LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.19

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci gazowychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.19
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 19

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.19 - Ucze艅:
1) klasyfikuje sieci gazowe wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz okre艣la ich funkcje;
3) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady gazoci膮g贸w;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i dokumentacj膮 geodezyjno-kartograficzn膮 sieci gazowych;
5) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji
gazowych;
6) wykonuje przedmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci gazowych i sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
7) organizuje roboty monta偶owe zwi膮zane z budow膮 gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
9) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
10) dobiera materia艂y, uzbrojenie, urz膮dzenia, aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 oraz aparatur臋 zabezpieczaj膮c膮 do budowy sieci gazowych;
11) dobiera sprz臋t i narz臋dzia do monta偶u gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
12) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 w sieciach gazowych;
13) dobiera i montuje gazomierze przemys艂owe;
14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;
15) montuje i zabezpiecza kurki g艂贸wne;
16) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci gazowych;
17) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci gazowych;
18) wykonuje prace zwi膮zane ze znakowaniem trasy gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
19) przestrzega procedur podczas wykonywania pr贸b ci艣nieniowych i pr贸b szczelno艣ci sieci gazowych;
20) przestrzega zasad dokumentowania pr贸b ci艣nieniowych i pr贸b szczelno艣ci sieci gazowych;
21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
22) przeprowadza i dokumentuje odbi贸r techniczny sieci gazowej;
23) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci gazowych.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z eksploatacj膮 sieci gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD19 - Ucze艅:
1) rozpoznaje urz膮dzenia stacji gazowych, nawanialni i t艂oczni gazu oraz okre艣la ich funkcje;
2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci gazowych;
4) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane uruchomieniem oraz przekazaniem gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych do eksploatacji;
5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, t艂oczni gazu i magazyn贸w gazu;
6) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 stacji gazowych i podejmuje dzia艂ania w przypadku wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci;
7) przestrzega procedur dotycz膮cych nawaniania paliw gazowych i magazynowania
odorant贸w oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;
8) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 energetycznych t艂oczni;
9) przeprowadza kontrol臋 stanu technicznego sieci gazowych;
10) kwalifikuje gazoci膮gi i przy艂膮cza gazowe do remontu lub renowacji;
11) organizuje prace zwi膮zane z remontem i renowacj膮 gazoci膮g贸w oraz przy艂膮czy
gazowych;
12) organizuje i wykonuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci gazowych zgodnie z procedurami obowi膮zuj膮cymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;
13) prowadzi dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 sieci gazowych;
14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz okre艣la przyczyny ich powstawania;
15) organizuje prace zwi膮zane z usuwaniem awarii oraz modernizacj膮 sieci gazowych zgodnie z procedurami.