i instalacji gazowych
 • analizuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 warunkami technicznymi wykonywania rob贸t
 • koordynuje prace oraz rozdziela zadania zawodowe, uwzgl臋dniaj膮c kwalifikacje pracownik贸w
 • sprawdza jako艣膰 wykonanych rob贸t budowlanych i monta偶owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD17 - prowadzi dokumentacj臋 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci oraz monta偶em instalacji gazowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z uzupe艂nianiem i kompletowaniem dokument贸w zwi膮zanych z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • dokumentuje przebieg rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci i instalacji gazowych
 • analizuje informacje i wpisy zawarte w dzienniku budowy
 • wyja艣nia spos贸b prowadzenia i przechowywania dziennika budowy
  4. przestrzega zasad przeprowadzania odbior贸w technicznych sieci i instalacji gazowych
 • nadzoruje oraz wykonuje prace zwi膮zane z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi sieci oraz instalacji gazowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z przekazywaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych do u偶ytkowania
 • kompletuje i prowadzi dokumentacj臋 odbiorow膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • wskazuje osoby uprawnione do przeprowadzania oraz dokumentowania odbior贸w technicznych gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce budowy kot艂owni gazowych
 • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce budowy kot艂owni gazowych
 • okre艣la wymagania techniczne dla pomieszcze艅 kot艂owni gazowych
 • przestrzega warunk贸w monta偶u kot艂贸w gazowych
  6. organizuje prace zwi膮zane z budow膮 i modernizacj膮 kot艂owni gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do prac zwi膮zanych z budow膮 i modernizacj膮 kot艂owni gazowych oraz okre艣la rodzaj i zakres prac
 • analizuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami wykonywania rob贸t
 • organizuje prace zwi膮zane z budow膮 lub modernizacj膮 kot艂owni gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozdziela zadania zawodowe zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami pracownik贸w
 • weryfikuje jako艣膰 wykonanych rob贸t

BUD.17.4 - Organizowanie prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.17)

  1. organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych zgodnie z procedurami prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
 • okre艣la prace niebezpieczne i gazoniebezpieczne prowadzone w czynnych sieciach i instalacjach gazowych
 • okre艣la zasady wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
 • okre艣la rodzaje polece艅 wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
 • analizuje informacje zawarte w poleceniu wykonania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala odpowiedzialno艣膰 os贸b oraz sk艂ad osobowy przy wykonywaniu prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych w sieciach i instalacjach gazowych
 • rozr贸偶nia oznakowanie obiekt贸w technologicznych sieci gazowych
 • przestrzega procedur dotycz膮cych wy艂膮czania gazoci膮g贸w z u偶ytkowania oraz prac w艂膮czeniowych do czynnej sieci gazowej
 • organizuje prace eksploatacyjne prowadzone w czynnych sieciach i instalacjach gazowych
 • ustala spos贸b prowadzenia prac w strefach zagro偶enia wybuchem
 • charakteryzuje zasady wykonywania prac eksploatacyjnych w obiektach technologicznych sieci gazowych
  2. przestrzega zasad przekazywania gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych do eksploatacji
 • organizuje prace zwi膮zane z przekazywaniem sieci gazowych do u偶ytkowania
 • organizuje prace zwi膮zane z przekazywaniem instalacji gazowych do u偶ytkowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.17 - organizuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 lub modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • charakteryzuje rodzaj i zakres prowadzonych prac zwi膮zanych z konserwacj膮, napraw膮 lub modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do prac
 • planuje rodzaj i zakres prac
 • interpretuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozdziela zadania zawodowe zgodnie z kwalifikacjami pracownik贸w
 • koordynuje roboty zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 lub modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • ocenia jako艣ci wykonanych rob贸t
  4. pos艂uguje si臋 instrukcjami eksploatacji urz膮dze艅 gazowych
 • okre艣la zasady uruchamiania i eksploatacji odbiornik贸w gazu
 • analizuje dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 urz膮dze艅 gazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • charakteryzuje rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do prac
 • okre艣la rodzaj i zakres prac
 • odczytuje informacje zawarte na tabliczkach znamionowych urz膮dze艅 gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami wykonywania rob贸t
 • koordynuje roboty zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • rozdziela zadania zawodowe zgodnie z kwalifikacjami pracownik贸w
 • wykonuje prace zwi膮zane ze sprawdzeniem oraz weryfikacj膮 jako艣ci wykonanych rob贸t
  6. charakteryzuje warunki techniczne eksploatacji kot艂owni gazowych
 • okre艣la zasady eksploatacji kot艂owni gazowych
 • okre艣la warunki eksploatacji kot艂贸w gazowych
  7. organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 kot艂owni gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 kot艂owni gazowych
 • okre艣la rodzaj i zakres prac
 • analizuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t
 • rozdziela zadania zawodowe zgodnie z kwalifikacjami i uprawnieniami pracownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • weryfikuje jako艣膰 wykonanych rob贸t

BUD.17.5 - Organizowanie prac zwi膮zanych z zabezpieczaniem awarii sieci i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD17)

  1. organizuje prace zwi膮zane z usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych oraz zabezpieczaniem ich skutk贸w
 • oblicza ilo艣膰 gazu traconego w wyniku awarii sieci gazowej
 • oznakowuje miejsce awarii sieci i instalacji gazowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz sprz臋t s艂u偶膮cy do wykonania pracy zwi膮zanej z zabezpieczaniem i usuwaniem skutk贸w awarii
 • stosuje procedury obowi膮zuj膮ce podczas zabezpieczania i usuwania skutk贸w awarii sieci i instalacji gazowych
  2. przewiduje zagro偶enia wynikaj膮ce z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe ostrzegaj膮ce przed niekontrolowanym wyciekiem gazu
 • wskazuje zagro偶enia wynikaj膮ce z wycieku paliwa gazowego dla ludzi, mienia i 艣rodowiska naturalnego

BUD.17.6 - Dokumentowanie prac zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 17)

  1. wykonuje przedmiary, obmiary oraz kosztorysy rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
 • sporz膮dza zestawienia materia艂贸w, sprz臋tu i koszt贸w pracy dla gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • sporz膮dza specyfikacje materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu potrzebnego do budowy i remontu gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • sporz膮dza oferty na roboty zwi膮zane z budow膮 i remontem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
  2. stosuje techniki komputerowe wspomagaj膮ce projektowanie i kosztorysowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz remontem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • korzysta z graficznych program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie sieci i instalacji gazowych
 • korzysta z obliczeniowych program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie sieci i instalacji gazowych
 • korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych kosztorysowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci i instalacji gazowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD 17 - wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy niskiego ci艣nienia w uk艂adzie otwartym oraz instalacji gazowych
 • oblicza zapotrzebowanie na gaz odcink贸w sieci gazowej
 • ustala obci膮偶enia obliczeniowe odcink贸w sieci gazowych niskiego ci艣nienia w uk艂adzie otwartym
 • wykonuje obliczeniowe schematy graficzne
 • pos艂uguje si臋 nomogramami doboru 艣rednic gazoci膮g贸w i przy艂膮czy niskiego ci艣nienia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje warunki techniczne przy艂膮czenia do sieci gazowej
 • oblicza wsp贸艂czynnik konwersji dla gazu ziemnego
 • dobiera gazomierze i reduktory w punktach gazowych
 • okre艣la materia艂y, dobiera armatur臋 i technologi臋 wykonania gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych
 • analizuje i sporz膮dza profile pod艂u偶ne i poprzeczne gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych
 • oblicza zapotrzebowanie na gaz budynk贸w i lokali mieszkalnych oraz instalacji gazowych
 • wykonuje obliczenia hydrauliczne instalacji gazowych
 • wykonuje oraz analizuje rzuty oraz rozwini臋cia instalacji gazowych
 • pos艂uguje si臋 nomogramami do wymiarowania instalacji gazowych
  4. dokumentuje odbi贸r techniczny gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • okre艣la zakres dokumentacji zwi膮zanej z odbiorem technicznym gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • interpretuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej odbior贸w gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • kompletuje dokumenty zwi膮zane z odbiorem technicznym
 • analizuje informacje zawarte w normach technicznych, standardach oraz instrukcjach dotycz膮cych odbioru gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala osoby uprawnione do sporz膮dzania i sygnowania protoko艂贸w z przeprowadzonych odbior贸w technicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokumentuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem oraz przekazaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych do eksploatacji
 • rozr贸偶nia rodzaje dokument贸w zwi膮zanych z uruchomieniem oraz przekazaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych do eksploatacji
 • uzupe艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z uruchomieniem oraz przekazaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych do eksploatacji
 • kompletuje dokumentacj臋
  6. dokumentuje kontrol臋 stanu technicznego gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • sporz膮dza i analizuje harmonogramy kontroli technicznej sieci i instalacji gazowych
 • przestrzega termin贸w kontroli stanu technicznego sieci i instalacji gazowych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokument贸w zwi膮zanych z kontrol膮 stanu technicznego sieci i instalacji gazowych
 • uzupe艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z kontrol膮 stanu technicznego gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
  7. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 eksploatacyjn膮 sieci i instalacji gazowych
 • analizuje i interpretuje informacje zawarte w dokumentacji eksploatacyjnej sieci i instalacji gazowych
 • okre艣la wymagan膮 zawarto艣膰 instrukcji eksploatacji
 • okre艣la spos贸b przechowywania i prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej
  8. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 kot艂owni gazowych
 • odczytuje i analizuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej kot艂owni gazowych
 • analizuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej kot艂owni gazowych
 • analizuje informacje zawarte w instrukcjach obs艂ugi i eksploatacji kot艂owni gazowych

BUD.17.7 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.17)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.17 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • pr