LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68551 - Przedstawiony przyrząd pomiarowy umożliwia pomiar
 • Pytanie nr 68552 - Wskazanie przedstawionego termometru wynosi
 • Pytanie nr 68553 - Na rysunku przedstawiono ekran sterownika solarnego. Jaką wartość ma temperatura wody w zasobniku...
 • Pytanie nr 68554 - Regulacja ilościowa przepływu powietrza w układach wentylacyjnych jest wykonywana za pomocą
 • Pytanie nr 68555 - Zgodnie z przedstawionym schematem elementem zapewniającym ochronę kotła przed zbyt niską tempera...
 • Pytanie nr 68556 - Urządzenie, którego wyświetlacz przedstawiony jest na rysunku steruje pracą
 • Pytanie nr 68557 - Korzystając z nomogramu oblicz jaka będzie strata ciśnienia w przewodzie słonecznej instalacji gr...
 • Pytanie nr 68558 - Jakie będą parametry pracy układu modułów fotowoltaicznych przedstawionych na schemacie?
 • Pytanie nr 68559 - Jaka będzie wartość natężenia przepływu nośnika ciepła wyrażona w dm3/s, jeżeli zarejestrowana na...
 • Pytanie nr 68560 - Podczas procesu fermentacji w biogazowni kontrolowana i rejestrowana jest przede wszystkim
 • Pytanie nr 68561 - Spalanie pelletu zanieczyszczonego i wilgotnego nie będzie przyczyną
 • Pytanie nr 68562 - Przedstawiona na rysunku turbina, stosowana w małych elektrowniach wodnych, to turbina
 • Pytanie nr 68563 - W celu wyeliminowania wpływu zacienienia na moduły PV należy zastosować
 • Pytanie nr 68564 - Jaka może być minimalna grubość izolacji cieplnej zgodnie z przekrojem płyty ogrzewania podłogowe...
 • Pytanie nr 68565 - Bieżące przeglądy i prace konserwacyjne instalacji fotowoltaicznej najlepiej wykonywać
 • Pytanie nr 68566 - Wykonując bieżący przegląd elektrowni fotowoltaicznej, przy pomocy kamery termowizyjnej można
 • Pytanie nr 68567 - Jakie będzie dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynku wyposażonego zgodnie z tab...
 • Pytanie nr 68568 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji obsługi kotła na pellet wynika, że jeżeli kocioł...
 • Pytanie nr 68569 - Zastosowanie regulatora ciągu kominowego w kotłach na biomasę nie wpływa na
 • Pytanie nr 68570 - Aby uzyskać odpowiednią szybkość procesu fermentacji w biogazowni rolniczej, rozdrobnione substra...
 • Pytanie nr 68571 - Wymiana czynnika solarnego nie jest konieczna dla instalacji zlokalizowanej w III strefie klimaty...
 • Pytanie nr 68572 - Protokolarny odbiór techniczny przewodu kominowego wymagany jest przed przystąpieniem do eksploat...
 • Pytanie nr 68573 - Kierownik budowy po zakończeniu robót nie ma obowiązku
 • Pytanie nr 68574 - Przed oddaniem do eksploatacji elektrowni wiatrowej będącej przeszkodą lotniczą łopaty należy odp...
 • Pytanie nr 68575 - Wykonując nadciśnieniową próbę szczelności instalacji F-gazów w pompie ciepła, stosuje się
 • Pytanie nr 68576 - Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną, podda...
 • Pytanie nr 68577 - W czasie okresowego przeglądu słonecznej instalacji grzewczej osoba kontrolująca zamocowanie kole...
 • Pytanie nr 68578 - Jedną z przyczyn awarii powstających podczas użytkowania emaliowanego wymiennika ciepła jest brak...
 • Pytanie nr 68579 - Jaka najmniejsza prędkość wiatru spowoduje automatyczne zatrzymanie siłowni wiatrowej o poziomej ...
 • Pytanie nr 68580 - W celu uniknięcia niezupełnego spalania biomasy i wydzielenia dużych ilości tlenku węgla należy z...
 • Pytanie nr 68581 - Kawitacja, która obniża sprawność i żywotność turbin w elektrowniach wodnych, to
 • Pytanie nr 68582 - Jaka będzie sprawność procesu, jeżeli przy spalaniu 120 kg biomasy w postaci pelletu o wartości o...
 • Pytanie nr 68583 - Jaki powinien być spad w elektrowni wodnej, aby uzyskać moc czynną 50 kW, przy sprawności 85%, je...
 • Pytanie nr 68584 - Jedną z głównych przyczyn uszkodzenia mechanicznego próżniowego kolektora rurowego może być
 • Pytanie nr 68585 - O czym może świadczyć wysoka temperatura kolektora słonecznego oraz niska temperatura wody w zbio...
 • Pytanie nr 68586 - W okresie gwarancji użytkownikowi inwertera przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, jeżeli uszko...
 • Pytanie nr 68587 - W dokumentacji inwentaryzacyjnej na rzutach i rozwinięciach instalacji centralnego ogrzewania, op...
 • Pytanie nr 68588 - Przy wymianie uszkodzonego modułu w czasie naprawy instalacji fotowoltaicznej należy użyć złączki...
 • Pytanie nr 68589 - Przedstawiona obróbka przewodów instalacji fotowoltaicznej za pomocą tzw. strippera, polega na
 • Pytanie nr 68590 - Po kilkudniowej poprawnej pracy pompy ciepła sterownik wyświetlił komunikat EE8. Na podstawie tab...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ