LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL1

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI MTL.1(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 1

MTL.01.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.01)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych, odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporządza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn, określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozróżnia, interpretuje i posługuje się symbolami tolerancji geometrycznych
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • wymienia i rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
 • wyjaśnia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urządzeń
 • wskazuje zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.01 - charakteryzuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające
 • określa właściwości i zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych
 • określa właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych
 • opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stopów żelaza i metali nieżelaznych na podstawie oznaczeń
 • opisuje właściwości olejów i smarów
 • opisuje właściwości cieczy smarująco- chłodzących
 • dobiera materiały konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniające na podstawie katalogów
  4. charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń
 • opisuje osie i wały
 • opisuje budowę, sposób działania i zastosowanie łożysk ślizgowych i tocznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców
 • klasyfikuje przekładnie mechaniczne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania przekładni mechanicznych
 • wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • rozpoznaje zużycie części maszyn i urządzeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • dobiera przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych
 • określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • rozróżnia błędy pomiarowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiarów warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia techniki oraz metody odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces odlewania metali i ich stopów
 • określa etapy procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa właściwości materiałów wytwarzanych metodą obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
  7. wykonuje połączenia mechaniczne
 • opisuje metody łączenia materiałów
 • określa zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • dobiera rodzaje połączeń mechanicznych w zależności od zastosowania
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • łączy części różnymi technikami
  8. wykonuje operacje obróbki mechanicznej i ręcznej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • opisuje rodzaje obróbki maszynowej, spajania i plastycznego kształtowania metali
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlewów
 • toczy powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • frezuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szlifuje powierzchnie przedmiotów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonuje otwory w różnych klasach dokładności
 • opisuje metody spajania metali
 • łączy powierzchnie przedmiotów przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obróbki ręcznej
 • trasuje kształty przedmiotów obrabianych
  9. stosuje ochronę przed korozją
 • opisuje rodzaje korozji
 • określa przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • określa sposoby ochrony przed korozją (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów
 • opisuje budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego
 • organizuje stanowisko składowania materiałów
 • dobiera sposób i środki transportu do rodzaju materiału
 • stosuje zasady składowania materiałów zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje sposób wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje sposób zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlewów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usunięcia układu wlewowego i oczyszczania odlewów
  12. charakteryzuje proces sporządzania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • rozróżnia główne i pomocnicze materiały formierskie
 • określa rolę materiałów formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania różnych rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • określa narzędzia i przyrządy formierskie do formowania ręcznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody ręcznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • określa etapy procesu ręcznego wykonania rdzeni
 • określa etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlewów
 • rozróżnia metody wytwarzania odlewów w zależności od techniki zalewania form
 • omawia proces odlewania grawitacyjnego w formach w formach jednorazowych
 • omawia proces odlewania grawitacyjnego w formach odlewanie grawitacyjne w formach trwałych
 • omawia proces odlewania ciśnieniowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwiązania mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produktów podstawowych i ubocznych procesów wytwarzania odlewów
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i żeliwa
 • omawia etapy topienia stopów metali nieżelaznych
 • omawia technikę zalewania form
 • opisuje proces krzepnięcia i stygnięcia metalu w formie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • klasyfikuje materiały wsadowe stosowane do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • wyjaśnia rolę materiałów wsadowych w procesie wytopu żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu żeliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materiały wsadowe do wytopu staliwa (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materiały wsadowe do wytopu stopów metali nieżelaznych
 • stosuje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stopów odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze żelaza z węglem na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nieżelaznych na podstawie ich składu chemicznego, właściwości i struktury wewnętrznej
 • opisuje właściwości stopów odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje pieców odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • określa zasady działania pieców odlewniczych
 • rozróżnia piece odlewnicze do wytopu żeliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady działania
 • określa rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia piece odlewnicze do topienia metali nieżelaznych na podstawie ich budowy i zasady działania
  19. charakteryzuje wady odlewów
 • klasyfikuje wady odlewów
 • opisuje wady odlewów
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlewów
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • omawia zadania systemów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urządzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w odlewnictwie
 • opisuje układy sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urządzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia procesy zużycia maszyn i urządzeń odlewniczych
 • określa stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urządzeń odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń odlewniczych
 • opisuje zakres obsługi, konserwacji, napraw i remontów maszyn i urządzeń odlewniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady utrzymania należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jakości odlewu
 • opisuje metody kontroli jakości odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jakości odlewu
 • stosuje obowiązujące procedury związane z kontrolą jakości na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepnięcia odlewu
  24. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MTL.01.3 - Wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego z drewna, tworzyw drewnopochodnych, tworzyw niemetalowych oraz metalu (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL1)

  1. odczytuje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące oprzyrządowania odlewniczego stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
 • rozróżnia oznaczenia i symbole graficzne oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
  2. przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego
 • określa kolejność czynności podczas przygotowania materiałów do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • stosuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL1 - wykonuje elementy oprzyrządowania odlewniczego
 • opisuje elementy budowy oprzyrządowania odlewniczego
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonania elementów oprzyrządowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych,
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonania elementów oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonania elementów oprzyrządowania odlewniczego z metalu
  4. wykonuje pomiary warsztatowe elementów oprzyrządowania odlewniczego
 • stosuje przyrządy pomiarowe do wykonania elementów oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
 • wykonuje pomiary warsztatowe elementów oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje montaż elementów oprzyrządowania odlewniczego
 • wymienia maszyny i urządzenia stosowane do montażu elementów oprzyrządowania odlewniczego
 • montuje elementy oprzyrządowania odlewniczego z drewna tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
 • dobiera narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu elementów oprzyrządowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
  6. nanosi powłoki ochronne na powierzchnie oprzyrządowania odlewniczego
 • przygotowuje powierzchnie oprzyrządowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz z metalu do nanoszenia powłok ochronnych
 • dobiera narzędzia i urządzenia do nanoszenia powłok ochronnych na oprzyrządowanie odlewnicze z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz z metalu

MTL.01.4 - Wykonywanie form metalowych kokilowych oraz ciśnieniowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.1)

  1. odczytuje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące form metalowych stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
 • podaje znaczenie oznaczeń i symboli graficznych w dokumentacji konstrukcyjnej kokili
 • podaje znaczenie oznaczeń i symboli graficznych w dokumentacji konstrukcyjnej form ciśnieniowych
 • posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną podczas wykonywania form metalowych kokilowych oraz ciśnieniowych
  2. rozróżnia rodzaje form metalowych kokilowych oraz ciśnieniowych
 • określa rodzaje i przeznaczenie kokili
 • określa rodzaje i przeznaczenie form ciśnieniowych
 • opisuje elementy budowy form metalowych kokilowych i ciśnieniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.1 - stosuje materiały i narzędzia do wykonywania elementów oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu
 • określa czynności niezbędne do wykonania kokili
 • określa czynności niezbędne do wykonania form ciśnieniowych
 • dobiera materiały do wykonania kokili
 • dobiera materiały do wykonania form ciśnieniowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje elektronarzędzia do obróbki elementów oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu
 • stosuje obrabiarki do obróbki mechanicznej elementów oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu
  4. wykonuje montaż form metalowych zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną
 • rozróżnia narzędzia i przyrządy monterskie do montażu i naprawy kokili i form ciśnieniowych
 • stosuje znormalizowane elementy kokili i form ciśnieniowych zgodnie z dokumentacją techniczną na podstawie katalogów wytwórców
 • dobiera narzędzia i przyrządy monterskie do montażu i naprawy kokili i form ciśnieniowych
 • stosuje narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu form metalowych

MTL.01.5 - Wykonywanie konserwacji, naprawy i rekonstrukcji oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL01)

  1. klasyfikuje wady modeli, oprzyrządowania i form metalowych
 • dokonuje podziału wad odlewniczych oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • opisuje wady kształtu, powierzchniowe i powłok oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • podaje niezgodności oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych z wymaganiami technicznymi
 • dobiera techniki do usunięcia wad kształtu, powierzchniowych i powłok oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa czynności technologiczne niezbędne do usunięcia wad kształtu, powierzchniowych i powłok oprzyrządowania i form metalowych
  2. rozpoznaje wady techniczne oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • opisuje wady techniczne oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • wskazuje wady wykonanych form metalowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL01 - wykonuje naprawę i rekonstrukcje wadliwych elementów oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • dobiera narzędzia do usunięcia wady elementów oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • dobiera materiały do usunięcia wady elementów oprzyrządowania odlewniczego
 • dobiera materiały do usunięcia wady form metalowych
 • wykonuje obróbkę wykańczającą elementów oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
  4. wykonuje obsługę codzienną i konserwację oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • odczytuje z dokumentacji techniczno-ruchowej zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • określa sposób wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
 • przeprowadza obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń wykorzystywanych do oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia konieczność utrzymania ruchu maszyn i urządzeń do oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych

MTL.01.6 - Wykonywanie pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 01)

  1. określa sposób wykonania pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • wskazuje metody pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej zakres pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • określa sposób przeprowadzenia kontroli wymiarów oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
  2. stosuje przyrządy, maszyny, narzędzia i urządzenia pomiarowe i diagnostyczne do wykonywania pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • dobiera przyrządy, maszyny, narzędzia i urządzenia pomiarowe i diagnostyczne do wykonywania pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • przygotowuje przyrządy, maszyny, narzędzia i urządzenia do wykonywania pomiarów kontrolnych oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych
 • wykonuje pomiary kontrolne oprzyrządowania odlewniczego oraz form metalowych

MTL.01.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.01.)

  1. stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • wyjaśnia znaczenie pojęć bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wymienia regulacje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.01. - charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową
  4. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
 • rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • wymienia rodzaje chorób zawodowych charakterystycznych dla wykonywanego zawodu
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych związanych z wykonywanym zawodem
 • określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy
 • określa zasady zachowania się w przypadku pożaru w odlewni
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania
 • obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • określa zasady organizacji stanowiska pracy
 • organizuje swoje stanowisko pracy w odlewni zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy w odlewni
  7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy w odlewni
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w odlewni zgodnie z przeznaczeniem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje się do informacji zawartych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji