LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 81805 - Masz przed sobą tabelę z danymi dotyczącymi liczby zgłoszeń otrzymywanych przez twoją jednostkę a...
 • Pytanie nr 81812 - Data Nazwa dokumentu Status 2021-01-01 Umowa o pracę Zakończona 2021-02-01 Umo...
 • Pytanie nr 81814 - Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne źródła prawa administracyjnego. Które z poniżs...
 • Pytanie nr 81817 - Które z poniższych twierdzeń najlepiej opisuje rolę Konstytucji w systemie źródeł prawa administr...
 • Pytanie nr 81824 - Rozważ sytuację, w której wojewoda wydaje decyzję administracyjną. Które z poniższych działań jes...
 • Pytanie nr 81828 - Które z poniższych działań jest najbardziej zgodne z rolą wojewody jako zwierzchnika administracj...
 • Pytanie nr 81831 - Zidentyfikuj źródło prawa na podstawie poniższego opisu: "Jest to akt prawny wydany przez organ a...
 • Pytanie nr 81848 - Zakładając, że jesteś technikiem administracji i musisz sporządzić dokument dotyczący funkcjonowa...
 • Pytanie nr 81862 - W jakim przypadku strona postępowania administracyjnego może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzeni...
 • Pytanie nr 81871 - Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego strona nie dopełniła obowiązków formalnych mim...
 • Pytanie nr 81873 - Zidentyfikuj cel postępowania egzekucyjnego w administracji, na podstawie poniższej tabeli: ...
 • Pytanie nr 90564 - Jednostka administracyjna otrzymuje zadanie dotyczące zmiany wewnętrznych procedur pracy. Do któr...
 • Pytanie nr 90566 - Jednostka administracyjna otrzymuje zadanie dotyczące analizy efektywności finansowej. Do której ...
 • Pytanie nr 90570 - Klient jest zdezorientowany i nie wie, jakie dokumenty musi dostarczyć do urzędu. Jak powinieneś ...
 • Pytanie nr 90573 - Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie materiałów informacyjnych na spotkanie służbowe. Jakie inf...
 • Pytanie nr 90581 - Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje rolę norm w administracji?
 • Pytanie nr 90583 - Rozważ poniższy fragment kodu: PN-EN 12345:2010 Określ, do jakiego rodzaju normy odnosi...
 • Pytanie nr 90584 - Zidentyfikuj, które z poniższych oznaczeń odnosi się do normy krajowej.
 • Pytanie nr 90590 - Jednostka administracji publicznej wydała decyzję o cofnięciu zgody na prowadzenie działalności g...
 • Pytanie nr 90601 - Podaj, które z poniższych zadań jest realizowane przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialn...
 • Pytanie nr 90603 - Wskaż, który z poniższych organów wykonawczych samorządu terytorialnego odpowiada za realizację u...
 • Pytanie nr 90606 - Wybierz organ wykonawczy samorządu terytorialnego, który realizuje uchwały rady powiatu i zarządz...
 • Pytanie nr 90613 - Jako pracownik administracyjny, musisz sporządzić dokument na podstawie konkretnego przepisu praw...
 • Pytanie nr 90619 - Wyjaśnij, co oznacza termin "vacatio legis" w kontekście procesu legislacyjnego.
 • Pytanie nr 90622 - Jesteś technikiem administracji w jednostce samorządu terytorialnego. Otrzymujesz pismo od mieszk...
 • Pytanie nr 90632 - Rozważ sytuację, w której właściciel nieruchomości przekazuje ją na rzecz innej osoby za pomocą u...
 • Pytanie nr 90634 - Sposób nabycia Opis A Zasiedzenie B Darowizna C Zamiana D Dziedzicze...
 • Pytanie nr 90639 - Rozważ poniższą sytuację przedstawioną w tabeli: Sytuacja Rodzaj odpowiedzialności cywilnej...
 • Pytanie nr 90645 - Przygotowujesz dokumenty dotyczące prawa podatkowego w jednostce administracyjnej. Które z poniżs...
 • Pytanie nr 90650 - Nazwa Data urodzenia Adres Jan Kowalski 01.01.1980 ul. Kwiatowa 5, 00-001 Warszawa ...
 • Pytanie nr 90659 - Analizujesz decyzję administracyjną i zauważyłeś, że została ona wydana z naruszeniem prawa mater...
 • Pytanie nr 90661 - Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące przesłanek nieważności decyzji administracyjnej:
 • Pytanie nr 90668 - Jako technik administracji, analizujesz środki kontroli decyzji administracyjnej. Który z poniższ...
 • Pytanie nr 90675 - Jakie jest najważniejsze kryterium umożliwiające wznowienie postępowania administracyjnego?
 • Pytanie nr 90677 - Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą zestawienie zysków i strat jednostki organizacyjnej ...
 • Pytanie nr 91481 - Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego, zauważyłeś, że strona nie dostarczyła wymagan...
 • Pytanie nr 91482 - Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, które z poniższych jest prawdziwym powodem do ...
 • Pytanie nr 91483 - Data Akcja 01.01.2022 Rozpoczęcie postępowania administracyjnego...
 • Pytanie nr 91485 - Czy strona może odwołać się od decyzji o zawieszeniu postępowania administracyjnego?
 • Pytanie nr 107698 - Przygotowujesz dokumenty postępowania administracyjnego. Która z poniższych informacji jest NIEZB...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ