LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M4

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI M.4



(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)



LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 4

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Kwalifikacje w zawodzie M.4 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje oraz określa zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
2) rozróżnia materiały formierskie;
3) wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów
formierskich;
4) określa etapy procesu przeróbki mas formierskich;
5) sporządza masę formierską i masę rdzeniową zgodnie z recepturą;
6) przeprowadza regenerację masy formierskiej;
7) rozróżnia urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
8) rozróżnia urządzenia do przerobu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
9) rozróżnia urządzenia do regeneracji mas formierskich;
10) użytkuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich i mas formierskich;
11) użytkuje maszyny, urządzenia i zmechanizowane zespoły do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
12) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.

2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach nietrwałych
Kwalifikacje w zawodzie M4 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlewów w formach nietrwałych;
2) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form nietrwałych i rdzeni;
3) określa etapy procesu wytwarzania form nietrwałych i rdzeni;
4) wykonuje ręcznie formy nietrwałe i rdzenie różnymi metodami;
5) ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego;
6) rozróżnia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich;
7) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form nietrwałych i rdzeni oraz automatyczne linie formowania;
8) rozróżnia metody odlewania precyzyjnego w formach nietrwałych;
9) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlewów precyzyjnych;
10) wykonuje formy nietrwałe do odlewania precyzyjnego;
11) użytkuje urządzenia do suszenia form nietrwałych i rdzeni;
12) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wgłębienia formy nietrwałej oraz powierzchni rdzeni;
13) kontroluje jakość wykonanych form nietrwałych i rdzeni;
14) składa i przygotowuje formy nietrwałe do zalania;
15) wykrywa wady oprzyrządowania odlewniczego i kwalifikuje to oprzyrządowanie do naprawy;
16) przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania;
17) użytkuje urządzenia do ręcznego i zmechanizowanego zalewania form;
18) określa podstawowe parametry maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach nietrwałych;
19) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach nietrwałych.

3. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych
Kwalifikacje w zawodzie M 4 - Uczeń:
1) rozróżnia metody wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;
2) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;
3) rozróżnia rodzaje form trwałych i form półtrwałych oraz elementy ich budowy;
4) przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania ciekłym metalem;
5) dobiera i nanosi otuliny izolacyjne oraz pokrycia ochronne i oddzielające na wgłębienia form trwałych oraz na powierzchnie rdzeni;
6) rozróżnia podstawowe zespoły maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i
formach półtrwałych;
7) określa podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych;
8) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;
9) wykonuje odlewy w formach trwałych i formach półtrwałych;
10) użytkuje urządzenia stosowane do usuwania odlewów z form trwałych i form półtrwałych;
11) ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i formach półtrwałych;
12) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych.

4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów
Kwalifikacje w zawodzie M4 - Uczeń:
1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
3) dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;
4) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów;
5) dobiera narzędzia i urządzenia do usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek;
6) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek;
7) dobiera metody naprawy odlewów w zależności od rodzaju wad odlewniczych;
8) usuwa wady odlewów;
9) dobiera metody zabezpieczania odlewów przed korozją;
10) użytkuje urządzenia do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją;
11) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;
12) użytkuje urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;
13) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.