LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M5

Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI M.5(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 5

Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Kwalifikacje w zawodzie M.5 - Uczeń:
1) rozpoznaje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz określa ich zastosowanie;
2) dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku, składowania oraz transportu materiałów wsadowych;
3) wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów wsadowych;
4) dobiera sposoby przygotowania materiałów wsadowych do topienia;
5) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania i odważania materiałów wsadowych;
6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą;
7) określa parametry pracy maszyn i urządzeń stosowanych do składowania, przygotowania, odważania i dozowania materiałów wsadowych;
8) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu.


2. Użytkowanie pieców odlewniczych
Kwalifikacje w zawodzie M5 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje stopów odlewniczych;
2) rozróżnia rodzaje pieców odlewniczych;
3) określa etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych;
4) rozróżnia rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych;
5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze;
6) dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych;
7) wykonuje czynności związane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem żużla, pobieraniem ciekłego metalu do prób technologicznych;
8) wykonuje czynności związane ze spustem ciekłego metalu;
9) kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych;
10) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń do topienia metali.