LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 637 - Bezrobocie wynikające z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej zmianą miejsca pracy bądź wcho...
 • Pytanie nr 638 - Dobrami substytucyjnymi są
 • Pytanie nr 639 - Koszty produkcji, które nie mają związku z wielkością produkcji są kosztami
 • Pytanie nr 640 - Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towarów konsumpcyjnych jest ceną
 • Pytanie nr 641 - Normy zawarte w przepisach stanowionych przez określone w Konstytucji władze są normami
 • Pytanie nr 642 - Tekst przepisu prawnego dzieli się na części, z których jedna może być oznaczona znakiem (-) nosz...
 • Pytanie nr 643 - Część normy prawnej, będącej opisem sytuacji lub cech, jakie posiada konkretny podmiot, nosi nazw...
 • Pytanie nr 644 - Äąąródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest
 • Pytanie nr 645 - Przepisy normujące zasady i tryb postępowania przed organami właściwymi do prowadzenia postępowan...
 • Pytanie nr 646 - Wojewodę powołuje i odwołuje
 • Pytanie nr 647 - Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytor...
 • Pytanie nr 648 - Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości
 • Pytanie nr 649 - Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest
 • Pytanie nr 650 - Umocowanie do czynności zwykłego zarządu objęte jest
 • Pytanie nr 651 - Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić na rzecz
 • Pytanie nr 652 - System ewidencji ludności wynika z
 • Pytanie nr 653 - Na straży praw i wolności obywatelskich określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa stoi
 • Pytanie nr 654 - Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, określającym sytuację ...
 • Pytanie nr 655 - Umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie
 • Pytanie nr 656 - Kierownik jednostki określa wszystkie zagadnienia związane z obiegiem pism w
 • Pytanie nr 657 - Spółką prawa handlowego nie jest
 • Pytanie nr 658 - Najwyższym organem spółdzielni jest
 • Pytanie nr 659 - Na koncie aktywów można zaewidencjonować
 • Pytanie nr 660 - Sprawdzenie czy dowód księgowy zawiera wszystkie wymagane elementy, czy został wystawiony na właś...
 • Pytanie nr 661 - Nadanie dowodowi księgowemu numeru, pod którym ma być księgowany, ustalenie daty, pod jaka ma być...
 • Pytanie nr 662 - Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w ciągu jednego roku w danym kraju to
 • Pytanie nr 663 - Analizując zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwierdzono, że najwięcej zatrudnionych pracowników j...
 • Pytanie nr 664 - Wynagrodzenia pracowników są przekazywane z rachunku bankowego przedsiębiorstwa na konta osobiste...
 • Pytanie nr 665 - "...finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od o...
 • Pytanie nr 666 - "Art. 71 Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione ...
 • Pytanie nr 667 - "Art 36.§1 Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od ok...
 • Pytanie nr 668 - "Art.114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymag...
 • Pytanie nr 669 - Na podstawie fragmentu klasyfikacji budżetowej ustal właściwą klasyfikację budżetową wydatku doty...
 • Pytanie nr 670 - Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej urzędu miejskiego wynika, że referat ogólno-ad...
 • Pytanie nr 671 - Referent do spraw administracyjnych wydziału organizacyjnego urzędu miasta prosi referenta do spr...
 • Pytanie nr 672 - Zamieszczone pismo to
 • Pytanie nr 673 - Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika, że Pani Alina Kornacka jest zatrudniona w wymiarze
 • Pytanie nr 674 - Zamieszczone pismo to
 • Pytanie nr 675 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ wartość dominanty przedstawionego szeregu ...
 • Pytanie nr 676 - Suma cen asortymentu pieczywa składającego się z ośmiu pozycji wynosi 12 zł. Określ średnią cenę ...
 • Pytanie nr 677 - Przedsiębiorca dysponuje kapitałem własnym w wysokości 1 000 000 zł i majątkiem trwałym w wysokoś...
 • Pytanie nr 678 - Firma osiągnęła w 2007 roku zysk z działalności gospodarczej w wysokości 1 500 000 zł przy przeci...
 • Pytanie nr 679 - Z zamieszczonego wykresu dotyczącego bezrobocia w województwie wielkopolskim wynika, że najniższy...
 • Pytanie nr 680 - Z danych zawartych w tabeli wynika, że najwyższe bezrobocie odnotowano
 • Pytanie nr 681 - Średnie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu biurowym powinno wynosić
 • Pytanie nr 682 - Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi n...
 • Pytanie nr 683 - Za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarz...
 • Pytanie nr 684 - Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie po...
 • Pytanie nr 685 - Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie począwszy od daty wytworzen...
 • Pytanie nr 877 - Przedsiębiorca dokonał zakupu maszyny stolarskiej w oparciu o umowę sprzedaży, która jest umową...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ