LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 130569 - Jedną z metod dezynfekcji wody w wodociągach miejskich jest jej
 • Pytanie nr 130570 - Które procesy są stosowane podczas mechanicznego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalni...
 • Pytanie nr 130571 - Który element węzła wodociągowego oznaczono cyfrą 1 na przedstawionym schemacie?
 • Pytanie nr 130572 - Ile wynosi rzędna włączenia do studzienki S2 pokazanego na schemacie przewodu sieci kanalizacyjne...
 • Pytanie nr 130573 - Ile wyniesie wydajność instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu o wymiarach 50 × 96 m, jeśli ...
 • Pytanie nr 130574 - Na podstawie rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej określ liczbę płuczek zbiornikowych znajdujący...
 • Pytanie nr 130575 - Na podstawie pozycji kosztorysowej oblicz koszt materiałów pomocniczych do montażu studzienki kan...
 • Pytanie nr 130576 - Organizując prace związane z montażem instalacji wodociągowej, w pierwszej kolejności należy wyko...
 • Pytanie nr 130577 - Kto każdorazowo powinien potwierdzić wpisem do dziennika budowy swoją obecność na budowie sieci w...
 • Pytanie nr 130578 - Celem kontroli okresowych instalacji kanalizacyjnych jest
 • Pytanie nr 130579 - Pomiar ilości i rodzaj wykonanych robót na sieci wodociągowej przeprowadza się w sposób ciągły w ...
 • Pytanie nr 130580 - Na rysunku skrzynki gazowej cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 130581 - Z którego rysunku dokumentacji projektowej można odczytać zagłębienie przewodu przyłącza gazu?...
 • Pytanie nr 130582 - Na podstawie przedstawionego rozwinięcia instalacji gazowej, posługując się danymi zawartymi w ta...
 • Pytanie nr 130583 - Na podstawie fragmentu kosztorysu oblicz wartość robocizny na wykonanie robót ziemnych związanych...
 • Pytanie nr 130584 - W jakiej kolejności należy zaplanować podane w ramce prace związane z budową sieci gazowej?
 • Pytanie nr 130585 - Która informacja powinna się znaleźć w dzienniku budowy przyłącza gazowego?
 • Pytanie nr 130586 - Do odbioru robót związanych z budową przyłącza gazowego jest wymagana uproszczona dokumentacja bu...
 • Pytanie nr 130587 - Aby przekazać sieć gazową odbiorcom do użytkowania, należy do dokumentacji załączyć protokół z...
 • Pytanie nr 130588 - Zakres kontroli okresowej kotłowni na paliwo gazowe z podgrupy E nie obejmuje sprawdzenia
 • Pytanie nr 130589 - Rozpoczynając kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, w pierwszej kolejności należy zloka...
 • Pytanie nr 130590 - Kiedy przeprowadza się obmiary robót na sieciach gazowych?
 • Pytanie nr 130591 - Ile wyniesie zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia o wymiarach podłogi 5 x 6 m, jeżeli jedn...
 • Pytanie nr 130592 - Który przedmiar robót związanych z montażem grzejników został wykonany zgodnie z rzutem poziomym ...
 • Pytanie nr 130593 - W jakiej kolejności należy zaplanować prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania?...
 • Pytanie nr 130594 - Węzeł ciepłowniczy powinien być przekazany do odbioru technicznego końcowego
 • Pytanie nr 130595 - Przekazanie węzła ciepłowniczego do użytkowania odbywa się na podstawie protokołu sporządzonego p...
 • Pytanie nr 130596 - Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewania obmierza się
 • Pytanie nr 130597 - Przyczyną głośnej pracy pompy obiegowej w instalacji grzewczej może być
 • Pytanie nr 130598 - W jakiej kolejności należy zaplanować wymienione w ramce prace, mające na celu wymianę skorodowan...
 • Pytanie nr 130599 - Ile powietrza należy dostarczyć do zasilania przedstawionej na schemacie mechanicznej wentylacji ...
 • Pytanie nr 130600 - Oblicz natężenie przepływu powietrza w pomieszczeniu szatni o wymiarach podłogi 4 × 4 m i wysokoś...
 • Pytanie nr 130601 - Dla wykonania przedmiaru instalacji wentylacyjnej określ na podstawie rzutu poziomego liczbę krat...
 • Pytanie nr 130602 - Na podstawie pozycji kosztorysowej oblicz koszty pośrednie na przedmuchanie azotem urządzeń i ins...
 • Pytanie nr 130603 - Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej i przekazanie jej do eksploatacji polega na
 • Pytanie nr 130604 - Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnych należy sprawdzić między innymi, czy
 • Pytanie nr 130605 - Dla określenia ilości powietrza wentylacyjnego w danym pomieszczeniu jest niezbędne przeprowadzen...
 • Pytanie nr 130606 - Co może być przyczyną tego, że ilość powietrza dopływająca do pomieszczenia jest mniejsza od rzec...
 • Pytanie nr 130607 - Remont kapitalny przewodów wentylacyjnych obejmuje
 • Pytanie nr 130608 - Dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej stanowi między innymi

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ