LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.16

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.16
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 16

BUD.16.2 - Podstawy gazownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.16)

  1. stosuje podstawy mechaniki og贸lnej
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia zwi膮zane ze statyk膮 konstrukcji i wytrzyma艂o艣ci膮 materia艂贸w
 • analizuje zachowanie si臋 konstrukcji i rur pod wp艂ywem obci膮偶e艅 zewn臋trznych i wewn臋trznych
  2. stosuje podstawy mechaniki p艂yn贸w
 • rozpoznaje wielko艣ci charakteryzuj膮ce stan gazu doskona艂ego i rzeczywistego
 • wyja艣nia poj臋cia i prawa zwi膮zane z przep艂ywem cieczy i gaz贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci p艂yn贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje przep艂yw贸w w ruroci膮gach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje straty ci艣nienia wywo艂ane tarciem i oporami miejscowymi
 • opisuje zjawisko uderzenia hydraulicznego w przewodach ci艣nieniowych
 • oblicza straty ci艣nienia w odcinkach ruroci膮g贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.16 - analizuje zagadnienia zwi膮zane z geologi膮 i geochemi膮 z艂贸偶
 • opisuje budow臋 skorupy ziemskiej
 • opisuje rodzaje ska艂 wyst臋puj膮cych w litosferze
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami zwi膮zanymi z geologi膮 z艂o偶ow膮
 • analizuje hipotezy powstawania z艂贸偶 ropy naftowej i gazu ziemnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody poszukiwania z艂贸偶 gazu ziemnego i ropy naftowej
 • wymienia zasoby z艂贸偶 gazu ziemnego i ropy naftowej w Rzeczypospolitej Polskiej i na 艣wiecie
 • opisuje budow臋 odwiertu gazowego
 • wyja艣nia zasady eksploatacji z艂贸偶 gazu ziemnego
  4. charakteryzuje paliwa gazowe
 • rozpoznaje rodzaje paliw gazowych i opisuje ich w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje kryteria u偶yteczno艣ci paliw gazowych
 • klasyfikuje paliwa gazowe ze wzgl臋du na pochodzenie, sk艂ad i kryteria u偶yteczno艣ci
  5. Kwalifikacje zawodowe - analizuje procesy spalania paliw gazowych
 • wyja艣nia proces spalania paliw gazowych
 • okre艣la parametry i warunki niezb臋dne do prawid艂owego procesu spalania
 • rozr贸偶nia rodzaje proces贸w spalania
 • wyja艣nia wp艂yw nadmiaru powietrza w procesach spalania paliw gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza ilo艣膰 powietrza niezb臋dnego do spalania paliw gazowych
 • okre艣la sk艂ad spalin
 • wyja艣nia proces powstawania tlenku w臋gla oraz jego wp艂yw na organizm cz艂owieka
 • oblicza ilo艣膰 spalin
 • opisuje wp艂yw produkt贸w spalania na 艣rodowisko naturalne
  6. analizuje r贸wnanie stanu gazu doskona艂ego
 • opisuje zwi膮zek mi臋dzy ci艣nieniem, temperatur膮 i obj臋to艣ci膮 gaz贸w
 • opisuje gaz doskona艂y i rzeczywisty
 • analizuje przemiany fazowe p艂yn贸w
 • przelicza warto艣ci ci艣nienia, temperatury i obj臋to艣ci gazu na warunki normalne i standardowe
  7. charakteryzuje technologie wydobycia, oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego
 • opisuje metody poszukiwania gazu ziemnego
 • opisuje technologie wydobycia gazu ziemnego
 • analizuje metody oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego
  8. przestrzega zasad skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego
 • okre艣la cechy skroplonego gazu ziemnego LNG (liquefied natural gas)
 • analizuje metody skraplania i regazyfikacji gazu
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.16.3 - Podstawy budownictwa w zakresie monta偶u instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD16)

  1. charakteryzuje obiekty budowlane i ich elementy
 • rozr贸偶nia obiekty budowlane i budowle
 • klasyfikuje obiekty budowlane ze wzgl臋du na funkcj臋 i wysoko艣膰
 • wymienia elementy i funkcje obiekt贸w budowlanych
  2. rozr贸偶nia konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • wymienia uk艂ady konstrukcyjne obiekt贸w budowlanych
 • rozpoznaje technologie wykonania obiekt贸w budowlanych i liniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD16 - charakteryzuje materia艂y budowlane
 • klasyfikuje materia艂y budowlane wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • rozr贸偶nia wyroby budowlane
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • wymienia mo偶liwo艣ci zastosowania materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu i magazynowania materia艂贸w budowlanych
  4. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje przyrz膮d贸w do wykonania pomiar贸w liniowych i wysoko艣ciowych
 • dobiera przyrz膮dy i aparatur臋 do wykonania pomiar贸w liniowych i wysoko艣ciowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszty pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  6. charakteryzuje elementy zagospodarowania terenu budowy
 • opisuje wymagania dotycz膮ce zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy
 • opisuje elementy zagospodarowania terenu budowy
 • wyja艣nia cel i spos贸b wyznaczania stref niebezpiecznych na terenie budowy
 • opisuje zagro偶enia zwi膮zane z nieprawid艂owym zabezpieczeniem terenu budowy
  7. charakteryzuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wskazuje 艣rodki transportu wykorzystywane do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • opisuje zasady transportu w budownictwie
  8. okre艣la rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅
 • charakteryzuje elementy rusztowa艅
 • przestrzega zasad eksploatacji rusztowa艅
  9. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • stosuje normy techniczne dotycz膮ce wykonywania rysunk贸w technicznych
 • stosuje zasady rzutowania prostok膮tnego
 • wykonuje rzuty, przekroje oraz rozwini臋cia bry艂
 • interpretuje informacje zawarte na rysunkach budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza szkice element贸w budowlanych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowlan膮
 • rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w uzgodnieniach i warunkach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w obliczeniach i zestawieniach w dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte na rysunkach dokumentacji budowlanej
  11. charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych oraz okre艣la ich przeznaczenie
 • rozr贸偶nia rodzaje grunt贸w budowlanych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • analizuje w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych i ich przeznaczenie
  12. charakteryzuje metody wykonywania rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykop贸w
 • okre艣la sposoby wykonywania rob贸t ziemnych
 • rozpoznaje narz臋dzia i sprz臋t stosowane do rob贸t ziemnych
 • rozr贸偶nia sposoby zabezpieczania i odwadniania wykop贸w
  13. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do okre艣lonych zada艅 zawodowych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych

BUD.16.4 - Podstawy in偶ynierii sanitarnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.16)

  1. charakteryzuje materia艂y instalacyjne
 • rozpoznaje materia艂y instalacyjne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i wyrob贸w instalacyjnych oraz wymienia mo偶liwo艣ci ich zastosowania
 • okre艣la zasady transportu i magazynowania materia艂贸w instalacyjnych
  2. charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji stosowanych w obiektach budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • okre艣la zadania i funkcje instalacji budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.16 - charakteryzuje rodzaje podziemnej infrastruktury technicznej
 • wymienia rodzaje podziemnej infrastruktury technicznej
 • rozpoznaje podziemn膮 infrastruktur臋 techniczn膮
 • okre艣la zadania i funkcje podziemnej infrastruktury technicznej
 • okre艣la miejsca prowadzenia sieci podziemnych w terenie
  4. charakteryzuje materia艂y stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metali i tworzyw sztucznych
 • wskazuje materia艂y stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • rozpoznaje rury i kszta艂tki
 • wyja艣nia sposoby 艂膮czenia rur i z艂膮czek
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza rysunki techniczne oraz szkice robocze
 • odczytuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach instalacyjnych
 • interpretuje informacje zawarte na rysunkach instalacyjnych
 • sporz膮dza instalacyjne rysunki techniczne
 • stosuje oznaczenia graficzne na rysunkach instalacyjnych i budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice robocze
  6. charakteryzuje urz膮dzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych
 • opisuje przeznaczenie urz膮dze艅 energetycznych
 • opisuje zasady monta偶u kot艂贸w
  7. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • wymienia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • odczytuje i interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

BUD.16.5 - Podstawy elektrotechniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD16)

  1. stosuje zasady elektrotechniki
 • analizuje poj臋cia, prawa i zale偶no艣ci z zakresu elektrotechniki
 • charakteryzuje rodzaje pr膮du elektrycznego i wielko艣ci je opisuj膮ce
 • rozr贸偶nia oznaczenia i symbole graficzne stosowane w elektrotechnice
 • analizuje informacje na rysunkach i szkicach instalacji elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje cel i rodzaje ochrony przeciwpora偶eniowej
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania akumulator贸w i transformator贸w
 • okre艣la cel stosowania i rodzaje zabezpiecze艅 elektrycznych
 • analizuje wyniki podstawowych pomiar贸w instalacji elektrycznych
 • identyfikuje klasy ochronno艣ci przewod贸w, urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych
 • wyja艣nia zasady elektrochemicznych metod ochrony ruroci膮g贸w stalowych przed korozj膮 (drena偶ow膮, katodow膮, protektorow膮)
  2. stosuje zasady automatyki i sterowania
 • rozr贸偶nia systemy alarmowe stosowane w gazownictwie
 • odczytuje kody b艂臋d贸w i sygna艂贸w alarmowych system贸w do wykrywania obecno艣ci gaz贸w
 • wyja艣nia dzia艂anie podstawowych element贸w automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej
 • montuje oraz uruchamia proste uk艂ady sterowania i regulacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega wymaga艅 dotycz膮cych bezpiecze艅stwa pracy przy urz膮dzeniach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • analizuje dzia艂anie system贸w zdalnego nadzoru w gazownictwie

BUD.16.6 - Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 16)

  1. charakteryzuje rodzaje, uk艂ady i elementy sieci i instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania
 • rozpoznaje uk艂ady oraz elementy sieci i instalacji gazowych
 • klasyfikuje sieci gazowe
 • opisuje zadania element贸w sieci gazowych
 • rozpoznaje technologie wykonania gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do budowy gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
  2. charakteryzuje obiekty sieci gazowych oraz okre艣la ich funkcje
 • rozpoznaje obiekty sieci gazowych
 • wyja艣nia funkcje obiekt贸w sieci gazowych
 • analizuje informacje zawarte na schematach technologicznych obiekt贸w sieci gazowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD 16 - przestrzega zasad i warunk贸w nawaniania oraz magazynowania paliw gazowych
 • wyja艣nia cel i zasady nawaniania gazu ziemnego
 • wyja艣nia cel, warunki i zasady magazynowania paliw gazowych w stanie gazowym i ciek艂ym
 • rozr贸偶nia wyposa偶enie magazyn贸w gazu ziemnego oraz uzbrojenie zbiornik贸w paliw gazowych w stanie ciek艂ym
  4. charakteryzuje materia艂y i uzbrojenie gazoci膮g贸w, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
 • rozr贸偶nia materia艂y i uzbrojenie gazoci膮g贸w, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia sieci i instalacji gazowych
 • wyja艣nia zadania i funkcje uzbrojenia
 • wskazuje miejsca sytuowania uzbrojenia gazoci膮g贸w, przy艂膮czy oraz instalacji gazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje urz膮dzenia gazowe
 • rozr贸偶nia typy, rodzaje i klasy urz膮dze艅 gazowych
 • klasyfikuje urz膮dzenia gazowe
 • rozpoznaje oznaczenia urz膮dze艅 gazowych
 • rozr贸偶nia rodzaje palnik贸w gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania palnik贸w gazowych
 • rozr贸偶nia systemy odprowadzania spalin i prowadzania powietrza do spalania w urz膮dzeniach gazowych
 • dobiera elementy do systemu odprowadzania spalin

BUD.16.7 - Wykonywanie prac zwi膮zanych z budow膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.16)

  1. planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej
 • sporz膮dza harmonogram prac
 • planuje kolejno艣膰 czynno艣ci
 • okre艣la rodzaj rob贸t zwi膮zanych z budow膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania budowy gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
  2. wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 i modernizacj膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • klasyfikuje roboty ziemne
 • por贸wnuje metody wykopowe i bezwykopowe uk艂adania sieci gazowych
 • ustala sposoby zabezpieczania 艣cian wykop贸w w zale偶no艣ci od rodzaju gruntu i g艂臋boko艣ci wykopu
 • okre艣la warunki techniczne wykonania i odbioru rob贸t ziemnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t ziemnych zwi膮zanych z budow膮 i modernizacj膮 sieci gazowych
 • wykonuje wykopy oraz roboty zwi膮zane z obudow膮 i odwadnianiem wykop贸w pod gazoci膮gi i przy艂膮cza gazowe
 • przygotowuje dno wykopu do u艂o偶enia przewod贸w gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych
 • wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 oraz modernizacj膮 gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych metodami bezwykopowymi
 • wykonuje roboty zwi膮zane z zasypywaniem i zag臋szczaniem wykop贸w, porz膮dkowaniem oraz odtwarzaniem stanu pierwotnego terenu
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.16 - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy sieci i instalacji gazowych
 • dobiera materia艂y do budowy gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych oraz monta偶u instalacji gazowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do budowy sieci gazowych oraz monta偶u instalacji gazowych
  4. montuje przewody oraz uzbrojenie gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • wyja艣nia zasady wykonywania po艂膮cze艅 sieci, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • opisuje technologie wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych stosowanych w sieciach i instalacjach gazowych
 • wykonuje po艂膮czenia przewod贸w sieci i instalacji gazowych, po艂膮czenia uzbrojenia, urz膮dze艅 oraz aparatury kontrolno-pomiarowej z przewodami gazowymi
 • stosuje zasady znakowania gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych w terenie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • wymienia czynniki powoduj膮ce korozj臋 przewod贸w stalowych
 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • opisuje biern膮 i czynn膮 ochron臋 antykorozyjn膮
 • zabezpiecza antykorozyjnie gazoci膮gi, przy艂膮cza i instalacje gazowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 zabezpiecze艅 antykorozyjnych gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
  6. montuje urz膮dzenia gazowe
 • przestrzega warunk贸w technicznych dotycz膮cych zasad monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 gazowych
 • analizuje informacje zawarte w: dokumentacji techniczno-ruchowej dotycz膮cej monta偶u urz膮dze艅 gazowych, opinii kominiarskiej dotycz膮cej zasad odprowadzania spalin z urz膮dze艅 gazowych, dokumentacji techniczno-ruchowej dotycz膮cej sposobu odprowadzania spalin z urz膮dze艅 gazowych
 • wykonuje po艂膮czenia uzbrojenia i urz膮dze艅 gazowych z przewodami gazowymi
  7. przestrzega zasad lokalizowania i monta偶u zbiornik贸w na paliwa gazowe w stanie ciek艂ym: p艂ynny gaz ropopochodny LPG (liquefied petroleum gas) i skroplony gaz ziemny LNG
 • rozr贸偶nia rodzaje zbiornik贸w na paliwa gazowe w stanie ciek艂ym
 • wymienia zasady lokalizacji zbiornik贸w na paliwa gazowe w stanie ciek艂ym
 • opisuje warunki monta偶u, wyposa偶enie i uzbrojenie zbiornik贸w na paliwa p艂ynne
 • analizuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotycz膮cej zasad lokalizowania i monta偶u zbiornik贸w na paliwa gazowe w stanie ciek艂ym
  8. ocenia jako艣膰 wykonania sieci i instalacji gazowych
 • ocenia zgodno艣膰 wykonania sieci i instalacji gazowych z dokumentacj膮 techniczn膮 oraz przepisami prawa budowlanego i energetycznego
 • rozr贸偶nia i stosuje metody sprawdzenia jako艣ci wykonania po艂膮cze艅 sieci i instalacji gazowych
  9. wykonuje pr贸by ci艣nieniowe gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • wymienia warunki, w jakich przeprowadza si臋 pr贸by ci艣nieniowe gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • dobiera sprz臋t i urz膮dzenia pomiarowe do przeprowadzenia pr贸b ci艣nieniowych gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • przestrzega procedur wykonywania pr贸b ci艣nieniowych gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych
 • interpretuje wyniki po