LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-p艂acowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EKA.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EKA 5

EKA.05.2 - Podstawy ekonomii i statystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.05)

  1. pos艂uguje si臋 regu艂ami mikroekonomii i makroekonomii
 • okre艣la przedmiot bada艅 ekonomii
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z obszaru funkcjonowania gospodarki, np. mikroekonomia, makroekonomia, prawa ekonomiczne, rynek, elastyczno艣膰 popytu i poda偶y, system gospodarczy, struktura rynkowa, koniunktura gospodarcza, inflacja, deflacja, bezrobocie, system rachunk贸w narodowych
 • interpretuje prawa rynku i dzia艂anie mechanizmu rynkowego
 • oblicza elastyczno艣膰 popytu i poda偶y (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia struktury rynkowe
 • obja艣nia decyzje, w zakresie cen i rozmiar贸w produkcji, producent贸w gospodaruj膮cych w r贸偶nych strukturach rynkowych
 • ocenia efektywno艣膰 rynku konkurencyjnego w kr贸tkim i d艂ugim okresie
 • rozr贸偶nia formy interwencjonizmu pa艅stwa jako regulatora gospodarki rynkowej
 • interpretuje skutki stosowania r贸偶nych instrument贸w polityki gospodarczej pa艅stwa
 • rozr贸偶nia narz臋dzia polityki handlowej stosowane w r贸偶nych formach wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej
 • rozpoznaje poj臋cia zwi膮zane z polityk膮 handlow膮 i walutow膮 pa艅stwa, np. bilans p艂atniczy i jego cz臋艣ci, bilans handlowy, terms of trade, kursy walut, kursy sztywne, p艂ynne, sta艂e, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja
  2. charakteryzuje podmioty gospodarcze
 • klasyfikuje przedsi臋biorstwa, np. ze wzgl臋du na charakter dzia艂alno艣ci, wielko艣膰 zatrudnienia, form臋 w艂asno艣ci, form臋 organizacyjno-prawn膮
 • rozr贸偶nia formy organizacyjno-prawne przedsi臋biorstw
 • rozr贸偶nia funkcje i przedmiot dzia艂ania przedsi臋biorstw produkcyjnych, handlowych i us艂ugowych
 • rozr贸偶nia rodzaje struktur organizacyjnych przedsi臋biorstw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera struktur臋 organizacyjn膮 do rodzaju przedsi臋biorstwa
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu organizacji procesu produkcji, np. elementy struktury procesu technologicznego, cykl produkcyjny, typ produkcji, rytmiczno艣膰 produkcji
 • oblicza czas trwania cyklu produkcyjnego
 • rozpoznaje podmioty i formy sprzeda偶y w obrocie towarowym
 • rozr贸偶nia formy rynk贸w zorganizowanych, np. gie艂dy towarowe, aukcje, przetargi, targi i wystawy
 • rozr贸偶nia us艂ugi sklasyfikowane wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, np. ze wzgl臋du na przeznaczenie, rodzaj nabywc贸w, rodzaj i charakter wykonywanej pracy
 • rozpoznaje formy outsourcingu
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.05 - zak艂ada i prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • systematyzuje etapy przygotowania do podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • dobiera form臋 organizacyjno-prawn膮 do rodzaju i zakresu dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • wybiera form臋 opodatkowania dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • przygotowuje dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do zarejestrowania i uruchomienia dzia艂alno艣ci gospodarczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a finansowania wydatk贸w zwi膮zanych z podj臋ciem i prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, np. kredyty bankowe, leasing, franchising
 • rozr贸偶nia sk艂adniki maj膮tku przedsi臋biorstwa
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami: koszt, wydatek, wp艂yw 艣rodk贸w pieni臋偶nych, przych贸d, doch贸d
 • okre艣la koszty i przychody z dzia艂alno艣ci jednostki organizacyjnej
 • oblicza doch贸d jednostki organizacyjnej
  4. przeprowadza analiz臋 statystyczn膮 badanej zbiorowo艣ci
 • rozpoznaje podstawowe poj臋cia statystyczne, np. zbiorowo艣膰 statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a pozyskiwania danych statystycznych
 • obja艣nia sposoby zbierania danych statystycznych
 • grupuje dane statystyczne wed艂ug okre艣lonej cechy lub kilku cech (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje podstawowe miary z zakresu analizy statystycznej
 • oblicza miary statystyczne, np. wsp贸艂czynnik nat臋偶enia, wska藕niki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
 • interpretuje miary statystyczne, np. wsp贸艂czynnik nat臋偶enia, wska藕niki struktury i dynamiki, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia
 • interpretuje wyniki korelacji badanych zjawisk
 • prezentuje opracowany materia艂 statystyczny w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej
 • stosuje arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu do oblicze艅 i prezentacji materia艂u statystycznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej
 • klasyfikuje dokumenty zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w
 • pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu przechowywania danych, np. archiwizacja, zbi贸r archiwalny, archiwum, baza danych
 • rozr贸偶nia rodzaje archiw贸w
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy dokumentacj膮 archiwaln膮 a niearchiwaln膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kwalifikuje dokumenty do kategorii archiwalnej
 • wskazuje sposoby porz膮dkowania i kwalifikowania dokumentacji przeznaczonej do przekazania do archiwum zak艂adowego
 • stosuje zasady oznaczania zbior贸w archiwalnych
 • ustala okres przechowywania dokumentacji archiwalnej stosownie do jej rodzaju
 • przestrzega zasad udost臋pniania zbior贸w archiwalnych osobom trzecim
 • wskazuje spos贸b post臋powania z dokumentacj膮 archiwaln膮 po up艂ywie terminu przedawnienia
  6. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • okre艣la cele i zasady normalizacji krajowej
 • okre艣la poj臋cie i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

EKA.05.3 - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA5)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce spraw kadrowych i p艂acowych
 • okre艣la sposoby nawi膮zania i rozwi膮zania stosunku pracy z osob膮 pe艂noletni膮 i m艂odocianym
 • okre艣la zasady ustalania, wyp艂aty i ochrony wynagrodzenia za 艣wiadczon膮 prac臋 oraz przyznawania pracownikowi innych 艣wiadcze艅 ze stosunku pracy
 • okre艣la prawa i obowi膮zki pracodawcy i pracownika
 • rozpoznaje sposoby post臋powania w przypadku niedope艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze stosunku pracy przez pracownika i pracodawc臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady wynikaj膮ce z r贸偶nych system贸w rozliczania czasu pracy
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce udzielania urlop贸w, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu okoliczno艣ciowego
 • omawia uprawnienia pracownicze zwi膮zane z rodzicielstwem
 • stosuje przepisy dotycz膮ce um贸w cywilnoprawnych
 • wskazuje obowi膮zki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika
 • identyfikuje terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej
  2. prowadzi rekrutacj臋 pracownik贸w i dokumentacj臋 osobow膮: prowadzi proces rekrutacyjny pracownik贸w, prowadzi akta osobowe pracownik贸w, sporz膮dza dokumenty na wniosek pracownika, prowadzi sprawy zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych na podstawie um贸w cywilnoprawnych
 • okre艣la metody i etapy procesu rekrutacji pracownik贸w
 • redaguje og艂oszenia rekrutacyjne, np. do zamieszczenia w prasie, w aplikacjach multimedialnych
 • wybiera kandydata na pracownika na podstawie analizy dokument贸w aplikacyjnych
 • sprawdza formalnie dokumenty kandydata na pracownika zgromadzone w zwi膮zku z ubieganiem si臋 przez niego o zatrudnienie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z nawi膮zaniem i rozwi膮zaniem stosunku pracy
 • kwalifikuje dokumenty pracownicze do odpowiednich cz臋艣ci akt osobowych
 • prowadzi ewidencje i rejestry zwi膮zane ze stosunkiem pracy, np. karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencyjne przydzia艂u odzie偶y i obuwia roboczego oraz 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, rejestry wypadk贸w przy pracy, dokumentacj臋 chor贸b zawodowych
 • sporz膮dza za艣wiadczenia dla pracownika wynikaj膮ce ze stosunku pracy, np. za艣wiadczenie o zatrudnieniu, za艣wiadczenie o wysoko艣ci wynagrodzenia
 • interpretuje o艣wiadczenia z艂o偶one dla cel贸w podatkowych i zg艂oszeniowych do ubezpiecze艅 przez osoby wykonuj膮ce zadanie zawodowe na podstawie um贸w cywilnoprawnych
 • sporz膮dza umowy cywilnoprawne dotycz膮ce wykonywania zada艅 zawodowych, np. umowa o dzie艂o, umowa zlecenie
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA5 - rozlicza inne 艣wiadczenia zwi膮zane z prac膮: prowadzi sprawy zwi膮zane ze 艣wiadczeniami socjalnymi, rozlicza podr贸偶e s艂u偶bowe, rozlicza 艣wiadczenia pozap艂acowe zwi膮zane z u偶ywaniem samochod贸w prywatnych do cel贸w s艂u偶bowych
 • wskazuje przepisy prawa obowi膮zuj膮ce pracodawc臋 w zakresie 艣wiadcze艅 socjalnych, np. w zakresie obowi膮zku tworzenia zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych, w zakresie zasad wyp艂acania 艣wiadcze艅 urlopowych
 • oblicza odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych
 • okre艣la sposoby wykorzystania 艣rodk贸w z zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
 • sporz膮dza polecenie wyjazdu s艂u偶bowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozlicza rachunki koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych krajowych i zagranicznych
 • sporz膮dza umow臋 o u偶yczenie pojazdu nieb臋d膮cego w艂asno艣ci膮 pracodawcy do cel贸w s艂u偶bowych
 • oblicza kwot臋 zwrotu koszt贸w u偶ywania przez pracownika pojazd贸w nieb臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy
  4. rozlicza wynagrodzenia: rozlicza wynagrodzenia ze stosunku pracy, rozlicza wynagrodzenia z tytu艂u um贸w cywilnoprawnych, prowadzi dokumentacj臋 p艂acow膮
 • identyfikuje systemy wynagradzania pracownik贸w
 • rozpoznaje sk艂adniki wynagrodzenia brutto
 • oblicza wynagrodzenie zasadnicze wed艂ug r贸偶nych system贸w wynagradzania
 • oblicza obowi膮zkowe i dobrowolne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz ekwiwalenty, np. dodatek za prac臋 w godzinach nadliczbowych, dodatek za prac臋 w porze nocnej, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletni膮 prac臋, ekwiwalent za pranie odzie偶y roboczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, np. za czas niezdolno艣ci do pracy z powodu choroby, za czas p艂atnego urlopu
 • oblicza obligatoryjne obci膮偶enia sk艂adkowo- podatkowe przychod贸w ze stosunku pracy
 • oblicza obowi膮zkowe potr膮cenia z wynagrodzenia z tytu艂贸w cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, np. potr膮cenia alimentacyjne i niealimentacyjne, zaleg艂o艣ci podatkowe
 • okre艣la fakultatywne potr膮cenia z wynagrodzenia za prac臋
 • sporz膮dza listy p艂ac i imienne karty wynagrodze艅 pracownik贸w
 • oblicza na podstawie z艂o偶onych o艣wiadcze艅 obligatoryjne i dobrowolne obci膮偶enia sk艂adkowo- podatkowe przychod贸w z tytu艂u um贸w cywilnoprawnych
 • przygotowuje rachunki do um贸w cywilnoprawnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza analiz臋 kadrow膮 i p艂acow膮
 • okre艣la wska藕niki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia
 • oblicza wska藕niki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia, np. p艂ynno艣ci kadr, stanu zatrudnienia, wydajno艣ci pracy, dynamiki zatrudnienia, struktury zatrudnienia
 • rozpoznaje wska藕niki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy wynagrodze艅
 • oblicza wska藕niki do przeprowadzenia analizy wynagrodze艅, np. przeci臋tne wynagrodzenie w danym okresie, wska藕niki wzrostu wynagrodze艅 w badanych okresach, wska藕niki efektywno艣ci wynagrodze艅, wska藕niki produktywno艣ci wynagrodze艅, wska藕niki rentowno艣ci wynagrodze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje obliczone wska藕niki zatrudnienia
 • interpretuje obliczone wska藕niki wynagrodze艅
  6. prowadzi sprawy kadrowe i p艂ace z zastosowaniem technologii informacyjnych i system贸w komputerowych
 • przygotowuje dokumentacj臋 osobow膮 w edytorze tekstu
 • przygotowuje korespondencj臋 pracownicz膮 w edytorze tekstu, np. za艣wiadczenia o zatrudnieniu i za艣wiadczenia o dochodach
 • prezentuje dane z obszaru kadrowego i p艂acowego w formie tabel i wykres贸w w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu
 • oblicza w arkuszu kalkulacyjnym wska藕niki wykorzystywane do analizy zatrudnienia i wynagrodze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumenty kadrowe w programie kadrowo- p艂acowym, np. kwestionariusz osobowy, umow臋 o prac臋, umowy cywilnoprawne, 艣wiadectwo pracy
 • rozlicza wynagrodzenia z tytu艂u um贸w o prac臋 i um贸w cywilnoprawnych z wykorzystaniem programu kadrowo-p艂acowego, np. sporz膮dza listy p艂ac, przygotowuje rachunki do um贸w cywilnoprawnych, sporz膮dza imienne karty wynagrodze艅 pracownik贸w, sporz膮dza karty ewidencji czasu pracy

EKA.05.4 - Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA.5)

  1. stosuje r贸偶ne formy rozlicze艅 z kontrahentami
 • rozr贸偶nia formy rozlicze艅 got贸wkowych i bezgot贸wkowych
 • rozr贸偶nia rodzaje weksli i poj臋cia z obrotu wekslowego
 • sporz膮dza dokumenty obrotu got贸wkowego i bezgot贸wkowego
 • oblicza koszty i przychody wynikaj膮ce z wekslowych rozlicze艅 z kontrahentami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty i przychody wynikaj膮ce z transakcji z kontrahentami zagranicznymi
 • oblicza odsetki za op贸藕nienie w transakcjach handlowych
 • interpretuje postanowienia zawarte w dokumentach transakcji przeterminowanych, np. w nocie odsetkowej
  2. prowadzi rozliczenia z bankami
 • rozr贸偶nia rodzaje rachunk贸w bankowych
 • rozr贸偶nia rodzaje kredyt贸w bankowych
 • identyfikuje poj臋cia: us艂uga factoringu, us艂uga forfaitingu, us艂uga udzielenia gwarancji przez bank
 • okre艣la operacje powoduj膮ce zmiany na rachunkach bankowych na podstawie wyci膮gu bankowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszt us艂ugi factoringu, forfaitingu i gwarancji 艣wiadczonej przez bank
 • oblicza ca艂kowity koszt kredytu bankowego z uwzgl臋dnieniem r贸偶nych sk艂adnik贸w, np. odsetek prostych, odsetek skapitalizowanych, prowizji bankowych, koszt贸w manipulacyjnych
 • wybiera najkorzystniejsz膮 ofert臋 kredytow膮 na podstawie podanych ofert kilku bank贸w
 • oblicza kwot臋 dyskonta z tytu艂u wykupu przez bank weksla przed terminem p艂atno艣ci
 • oblicza odsetki od lokat terminowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie EKA.5 - prowadzi rozliczenia podatkowe os贸b fizycznych i jednostek organizacyjnych, kt贸re nie s膮 podatnikami podatku dochodowego od os贸b prawnych
 • okre艣la kategorie ekonomiczne z zakresu finans贸w, np.: podatek, op艂ata publiczna
 • klasyfikuje podatki w polskim systemie podatkowym wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w, np. bezpo艣rednie i po艣rednie, przychodowe, dochodowe, maj膮tkowe i konsumpcyjne, podatki pa艅stwowe, samorz膮dowe i wsp贸lne
 • identyfikuje elementy podatk贸w, np. podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, terminy sk艂adania deklaracji i rozlicze艅, zwolnienia i ulgi w podatkach
 • sporz膮dza dokumentacj臋 obrotu 艣rodkami trwa艂ymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza amortyzacj臋 艣rodk贸w trwa艂ych i warto艣ci niematerialnych i prawnych dla cel贸w podatkowych
 • rejestruje dokumenty w ewidencjach podatkowych w r贸偶nych podmiotach o r贸偶nych formach opodatkowania, np. w podatkowej ksi臋dze przychod贸w i rozchod贸w, w ewidencji przychod贸w, w rejestrach dla cel贸w podatku od towar贸w i us艂ug, w ewidencji przebiegu pojazdu, w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych, w ewidencji wyposa偶enia
 • ewidencjonuje remanent w podatkowej ksi臋dze przychod贸w i rozchod贸w
 • oblicza zaliczki z tytu艂u podatku dochodowego od os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 opodatkowanych w r贸偶nych formach
 • sporz膮dza dokumenty rozliczeniowe z tytu艂u podatku od towar贸w i us艂ug
 • sporz膮dza polecenia przelew贸w dla cel贸w podatkowych
 • oblicza odsetki od zaleg艂o艣ci podatkowych
 • sporz膮dza rozliczenia roczne p艂atnika zaliczek na podatek dochodowy z tytu艂u zatrudniania pracownik贸w, np. informacj臋 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracownika, deklaracj臋 roczn膮 o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • sporz膮dza roczne zeznanie podatkowe dla os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
 • sporz膮dza roczne zeznanie podatkowe dla os贸b fizycznych nieprowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • rozlicza podatek akcyzowy i podatki lokalne
 • ustala okres przechowywania dokument贸w podatkowych
  4. prowadzi rozliczenia z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
 • identyfikuje terminy sk艂adania dokument贸w i op艂acania sk艂adek do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz poj臋cia z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych, np. ubezpieczony, p艂atnik sk艂adek, podstawa naliczenia sk艂adki
 • okre艣la sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • okre艣la zasady podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym i zdrowotnym z tytu艂u um贸w o prac臋 i um贸w cywilnoprawnych oraz prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • wskazuje tytu艂y naliczania sk艂adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych
 • sporz膮dza dokumenty zg艂oszeniowe p艂atnika sk艂adek i os贸b ubezpieczonych do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz korekty tych dokument贸w
 • sporz膮dza miesi臋czne dokumenty rozliczeniowe z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz korekty tych dokument贸w
 • sporz膮dza dokument p艂atniczy do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
 • rozr贸偶nia rodzaje 艣wiadcze艅 z ubezpiecze艅 spo艂ecznych
 • identyfikuje podmioty uprawnione do wyp艂aty zasi艂k贸w ze 艣rodk贸w Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
 • sporz膮dza dokumenty stanowi膮ce podstaw臋 do uzyskania zasi艂k贸w, np. zasi艂ku chorobowego, zasi艂ku opieku艅czego, zasi艂ku macierzy艅skiego
 • sporz膮dza dokumenty stanowi膮ce podstaw臋 do ustalenia uprawnie艅 rentowych i emerytalnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi rozliczenia podatkowe i rozliczenia z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, z zastosowaniem technologii informacyjnych i system贸w komputerowych
 • prowadzi podatkow膮 ksi臋g臋 przychod贸w i rozchod贸w przy pomocy programu finansowo-ksi臋gowego
 • prowadzi ewidencj臋 przychod贸w w programie finansowo-ksi臋gowym
 • prowadzi rejestry podatku od towar贸w i us艂ug w programie finansowo-ksi臋gowym
 • sporz膮dza dokumenty obrotu 艣rodkami trwa艂ymi w programie komputerowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi dodatkowe ewidencje w programie finansowo-ksi臋gowym, np. ewidencj臋 艣rodk贸w trwa艂ych, ewidencj臋 wyposa偶enia, ewidencj臋 przebiegu pojazdu
 • sporz膮dza w programie finansowo-ksi臋gowym i kadrowo-p艂acowym dokumentacj臋 rozliczeniow膮 i p艂atnicz膮 do urz臋du skarbowego
 • sporz膮dza roczne rozliczenia podatkowe z tytu艂u podatku dochodowego od os贸b fizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji
 • sporz膮dza zestawy dokument贸w zg艂oszeniowych i rozliczeniowych p艂atnika sk艂adek w programie do rozlicze艅 z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
 • sporz膮dza dokument