LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC4

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją SPC.4OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 4

SPC.04.2 - Podstawy przemysłu spożywczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.04)

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 • wymienia przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 • przestrzega przepisów prawa dotyczących produkcji wyrobów spożywczych w trakcie wykonywania zadań
  2. określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje składniki żywności
 • opisuje rolę składników żywności w żywieniu człowieka
 • oblicza wartość energetyczną wyrobów spożywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.04 - charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych
 • wyjaśnia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, skąd można pozyskać produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
 • wskazuje wpływ zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jakość wyrobów spożywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodzącym podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa metody oceny organoleptycznej żywności
 • opisuje metody oceny organoleptycznej żywności wykonane za pomocą zmysłów wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu
 • przeprowadza ocenę organoleptyczną i porównuje otrzymane wyniki z dokumentacją technologiczną
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej żywności
  6. rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania żywności stosowane w przetwórstwie spożywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania żywności stosowane w przetwórstwie spożywczym
 • dobiera metody utrwalania żywności do produkcji wyrobów spożywczych
 • wyjaśnia wpływ metod utrwalania żywności na jakość i trwałość wyrobów spożywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • rozróżnia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego, np. instalację gazową, parową, wodną, powietrzną
  8. określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym
 • rozpoznaje zagrożenia dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego, np. mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, tłuszczowego, zbożowego
  9. charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • rozpoznaje zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyjaśnia wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • rozpoznaje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w przetwórstwie spożywczym
 • korzysta z programów komputerowych stosowanych w dokumentowaniu procesów produkcji i magazynowaniu wyrobów spożywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

SPC.04.3 - Wykonywanie rozbioru i wykrawania mięsa (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC4)

  1. przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu
 • rozróżnia rodzaje norm stosowanych przy rozbiorze i wykrawaniu mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu
 • wymienia instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu
 • uzasadnia zastosowanie norm i instrukcji technologicznych dotyczących rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu
 • stosuje normy technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu
  2. charakteryzuje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych i drobiu
 • rozróżnia elementy struktury układu kostnego i mięśniowego trzody chlewnej, bydła, dziczyzny i drobiu
 • rozróżnia rodzaje rozbiorów tusz zwierząt rzeźnych i drobiu
 • wyznacza linie cięć podziału tusz zwierząt rzeźnych na półtusze, ćwierćtusze, elementy zasadnicze
 • wyznacza linie cięć w tuszkach drobiowych na elementy kulinarne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza plan czynności podziału tusz zwierząt rzeźnych na półtusze, ćwierćtusze, elementy zasadnicze
 • sporządza plan czynności podziału tuszek drobiowych na elementy kulinarne
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC4 - obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze
 • dobiera maszyny, urządzenia i sprzęt do czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych na części zasadnicze, ich obróbki i wykrawania mięs drobnych
 • dobiera maszyny, urządzenia i sprzęt do czynności związanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych na części zasadnicze, ich obróbki i wykrawania mięs drobnych
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • posługuje się maszynami, urządzeniami i sprzętem podczas czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych na części zasadnicze, ich obróbki i wykrawania mięs drobnych
 • posługuje się maszynami, urządzeniami i sprzętem podczas czynności związanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • prowadzi mycie i dezynfekcję maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych na części zasadnicze, ich obróbki i wykrawania mięs drobnych
 • prowadzi mycie i dezynfekcję maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
  4. przeprowadza obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru różnych rodzajów mięs
 • prowadzi rozbiór półtusz zwierząt rzeźnych na elementy zasadnicze
 • prowadzi rozbiór tuszek drobiowych na elementy zasadnicze i kulinarne
 • wykrawa mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych i drobiu
 • wykonuje czynności z zakresu odkostniania mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych i drobiu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia klasy mięsa drobnego uzyskanego z wykrawania różnych gatunków zwierząt rzeźnych i drobiu
 • klasyfikuje i ocenia organoleptycznie wykrojone mięsa drobne
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru tusz i wykrawania mięs drobnych
 • wskazuje dokumentację dotyczącą rozbioru tusz i wykrawania mięs drobnych
 • wypełnia dokumentację dotyczącą rozbioru tusz i wykrawania mięs drobnych
 • oblicza wydajność rozbioru tusz i wykrawania mięs drobnych

SPC.04.4 - Przygotowywanie mięsa i tłuszczów surowych do magazynowania i dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.4)

  1. charakteryzuje warunki przechowywania mięsa i tłuszczów surowych
 • wskazuje warunki magazynowania mięsa i tłuszczów surowych
 • wskazuje aparaturę kontrolno-pomiarową w czasie magazynowania mięsa i tłuszczów surowych
 • dokonuje odczytu wskazań aparatury kontrolno- pomiarowej używanej w magazynach mięsa i tłuszczów surowych
 • porównuje wyniki odczytu z obowiązującymi parametrami
  2. wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych
 • opisuje metody i techniki przechowywania różnych gatunków mięsa i tłuszczów surowych
 • dobiera metody i techniki przechowywania różnych gatunków mięsa i tłuszczów surowych
 • określa warunki przechowywania różnych gatunków mięsa i tłuszczów surowych
 • objaśnia metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje wskaźniki wychładzania i zamrażania mięsa i tłuszczów surowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.4 - obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach
 • opisuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w chłodnictwie mięsa i przetworów mięsnych
 • dokonuje pomiarów parametrów przechowywania w chłodni i zamrażalni za pomocą urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • interpretuje wyniki pomiarów parametrów przechowywania w chłodni i zamrażalni
  4. stosuje metody i techniki rozmrażania mięsa
 • opisuje metody i techniki rozmrażania mięsa
 • dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa
 • wykonuje czynności związane z rozmrażaniem mięsa
 • ocenia organoleptycznie jakość mięsa wychłodzonego, zamrożonego i rozmrożonego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji
 • opisuje sposoby konfekcjonowania mięsa przeznaczonego do dystrybucji
 • konfekcjonuje mięso przeznaczone do dystrybucji
 • obsługuje urządzenia stosowane do konfekcjonowania mięsa
 • pakuje i znakuje mięsa przeznaczone do dystrybucji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje informacje podane na etykiecie produktu
  6. oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji mięsa
 • rozlicza zużycie surowców w produkcji mięsa
 • dokonuje analizy zużycia surowców w produkcji mięsa
 • szacuje wydajność produkcji mięsa
 • prowadzi dokumentację dotyczącą wydajności produkcji mięsa

SPC.04.5 - Wykonywanie operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC04)

  1. stosuje normy obowiązujące w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • klasyfikuje przetwory mięsne i tłuszczowe
 • wymienia normy stosowane w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • opisuje przetwory mięsne i tłuszczowe na podstawie analizy norm i receptur
 • planuje na podstawie norm i instrukcji technologicznych prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z instrukcji technologicznych z zakresu produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
  2. dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • wymienia surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze stosowane do produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • stosuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC04 - użytkuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • dobiera maszyny, urządzenia i sprzęt do produkcji kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z produkcją kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • wykorzystuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas czynności związanych z produkcją kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • prowadzi mycie i dezynfekcję maszyn i urządzeń stosowanych podczas produkcji kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • używa aparatury kontrolno-pomiarowej podczas procesu produkcji kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
  4. wykonuje czynności związane z produkcją wędzonek i kiełbas
 • wymienia etapy produkcji wędzonek i kiełbas
 • planuje czynności związane z produkcją wędzonek i kiełbas
 • dobiera surowce podstawowe, dodatkowe i materiały pomocnicze do produkcji wędzonek i kiełbas
 • dobiera składniki mieszanek peklujących (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynności związane z produkcją wędzonek i kiełbas zgodnie z normami jakości zdrowotnej produktów oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, np. peklowanie mięsa, masowanie i leżakowanie, rozdrabnianie, osadzanie, obróbka cieplna, wędzenie
 • ocenia jakość wyprodukowanych wędzonek i kiełbas
  5. Kwalifikacje zawodowe - produkuje wędliny podrobowe
 • określa zasady produkcji wędlin podrobowych
 • dobiera surowce, substancje dodatkowe i pomocnicze stosowane do produkcji wędlin podrobowych
 • określa etapy produkcji wątrobianek, pasztetowych, kiszek i salcesonów
 • wykonuje czynności związane z produkcją wędlin podrobowych, np. przeprowadza obróbkę wstępną surowców, obróbkę cieplną surowców i wyrobów gotowych do produkcji wątrobianek, pasztetowych, kiszek i salcesonów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jakość wyprodukowanych wędlin podrobowych
  6. wykonuje wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i przetwory konfekcjonowane
 • charakteryzuje wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i przetwory konfekcjonowane
 • dobiera surowce, substancje dodatkowe, przyprawy i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i przetworów konfekcjonowanych
 • wykonuje czynności związane z wykonaniem wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i przetworów konfekcjonowanych, np. przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną surowców do produkcji wyrobów blokowych drobno rozdrobnionych, średnio rozdrobnionych, grubo rozdrobnionych, podrobowych, studzienin, rolad
 • ocenia organoleptycznie i porównuje z dokumentacją technologiczną jakość wyprodukowanych wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i przetworów konfekcjonowanych
  7. wykonuje czynności związane z produkcją przetworów tłuszczowych
 • określa wymagania jakościowe dla surowców, dodatków dozwolonych do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji przetworów tłuszczowych
 • wymienia metody produkcji przetworów tłuszczowych
 • stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice), analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) podczas produkcji przetworów tłuszczowych
  8. oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • rozlicza zużycie surowców w produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • oblicza wydajności produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych

SPC.04.6 - Przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do magazynowania i dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 04)

  1. rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • ocenia organoleptycznie przetwory mięsne i tłuszczowe, np. wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i tłuszcze jadalne
 • wskazuje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych, np. wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów jadalnych
 • ustala przyczyny wad produkcyjnych przetworów mięsnych i tłuszczowych, np. wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów jadalnych
  2. wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
 • dobiera urządzenia do konfekcjonowania i pakowania wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • dobiera opakowania do konfekcjonowania i pakowania, np. wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • obsługuje urządzenia do konfekcjonowania i pakowania wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • konfekcjonuje wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i tłuszcze topione (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pakuje i znakuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji
 • wyjaśnia rolę atmosfery gazów nieczynnych, obojętnych w procesie pakowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 04 - obsługuje środki transportu wewnętrznego w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • posługuje się instrukcjami obsługi środków transportu wewnętrznego w produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • użytkuje środki transportu wewnętrznego w produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
  4. dobiera warunki magazynowania do przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • przygotowuje wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe, wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i tłuszcze jadalne do magazynowania
 • kontroluje warunki magazynowania wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • podejmuje działania korygujące w celu zapewnienia optymalnych warunków magazynowania i jakości wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych
 • prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i dystrybucji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych, wyrobów blokowych, konserw, wyrobów garmażeryjnych i tłuszczów topionych

SPC.04.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.04.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.04. - rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przewiduje konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji wyrobów mięsnych
 • rozpoznaje rodzaje znaków bezpieczeństwa, w tym znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu, znaki zakazu w zakładach produkcji wyrobów mięsnych
 • stosuje się do znaków bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w zakładach produkcji wyrobów mięsnych
  4. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych na organizm człowieka
 • wymienia rodzaje czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w produkcji wyrobów mięsnych, w tym fizyczne, chemiczne i biologiczne
 • rozpoznaje źródła czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących podczas produkcji wyrobów mięsnych
 • określa sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia lub życia podczas wykonywania prac zawodowych w zakładach produkcji wyrobów mięsnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakładach produkcji wyrobów mięsnych
 • rozróżnia znaki informacyjne określone w przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • identyfikuje zastosowanie gaśnic na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych
 • wskazuje zasady zachowania przy produkcji wyrobów mięsnych z urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej
 • określa zasady ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcji wyrobów mięsnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza w zakładach produkcji wyrobów mięsnych
 • wyjaśnia zasady recyklingu zużytych surowców i materiałów pomocniczych
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w produkcji wyrobów mięsnych
 • określa zasady organizacji stanowisk pracy związanych z użytkowaniem urządzeń stosowanych podczas wykonywania prac na stanowisku w produkcji wyrobów mięsnych
 • wskazuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy w produkcji wyrobów mięsnych
 • obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z instrukcją obsługi
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy w produkcji wyrobów mięsnych
  7. przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów mięsnych
 • rozpoznaje rodzaje zagrożeń występujących podczas produkcji wyrobów mięsnych
 • wskazuje źródła zagrożeń w produkcji wyrobów mięsnych
 • dobiera techniczne środki ochrony przed zagrożeniami w produkcji wyrobów mięsnych
 • zapobiega zagrożeniom podczas wykonywania zadań w produkcji wyrobów mięsnych
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów mięsnych
 • opisuje środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice ochronne, okulary, fartuchy ochronne, stopery, kaski, stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych w trakcie produkcji wyrobów mięsnych
 • dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac w produkcji wyrobów mięsnych
 • wykonuje zadania zawodowe w produkcji wyrobów mięsnych z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  9. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji