LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO.04

艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych i wspomagaj膮cych rozw贸j dzieckaZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 SPO.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPO 4

SPO.04.2 - Podstawy opieki nad dzieckiem (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPO.04)

  1. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa w pracy z ma艂ym dzieckiem
 • wymienia zasady pracy z ma艂ym dzieckiem
 • stosuje algorytmy bezpiecze艅stwa podczas wykonywania czynno艣ci opieku艅czo- piel臋gnacyjnych u dziecka
 • planuje zabawy i zaj臋cia ruchowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa
  2. przedstawia og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu dziecka
 • obja艣nia istotne poj臋cia z zakresu anatomii i fizjologii dziecka
 • omawia podstawowe procesy 偶yciowe organizmu dziecka
 • wskazuje po艂o偶enie poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w dziecka
 • por贸wnuje r贸偶nice w budowie i funkcjach organizmu zale偶nie od typu konstytucjonalnego, wieku i p艂ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPO.04 - przedstawia rozw贸j dziecka w r贸偶nych okresach 偶ycia
 • opisuje rozw贸j dziecka w r贸偶nych okresach 偶ycia
 • rozpoznaje objawy zaburze艅 rozwojowych u dziecka
 • okre艣la wp艂yw proces贸w emocjonalno- motywacyjnych na prawid艂owe funkcjonowanie dziecka
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego dziecka
 • omawia stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego dziecka
 • przeprowadza resuscytacj臋 kr膮偶eniowo- oddechow膮 dziecka
 • rozpoznaje rodzaje wstrz膮s贸w, krwotoki i zach艂y艣ni臋cie u dzieci
 • wskazuje sposoby reagowania w wypadku zatrucia, omdlenia, obecno艣ci cia艂 obcych, oparzenia, uk膮szenia, uraz贸w i upadk贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zawarto艣膰 apteczki pierwszej pomocy
 • korzysta z apteczki pierwszej pomocy
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad post臋powania z materia艂em biologicznie ska偶onym
 • rozr贸偶nia sposoby post臋powania w razie bezpo艣redniego kontaktu z materia艂em biologicznie ska偶onym
 • okre艣la sposoby zapobiegania zaka偶eniom
 • stosuje procedury post臋powania w przypadku nara偶enia na kontakt z materia艂em zaka藕nym
  6. przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki
 • opisuje zasady aseptyki i antyseptyki
 • wymienia zasady profilaktyki zaka偶e艅 HIV (human immunodeficiency virus), HCV (Hepatitis C Virus)
  7. przedstawia modele i funkcje rodziny
 • omawia funkcje rodziny
 • opisuje modele rodziny
 • omawia wp艂yw rodziny na prawid艂owe funkcjonowanie dziecka
  8. identyfikuje problemy wychowawcze i psychospo艂eczne dziecka i jego rodziny
 • opisuje problemy wychowawcze i psychospo艂eczne dziecka i jego rodziny
 • rozpoznaje problemy wychowawcze i psychospo艂eczne dziecka i jego rodziny
 • planuje sposoby rozwi膮zywania problem贸w wychowawczych i psychospo艂ecznych dziecka i jego rodziny
  9. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym w kontakcie z dzieckiem nies艂ysz膮cym
 • klasyfikuje metody i 艣rodki komunikacji mi臋dzy osobami nies艂ysz膮cymi oraz osobami nies艂ysz膮cych z osobami s艂ysz膮cymi
 • odczytuje komunikaty w oparciu o polski alfabet palcowy i znaki liczb
 • przekazuje komunikaty w oparciu o polski alfabet palcowy i znaki liczb
 • odczytuje komunikaty w oparciu o znaki poj臋ciowe j臋zyka migowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przekazuje komunikaty w oparciu o znaki poj臋ciowe j臋zyka migowego
 • formu艂uje wskaz贸wki dla dziecka i rodziny do pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem migowym
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

SPO.04.3 - Piel臋gnowanie dziecka zdrowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPO4)

  1. organizuje bezpieczne 艣rodowisko dziecka
 • ustala zwi膮zek prawid艂owej organizacji warsztatu pracy opieku艅czo-wychowawczej z bezpiecze艅stwem dziecka
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa w pracy z dzieckiem
 • organizuje warsztat pracy opieku艅czo- wychowawczej
 • wymienia istniej膮ce atesty stosowane w oznaczeniach pomocy dydaktycznych, zabawek i innych przybor贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje w pracy pomoce dydaktyczne, narz臋dzia, przybory i zabawki bezpieczne dla dziecka
  2. pomaga w zaspokajaniu potrzeb dziecka zdrowego
 • wymienia rodzaje potrzeb dziecka zdrowego
 • klasyfikuje potrzeby dziecka zdrowego
 • rozpoznaje potrzeby biopsychospo艂eczne z uwzgl臋dnieniem wieku i indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPO4 - wykonuje zabiegi higieniczno-piel臋gnacyjne zgodnie z zasadami i procedurami obowi膮zuj膮cymi w plac贸wce sprawuj膮cej opiek臋 nad dzieckiem
 • wymienia zasady i procedury obowi膮zuj膮ce podczas wykonywania zabieg贸w higieniczno- piel臋gnacyjnych u dziecka
 • planuje czynno艣ci niezb臋dne do wykonania zabieg贸w higieniczno-piel臋gnacyjnych u dziecka
 • dobiera 艣rodki i materia艂y do wykonania zabieg贸w higieniczno-piel臋gnacyjnych u dziecka
  4. prowadzi dzia艂ania profilaktyczne oraz prozdrowotne w zakresie zapobiegania chorobom wieku dzieci臋cego
 • wyja艣nia poj臋cia: profilaktyka i zachowanie prozdrowotne
 • planuje dzia艂ania w zakresie profilaktyki pr贸chnicy
 • wskazuje sposoby zapobiegania chorobom wieku dzieci臋cego
 • opisuje dzia艂ania profilaktyczne zapobiegaj膮ce chorobom wieku dzieci臋cego
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia rozw贸j fizyczny i psychomotoryczny dziecka
 • okre艣la rodzaje dokumentacji rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • analizuje dokumentacj臋 rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • wype艂nia dokumentacj臋 rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • wyja艣nia poj臋cie: norma rozwojowa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje znajomo艣膰 norm rozwojowych do okre艣lenia poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • wymienia metody oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka
  6. rozpoznaje symptomy wyst臋powania przemocy wobec dziecka
 • opisuje objawy krzywdzenia dziecka
 • wymienia procedury prawne w przypadku krzywdzenia dziecka
 • przedstawia zasady wsp贸艂pracy z instytucjami dzia艂aj膮cymi na rzecz ochrony prawnej dziecka
  7. dba o prawid艂owe 偶ywienie dziecka dostosowane do wieku zgodnie z zaleceniami Pa艅stwowego Instytutu Higieny oraz Instytutu Matki i Dziecka
 • wymienia normy 偶ywieniowe zgodnie z zaleceniami Pa艅stwowego Instytutu Higieny oraz Instytutu Matki i Dziecka dostosowane do wieku dziecka
 • przedstawia zasady 偶ywienia ma艂ego dziecka
 • opracowuje jad艂ospis dla dziecka dostosowany do wieku
 • analizuje jad艂ospisy pod k膮tem zawarto艣ci sk艂adnik贸w pokarmowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje posi艂ki dla dziecka
  8. analizuje dokumentacj臋 piel臋gnacyjn膮 dziecka zdrowego
 • okre艣la rodzaje dokumentacji piel臋gnacyjnej dziecka zdrowego
 • wype艂nia dokumentacj臋 piel臋gnacyjn膮 dziecka zdrowego
 • przygotowuje ramowy i indywidualny plan opieki nad dzieckiem
 • dostosowuje ramowy plan opieki nad dzieckiem do specyfiki plac贸wki, w kt贸rej przebywa dziecko
  9. wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej
 • rozr贸偶nia rodzaje dzia艂a艅 terapeutycznych
 • wymienia formy i zasady wsp贸艂pracy uwzgl臋dniaj膮ce specyfik臋 plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej, w kt贸rej przebywa dziecko
 • dobiera formy i metody wsp贸艂pracy z zespo艂em terapeutycznym w zale偶no艣ci od potrzeb dziecka
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje rodzaje plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych sprawuj膮cych opiek臋 nad dzieckiem
 • wymienia rodzaje plac贸wek opieku艅czo- wychowawczych sprawuj膮cych opiek臋 nad dzieckiem
 • wymienia zadania plac贸wek opieku艅czo- wychowawczych sprawuj膮cych opiek臋 nad dzieckiem

SPO.04.4 - Piel臋gnowanie dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPO.4)

  1. zapewnia bezpiecze艅stwo dziecku choremu lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • ustala zwi膮zek prawid艂owej organizacji warsztatu pracy opieku艅czo-wychowawczej z bezpiecze艅stwem dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • organizuje warsztat opieku艅czo-piel臋gnacyjny zapewniaj膮cy bezpiecze艅stwo dziecku choremu lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • dobiera pomoce dydaktyczne, przybory i zabawki bezpieczne dla dziecka oraz dostosowane do rodzaju choroby lub niepe艂nosprawno艣ci dziecka
  2. okre艣la potrzeby dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • wymienia rodzaje potrzeb dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • klasyfikuje potrzeby dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • rozpoznaje potrzeby biopsychospo艂eczne dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 z uwzgl臋dnieniem wieku i indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPO.4 - wykonuje zabiegi higieniczno-piel臋gnacyjne u dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 zgodnie z zasadami i procedurami obowi膮zuj膮cymi w plac贸wce sprawuj膮cej opiek臋 nad dzieckiem
 • wymienia zasady i procedury obowi膮zuj膮ce podczas wykonywania zabieg贸w higieniczno- piel臋gnacyjnych u dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • planuje czynno艣ci niezb臋dne do wykonania zabieg贸w higieniczno-piel臋gnacyjnych u dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • wymienia metody karmienia dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • stosuje obowi膮zuj膮ce algorytmy post臋powania podczas wykonywania zabieg贸w higieniczno- piel臋gnacyjnych u dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
  4. ocenia wp艂yw choroby na stan psychiczny dziecka
 • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na stan psychiczny dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • planuje zaspokajanie potrzeb biopsychospo艂ecznych dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 z uwzgl臋dnieniem wieku i indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad piel臋gnowania dziecka ze schorzeniami poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w
 • wymienia zasady piel臋gnowania dziecka w poszczeg贸lnych stanach chorobowych
 • stosuje zasady piel臋gnowania dziecka w poszczeg贸lnych stanach chorobowych
 • wykonuje zabiegi higieniczno-piel臋gnacyjne, dostosowuj膮c technik臋 ich wykonania do stanu zdrowia oraz mo偶liwo艣ci indywidualnych dziecka
  6. rozpoznaje przyczyny, objawy kliniczne chor贸b wieku dzieci臋cego oraz sposoby zapobiegania tym chorobom
 • opisuje symptomy i przyczyny wybranych chor贸b wieku dzieci臋cego
 • opisuje przyczyny, objawy i mechanizmy zaburze艅 w obr臋bie: uk艂adu ruchu, o艣rodkowego i obwodowego uk艂adu nerwowego, uk艂adu kr膮偶enia, uk艂adu oddechowego, uk艂adu pokarmowego, uk艂adu moczowego i p艂ciowego
 • okre艣la przyczyny i objawy chor贸b alergicznych
 • opisuje przyczyny i objawy chor贸b zaka藕nych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynniki ryzyka wad wrodzonych
 • wskazuje sposoby reagowania na zmiany w wygl膮dzie i zachowaniu dziecka na podstawie opisu przypadku
 • opisuje dzia艂ania profilaktyczne zapobiegaj膮ce chorobom wieku dzieci臋cego
  7. monitoruje parametry 偶yciowe dziecka
 • wymienia parametry 偶yciowe dziecka jako podstawowe funkcje 偶yciowe najwa偶niejszych organ贸w cia艂a
 • opisuje sposoby pomiaru parametr贸w 偶yciowych dziecka
 • interpretuje wyniki parametr贸w 偶yciowych dziecka
 • wsp贸艂pracuje z personelem medycznym w zakresie podj臋tych dzia艂a艅 leczniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • gromadzi zapisy parametr贸w 偶yciowych dziecka w prowadzonej dokumentacji
  8. wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • wymienia zadania zespo艂u terapeutycznego sprawuj膮cego opiek臋 nad dzieckiem chorym lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • rozr贸偶nia metody rehabilitacji dziecka z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • opisuje przygotowanie dziecka do bada艅 i zabieg贸w diagnostycznych
 • uczestniczy w pracach zespo艂u terapeutycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wspomaga rehabilitacj臋 dziecka z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • towarzyszy dziecku podczas bada艅 i zabieg贸w diagnostycznych
  9. pomaga dziecku w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez lekarza
 • sprawdza zalecenie lekarza, zgodno艣膰 leku, dawk臋 i termin wa偶no艣ci
 • rozr贸偶nia drogi podawania lek贸w
 • pomaga dziecku w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez lekarza r贸偶nymi drogami (doustnie, przez sk贸r臋, na b艂ony 艣luzowe), a w przypadku dzieci, kt贸re nie s膮 w stanie samodzielnie przyj膮膰 leku, r贸wnie偶 podaje go bezpo艣rednio do ust lub na sk贸r臋, bez naruszania pow艂ok sk贸rnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la rol臋 mechanizm贸w obronnych i adaptacyjnych dziecka
 • wymienia mechanizmy adaptacyjne organizmu dziecka
 • identyfikuje mechanizmy obronne organizmu dziecka
 • wskazuje rol臋 mechanizm贸w obronnych organizmu dziecka
  11. prowadzi dokumentacj臋 opieku艅czo- piel臋gnacyjn膮 dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • okre艣la rodzaje dokumentacji opieku艅czo- piel臋gnacyjnej dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • analizuje zebran膮 dokumentacj臋 dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
  12. przedstawia organizacj臋 i specyfik臋 pracy w plac贸wkach opieki nad dzieckiem
 • wymienia rodzaje plac贸wek opieki nad dzieckiem
 • opisuje specyfik臋 poszczeg贸lnych plac贸wek opieki nad dzieckiem i ich organizacj臋

SPO.04.5 - Wychowanie i edukowanie dziecka (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPO04)

  1. analizuje normy rozwojowe ma艂ego dziecka
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na rozw贸j dziecka
 • uzasadnia zwi膮zek mi臋dzy rozwojem motorycznym i psychicznym ma艂ego dziecka
  2. ocenia rozw贸j psychomotoryczny dziecka w poszczeg贸lnych okresach rozwojowych
 • opisuje podstawowe procesy psychiczne ma艂ego dziecka
 • por贸wnuje rozw贸j psychomotoryczny dziecka z norm膮 rozwojow膮
 • planuje dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j psychomotoryczny ma艂ego dziecka
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPO04 - analizuje metody pracy z dzie膰mi w r贸偶nych grupach wiekowych
 • wymienia rodzaje metod pracy z dzie膰mi w r贸偶nych grupach wiekowych
 • dobiera r贸偶ne metody aktywizuj膮ce i stymuluj膮ce rozw贸j dziecka
 • dobiera pomoce dydaktyczne do wieku i mo偶liwo艣ci psychofizycznych dziecka
 • korzysta z r贸偶norodnych materia艂贸w plastycznych oraz materia艂u przyrodniczego w pracy z ma艂ym dzieckiem
  4. stosuje formy pracy dostosowane do wieku i indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka
 • wskazuje formy pracy z dzie膰mi w r贸偶nych grupach wiekowych
 • klasyfikuje formy pracy z dzie膰mi w r贸偶nych grupach wiekowych
 • planuje formy pracy dostosowane do wieku i indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka
  5. Kwalifikacje zawodowe - w艂膮cza zabawki w proces wychowawczo- dydaktyczny
 • klasyfikuje zabawki wed艂ug ich przeznaczenia i dostosowania do wieku dziecka
 • wyja艣nia rol臋 zabawek w procesie dydaktycznym
 • dobiera zabawki adekwatne do wieku i mo偶liwo艣ci psychofizycznych dziecka
  6. wybiera zabawy dostosowane do wieku i mo偶liwo艣ci psychofizycznych dziecka w zakresie poszczeg贸lnych sfer rozwojowych
 • wyja艣nia poj臋cie: zabawa
 • klasyfikuje rodzaje zabaw
 • planuje zabawy stymuluj膮ce rozw贸j dziecka w poszczeg贸lnych sferach rozwojowych
 • organizuje 艣rodowisko do zabaw eksploracyjnych i tw贸rczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera do zaj臋膰 zabawy eksploracyjne i tw贸rcze
 • przedstawia zabawy eksploracyjne i tw贸rcze
 • prowadzi zabawy stymuluj膮ce rozw贸j dziecka w poszczeg贸lnych sferach rozwojowych oraz dostosowane do wieku dziecka
  7. stymuluje aktywno艣膰 werbaln膮 dziecka, wykorzystuj膮c r贸偶ne techniki i utwory literackie
 • wymienia rodzaje metod aktywizuj膮cych aktywno艣膰 werbaln膮 dziecka
 • stosuje r贸偶ne techniki rozwijaj膮ce mow臋 dziecka
 • klasyfikuje utwory literackie
 • dobiera literatur臋 w艂a艣ciw膮 do wieku i mo偶liwo艣ci percepcyjnych dziecka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje inscenizacje dla dzieci
 • przedstawia inscenizacje dla dzieci
  8. wp艂ywa na kszta艂towanie osobowo艣ci i zachowanie dziecka
 • podaje definicje osobowo艣ci
 • opisuje elementy sk艂adowe osobowo艣ci
 • dobiera metody pracy wychowawczej wp艂ywaj膮ce na kszta艂towanie si臋 osobowo艣ci dziecka
 • omawia czynniki wp艂ywaj膮ce na zachowanie dziecka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje pozytywne zachowania dziecka w grupie r贸wie艣niczej i w kontaktach z osobami doros艂ymi
 • zapobiega negatywnym zachowaniom dziecka w sytuacji konfliktu w grupie r贸wie艣niczej
 • 艂agodzi negatywne emocje wyst臋puj膮ce u ma艂ego dziecka
  9. stosuje metody rozwijaj膮ce samodzielno艣膰 dziecka
 • wymienia metody pracy wspieraj膮ce samodzielno艣膰 dziecka
 • dobiera metody rozwijaj膮ce samodzielno艣膰 dziecka
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunk贸w
 • wymienia fazy adaptacji dziecka do nowych warunk贸w
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na przebieg adaptacji
 • wspiera dziecko w procesie adaptacji
  11. okre艣la istot臋 i fazy choroby sierocej
 • wyja艣nia poj臋cie: choroba sieroca
 • omawia fazy choroby sierocej
 • wymienia warunki zapobiegaj膮ce powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej
  12. okre艣la zaburzenia rozwojowe dziecka w r贸偶nych grupach wiekowych
 • wyja艣nia termin: zaburzenie rozwojowe
 • identyfikuje symptomy zaburze艅 rozwojowych u dziecka chorego lub z niepe艂nosprawno艣ci膮
 • dobiera metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi
  13. proponuje sposoby rozwi膮zywania trudno艣ci wychowawczych wyst臋puj膮ce u dziecka w r贸偶nych okresach rozwojowych
 • podaje teorie wychowania w odniesieniu do ma艂ego dziecka
 • wymienia sposoby zapobiegania trudno艣ciom wychowawczym w procesie wychowawczym
  14. wspiera harmonijny rozw贸j dziecka
 • opisuje deficyty rozwojowe w zakresie poszczeg贸lnych analizator贸w
 • wskazuje dysfunkcje lub op贸藕nienia rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • dobiera metody pracy z dzieckiem zapobiegaj膮ce jego dysharmonijnemu rozwojowi
 • planuje i prowadzi zaj臋cia wspieraj膮ce rozw贸j dziecka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wsp贸艂pracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania jego rozwoju i