LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 4

ROL.04.2 - Podstawy rolnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.04)

  1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
 • okre艣la czynniki klimatyczne i glebowe siedliska
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
 • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na w艂a艣ciwo艣ci i struktur臋 gleb
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
  2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
 • rozpoznaje elementy profilu glebowego
 • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
 • rozpoznaje typy gleb na podstawie profilu
 • ocenia warto艣膰 rolnicz膮 gleb (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy gleb wyst臋puj膮ce w poszczeg贸lnych klasach bonitacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.04 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • identyfikuje czynniki pogodowe
 • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
 • interpretuje prognozy i mapy pogody
  4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
 • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne i okre艣la ich zastosowanie
 • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • prowadzi pomiary z wykorzystaniem przyrz膮d贸w meteorologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
 • rozr贸偶nia nawozy organiczne
 • rozr贸偶nia nawozy mineralne
 • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie ro艣lin
  6. rozpoznaje gatunki ro艣lin i zwierz膮t
 • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
 • rozpoznaje nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawnych
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • rozr贸偶nia gatunki zwierz膮t gospodarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  7. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
 • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
  8. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  9. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  11. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  12. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  13. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  14. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
 • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
 • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w rolnictwie
 • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
  15. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.04.3 - Prowadzenie produkcji ro艣linnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL4)

  1. dobiera ro艣liny do warunk贸w klimatyczno- glebowych i ekonomicznych danego rejonu
 • okre艣la struktur臋 gleby
 • okre艣la wymagania glebowe oraz klimatyczne do uprawy ro艣lin
 • dobiera ro艣liny do uprawy w okre艣lonych warunkach glebowych oraz w okre艣lonych warunkach klimatycznych
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych i glebowych na plonowanie ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kierunki produkcji ro艣linnej w zale偶no艣ci od popytu na rynku regionalnym
  2. dobiera zmianowanie ro艣lin uprawnych do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa rolniczego
 • wyja艣nia wp艂yw przedplonu na w艂a艣ciwo艣ci stanowiska
 • dobiera stanowisko do wymaga艅 ro艣lin uprawnych
 • uk艂ada zmianowanie ro艣lin z uwzgl臋dnieniem warunk贸w przyrodniczych i agrotechnicznych
 • planuje p艂odozmian z uwzgl臋dnieniem dobrej praktyki rolniczej i zasady wzajemnej zgodno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala struktur臋 u偶ytkowania grunt贸w w gospodarstwie
 • ustala struktur臋 zasiew贸w w gospodarstwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL4 - planuje nawo偶enie organiczne i mineralne
 • rozpoznaje zaburzenia wzrostu i rozwoju ro艣lin wynikaj膮ce z niedoboru sk艂adnik贸w mineralnych
 • ustala zasobno艣膰 mineraln膮 gleb
 • planuje nawo偶enie z uwzgl臋dnieniem plonu i zasobno艣ci gleb
 • ustala dawk臋 i termin nawo偶enia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby nawadniania
 • okre艣la zasady u偶ytkowania urz膮dze艅 wodno- melioracyjnych
  4. przygotowuje materia艂 siewny do siewu
 • charakteryzuje czynniki okre艣laj膮ce jako艣膰 materia艂u siewnego
 • okre艣la zabiegi technologiczne czyszczenia i sortowania nasion
 • ocenia jako艣膰 materia艂u siewnego
 • ustala zdolno艣膰 kie艂kowania oraz czysto艣膰 nasion (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technologie do czyszczenia i sortowania materia艂u siewnego
 • rozr贸偶nia sposoby zaprawiania nasion
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z produkcj膮 ro艣lin uprawnych
 • okre艣la cel i zadania stosowania zabieg贸w agrotechnicznych
 • dobiera 艣rodki techniczne do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • opracowuje plan zabieg贸w agrotechnicznych
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne zgodnie z technologi膮 upraw
  6. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych
 • opisuje choroby ro艣lin
 • opisuje szkodniki ro艣lin
 • opisuje chwasty w uprawach ro艣lin
 • rozpoznaje objawy wyst臋powania chor贸b ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy wyst臋powania szkodnik贸w ro艣lin
  7. dobiera metody i 艣rodki stosowane w ochronie ro艣lin
 • klasyfikuje chemiczne 艣rodki ochrony ro艣lin
 • okre艣la zastosowanie chemicznych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • ustala dawk臋 艣rodka w zale偶no艣ci od stanu pora偶enia plantacji
 • planuje zabiegi chemicznej ochrony ro艣lin
  8. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji ro艣linnej
 • okre艣la zakres obs艂ugi na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do 艣rodk贸w technicznych
 • zestawia agregaty maszynowe z uwzgl臋dnieniem bilansu mocy
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅
  9. prowadzi upraw臋 ro艣lin zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮, z zasad膮 wzajemnej zgodno艣ci oraz rachunkiem ekonomicznym
 • interpretuje standardy dotycz膮ce racjonalnej gospodarki nawozami
 • interpretuje standardy dotycz膮ce zachowania cennych siedlisk i gatunk贸w ro艣lin
 • prowadzi upraw臋 ro艣lin z uwzgl臋dnieniem zasad rachunku ekonomicznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje ekologiczne metody uprawy ro艣lin
 • dobiera metody ekologicznej uprawy ro艣lin
 • okre艣la zabiegi stosowane w ekologicznej uprawie ro艣lin

ROL.04.4 - Dobieranie metod i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.4)

  1. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje wymagania w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz ich konfekcjonowania
 • wskazuje zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
 • wskazuje wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • dokumentuje zabiegi ochrony ro艣lin oraz przestrzeganie wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  2. charakteryzuje 艣rodki ochrony ro艣lin
 • opisuje sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • wskazuje okres karencji i okres prewencji
 • opisuje 艣rodki ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: ze wzgl臋du na funkcj臋: 飥 roztoczob贸jcze (akarycydy) 飥 bakteriob贸jcze (bakteriocydy) 飥 grzybob贸jcze (fungicydy) 飥 chwastob贸jcze (herbicydy) 飥 owadob贸jcze (insektycydy) 飥 mi臋czakob贸jcze (moluskocydy) 飥 nicieniob贸jcze (nematocydy) 飥 regulatory wzrostu ro艣lin 飥 odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty) 飥 gryzoniob贸jcze (rodentycydy) 飥 przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty) 飥 kretob贸jcze (talpicydy) 飥 wirusob贸jcze (wirocydy), inne, ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe: 飥 kontaktowe 飥 偶o艂膮dkowe 飥 inhalacyjne 飥 fungitoksyczne 飥 fungistatyczne 飥 desykuj膮ce 飥 inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j, inne, ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie: 飥 powierzchniowe 飥 wg艂臋bne 飥 systemiczne, inne
 • opisuje czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin: dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin, termin przeprowadzenia zabiegu, dawka 艣rodka ochrony ro艣lin, warunki atmosferyczne, 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.4 - stosuje integrowan膮 ochron臋 ro艣lin
 • opisuje dzia艂anie organizm贸w szkodliwych i spos贸b ich zwalczania, w tym: organizm贸w chorobotw贸rczych, w tym organizm贸w wytwarzaj膮cych mykotoksyny, chwast贸w, szkodnik贸w
 • opisuje metody ochrony ro艣lin, w tym agrotechniczn膮, hodowlan膮, mechaniczn膮, fizyczn膮, biologiczn膮, chemiczn膮 oraz kwarantann臋
 • wyja艣nia podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym: ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych przez: 飥 w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋 飥 stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 飥 w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie 飥 przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej 飥 ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej, planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o: 飥 monitorowanie organizm贸w szkodliwych, progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych 飥 programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin 飥 doradztwo, przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • wyja艣nia zasady dobrej praktyki ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje spos贸b zwalczania szkodnik贸w artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • opisuje sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym: sprawdza stan techniczny poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod wzgl臋dem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu, kalibruje opryskiwacz, dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz, dobiera rozpylacze
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin
 • okre艣la sposoby informowania o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • potwierdza sprawno艣膰 techniczn膮 sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • stosuje opryskiwacz ci膮gnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa
  4. charakteryzuje wp艂yw 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko
 • okre艣la spos贸b oddzia艂ywania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮, i sposoby ograniczania ryzyka
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • opisuje 艣rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym: zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem wp艂ywu na 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮, efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody, stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk, post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • opisuje post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas sprzeda偶y i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • okre艣la zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu 艣rodkami ochrony ro艣lin, ich konfekcjonowania i stosowania
 • opisuje drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustn膮, sk贸rn膮, oddechow膮 i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • okre艣la zasady prawid艂owego przechowywania, pakowania i transportu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady profilaktyki, w tym: badania lekarskie, wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy, informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • wskazuje objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsz膮 pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • charakteryzuje przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym: przyczyny i rodzaje zagro偶e艅, drogi po偶arowe
 • okre艣la post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy m艂odocianych

ROL.04.5 - Prowadzenie produkcji zwierz臋cej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL04)

  1. rozr贸偶nia budow臋 anatomiczn膮 zwierz膮t gospodarskich
 • wskazuje r贸偶nice w budowie narz膮d贸w i uk艂ad贸w mi臋dzy poszczeg贸lnymi gatunkami zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la budow臋 anatomiczn膮 poszczeg贸lnych uk艂ad贸w w organizmach zwierz膮t
  2. okre艣la procesy 偶yciowe zachodz膮ce w organizmach zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w zwierz膮t
 • wyja艣nia istot臋 i wsp贸艂dzia艂anie proces贸w zachodz膮cych w poszczeg贸lnych uk艂adach zwierz膮t
 • okre艣la czynniki zak艂贸caj膮ce prawid艂owy przebieg proces贸w 偶yciowych w organizmach zwierz膮t
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL04 - rozpoznaje gatunki, typy u偶ytkowe i rasy zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la cechy u偶ytkowe poszczeg贸lnych ras i gatunk贸w zwierz膮t
 • rozpoznaje cechy budowy anatomicznej poszczeg贸lnych typ贸w u偶ytkowych zwierz膮t gospodarskich
 • por贸wnuje cechy charakterystyczne dla gatunk贸w, ras i typ贸w u偶ytkowych zwierz膮t
  4. okre艣la kierunki chowu zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la kierunki chowu poszczeg贸lnych ras i gatunk贸w zwierz膮t w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci ekonomiczno-przyrodniczych gospodarstwa
 • okre艣la kierunki chowu zwierz膮t z uwzgl臋dnieniem ich cech biologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich
 • rozr贸偶nia sk艂adniki pokarmowe i komponenty wchodz膮ce w sk艂ad pasz
 • rozpoznaje pasze stosowane w 偶ywieniu zwierz膮t
 • ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t na podstawie ich sk艂adu chemicznego oraz organoleptycznie
  6. prowadzi gospodark臋 paszow膮 w produkcji zwierz臋cej
 • okre艣la warunki przechowywania pasz
 • oblicza powierzchni臋 magazynow膮 potrzebn膮 do przechowywania pasz
 • oblicza zapotrzebowanie na pasze dla okre艣lonego stanu zwierz膮t w gospodarstwie
 • planuje powierzchni臋 paszow膮 do produkcji pasz w gospodarstwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sk艂adniki do przygotowania pa