LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT3

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieOPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 3

HGT.03.2 - Podstawy hotelarstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.03)

  1. określa podstawowe umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu
 • opisuje umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu
 • opisuje zasady dress code’u w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  2. rozróżnia obiekty świadczące usługi hotelarskie
 • wymienia rodzaje obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • określa rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich
 • stosuje terminologię z zakresu hotelarstwa i turystyki
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.03 - analizuje schematy organizacyjne obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • określa zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rozróżnia piony funkcjonalne w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rozróżnia stanowiska pracy w poszczególnych pionach funkcjonalnych
  4. charakteryzuje czynniki wpływające na renomę usług hotelarskich
 • rozróżnia rodzaje usług hotelarskich
 • stosuje politykę ekologiczną w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • wskazuje systemy zarządzania jakością w hotelarstwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - analizuje działalność systemów i sieci hotelowych
 • wskazuje przykłady organizacji sieci hotelowych
 • rozróżnia systemy i sieci hotelowe
 • charakteryzuje powiązania hotelu z siecią hotelową
  6. charakteryzuje polskie i międzynarodowe organizacje działające na rzecz hotelarstwa
 • rozróżnia działania podejmowane przez polskie i międzynarodowe organizacje hotelarskie
 • określa rolę polskich i międzynarodowych organizacji hotelarskich w zakresie szkolenia hotelarzy
  7. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wskazuje cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia jej cechy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.03.3 - Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT3)

  1. rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter
 • określa zakres współpracy służby pięter z recepcją hotelu
 • opisuje zasady współpracy służby pięter z innymi działami hotelu
  2. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 • wyjaśnia pojęcia jednostka mieszkalna, pokój i węzeł higieniczno-sanitarny
 • rozróżnia typy jednostek mieszkalnych
 • przypisuje wyposażenie jednostki mieszkalnej do standardu obiektu
 • opisuje wyposażenie jednostek mieszkalnych przystosowanych do pobytu gości specjalnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera wyposażenie do typu jednostki mieszkalnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT3 - wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych podczas pobytu gości
 • określa rodzaje prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku
 • przestrzega procedur podczas prac porządkowych
 • dobiera urządzenia i sprzęt oraz środki czystości do rodzaju wykonywanych prac porządkowych
 • używa urządzeń, sprzętu oraz środków czystości zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje środki dezynfekcyjne zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją
  4. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia i pobytu gości
 • planuje zakres wykonywanych czynności porządkowych w jednostce mieszkalnej: przed przyjazdem gości, podczas pobytu gości, po wyjeździe gości
 • uzupełnia wyposażenie jednostek mieszkalnych
 • określa sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu lub urządzeń
 • ocenia sposób przygotowania jednostki mieszkalnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • dobiera prace porządkowe do rodzaju pomieszczeń w części ogólnodostępnej
 • dobiera urządzenia i sprzęt oraz środki czystości do rodzaju prac porządkowych w części ogólnodostępnej
 • wskazuje kolejność prac porządkowych w części ogólnodostępnej
  6. wykonuje prace porządkowe w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • wskazuje pomieszczenia rekreacyjne w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • dobiera urządzenia i sprzęt oraz środki czystości do rodzaju wykonywanych prac porządkowych w części rekreacyjnej
 • wskazuje kolejność prac porządkowych w części rekreacyjnej
  7. przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczących mienia gości oraz wyposażenia obiektu świadczącego usługi
 • stosuje procedurę postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu i pozostawionymi przez gości
 • określa wysokość stawek odszkodowania wynikających z hotelarskie odpowiedzialności obiektu za rzeczy wniesione

HGT.03.4 - Przygotowywanie i podawanie śniadań (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.3)

  1. stosuje metody i techniki przygotowania śniadań
 • dobiera formy podawania śniadań do możliwości obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przestrzega zasad przechowywania produktów i półproduktów do przygotowania śniadań
  2. przygotowuje śniadania w części mieszkalnej hotelu
 • rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych
 • przygotowuje bufet śniadaniowy
 • przygotowuje śniadania hotelowe
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.3 - sporządza śniadania dla gości o specjalnych potrzebach żywieniowych
 • rozróżnia potrzeby żywieniowe gości i ich oczekiwania
 • stosuje receptury do przygotowania potraw i napojów śniadaniowych zgodnie z oczekiwaniami gości o specjalnych potrzebach żywieniowych
  4. użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania oraz podawania śniadań
 • dobiera sprzęt do wykonania potraw i napojów śniadaniowych
 • obsługuje sprzęt do przygotowania potraw i napojów śniadaniowych zgodnie z instrukcją
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje room service na zamówienie gości
 • stosuje zasady serwowania śniadań do pokoju
 • dobiera sposób serwowania do rodzaju zamówienia
 • planuje zakres wykonywanych czynności w celu realizacji zamówienia room service
 • wskazuje kolejność czynności podczas realizacji zamówienie room service
  6. przygotowuje nakrycie i bieliznę stołową do rodzaju śniadania
 • rozróżnia rodzaje bielizny stołowej
 • rozpoznaje elementy zastawy stołowej
 • dobiera nakrycie i zastawę stołową do rodzaju śniadania
 • wykonuje dekorację stołu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nakrywa stół do śniadania
  7. porządkuje stoły po śniadaniu
 • zbiera naczynia zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • segreguje odpady gastronomiczne zgodnie z zasadami recyklingu
  8. stosuje przepisy sanitarno- epidemiologiczne dotyczące sporządzania śniadań
 • stosuje zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej
 • przestrzega zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz dobrej praktyki higienicznej – GHP (Good Hygienic Practice)
 • wskazuje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych

HGT.03.5 - Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT03)

  1. oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • rozróżnia rodzaje usług dodatkowych
 • rozróżnia usługi płatne i bezpłatne
 • dobiera usługi dodatkowe do potrzeb i oczekiwań gości
  2. oferuje usługi konferencyjne w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • wskazuje zasady organizacji konferencji
 • zleca przygotowanie zamówionych usług gastronomicznych
 • zleca przygotowanie sali konferencyjnej i jej wyposażenia zgodnie z zamówieniem
 • planuje czynności dotyczące obsługi technicznej podczas organizowania konferencji
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT03 - stosuje zasady i formy przyjmowania zleceń na usługi dodatkowe
 • rozróżnia dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe
 • przyjmuje zamówienia na realizację usług dodatkowych
 • zleca realizację zamówionych usług dodatkowych
  4. realizuje zamówienia gości na usługi dodatkowe
 • sporządza dokumentację związaną z przyjęciem zlecenia na usługi dodatkowe
 • wykonuje czynności wynikające z zamówienia na usługi dodatkowe
 • stosuje procedury podczas archiwizacji dokumentacji związaną z przyjęciem zlecenia na usługi dodatkowe

HGT.03.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.03.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.03. - opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • wymienia rodzaje czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
 • określa sposoby przeciwdziałania czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym występującym na stanowisku pracy
 • stosuje się do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i
 • wskazuje optymalne warunki pracy pod względem ergonomii i zgodności z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • planuje pracę zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony gościa i środowiska
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzeń i sprzętu stosowanych podczas realizacji zadań zawodowych
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej utrzymania porządku i higieny w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
  6. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pracy na różnych stanowiskach w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • używa środków ochrony indywidualnej podczas realizacji zadań zawodowych
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, osobę poszkodowaną i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji