LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG6

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 6

1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.06 - Uczeń:
1) rozróżnia materiały formierskie;
2) rozróżnia rodzaje oraz określa zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
3) wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów formierskich;
4) określa etapy procesu przeróbki mas formierskich;
5) sporządza masę formierską i masę rdzeniową zgodnie z recepturą;
6) przeprowadza odświeżanie masy formierskiej;
7) rozróżnia etapy regeneracji masy formierskiej;
8) rozróżnia urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
9) rozróżnia urządzenia do przerobu materiałów formierskich, mas formierskich i mas
rdzeniowych;
10) użytkuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich i mas
formierskich;
11) użytkuje maszyny, urządzenia i zmechanizowane zespoły do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
12) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.

2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach
jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Kwalifikacje w zawodzie MG6 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlewów w formach jednorazowych;
2) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;
3) określa etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni;
4) wykonuje ręcznie formy jednorazowe i rdzenie różnymi metodami;
5) ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego;
6) rozróżnia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich;
7) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;
8) rozróżnia metody odlewania precyzyjnego w formach jednorazowych;
9) wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego;
10) użytkuje urządzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni;
11) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wnęki formy jednorazowej oraz powierzchni rdzeni;
12) kontroluje jakość wykonanych form jednorazowych i rdzeni;
13) składa i przygotowuje formy jednorazowe do zalania;
14) wykrywa wady oprzyrządowania odlewniczego;
15) przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania;
16) użytkuje urządzenia do ręcznego zalewania form;
17) określa podstawowe parametry maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych;
18) rozróżnia metody wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;
19) rozróżnia rodzaje form trwałych i form półtrwałych oraz elementy ich budowy;
20) przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania ciekłym metalem;
21) nanosi otuliny izolacyjne;
22) nanosi pokrycia ochronne i oddzielające na wnęki form trwałych oraz na powierzchnie rdzeni;
23) rozróżnia podstawowe zespoły maszyn i urządzenia do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych;
24) rozróżnia podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych;
25) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w
formach trwałych i formach półtrwałych;
26) ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i formach półtrwałych;
27) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach: jednorazowych, trwałych i półtrwałych.

3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów
Kwalifikacje w zawodzie MG 06 - Uczeń:
1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
3) dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego
wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
4) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz
rdzeni z odlewów;
5) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek;
6) dobiera metody naprawy odlewów w zależności od rodzaju wad odlewniczych;
7) naprawia wady odlewów;
8) dobiera metody zabezpieczania odlewów przed korozją;
9) użytkuje urządzenia do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją;
10) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;
11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.

4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Kwalifikacje w zawodzie MG06 - Uczeń:
1) rozpoznaje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz określa ich zastosowanie;
2) dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku, składowania oraz transportu materiałów wsadowych;
3) rozpoznaje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów
wsadowych;
4) dobiera sposoby przygotowania materiałów wsadowych do topienia;
5) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania i odważania materiałów wsadowych;
6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą;
7) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu.

5. Użytkowanie pieców odlewniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.6 - Uczeń:
1) rozpoznaje główne rodzaje stopów odlewniczych według określonych kryteriów;
2) rozróżnia rodzaje pieców odlewniczych;
3) określa etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych;
4) rozróżnia rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych;
5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze;
6) dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych;
7) wykonuje czynności związane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem żużla, pobieraniem ciekłego metalu do prób technologicznych;
8) wykonuje czynności związane ze spustem ciekłego metalu;
9) wykonuje czynności związane z zalewaniem form;
10) kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych;
11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali.