LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21431 - Ustal minimalną szerokość drogi transportowej w magazynie, jeżeli obowiązuje w nim ruch jednokier...
 • Pytanie nr 21432 - Zasada wydań magazynowych polegająca na tym, że jako pierwsze są wydawane towary, których termin ...
 • Pytanie nr 21433 - Jeżeli zapas końcowy wynosi obecnie 2 900 sztuk, sprzedano 2 260 sztuk, a przyjęte dostawy wynios...
 • Pytanie nr 21434 - Przedstawiony symbol informuje, że opakowanie nadaje się do
 • Pytanie nr 21435 - Rozładunek środków transportu zewnętrznego, identyfikacja dostawy, kontrola ilościowo-jakościowa ...
 • Pytanie nr 21436 - Standardowym numerem identyfikacyjnym stosowanym do unikalnej identyfikacji jednostek logistyczny...
 • Pytanie nr 21437 - System informatyczny wykorzystywany do zarządzania ruchem zapasów magazynowych to
 • Pytanie nr 21438 - Umieszczony na opakowania symbol graficzny oznacza
 • Pytanie nr 21439 - Które z wymienionych urządzeń przeładunkowych przedstawiono na zdjęciu?
 • Pytanie nr 21440 - Jaki układ technologiczny magazynu przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 21441 - Dostawy materiału do przedsiębiorstwa produkcyjnego wystąpiły pięć razy w ciągu pierwszego półroc...
 • Pytanie nr 21442 - Klasyczny model systemu zamawiania oparty na poziomie informacyjnym jest realizowany przy założen...
 • Pytanie nr 21443 - Oblicz ekonomiczną wielkość dostawy, jeżeli planowany roczny popyt kształtuje się na poziomie 40 ...
 • Pytanie nr 21444 - Ustal cenę netto sformowania 100 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), jeżeli koszt jednostkowy...
 • Pytanie nr 21445 - Na podstawie zamieszczonego cennika oblicz wartość netto przewozu 48 paletowych jednostek ładunko...
 • Pytanie nr 21446 - Który asortyment nie powinien być składowany w magazynie otwartym?
 • Pytanie nr 21447 - Środki transportu wewnętrznego, w których urządzenia podnoszące ładunki są podwieszane do wciągni...
 • Pytanie nr 21448 - Ładunek może wystawać poza krawędź palety nie więcej niż
 • Pytanie nr 21449 - Maksymalnie z ilu warstw kartonów o wymiarach: długość 400 mm, szerokość 200 mm, wysokość 300 mm ...
 • Pytanie nr 21450 - Wyniki analizy ABC według częstości pobrań pozwalają podzielić towary na grupy i odpowiednio je r...
 • Pytanie nr 21451 - Dokumentem rozchodowym związanym z obrotem magazynowym jest
 • Pytanie nr 21452 - Do grupy X w analizie zapasów XYZ zaliczane są produkty
 • Pytanie nr 21453 - Ile wynosi poziom obsługi klienta, jeżeli zapas uzupełniany był 10 razy w ciągu roku, a w ciągu d...
 • Pytanie nr 21454 - Cechą składowania blokowego jest
 • Pytanie nr 21455 - Przedsiębiorstwo przyjęło zamówienie na 1 000 sztuk kostiumów damskich. Do uszycia jednego kostiu...
 • Pytanie nr 21456 - Przedstawiony piktogram informuje, że mamy do czynienia z materiałem
 • Pytanie nr 21457 - Przedstawiony dokument związany z obrotem magazynowym sporządza się przy
 • Pytanie nr 21458 - W wyniku planowania MRP powstaje
 • Pytanie nr 21459 - Metoda DRP II dotyczy planowania
 • Pytanie nr 21460 - Jeżeli punkt rozdzielający, z którego jest obsługiwane zamówienie klienta, jest położony blisko k...
 • Pytanie nr 21461 - Najdłuższy cykl dostawy charakteryzuje
 • Pytanie nr 21462 - Przedstawiony symbol graficzny oznacza
 • Pytanie nr 21463 - Stolarnia otrzymała zamówienie na 20 stołów. Stolarnia posiada następujące zapasy: stół - 5, noga...
 • Pytanie nr 21464 - Na ciągłą obserwację i kontrolę bieżącej pozycji przesyłki w łańcuchu dostaw pozwala
 • Pytanie nr 21465 - Jaki rodzaj powiązań w łańcuchu dostaw przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 21466 - Magazynowy system informatyczny WMS nie umożliwia
 • Pytanie nr 21467 - Centra logistyczne, ze względu na zakres świadczonych usług, dzielą się na
 • Pytanie nr 21468 - Najważniejszą korzyścią oferowaną przez centra logistyczne społecznościom lokalnym w miejscach, w...
 • Pytanie nr 21469 - W dystrybucji owoców, gdy na każdym szczeblu występuje duża liczba podmiotów, według klasyfikacji...
 • Pytanie nr 21470 - Efektem wąskiego gardła w procesie produkcji może być

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ