LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL2

Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI MTL.2(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 2

MTL.02.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.02)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych, odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporządza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn, określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozróżnia, interpretuje i posługuje się symbolami tolerancji geometrycznych
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • wymienia i rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
 • wyjaśnia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urządzeń
 • wskazuje zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.02 - charakteryzuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • określa właściwości i zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych
 • określa właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych
 • opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stopów żelaza i metali nieżelaznych na podstawie oznaczeń
 • opisuje właściwości olejów i smarów
 • opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących
 • dobiera materiały konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniające na podstawie katalogów
  4. charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń
 • opisuje osie i wały
 • opisuje budowę, sposób działania i zastosowanie łożysk ślizgowych i tocznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców
 • klasyfikuje przekładnie mechaniczne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania przekładni mechanicznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje zużycie części maszyn i urządzeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • dobiera przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • rozróżnia błędy pomiarowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiarów warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia techniki oraz metody odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej opisuje proces odlewania metali i ich stopów
 • określa etapy procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów
 • określa właściwości materiałów wytwarzanych metodą obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlewów
  7. wykonuje połączenia mechaniczne
 • opisuje metody łączenia materiałów
 • określa zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • dobiera rodzaje połączeń mechanicznych w zależności od zastosowania
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • łączy części różnymi technikami
  8. wykonuje operacje obróbki mechanicznej i ręcznej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • opisuje rodzaje obróbki maszynowej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • toczy powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • frezuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • szlifuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje otwory w różnych klasach dokładności
 • opisuje metody spajania metali
 • łączy powierzchnie przedmiotów przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obróbki ręcznej
 • trasuje kształty przedmiotów obrabianych
  9. stosuje ochronę przed korozją
 • opisuje rodzaje korozji
 • określa przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • określa sposoby ochrony przed korozją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów
 • opisuje budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego
 • organizuje stanowisko składowania materiałów
 • dobiera sposób i środki transportu do rodzaju materiału
 • stosuje zasady składowania materiałów zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje sposób wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje sposób zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlewów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usunięcia układu wlewowego i oczyszczania odlewów
  12. charakteryzuje proces sporządzania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • rozróżnia główne i pomocnicze materiały formierskie
 • określa rolę materiałów formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • określa narzędzia i przyrządy formierskie do formowania ręcznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody ręcznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • określa etapy procesu ręcznego wykonania rdzeni
 • określa etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia metody wytwarzania odlewów w zależności od techniki zalewania form
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach jednorazowych
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach trwałych
 • omawia proces odlewania ciśnieniowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwiązania mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produktów podstawowych i ubocznych procesów wytwarzania odlewów
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i żeliwa
 • omawia etapy topienia stopów metali nieżelaznych
 • omawia technikę zalewania form
 • opisuje proces krzepnięcia i stygnięcia metalu w formie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • klasyfikuje materiały wsadowe stosowane do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • wyjaśnia rolę materiałów wsadowych w procesie wytopu żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu żeliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu staliwa (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materiały wsadowe do wytopu stopów metali nieżelaznych
 • stosuje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stopów odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze żelaza z węglem na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nieżelaznych na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje właściwości stopów odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje pieców odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • określa zasady działania pieców odlewniczych
 • rozróżnia piece odlewnicze do wytopu żeliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady działania
 • określa rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia piece odlewnicze do topienia metali nieżelaznych na podstawie ich budowy i zasady działania
  19. charakteryzuje wady odlewów
 • klasyfikuje wady odlewów
 • opisuje wady odlewów
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlewów
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • omawia zadania systemów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • opisuje układy sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia procesy zużycia maszyn i urządzeń odlewniczych
 • określa stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń odlewniczych
 • opisuje zakres obsługi, konserwacji, napraw i remontów maszyn i urządzeń odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady utrzymania należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jakości odlewu
 • opisuje metody kontroli jakości odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jakości odlewu
 • stosuje obowiązujące procedury związane z kontrolą jakości na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepnięcia odlewu
  24. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MTL.02.3 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL2)

  1. określa etapy procesu przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przygotowuje świeże składniki masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • sporządza masę formierską i masę rdzeniową ze świeżych składników
 • sporządza masę formierską i masę rdzeniową ze składnikami odświeżającymi
 • określa etapy sporządzania masy formierskiej i masy rdzeniowej do zalewania form wilgotnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa etapy sporządzania masy formierskiej i masy rdzeniowej do zalewania form suszonych
 • określa etapy sporządzania mas formierskich i mas rdzeniowych samoutwardzalnych
  2. stosuje maszyny i urządzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje maszyny i urządzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • dobiera maszyny i urządzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL2 - stosuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • dobiera urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • obsługuje urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
  4. przeprowadza proces regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje proces regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
 • rozróżnia etapy regeneracji masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • przeprowadza odświeżanie masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • określa rodzaj techniki prowadzenia procesu regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje maszyny i urządzenia stosowane do regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza obsługę codzienną, przeglądy bieżące oraz konserwację maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przeprowadza obsługę codzienną maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • wykonuje przeglądy bieżące maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych zgodnie z instrukcją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwację maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych zgodnie z instrukcją

MTL.02.4 - Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.2)

  1. wykonuje formy jednorazowe i rdzenie
 • opisuje etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni
 • wymienia podstawowe masy formierskie, rodzaje narzędzi i przyrządów do wykonywania form jednorazowych i rdzeni
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni
 • użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje formy jednorazowe do odlewania
 • wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego
  2. ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego
 • ocenia kompletność zestawu modelowego
 • określa stan techniczny powierzchni poszczególnych elementów zestawu modelowego
 • ocenia stan techniczny i kompletność skrzynek
 • określa rodzaje uszkodzeń oprzyrządowania odlewniczego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykrywa uszkodzenia oprzyrządowania odlewniczego
 • określa zakres naprawy oprzyrządowania odlewniczego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.2 - użytkuje urządzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni
 • opisuje urządzenia do suszenia form jednorazowych
 • opisuje urządzenia do suszenia rdzeni
 • dobiera parametry suszenia form jednorazowych i rdzeni
 • przeprowadza proces suszenia form jednorazowych i rdzeni
  4. wykonuje odlewy w formach jednorazowych
 • składa i przygotowuje formy jednorazowe do zalewania
 • przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania
 • zalewa formy jednorazowe
 • kontroluje jakość wykonanych form jednorazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje odlewy w formach trwałych i półtrwałych
 • przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania
 • wykonuje pokrycia ochronne i oddzielające na wnęki form trwałych i półtrwałych oraz na powierzchnie rdzeni
 • kontroluje jakość przygotowania form trwałych i półtrwałych i rdzeni do zalewania
 • przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zalewa formy trwałe i półtrwałe
  6. użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i półtrwałych
 • dobiera maszyny i urządzenia do odlewania w formach trwałych i półtrwałych
 • określa podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i półtrwałych
 • ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i półtrwałych
  7. przeprowadza obsługę codzienną, przeglądy bieżące oraz konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania
 • wykonuje obsługę codzienną, przeglądy bieżące i konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach jednorazowych trwałych i półtrwałych zgodnie z instrukcją
 • przeprowadza przegląd bieżący i konserwację kokilarek (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza przegląd bieżący i konserwację maszyny ciśnieniowej
 • przeprowadza przegląd bieżący i konserwację maszyny do zalewania odśrodkowego
 • przeprowadza przegląd bieżący i konserwację maszyny z formą półtrwałą
 • wykonuje konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych zgodnie z instrukcją

MTL.02.5 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL02)

  1. dobiera metody wybijania i wykończania odlewów
 • opisuje metody wybijania odlewów
 • opisuje metody wykończania odlewów
 • dobiera metodę wybijania odlewów w zależności od technologii ich wykonania
 • dobiera metodę wybijania odlewów w zależności od technologii ich oczyszczania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metodę wykończania odlewów w zależności od wymagań określonych w dokumentacji technicznej
  2. użytkuje maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów
 • wybija ręcznie odlew z formy
 • wybija ręcznie rdzenie z odlewu
 • wybija mechanicznie odlewy z form za pomocą maszyn i urządzeń
 • wybija mechanicznie rdzenie z odlewów za pomocą maszyn i urządzeń
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL02 - użytkuje narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów wykończania odlewów
 • opisuje narzędzia, maszyny i urządzenia do oczyszczania powierzchni odlewów oraz wykończania odlewów
 • dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz wykończania odlewów
  4. naprawia wady odlewów
 • rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów
 • omawia wady odlewów
 • dobiera narzędzia do naprawy wad odlewów
 • dobiera metody usuwania wad odlewów
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje metody zabezpieczania odlewów przed korozją
 • opisuje metody zabezpieczania odlewów przed korozją
 • dobiera sposób zabezpieczenia antykorozyjnego odlewów w zależności od wymagań zawartych w dokumentacji technicznej odlewu
 • dobiera środki zabezpieczające przed korozją
  6. przeprowadza obsługę codzienną i przeglądy bieżące oraz konserwację maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
 • wykonuje przeglądy bieżące maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów zgodnie z instrukcją
 • wykonuje konserwację maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów zgodnie z instrukcją

MTL.02.6 - Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu: (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 02)

  1. użytkuje maszyny i urządzenia do rozładunku, oraz transportu materiałów wsadowych
 • dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku materiałów wsadowych
 • dobiera maszyny i urządzenia do transportu materiałów wsadowych z miejsca składowania do miejsca wytopu
  2. przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą
 • rozróżnia materiały wsadowe do pieca
 • dobiera materiały wsadowe do składu stopu
 • dobiera sposoby przygotowania paliw do procesu wytopu
 • dobiera sposoby przygotowania topników i składników stopowych do procesu topienia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • użytkuje maszyny i urządzenia do dozowania materiałów wsadowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 02 - użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania oraz odważania materiałów wsadowych
 • opisuje maszyny i urządzenia do przygotowania oraz odważania materiałów wsadowych
 • dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania oraz odważania materiałów wsadowych
 • przestrzega terminów kalibracji urządzeń pomiarowych
 • wskazuje możliwości wykorzystania do danego zadania maszyn i urządzeń do przygotowania oraz odważania materiałów wsadowych
  4. wykonuje obsługę codzienną i przeglądy bieżące oraz konserwację maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
 • wymienia kolejność czynności podczas przeglądu bieżącego maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu zgodnie z instrukcją
 • wymienia kolejność czynności podczas konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu zgodnie z instrukcją
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi proces topienia w piecu odlewniczym
 • dobiera piec do wytwarzanego materiału, omawia etapy procesu topienia w piecu odlewniczym
 • dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych
 • dozuje wsad do pieca odlewniczego
 • usuwa żużel (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pobiera próby ciekłego metalu
 • obsługuje piec odlewniczy
 • kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych
 • stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności regulacji parametrów pracy pieca odlewniczego
  6. wykonuje obsługę codzienną, przeglądy bieżące oraz konserwację maszyn i urządzeń do topienia metali
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali
 • przedstawia zasady działania maszyn i urządzeń do topienia metali oraz możliwości diagnozy bez demontażu
 • wymienia kolejność czynności podczas konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali

MTL.02.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.02.)

  1. stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wyjaśnia znaczenie pojęć bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wymienia regulacje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią w przedsiębiorstwie odlewniczym
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.02. - charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową
  4. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia rodzaje chorób zawodowych charakterystycznych dla wykonywanego zawodu
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych związanych z wykonywanym zawodem
 • określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy
 • określa zasady zachowania się w przypadku pożaru w odlewni
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania
 • obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • określa zasady organizacji stanowiska pracy
 • organizuje swoje stanowisko pracy w odlewni zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy w odlewni
  7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy w odlewni
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w odlewni zgodnie z przeznaczeniem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje się do informacji zawartych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji