LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.07

Przygotowanie imprez i us艂ug turystycznych


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.7


Kwalifikacje podobne do HGT.7  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 7

  HGT.07.2 - Podstawy turystyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.07)

   1. charakteryzuje rynek turystyczny
  • wyja艣nia poj臋cie rynku turystycznego
  • rozr贸偶nia elementy rynku turystycznego
  • wykorzystuje dane statystyczne zwi膮zane z rynkiem turystycznym
  • por贸wnuje zmiany zachodz膮ce w turystyce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia trendy rozwojowe w turystyce
   2. charakteryzuje produkty turystyczne
  • opisuje struktur臋 produktu turystycznego
  • wymienia rodzaje produkt贸w turystycznych
  • opisuje produkty turystyczne
  • dobiera produkty turystyczne do potrzeb klienta
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 - charakteryzuje rodzaje turystyki
  • opisuje motywy uprawiania turystyki
  • dokonuje podzia艂u turystyki wed艂ug r贸偶nych kryteri贸w klasyfikacyjnych
  • wskazuje zwi膮zki pomi臋dzy poszczeg贸lnymi rodzajami turystyki
  • rozr贸偶nia rodzaje turystyki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje poszczeg贸lne rodzaje turystyki
   4. realizuje dzia艂ania marketingowe prowadzonej dzia艂alno艣ci turystycznej
  • wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) s艂abych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagro偶e艅 (threats) (SWOT)
  • przeprowadza analiz臋 analizy s艂abych i mocnych stron szans i zagro偶e艅 (SWOT) wybranego przedsi臋biorstwa lub regionu
  • wymienia instrumenty marketingu
  • dobiera w艂a艣ciwe instrumenty marketingu do promocji turystyki
   5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • wymienia akty prawne dotycz膮ce wykonywanych zada艅 zawodowych
  • wymienia obowi膮zki organizator贸w turystyki oraz przedsi臋biorc贸w u艂atwiaj膮ce nabywanie powi膮zanych us艂ug turystycznych zgodnie z przepisami prawa
   6. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • dobiera program komputerowy odpowiedni do wykonywanych zada艅 zawodowych
  • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem
  • wykorzystuje aplikacje mobilne wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
   7. przestrzega zasad 偶ywienia podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • opisuje zasady 偶ywienia
  • opracowuje jad艂ospisy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
  • dobiera us艂ugi 偶ywieniowe do indywidualnych potrzeb klient贸w
   8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  HGT.07.3 - Projektowanie imprez i dob贸r us艂ug turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT7)

   1. projektuje imprezy i us艂ugi turystyczne, wykorzystuj膮c wiedz臋 z zakresu geografii turystycznej Polski, kraj贸w Europy i 艣wiata
  • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia z zakresu geografii turystycznej
  • wymienia walory turystyczne poszczeg贸lnych region贸w Rzeczypospolitej Polskiej, kraj贸w Europy i 艣wiata
  • rozr贸偶nia walory turystyczne naturalne i antropogeniczne
  • opisuje walory turystyczne poszczeg贸lnych region贸w Rzeczypospolitej Polskiej, kraj贸w Europy i 艣wiata (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia elementy zagospodarowania turystycznego poszczeg贸lnych region贸w Rzeczypospolitej Polskiej, kraj贸w Europy i 艣wiata
  • por贸wnuje atrakcje turystyczne poszczeg贸lnych region贸w Rzeczypospolitej Polskiej, kraj贸w Europy i 艣wiata
  • okre艣la dost臋pno艣膰 komunikacyjn膮 poszczeg贸lnych region贸w Rzeczypospolitej Polskiej, kraj贸w Europy i 艣wiata
  • wymienia szlaki turystyczne
  • opisuje atrakcyjno艣膰 szlak贸w turystycznych
   2. korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 informacji turystycznej i geograficznej podczas projektowania imprez i us艂ug turystycznych
  • korzysta z tradycyjnych i cyfrowych 藕r贸de艂 informacji podczas projektowania imprez i us艂ug turystycznych w j臋zyku polskim i obcym nowo偶ytnym
  • wskazuje walory naturalne i antropogeniczne region贸w na podstawie map tematycznych
  • wskazuje na mapie regiony i o艣rodki turystyczne
  • wskazuje na mapach szlaki turystyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pos艂uguje si臋 programami i aplikacjami internetowymi lokalizuj膮cymi atrakcje turystyczne
  • pos艂uguje si臋 programami i aplikacjami internetowymi lokalizuj膮cymi elementy zagospodarowania turystycznego
  • pos艂uguje si臋 programami i aplikacjami internetowymi w zakresie dost臋pno艣ci komunikacyjnej
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT7 - dobiera us艂ugi turystyczne w zale偶no艣ci od potrzeb klient贸w i rodzaju turystyki
  • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug turystycznych
  • okre艣la cechy us艂ug turystycznych
  • rozpoznaje potrzeby turystyczne klient贸w
  • dobiera us艂ugi turystyczne do potrzeb klient贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la trendy i prognozy w zakresie us艂ug turystycznych
  • analizuje rynek us艂ug turystycznych
   4. przygotowuje programy imprez turystycznych
  • wymienia rodzaje imprez turystycznych
  • wymienia zasady programowania imprez turystycznych
  • stosuje zasady projektowania imprez turystycznych
  • dostosowuje program imprezy turystycznej do potrzeb, wymaga艅 i mo偶liwo艣ci klient贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opracowuje program imprezy turystycznej
  • wykorzystuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce projektowanie imprez turystycznych

  HGT.07.4 - Kalkulowanie koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.7)

   1. oblicza koszty imprez i us艂ug turystycznych
  • klasyfikuje rodzaje koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych
  • dokonuje podzia艂u koszt贸w us艂ug turystycznych
  • wykorzystuje tabel臋 kurs贸w walut podczas kalkulowania koszt贸w us艂ug turystycznych
  • oblicza warto艣膰 poszczeg贸lnych 艣wiadcze艅 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w oraz ceny i liczby 艣wiadcze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykorzystuje uzgodnienia dotycz膮ce zni偶ek, rabat贸w, upust贸w podczas obliczania koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych
  • dokonuje obliczenia sumy wszystkich 艣wiadcze艅
  • uwzgl臋dnia stawk臋 prowizyjn膮 dla agent贸w turystycznych
   2. oblicza mar偶臋 i podatek VAT imprez i us艂ug turystycznych
  • okre艣la stawki podatku VAT w zale偶no艣ci od rodzaju imprez i us艂ug turystycznych
  • stosuje zasady opodatkowania imprez i us艂ug turystycznych
  • oblicza mar偶臋
  • oblicza podatek VAT od imprez turystycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • oblicza podatek VAT od us艂ug turystycznych
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.7 - oblicza ceny imprez turystycznych
  • sumuje koszty 艣wiadcze艅, mar偶臋 i podatek VAT
  • ustala cen臋 imprezy turystycznej.
  • oblicza cen臋 imprezy przy zmieniaj膮cej si臋 liczbie uczestnik贸w
   4. tworzy dokumentacj臋 kalkulacji imprez i us艂ug turystycznych
  • sporz膮dza arkusz kalkulacji koszt贸w imprezy turystycznej
  • wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji us艂ug i imprez turystycznych

  HGT.07.5 - Rezerwacja us艂ug i imprez turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT07)

   1. dobiera us艂ugodawc贸w do realizacji imprez i us艂ug turystycznych
  • por贸wnuje oferty us艂ugodawc贸w
  • wybiera us艂ugodawc贸w do realizacji imprezy lub us艂ugi turystycznej zgodnie z zam贸wieniem lub programem turystycznym
  • ustala zasady realizacji us艂ug turystycznych
   2. stosuje r贸偶ne formy zam贸wienia us艂ug turystycznych w j臋zyku polskim i obcym nowo偶ytnym
  • redaguje wz贸r formularza zam贸wienia
  • sporz膮dza zam贸wienia us艂ug turystycznych w j臋zyku polskim i obcym nowo偶ytnym
  • sporz膮dza umow臋 allotmentow膮 i czarterow膮
  • wymienia przyk艂ady niewykonania lub nieprawid艂owego wykonania us艂ug turystycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • podejmuje dzia艂ania w przypadku niewykonania lub nieprawid艂owego wykonania us艂ug turystycznych
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT07 - stosuje r贸偶ne formy rezerwacji imprez i us艂ug turystycznych
  • rozr贸偶nia formy rezerwacji imprez i us艂ug turystycznych
  • sporz膮dza dokument rezerwacji imprezy i us艂ugi turystycznej
  • wype艂nia dokument rezerwacji imprezy i us艂ugi turystycznej
  • sporz膮dza dokument anulowania rezerwacji imprezy i us艂ugi turystycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wype艂nia dokument anulowania rezerwacji imprezy i us艂ugi turystycznej
  • wymienia formy rezerwacji us艂ug turystycznych
   4. u偶ywa oprogramowania komputerowego stosowanego do zam贸wie艅 i rezerwacji w turystyce
  • wymienia specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obs艂ugi ruchu turystycznego
  • wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obs艂ugi ruchu turystycznego
  • obs艂uguje komputerowe systemy rezerwacji us艂ug turystycznych
  • dokonuje rezerwacji i anulowania us艂ug turystycznych systemem on-line

  HGT.07.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 07)

   1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
  • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
   2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych
  • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
  • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
  • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
  • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku (rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje) artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 07 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
  • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
  • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
  • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
   4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:
  • reaguje ustnie (podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
   2. reaguje w formie prostego tekstu pisanego ( wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
  • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
  • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
  • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
  • proponuje i zach臋ca
  • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
  • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
   5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (filmach instrukta偶owych)
  • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
  • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
  • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, prezentacj臋
   6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku
  • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
  • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
  • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
  • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
  • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

  HGT.07.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.07.)

   1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
  • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
  • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
  • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
   2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
   3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.07. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
   4. charakteryzuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz prawa pracy
  • opisuje system kontroli i nadzoru nad prawn膮 ochron膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w zak艂adach pracy
  • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  • rozr贸偶nia spos贸b zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej
  • okre艣la szczeg贸艂owe obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la obowi膮zki pracownika dotycz膮ce przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy na stanowisku pracy
   5. Kwalifikacje zawodowe - przewiduje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w dzia艂alno艣ci turystycznej
  • rozr贸偶nia zagro偶enia wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy
  • wskazuje 藕r贸d艂a zagro偶e艅 w 艣rodowisku pracy
  • wskazuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 turystyczn膮
  • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia w dzia艂alno艣ci turystycznej
   6. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju prowadzonej dzia艂alno艣ci
   7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
  • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stan nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
  • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
  • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
  • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
  • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
  • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
  • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji