LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.03

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA ELE.3):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.3OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 3

ELE.03.2 - Podstawy ch艂odnictwa i klimatyzacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.03)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • wymienia poj臋cia z zakresu elektrotechniki
 • charakteryzuje wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du przemiennego
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.03 - interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem przemiennym
 • opisuje wielko艣ci fizyczne obwod贸w jednofazowych
 • opisuje wielko艣ci fizyczne obwod贸w tr贸jfazowych
  4. wykonuje pomiary wielko艣ci fizycznych
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w wielko艣ci fizycznych
 • okre艣la sposoby wykonywania pomiar贸w wielko艣ci fizycznych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do pomiaru odpowiednich wielko艣ci fizycznych
 • mierzy warto艣ci wielko艣ci fizycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du przemiennego
  6. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  7. wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne przewod贸w i urz膮dze艅 instalacji
 • odczytuje rysunki techniczne instalacji
 • przestrzega zasad wykonywania rysunk贸w technicznych
 • wykonuje komputerowo rysunek techniczny monta偶owy, wykonawczy oraz schematy
  8. charakteryzuje elementy konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • klasyfikuje elementy konstrukcyjne obiekt贸w budowlanych
  9. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • charakteryzuje wymagania stawiane materia艂om i wyrobom budowlanym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi warunkami technicznymi i normami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la funkcje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych: wodoci膮gowe, gazowe, ciep艂ownicze, wentylacyjne, ch艂odnicze, klimatyzacyjne, elektryczne i inne instalacje towarzysz膮ce
 • wskazuje charakterystyczne elementy sk艂adowe oraz aparatur臋 steruj膮c膮 i kontrolno-pomiarow膮 dla danej instalacji
 • okre艣la wymagania stawiane materia艂om instalacyjnym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami technicznymi
  11. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowlan膮
 • opisuje rodzaje dokumentacji budowlanej
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce zawarto艣ci dokumentacji projektowej
 • interpretuje informacje zawarte w dokumentacji budowlanej
  12. wykonuje obliczenia wytrzyma艂o艣ciowe
 • wykonuje obliczenia wytrzyma艂o艣ciowe statyczne i dynamiczne
 • stosuje prawa dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci dotycz膮ce monta偶u urz膮dze艅 i instalacji
  13. wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
 • okre艣la wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
 • oblicza warto艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
  14. wyja艣nia zastosowanie uk艂ad贸w automatyki w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odnictwa, klimatyzacji i wentylacji
 • charakteryzuje budow臋 element贸w automatyki ch艂odniczej oraz urz膮dze艅 klimatyzacyjnych i wentylacji
 • charakteryzuje rodzaje uk艂ad贸w automatyki pracy spr臋偶arek i uk艂ad贸w spr臋偶arkowych
 • opisuje dzia艂anie uk艂adu automatycznej regulacji instalacji
 • wskazuje zastosowanie uk艂ad贸w automatyki w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odnictwa, klimatyzacji i wentylacji
  15. okre艣la procesy termodynamiczne p艂yn贸w i powietrza wilgotnego
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu termodynamiki i wymiany ciep艂a
 • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci gaz贸w i czynnik贸w ch艂odniczych
 • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci powietrza suchego i wilgotnego
 • umieszcza procesy termodynamiczne na wykresie Molliera
  16. rozpoznaje procesy zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a w urz膮dzeniach ch艂odniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • charakteryzuje procesy termodynamiczne zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a i zmian膮 stanu skupienia cia艂
 • charakteryzuje urz膮dzenia zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a
  17. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci czynnik贸w ch艂odniczych, olej贸w i no艣nik贸w ciep艂a stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i klimatyzacyjnych
 • wymienia rodzaje czynnik贸w ch艂odniczych stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci czynnik贸w ch艂odniczych w instalacjach ch艂odniczych
 • wymienia rodzaje no艣nik贸w ciep艂a stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci no艣nik贸w ciep艂a w instalacjach ch艂odniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje olej贸w stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i ich w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w w instalacjach ch艂odniczych
  18. charakteryzuje zasady transportu i magazynowania czynnik贸w ch艂odniczych z uwzgl臋dnieniem zasad ochrony 艣rodowiska
 • opisuje 艣rodki transportu zewn臋trznego i wewn臋trznego oraz sposoby bezpiecznego transportu i sk艂adowania czynnik贸w ch艂odniczych
 • dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego oraz sposoby bezpiecznego sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje zasady transportu i magazynowania czynnik贸w ch艂odniczych z uwzgl臋dnieniem zasad ochrony 艣rodowiska
 • wymienia dokumenty dotycz膮ce obrotu czynnikami ch艂odniczymi oraz ich stosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce obrotu czynnikami ch艂odniczymi oraz ich stosowania w urz膮dzeniach i instalacjach
  19. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.03.3 - Monta偶 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE3)

  1. charakteryzuje elementy instalacji ch艂odniczych
 • rozpoznaje rodzaje instalacji ch艂odniczych
 • rozr贸偶nia elementy instalacji ch艂odniczych
 • okre艣la funkcje element贸w instalacji ch艂odniczych
 • charakteryzuje rodzaje armatury ch艂odniczej i jej funkcje
  2. okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • klasyfikuje urz膮dzenia ch艂odnicze wed艂ug ich przeznaczenia
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 ch艂odniczych w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia
 • okre艣la warunki zastosowania urz膮dze艅 ch艂odniczych w danym obiekcie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE3 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji technicznej urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • wykorzystuje instrukcje do monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 oraz instalacji ch艂odniczych
  4. charakteryzuje materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • rozr贸偶nia metody wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych stosowanych do monta偶u urz膮dze艅 oraz instalacji ch艂odniczych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy niezb臋dne do wykonywania po艂膮cze艅 i monta偶u urz膮dze艅 ch艂odniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la zasady prowadzenia przewod贸w oraz monta偶u urz膮dze艅 ch艂odniczych i uzbrojenia urz膮dze艅 oraz instalacji ch艂odniczych
 • omawia zasady prowadzenia przewod贸w instalacji ch艂odniczych
 • wyznacza miejsca monta偶u uzbrojenia urz膮dze艅 i trasy instalacji ch艂odniczych
  6. montuje elementy instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych
 • wymienia elementy sk艂adowe instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych
 • dobiera elementy instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych
 • okre艣la miejsce monta偶u urz膮dze艅 instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych
 • opisuje zasady monta偶u urz膮dze艅 i ich uzbrojenia oraz instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 spr臋偶arek, aparat贸w pomocniczych i pozosta艂ych urz膮dze艅 ch艂odniczych oraz element贸w automatyki w obiektach budowlanych
 • wykonuje monta偶 i po艂膮czenia ruroci膮g贸w w instalacjach i urz膮dzeniach ch艂odniczych w obiektach budowlanych
  7. montuje elementy instalacji ch艂odniczych w 艣rodkach transportu
 • wymienia elementy sk艂adowe instalacji ch艂odniczych dla 艣rodk贸w transportu
 • dobiera elementy instalacji stosowanych w systemach ch艂odniczych w 艣rodkach transportu
 • okre艣la miejsce monta偶u urz膮dze艅 instalacji ch艂odniczej w 艣rodkach transportu
 • opisuje zasady monta偶u urz膮dze艅 instalacji ch艂odniczych i ich uzbrojenia w 艣rodkach transportu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 spr臋偶arek, aparat贸w pomocniczych i pozosta艂ych urz膮dze艅 system贸w ch艂odniczych oraz element贸w automatyki w 艣rodkach transportu
 • wykonuje monta偶 i po艂膮czenia ruroci膮g贸w w instalacjach i urz膮dzeniach system贸w ch艂odniczych w 艣rodkach transportu
  8. montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 stosowane w instalacjach ch艂odniczych
 • rozpoznaje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 wykorzystywane w instalacjach ch艂odniczych
 • charakteryzuje elementy stosowane w uk艂adach zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 instalacji ch艂odniczych
 • okre艣la zasady monta偶u uk艂ad贸w zasilania, sterowania oraz zabezpiecze艅 stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em uk艂ad贸w zasilania, sterowania oraz zabezpiecze艅 stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
  9. wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych
 • charakteryzuje rodzaje pr贸b szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych
 • okre艣la zasady i warunki, w jakich przeprowadza si臋 pr贸by szczelno艣ci
 • wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych
 • sporz膮dza protok贸艂 z pr贸by szczelno艣ci
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe oraz elementy wibroizolacyjne urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje izolacji stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w izolacyjnych stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • charakteryzuje zasady wykonywania izolacji antykorozyjnych, termicznych, przeciwwilgociowych oraz monta偶u element贸w wibroizolacyjnych
 • montuje izolacje antykorozyjne, termiczne i przeciwwilgociowe ruroci膮g贸w klimatyzacyjnych i pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy wibroizolacyjne urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem i opr贸偶nianiem instalacji ch艂odniczych
 • opisuje metody nape艂niania instalacji ch艂odniczych
 • nape艂nia instalacje ch艂odnicze
 • uzupe艂nia niedobory czynnika i oleju ch艂odniczego
 • usuwa nadmiar czynnika i oleju ch艂odniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opr贸偶nia instalacje ch艂odnicze z czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • przekazuje zu偶yte oleje i czynniki ch艂odnicze do utylizacji zgodnie z przepisami prawa
  12. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem i regulacj膮 instalacji ch艂odniczych
 • okre艣la czynno艣ci kontrolno-pomiarowe wymagane przed uruchomieniem instalacji ch艂odniczych
 • uruchamia spr臋偶ark臋 ch艂odnicz膮 bez obci膮偶enia
 • przeprowadza czynno艣ci zwi膮zane z obci膮偶eniem spr臋偶arki
 • reguluje instalacje ch艂odnicze pracuj膮ce z nominaln膮 wydajno艣ci膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pr贸by ko艅cowe i sprawdzenia
 • sporz膮dza protok贸艂 i przekazuje instalacj臋 do eksploatacji

ELE.03.4 - Monta偶 instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.3)

  1. charakteryzuje elementy instalacji klimatyzacyjnych, charakteryzuje parametry powietrza w pomieszczeniu
 • rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji klimatyzacyjnych
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w instalacji klimatyzacyjnych
 • okre艣la parametry powietrza w pomieszczeniu
 • okre艣la warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia
  2. okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • klasyfikuje urz膮dzenia klimatyzacyjne wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.3 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • opisuje zasady pos艂ugiwania si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • wykorzystuje informacje zawarte w projekcie wykonawczym instalacji klimatyzacyjnej
 • korzysta z instrukcji monta偶u, obs艂ugi i serwisu urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
  4. dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • rozr贸偶nia materia艂y do monta偶u instalacji klimatyzacyjnych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • kompletuje materia艂y do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • kompletuje narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w czynnika ch艂odniczego oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji
 • okre艣la zasady prowadzenia przewod贸w czynnika ch艂odniczego
 • dobiera 艣rednice przewod贸w zasilaj膮cych i powrotnych
 • okre艣la zasady monta偶u element贸w uzbrojenia instalacji
 • wytycza tras臋 prowadzenia przewod贸w czynnika ch艂odniczego
  6. wykonuje monta偶 przewod贸w i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych oraz 艣rodkach transportu
 • opisuje zasady monta偶u przewod贸w czynnika ch艂odniczego i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych oraz w 艣rodkach transportu
 • przeprowadza monta偶 przewod贸w i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych
 • przeprowadza monta偶 przewod贸w i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w 艣rodkach transportu
  7. wykonuje monta偶 instalacji stosowanych w systemach klimatyzacyjnych
 • opisuje rodzaje oraz funkcj臋 pomocniczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i parowych stosowanych w sekcjach nawil偶ania urz膮dze艅 klimatyzacyjnych i pomp ciep艂a
 • przedstawia metody monta偶u instalacji pomocniczych w urz膮dzeniach klimatyzacyjnych
 • przedstawia metody monta偶u instalacji pomocniczych w instalacjach klimatyzacyjnych
 • okre艣la metody monta偶u instalacji pomocniczych w pompach ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza monta偶 instalacji pomocniczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i parowych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych i grzewczych 鈥 zasilanych z pompy ciep艂a
  8. montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje przewod贸w zasilaj膮cych i sterowniczych
 • opisuje sposoby uk艂adania przewod贸w zasilaj膮cych i sterowniczych
 • okre艣la funkcje zabezpiecze艅 elektrycznych w instalacjach klimatyzacyjnych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w automatycznej regulacji stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje uk艂ady zasilania stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
 • dobiera elementy zasilania, sterowania i automatycznej regulacji stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
 • wykonuje prace z zakresu monta偶u element贸w zasilania, sterowania i automatycznej regulacji stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych
  9. wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji klimatyzacyjnych
 • charakteryzuje metody wykonywania pr贸b szczelno艣ci instalacji klimatyzacyjnych
 • okre艣la zasady i warunki, w jakich przeprowadza si臋 pr贸by szczelno艣ci instalacji klimatyzacyjnych
 • przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji klimatyzacyjnych
 • sporz膮dza protok贸艂 z pr贸by szczelno艣ci
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe oraz montuje elementy wibroizolacyjne urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • rozpoznaje materia艂y izolacyjne stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w izolacyjnych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych
 • rozr贸偶nia sposoby mocowania materia艂贸w izolacyjnych w urz膮dzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych
 • montuje izolacje antykorozyjne, termiczne, akustyczne oraz przeciwwilgociowe urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy wibroizolacyjne urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem i opr贸偶nianiem instalacji klimatyzacyjnych
 • opisuje metody nape艂niania instalacji klimatyzacyjnych
 • nape艂nia instalacje klimatyzacyjne czynnikami i olejami ch艂odniczymi
 • uzupe艂nia niedobory czynnika i oleju ch艂odniczego
 • usuwa nadmiar czynnika i oleju ch艂odniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opr贸偶nia instalacje klimatyzacyjne z czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • przekazuje zu偶yte oleje i czynniki ch艂odnicze do utylizacji zgodnie z przepisami prawa
  12. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem oraz regulacj膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • przeprowadza pr贸bne uruchomienie urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • przeprowadza regulacj臋 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • przeprowadza czynno艣ci sprawdzaj膮ce, umo偶liwiaj膮ce normaln膮, ci膮g艂膮 prac膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protok贸艂 rozruchu i przekazania instalacji do eksploatacji

ELE.03.5 - Monta偶 pomp ciep艂a (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE03)

  1. rozpoznaje elementy pomp ciep艂a
 • wymienia elementy pomp ciep艂a
 • rozr贸偶nia elementy pomp ciep艂a
 • wymienia rodzaje dolnych 藕r贸de艂 ciep艂a dla pomp ciep艂a
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w pomp ciep艂a
  2. okre艣la zastosowanie pomp ciep艂a
 • rozpoznaje rodzaje pomp ciep艂a
 • charakteryzuje uwarunkowania zastosowania pomp ciep艂a w zale偶no艣ci od dost臋pnego dolnego 藕r贸d艂a ciep艂a
 • klasyfikuje pompy ciep艂a wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • charakteryzuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obja艣nia zastosowanie pomp ciep艂a
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE03 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pomp ciep艂a
 • charakteryzuje zasady pos艂ugiwania si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pomp ciep艂a
 • interpretuje dane zawarte w dokumentacji geotechnicznej dla wykonania dolnego 藕r贸d艂a ciep艂a
 • wykorzystuje informacje zawarte w projekcie wykonawczym instalacji z pomp膮 ciep艂a do monta偶u pomp ciep艂a
 • wykorzystuje instrukcje monta偶u i obs艂ugi pomp ciep艂a
  4. dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u pomp ciep艂a
 • rozr贸偶nia materia艂y do monta偶u instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • rozr贸偶nia narz臋dzia oraz przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
 • kompletuje materia艂y do monta偶u instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • kompletuje narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u instalacji z pomp膮 ciep艂a
  5. Kwalifikacje zawodowe - wyznacza miejsca monta偶u pomp ciep艂a i uzbrojenia instalacji
 • okre艣la zasady prowadzenia przewod贸w w instalacji z pomp膮 ciep艂a w zale偶no艣ci od rodzaju dolnego 藕r贸d艂a ciep艂a
 • okre艣la zasady monta偶u uzbrojenia na instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • wybiera miejsca monta偶u pompy ciep艂a i uzbrojenia instalacji
 • wytycza tras臋 prowadzenia przewod贸w zasilaj膮cych pomp臋 ciep艂a i przekazuj膮cych ciep艂o do odbiornika
  6. wykonuje monta偶 pomp ciep艂a w obiektach budowlanych
 • opisuje zasady monta偶u instalacji z pomp膮 ciep艂a w obiektach budowlanych
 • przeprowadza monta偶 instalacji dla pomp ciep艂a oraz ich uzbrojenia w obiektach budowlanych
  7. wykonuje pod艂膮czenia pomp ciep艂a do instalacji w obiektach budowlanych
 • opisuje metody monta偶u instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • opisuje rodzaje oraz funkcj臋 pomocniczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych w instalacjach z pomp膮 ciep艂a
 • okre艣la metody monta偶u instalacji pomocniczych instalacji wsp贸艂pracuj膮cych z pompami ciep艂a
 • przeprowadza monta偶 pomocniczych instalacji dla pomp ciep艂a: ciep艂owniczych, wodnych i kanalizacyjnych stosowanych w systemach grzewczych z pompami ciep艂a
  8. montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowane w pompach ciep艂a
 • opisuje sposoby uk艂adania przewod贸w zasilaj膮cych i sterowniczych w instalacjach z pompami ciep艂a
 • okre艣la funkcje zabezpiecze艅 elektrycznych w instalacjach z pompami ciep艂a
 • rozpoznaje uk艂ady zasilania stosowane w pompach ciep艂a
 • okre艣la elementy stosowane w uk艂adach sterowania i regulacji pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace z zakresu monta偶u mechanicznego i elektrycznego element贸w w uk艂adach regulacji i zabezpiecze艅 pomp ciep艂a
  9. wykonuje pr贸by szczelno艣ci pomp ciep艂a
 • charakteryzuje metody wykonywania pr贸b szczelno艣ci instalacji pomp ciep艂a
 • przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji pomp ciep艂a po ich zamontowaniu
 • sporz膮dza protok贸艂 z pr贸by szczelno艣ci
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe oraz elementy wibroizolacyjne w pompach ciep艂a
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w izolacyjnych stosowanych w instalacjach z pompami ciep艂a
 • rozr贸偶nia sposoby mocowania materia艂贸w izolacyjnych w instalacjach z pompami ciep艂a
 • przeprowadza monta偶 izolacji antykorozyjnych, termicznych i przeciwwilgociowych w instalacjach z pompami ciep艂a
 • montuje elementy wibroizolacyjne dla urz膮dze艅 i instalacji z pompami ciep艂a
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem i opr贸偶nianiem instalacji pomp ciep艂a
 • charakteryzuje metody nape艂niania instalacji z pompami ciep艂a
 • nape艂nia instalacje pomp ciep艂a czynnikami i olejami ch艂odniczymi
 • uzupe艂nia niedob贸r czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych w instalacjach pomp ciep艂a
 • odbiera nadmiar czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych z instalacji pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opr贸偶nia instalacje pomp ciep艂a z czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • przekazuje zu偶yte oleje i czynniki ch艂odnicze oraz czynniki po艣rednicz膮ce do utylizacji zgodnie z przepisami prawa
  12. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem oraz regulacj膮 pomp ciep艂a
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem instalacji z pomp膮 ciep艂a po ich zamontowaniu
 • przeprowadza pr贸bne uruchomienie urz膮dze艅 i instalacji z pomp膮 ciep艂a po ich zamontowaniu
 • przeprowadza regulacj臋 urz膮dze艅 i instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • przeprowadza czynno艣ci sprawdzaj膮ce umo偶liwiaj膮ce normaln膮, ci膮g艂膮 prac膮 urz膮dze艅 i instalacji z pomp膮 ciep艂a po ich zamontowaniu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protok贸艂 rozruchu i przekazania instalacji do eksploatacji

ELE.03.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE 03)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE 03 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

ELE.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.03.)

  1. charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje warunki i organizacj臋 pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • wskazuje dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy przy monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.03. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. przewiduje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • opisuje zagro偶enia zwi膮zane z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • opisuje rodzaje czynnik贸w szkodliwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy podczas monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wskazuje sposoby zabezpieczania si臋 przed czynnikami szkodliwymi wyst臋puj膮cymi w miejscu pracy
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa przy obs艂udze instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • identyfikuje rodzaje czynnik贸w materialnych tworz膮cych 艣rodowisko pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • identyfikuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje rodzaje chor贸b zawodowych mog膮cych wyst膮pi膰 u os贸b wykonuj膮cych zaw贸d
 • wskazuje objawy chor贸b zawodowych zagra偶aj膮cych osobom wykonuj膮cym zaw贸d
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami mechanicznymi, elektrycznymi oraz pneumatycznymi i hydraulicznymi
 • opisuje proces planowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • organizuje stanowisko pracy do wykonywania podstawowych operacji monterskich i eksploatacyjnych zwi膮zanych z instalacjami i urz膮dzeniami ch艂odniczymi, klimatyzacyjnymi oraz pompami ciep艂a
  7. charakteryzuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej niezb臋dne podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadania zawodowego
 • obs艂uguje 艣rodki techniczne s艂u偶膮ce do ochrony przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych zada艅 zawodowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji
  9. charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia normy okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje warunki i organizacj臋 pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • wskazuje dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy przy monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania